Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 17:57:14
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
4
4
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Poland - Russia
Post na forum serwisu Anty Orange, skierowany od naszej Redakcji...
Witam Was bardzo serdecznie, jak S?owianin S?owian. Przepraszam, ?e tak pó?no (dla Was - u nas dopiero godzina 19:13) wchodz? na forum, ale dopiero teraz dysponuj? czasem. Mam nadziej?, ?e to pocz?tek ciekawych i owocnych dyskusji mi?dzy nami. Pad?o tutaj kilka pyta? pod naszym adresem. Temat jest przeogromny i nie sposób odpowiedzie? kilkoma zdaniami. Niemniej jednak postaram si?, na pocz?tek, odpowiedzie? zwi??le i tre?ciwie na pytania.

1. Stronników przyja?ni (czy te? wspó?pracy) polsko-rosyjskiej jest w Polsce bardzo wielu, ró?ne te? maj? motywacje. Pocz?wszy od etnicznych (poczucie wspólnoty s?owia?skiej), poprzez polityczne (?wiadomo?? korzy?ci dla obu stron ze wspó?pracy na niwie mi?dzynarodowej), a? do czysto ekonomicznych (ch?? zarobienia pieni?dzy na wymianie handlowej z Rosj? i Rosjanami). Trudno powiedzie? ilu ich jest w narodzie polskim. Trudno?? ta wynika przede wszystkim z tego, ?e oficjalnie, g?ównie poprzez media, kszta?tuje si? obraz Rosji - wiecznego, ?miertelnego wroga Polski, z któr?, co najwy?ej, wolno twardo negocjowa? i trzyma? na dystans. Ale kiedy rozmawia si? z tak zwanymi "zwyk?ymi lud?mi" sytuacja jawi si? zupe?nie inaczej. Ludzie ci, cz?sto pod?wiadomie, lub opieraj?c si? na prostym rozumowaniu, wbrew propagandzie, dochodz? do wniosku, ?e wspó?praca taka by?aby bardzo korzystna dla Polski i, troch? bezradnie, biadol?, ?e to jest niemo?liwe ze wzgl?du na przyj?ty w Polsce po 89 r. kurs polityczny.

2. Je?eli chodzi o temat bia?oruski, to polecam krótkie i d?u?sze teksty publikowane przez nas na Jednodniówce Narodowej. Nasze stanowisko jest jasne. USA podj??y decyzj? o przej?ciu zwierzchnictwa politycznego nad by?ymi republikami ZSRR i z ?elazn? konsekwencj? to realizuj?. Litwa, Gruzja, Ukraina to najlepsze przyk?ady. Teraz p. Rice og?osi?a, ?e kolej na Bia?oru? i tak si? dzieje przy pomocy naiwnych i pozbawionych w?a?ciwego rozeznania politycznego Polaków (na Bia?orusi jest to p. Borys, pupilka "polskiej" najwi?kszej codziennej gazety "Gazety Wyborczej", o której nie mog? napisa? wi?cej ze wzgl?du na ludzi, którzy na pewno to forum monitoruj?; w Polsce jest to grupa krzykliwych polityków, z jednej strony wykorzystuj?ca antyrosyjskie resentymenty, z drugiej, niemal jawnie wykonuj?ca polecenia ameryka?skie w tej sprawie - pami?tamy np. absurdalne akcje pod ambasad? bia?orusk? w Warszawie). My si? temu sprzeciwiamy, gdy? jeste?my zdecydowanie przeciwko budowaniu ?wiata pod butem jednego pa?stwa, pa?stwa, którym rz?dz? ludzie obcej ?wiatu chrze?cija?skiemu cywilizacji.

3. Czy opozycja antyameryka?ska jest realna? Có?, odpowied? na to pytanie zawiera si? po cz??ci w odpowiedzi na pytanie pierwsze. Polacy maj? naturalny wstr?t do wszystkich przedstawiaj?cych si? jako g?osiciele jedynie s?usznych prawd, do wszystkich uwa?aj?cych si? za nieomylnych przywódców itp. Je?eli chodzi o oficjalne ugrupowania polityczne, to s? one przyt?oczone polityk? narzucon? Polsce po 89 r. Obecnie tylko partie ch?opskie - Samoobrona i PSL (w poprzednim sejmie by?a to te? LPR, w tej chwili zdominowana przez zwolenników Ameryki) s? w stanie mówi? innym g?osem o USA. Innym to znaczy pow?ci?gliwiej, spokojniej, bez egzaltacji i bezmy?lnego entuzjazmu przejawianego przez inne partie, ale to nie znaczy, ?e s? one wprost antyameryka?skie. Na to nie mog? sobie pozwoli?.

