Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 18:33:03
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 12
Zjazd Kresowian 12
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Prawda nie le?y po?rodku

Mo?na przypuszcza?, ?e niewiele osób spoza ?rodowiska naukowego si?gnie po ksi??k? Olgi Nadskaku?y pt. Kategorie „swój” i „obcy” w rosyjskim my?leniu politycznym, a szkoda, poniewa? to ciekawa pozycja, wysoko oceniona przez recenzentów. Jak twierdzi prof. dr hab. Andrzej de Lazari - wa?na rozprawa rosjoznawcza, po któr? obowi?zkowo powinni si?gn?? analitycy polityczni i dziennikarze pisz?cy o Rosji oraz jej miejscu na arenie mi?dzynarodowej. Zw?aszcza ?e autorka, pokazuj?c kierunki, w jakich zmierza rosyjskie my?lenie polityczne, wyznaczone opozycj? „swojsko?ci i obco?ci”, sprawia wra?enie wolnej od jakichkolwiek uprzedze? wobec wschodniego s?siada. Obiektywizm to cecha niezwykle cenna, poniewa? niestety coraz rzadsza nawet w?ród naukowców, z których wielu nie chce albo nie potrafi uwolni? si? spod terroru politycznej poprawno?ci. W ka?dym razie aby pozna? pogl?dy autorki, trzeba raczej wyj?? poza ksi??k?. Ciekawe, ?e w 2012 r. Olga Nadskaku?a w artykule pt. Zmarnowane szanse, zawiedzione nadzieje: reformy systemowe po rosyjsku pisa?a, ?e cho? Polska i UE nie mog? opowiada? si? po ?adnej ze stron wewn?trznego konfliktu, z jakim mamy do czynienia w Rosji, to: powinno im zale?e? na zwi?kszeniu wp?ywu spo?ecze?stwa rosyjskiego na decyzje polityczne podejmowane w tym kraju. Zintensyfikowa?oby to proces demokratyzacji Rosji, a w d?u?szej perspektywie pomog?o ustabilizowa? sytuacj? w kraju i z?agodzi? istniej?ce obecnie antagonizmy na linii w?adza-spo?ecze?stwo. Twierdzi?a przy tym, i?: Kontynuacja putinowskiej polityki spo?ecznej i gospodarczej oznacza, ?e najgorsze tendencje obecnego systemu tj. korupcja systemowa czy z?y klimat inwestycyjny nie zostan? zahamowane. Spodziewa?a si? równie? prób zjednoczenia spo?ecze?stwa rosyjskiego wobec wspólnego wroga, jakim jest Zachód, a tym samym rewitalizacji antyzachodniej retoryki. Dwa lata pó?niej, w wywiadzie dla Onetu, zwróci?a uwag? na erozj? poparcia dla Putina, twierdz?c, ?e jego si?a wynika z braku alternatywy, a rosyjska w?adza korzysta z wszelkich mo?liwych ?rodków, aby przekona? spo?ecze?stwo rosyjskie, ?e opozycja dzia?a na szkod? pa?stwa. Mimo takiego nastawienia autorki, powsta?a ksi??ka, w której prawie jest to niedostrzegalne.
Praca sk?ada si? z trzech cz??ci. W pierwszej autorka wyja?nia podstawowe terminy („swój”, „obcy”, „to?samo?? zbiorowa”) oraz przedstawia elementy rosyjskiej to?samo?ci kulturowej. Zwraca równie? uwag? na czynniki, które wp?yn??y na specyfik? i odmienno?? rosyjskiej kultury, takie jak bizantyjski rodowód, wp?ywy panowania tatarskiego oraz ograniczony kontakt z reformacj? i o?wieceniem. Cz??? druga to prezentacja ró?nych wyobra?e? na temat „swoich” i „obcych” wewn?trz Rosji. Warto zwróci? uwag? na problem formowania si? nowej rosyjskiej to?samo?ci narodowej. Wed?ug „elity rz?dz?cej” powinna to by? idea rosyjskiego (od s?owa rossijskij, nie russkij) narodu, obejmuj?cego wszystkie zamieszkuj?ce nacje. Koncepcja ta wyznacza sposób interpretacji historii, stosunek do dziedzictwa kulturowego, ale te? sprawia, ?e kr?g „swoich” staje si? bardzo szeroki. Do terminu „rossijskij” odwo?uje si? w swoich wypowiedziach prezydent W?odzimierz Putin, kiedy mówi o jednym, zwartym, pot??nym, rosyjskim narodzie, który czerpie si?? z „duchowej jedno?ci”: Spo?ecze?stwo tylko wtedy mo?e stawi? czo?a i rozwi?zywa? narodowe zadania, je?li posiada jeden wspólny system zasad moralnych, je?li w kraju chroni si? godno?? rodzimego j?zyka, swoiste warto?ci kulturowe, pami?? przodków i wszystkie karty historii ojczyzny. To w?a?nie narodowe bogactwo jest baz? dla utrzymania jedno?ci i suwerenno?ci kraju.