4. Jednodniówka Narodowa jest projektem tylko i wy??cznie polskim i prywatnym. ?adne powi?zania mi?dzynarodowe za nim nie stoj?. Natomiast ch?tnie podejmiemy wspó?prac?, nie tylko na poziomie wymiany my?li, ale tak?e praktyczn?, polegaj?c? np. na propagowaniu stron internetowych itp.

5. Bardzo trudnym tematem jest temat ziem. Zwracamy si? do Was, jak przyjaciele do przyjació?, ale zdajemy sobie równie? spraw? z tego, ?e wiele nas dzieli - s?usznie i nies?usznie (to drugie, na skutek fa?szywej propagandy po obu stronach). Wyst?pujemy z otwartym sercem, ale nie po?wi?camy przy tym swojej to?samo?ci, swoich pogl?dów, swojego spojrzenia na histori?. Widzimy wielkie szanse i mo?liwo?ci przed wspó?prac? naszych narodów, ale nie czynimy to kosztem w?asnej przesz?o?ci, ale wyci?gamy z niej to co najlepsze. Jeste?my spadkobiercami my?li politycznej Narodowej Demokracji, my?li znaczonej takimi nazwiskami jak Roman Dmowski oraz J?drzej Giertych. Si?gamy do jej najbardziej ortodoksyjnej wersji bez ró?nych nalecia?o?ci wypaczaj?cych j? a? do dnia dzisiejszego. To nie znaczy, ?e uzurpujemy sobie prawo do reprezentowania tej my?li wobec Was. Reprezentujemy siebie samych, a naszym dzia?aniem, naszymi pogl?dami chcemy wp?ywa? na jak najwi?ksze masy narodu polskiego. Zdajemy sobie jednak spraw? z ogromnych trudno?ci w tej materii. Wracaj?c, po tym d?ugim wst?pie, do sprawy ziem. Nie jeste?my awanturnikami politycznymi, którzy chcieliby wywo?ywa? wojny, czy wszczyna? pomniejsze awantury. To jedna strona. Ale z drugiej strony, jeste?my Polakami ?wiadomymi w?asnej historii i w?asnych racji. Nie wiem, czy, nie maj?c podobnych do?wiadcze?, mo?ecie zrozumie? ogrom bólu, jaki tkwi w nas i tkwi? b?dzie, bólu spowodowanego utrat?, tak na wskro? polskich gniazd, jak Lwów i Wilno. Ból ten mo?na porówna? chyba tylko do bólu Greków patrz?cych na meczety Konstantynopola. Ból ten jest jeszcze wi?kszy, kiedy widzimy, ?e w owych gniazdach panoszy si? dzisiaj nacjonalizm ukrai?ski i litewski. My?l?, ?e kto? obcy, kto? trzeci patrz?cy z boku, doprowadzi? do takiej sytuacji, aby zasia? ziarno nienawi?ci mi?dzy nami. Po owocach go poznajemy. Tak, dzisiaj kwestie te nie s? ju? problemem polsko-rosyjskim. Chyba nikt, równie? u Was, nie spodziewa? si?, ?e siedliska starej, romantycznej polsko?ci, stan? si? siedliskami szowinistów i agentów obcych pa?stw. Podsumowuj?c moje wyst?pienie, chc? podkre?li? jeszcze raz, ?e chcemy pokojowo wspó?istnie? ze wszystkimi i akceptujemy status quo naszych czasów, ale jednocze?nie chcemy, aby szowini?ci wiedzieli, ?e je?li zapragn? kiedy? wywo?a? wojenn? awantur?, konsekwencje mog? by? ró?norakie. W sprawie polskiej polityki zagranicznej, zw?aszcza wschodniej, wypowiada?em si? na ?amach My?li Polskiej.

Ko?cz?c przekazuj? Wam najserdeczniejsze pozdrowienia
Adam ?miech


Сердечно приветствую вас как славянин славян. Извините, что так поздно зашёл на форум (у нас ещё только 19:13), но освободился только сейчас. Надеюсь, что это начало интересного и плодотворного диалога между нами. Нам тут задали несколько вопросов. Тема необъятная, несколькими фразами не отделаешься. Постараюсь всё же ответить сжато и содержательно.

1.В Польше очень много сторонников дружбы (или сотрудничества) с Россией. Ими движут разные мотивы - начиная от этнических (ощущение славянского единства) до политических (осознание обоюдной выгоды от совместного участия в международных делах) и, наконец, чисто экономических (желание заработать на торговле с Россией). Оценить число таких людей среди поляков нелегко. Трудность заключается, прежде всего, в том, что на официальном уровне, главным образом через СМИ, в сознание польского народа внедряется образ России как извечного смертельного врага Польши, в разговоре с которым допустим лишь жёсткий дипломатический язык. Однако при общении с т.н. "обычными поляками" всё выглядит совершенно иначе. Эти люди нередко либо подсознательно, либо руководствуясь просто здравым смыслом, приходят, вопреки пропаганде, к выводу, что такое сотрудничество было бы весьма полезно для их страны, и немного растерянно разводят руками, ссылаясь на взятый после 89 г. политический курс.

2.По белорусской тематике могу предложить различные тексты, помещённые нами в "Национальном Листке" (Jednodiowka Narodowa). Наша позиция проста. США приняли решение установить политический протекторат над бывшими советскими республиками и с железной последовательностью воплощают этот замысел в жизнь. Наиболее яркие примеры - Литва, Грузия, Украина. Теперь мадам Райс заявила, что настала очередь Белоруссии, и американцы взялись за дело при поддержке некоторых наивных и политически недальновидных поляков. В Белоруссии это г-жа Борыс, (Анжелика Борыс - лидер Союза поляков Белоруссии - А.) любимица крупнейшей "польской" ежедневной газеты "Газэта Выборча", о которой я не могу здесь рассказать подробнее из-за людей, что наверняка отслеживают этот форум, а в Польше - группа политических горлопанов, почти открыто выполняющих американские указания (вспомним хотя бы нелепые акции перед белорусским посольством в Варшаве) и к тому же антироссийски настроенных. Мы сопротивляемся этим попыткам, поскольку решительно возражаем против гегемонии в мире только одного государства, причём такого, которым руководят представители цивилизации, чуждой всему христианству.

3.Реальна ли у нас антиамериканская оппозиция? Отчасти ответ на этот вопрос содержится в первом пункте. Одна из черт национального характера поляков - отвращение ко всякого рода "единственно верным" истинам, "непогрешимым" вождям и т.п. Если говорить об официальных политических группировках, то все они испытывают на себе давление режима, навязанного Польше после 89 г. Сегодня только крестьянские партии - Самооборона (Samoobrona) и Польская крестьянская партия (PSL) (в предыдущем сейме это была также Лига польских семей (LPR), где сейчас взяли верх проамериканские силы) в состоянии говорить об Америке другим тоном. Другим - значит более сдержанно и спокойно, без экзальтации и бездумного энтузиазма, но занимать открыто антиамериканскую позицию - этого они себе позволить не могут.

4."Национальный листок" - исключительно польский негосударственный проект. За ним не стоит никаких международных объединений и связей. Но мы охотно идём на сотрудничество не только на уровне обмена идеями, но и практическое, например, пропагандируя ресурсы в интернете.

5.Очень тяжёлая тема - вопрос об исторических землях. Мы обращаемся к вам как друзья, но при этом отдаём себе отчёт и в том, что нас многое разделяет. Среди этих противоречий и естественные, и надуманные, навязанные лживой пропагандой с обеих сторон. Мы выступаем с открытым сердцем, не отказываясь при этом от своей самобытности, своих убеждений, своего взгляда на историю. Мы видим хорошие перспективы и возможности для сотрудничества наших народов, но не в ущерб собственной исторической памяти, из которой черпаем всё лучшее. Будучи наследниками национально-демократической мысли в политике, отмеченной такими именами как Роман Дмовский и Енджей Гертых, мы обращаемся к её наиболее ортодоксальной, чистой версии - без последующих наслоений и искажений. Это не значит, что мы узурпировали право нести эти взгляды вам. Мы представляем самих себя, а своими делами и идеями стремимся вызвать возможно более массовый отклик у польского народа. Вернусь после этого длинного вступления к вопросу о землях. Мы не политические авантюристы, желающие войн и других потрясений. Такова одна сторона медали. Но, с другой стороны, мы - поляки, не забывшие своей истории и национальных приоритетов. Я не знаю, сможете ли вы, не имея подобного горького опыта, понять нашу отчаянную, неутихающую боль от потери таких до мозга костей польских городов как Вильно и Львов. Она сравнима разве что с болью греков, взирающих на мечети Константинополя. А теперь мы видим, как в этих польских гнёздах хозяйничает украинский и литовский национализм, и от этого ещё больнее. Такое ощущение, что кто-то чужой, притаившийся за кулисами, привёл нас к этому, чтобы посеять зерно ненависти между нами. Плоды его усилий налицо. Да, сегодня это уже не польско-русская проблема. Наверное, и у вас никто не ожидал, что cтаринные очаги романтического польского духа превратятся в оплот иностранного шовинизма и агентуры! Подводя итоги моему выступлению, хочу подчеркнуть ещё раз, что мы хотим мирно сосуществовать со всеми и уважаем сложившиеся реалии, но в то же время пусть шовинисты знают, что если они пойдут когда-нибудь на военную авантюру, это чревато множеством последствий...

Заканчивая, передаю вам всем самый сердечный привет.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014