W nast?pnych rozdzia?ach cz??ci drugiej znajdujemy analiz? wyobra?e? o tym, kto jest „swoim”, a kto „obcym” w Rosji. Autorka ukazuje przyczyny konfliktów o pod?o?u etnicznym, ?ród?a nastrojów ksenofobicznych oraz prezentuje za?o?enia programowe najwa?niejszych ruchów politycznych do nich si? odwo?uj?cych. Cz??? trzecia zawiera mi?dzy innymi ciekawe, chronologiczne uj?cie sposobu rozumienia rosyjskich interesów narodowych oraz wizji otaczaj?cej rzeczywisto?ci, opracowane na podstawie strategicznych dokumentów Federacji Rosyjskiej. Autorka prezentuje mi?dzynarodowy kontekst poj?? „swój” i „obcy” oraz sposób, w jaki Rosjanie postrzegaj? „znacz?cych obcych” - USA, NATO, UE, ?wiat islamu, „blisk? zagranic?”, Polsk? i Chiny. Stosunek Rosjan do „zachodnich warto?ci” zosta? opisany w ostatnim rozdziale ksi??ki, pt. W stron? globalnej jedno?ci. W rzeczywisto?ci rosyjskiej – pisze autorka – demokracja na wzór zachodni, wolny rynek, to przede wszystkim chaos, brak stabilizacji, bieda, a w zwi?zku z tym równie? obni?enie statusu Rosji na arenie mi?dzynarodowej. Nic dziwnego, ?e znaczna cz??? obywateli uwa?a, i? demokracja rodzi demoralizacj? i prowadzi do anarchii. Olga Nadskaku?a dostrzega i opisuje przyczyny, dla których „zachodnie warto?ci” s? dla Rosjan nieatrakcyjne, a nawet niebezpieczne. Zwraca równie? uwag? na to, w jaki sposób Rosja promuje w ?wiecie w?asne warto?ci (soft power).
W podsumowaniu autorka twierdzi, i? zapowiadany przez Francisa Fukuyam? „koniec historii” nie nast?pi? – nadal istniej? podzia?y mi?dzy pa?stwami, narodami, wspólnotami, to?samo?ci narodowe s? rekonstruowane, a opozycje mi?dzy „swoimi” a „obcymi” uwypuklane. Po rozpadzie dwubiegunowego systemu stosunków mi?dzynarodowych Rosja znalaz?a si? w nowej sytuacji geopolitycznej. Dopiero polityka W. Putina przynios?a przezwyci??enie kryzysu to?samo?ci po upadku ZSRR i sprawi?a, ?e Rosja „wsta?a z kolan”.
Sk?d si? bior? polskie rusofobiczne nastroje? - pyta w recenzji pracy Olgi Nadskaku?y prof. Andrzej de Lazari i zaraz odpowiada – Moim zdaniem przede wszystkim z niezrozumienia faktu, ?e rosyjskie „zaprogramowanie kulturowe” zdecydowanie ró?ni si? od polskiego. Olga Nadskaku?a wyja?nia nam „rosyjskie postrzeganie ?wiata”. Mi?dzy innymi dlatego jej ksi??ka jest tak cenna i powinna by? – wed?ug profesora – lektur? obowi?zkow? dla analityków politycznych i dziennikarzy pisz?cych o Rosji. By?aby to lektura bardzo po?yteczna, pod warunkiem oczywi?cie – mo?na by doda? – ?e b?d? potrafili spojrze? na ni? obiektywnie, a nie przez pryzmat w?asnych uprzedze?. Niestety sama autorka zdaje si? uwa?a?, i? niektórzy wrogowie Rosji s? realni, a inni „wyobra?eni”. Pojawia si? równie? stwierdzenie, i? rosyjskie dokumenty strategiczne z ostatnich 10 lat, podkre?laj?c zagro?enia zwi?zane z polityk? ameryka?sk? nie tylko dla polityki Rosji, ale i innych uczestników stosunków mi?dzynarodowych, maj? na celu uczynienie z USA „zagro?enia uniwersalnego” i dyskredytacj? dzia?a? Stanów Zjednoczonych na arenie mi?dzynarodowej. Chocia? z drugiej strony autorka przyznaje, i? analizowane dokumenty prezentuj? strategi? d?ugofalow?, nie zawieraj? zatem radykalnych stwierdze?, nie s? nastawione na kreowanie „obrazów wroga”. Przytacza równie? opini? rosyjskich analityków, ?e Rosja dzisiaj nie ma wrogów, tylko konkurentów, którzy z ró?nych powodów d??? do jej os?abienia. Stawia jednak tez?, i? w rosyjskim my?leniu politycznym dostrzec mo?na postrzeganie polityki na obszarze postsowieckim jako gry o sumie zerowej, czyli albo dany obszar pozostanie „swój”, albo opanuj? go „obcy” i nie ma tu miejsca na „neutralno??” czy „wielosektorow? polityk?”. Jakby naprawd? chodzi?o wy??cznie o „my?lenie” czy „postrzeganie”, a nie o konkretn? rzeczywisto??, któr? zreszt? autorka sama opisuje, analizuj?c przyczyny obni?enia wp?ywu Rosji na obszarze postsowieckim. Uwa?a jednak, ?e chodzi tu przede wszystkim o rosyjsk? percepcj? procesów okre?lanych jako „kolorowe rewolucje” w by?ych republikach sowieckich, którym nadano miano antyrosyjskich, oczywi?cie za spraw? „machiny propagandowej”, maj?cej na celu „deprecjacj? tych zjawisk”. Interpretacja ta mo?e oczywi?cie wynika? z faktu, i? ksi??ka powsta?a przed rokiem 2013, przed Majdanem i jego wszystkimi konsekwencjami, ale ju? wtedy by?o widoczne, kto tego typu dzia?ania inspiruje, wspiera oraz mo?na si? by?o domy?li?, w jakim celu. Czy?by przeszkodzi?a obawa przed oskar?eniem o uznawanie „spiskowej teorii dziejów” b?d? zwyczajnie – prorosyjsko???
W rozdziale po?wi?conym Polsce autorka twierdzi, i? znajduje si? ona w?ród pa?stw ciesz?cych si? najmniejsz? sympati? Kremla, jest postrzegana jako zdrajca „wspólnej sprawy”, a to za przyczyn? pewnych stereotypów, zarówno sowieckich, jak i imperialnych, które podkre?laj? polsk? obco?? polityczn? i wyznaniow?. Z drugiej strony trudno si? dziwi?, ?e postawa Polski jest uznawana za wrog?, a sama Polska – za instrument w r?ku USA, skoro wspiera ona w??czenie Ukrainy i Gruzji do NATO; upolitycznia, a nawet fa?szuje histori?; a przypominaj?c o rosyjskim zagro?eniu, zak?óca relacje rosyjsko-unijne. Stosunek rosyjskiego spo?ecze?stwa do Polski pogarsza si?, ale nie osi?gn??, przynajmniej przed 2013 rokiem, poziomu wrogo?ci. W ka?dym razie z rosyjskiej perspektywy to Polska wybra?a sobie status „pa?stwa nieprzyjaznego Rosji”. I trudno z tym si? nie zgodzi?.
W ksi??ce po?wi?conej kategorii „swój” i „obcy” nie sposób unikn?? zagadnienia ksenofobii, czyli l?ku przed obcymi. W definicji podanej przez Olg? Nadskaku?? na podstawie „S?ownika encyklopedycznego” s?owo „l?k” zosta?o jednak zast?pione przez „strach”. Ksenofobia to „strach przed obcymi” wywo?any przez sytuacj? spo?eczno-gospodarcz? lub zamierzon? polityk? pa?stwa, które d??y do uzyskania poparcia dla planów agresji i podsyca nastroje wrogo?ci. Autorka zauwa?a, ?e rosyjskie w?adze nawo?uj? do akceptacji wielonarodowo?ci rosyjskiego pa?stwa i podaje przyk?ad drugiej wojny z Czeczeni?, kiedy to argumentacja elity rz?dz?cej koncentrowa?a si? na walce z terroryzmem, a nie przedstawianiu konfliktu w kategoriach wa?ni etnicznej. Twierdzi jednak, ?e dzia?ania w?adz wp?ywaj? na nastroje spo?eczne6. Czyli znów – strach przed obcymi jest efektem pewnej manipulacji, a nie wynika z realnego zagro?enia, jakie ci obcy stwarzaj?. Ciekawe, ?e omawiaj?c organizacje o charakterze nacjonalistycznym, autorka na podstawie listy postulatów jednej z nich stwierdza, i? ma ona charakter skrajnie ksenofobiczny, mimo i? nie ma tam niczego, co by nie wynika?o z naturalnego prawa gospodarza do decydowania, komu i na jakich zasadach udzieli go?ciny.
Ksi??ka Olgi Nadskaku?y to niew?tpliwie cenna pozycja i rzeczywi?cie lektura obowi?zkowa dla ka?dego, kto interesuje si? Rosj?, pisze o Rosji, stara si? j? zrozumie?. Autorka prezentuje przy tym rozmaite punkty widzenia, ilustruj?c je du?? ilo?ci? ciekawych cytatów. Szkoda tylko, ?e d???c do obiektywizmu, zdaje si? szuka? prawdy po?rodku, podczas gdy prawda nie le?y po?rodku, tylko tam, gdzie le?y. Czasami zdecydowanie bardziej po jednej ze stron, nawet je?li trudno w to uwierzy?.

http://www.geopolityka.org/komentarze/olga-nadskakula-zmarnowane-szanse-zawiedzione-nadzieje-reformy-systemowe-po-rosyjsku
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/dr-olga-nadskakula-sila-putina-wynika-z-braku-alternatywy/jsxt3
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014