Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 12:30:55
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
17
17
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Fa?szowanie prawdy o ludobójstwie OUN - UPA...
Fa?szowanie prawdy o ludobójstwie OUN - UPA w niektórych dziennikach w Polsce

Nazywam si? Szczepan Siekierka, jestem prezesem Zarz?du G?ównego Stowarzyszenia Upami?tnienia Ofiar Zbrodni Ukrai?skich Nacjonalistów w Polsce.

Po przemianach politycznych w latach 90-tych spo?ecze?stwo polskie oczekiwa?o na ujawnienie odpowiedzialno?ci i pot?pienie zbrodniczych organizacji OUN-UPA odpowiedzialnych za masowe mordy dokonane na polskich obywatelach Kresów Po?udniowo - Wschodnich II RP.
Wobec braku zainteresowania czynników rz?dowych oraz placówek naukowych, problemem tym zaj?li si? ?wiadkowie, cz?onkowie rodzin pomordowanych i kombatanci, którzy prze?yli t? straszn? gehenn?.
W dniu 22 stycznia 1992 roku S?d wpisa? do rejestru s?dowego - organizacj? spo?eczn? Stowarzyszenie Upami?tnienia Ofiar Zbrodni Ukrai?skich Nacjonalistów we Wroc?awiu.

Zgodnie z za?o?eniami statutu najwa?niejszym celem Stowarzyszenia jest "upami?tnienie wszelkimi dost?pnymi ?rodkami ofiar nienawi?ci ukrai?skich nacjonalistów, w szczególno?ci ofiar ludobójczych zbrodni" i "ocalenie od zapomnienia prawdy o rozmiarach pope?nionych zbrodni i stosowanych metodach eksterminacji".
Mi?dzy innymi w tym celu wydawane jest czasopismo "Na Rubie?y", które jest organem prasowym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zgromadzi?o ponad 20.000 relacji bezpo?rednich ?wiadków ludobójstwa, posiada ogromne archiwum, wiele fotografii i dokumentów.

Ounowscy propagandy?ci po 1989 roku rozwin?li w Polsce, przy ca?kowitej bierno?ci w?adz, szerok? kampani? k?amstw i przeinacze?. Chwytaj? si? wszelkich wykr?tnych sposobów aby wybieli? zbrodni?. Usi?uj? przerzuci? winy na Polaków, partyzantów radzieckich, Niemców, na jakie? bli?ej nie zidentyfikowane bandy.
Staraj? si? uto?sami? OUN - UPA z narodem ukrai?skim i ci?gle podkre?laj?, ?e te formacje w czasie drugiej wojny ?wiatowej walczy?y z niemcami i sowietami o woln? Ukrain?.

Od pocz?tku powstania Stowarzyszenia zawsze podkre?lamy, i? nie ?ywimy ?adnych pretensji do Narodu Ukrai?skiego, uwa?amy, ?e obrona OUN-UPA szkodzi temu narodowi, domagamy si? jedynie pot?pienia haniebnych czynów nazistów ukrai?skich, których zbrodni nie mo?na porówna? do ?adnych innych pope?nionych w XX wieku.

Publicystyka nasza po?wi?cona jest g?ównie zwalczaniu zak?amywania i fa?szerstwa historii ludobójstwa zarówno w prasie ukrai?skiej jak i w polskoj?zycznej szczególnie w "Gazecie Wyborczej". Na k?amstwa pojawiaj?ce si? w tej gazecie, wielokrotnie reagowali?my, zamieszczaj?c listy otwarte.
Liczba manipulacji dokonywanych przez redaktorów "Gazety Wyborczej" jest zbyt wielka, aby je wymieni?.[1]

Komisja ?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzi obecnie 47 ?ledztw w sprawach zbrodni pope?nionych przez nacjonalistów ukrai?skich z OUN-UPA na osobach narodowo?ci polskiej na terytorium Pa?stwa Polskiego w granicach sprzed 1939 roku. Na podstawie tych dokumentów prokuratorzy polscy dokonali oceny prawnej tamtych tragicznych wydarze? i ocena ta nie budzi ?adnych w?tpliwo?ci, ?e by?o to ludobójstwo zgodne z artyku?em 118 kodeksu karnego.[2]

Zgodnie z artyku?em 55 ustawy o polskim Instytucie Pami?ci Narodowej,[3] publiczne zaprzeczanie zbrodniom wojennym, pope?nionym na osobach narodowo?ci polskiej lub obywatelach polskich innej narodowo?ci, jest karane grzywn? lub pozbawieniem wolno?ci do lat 3. Tak?e art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej wyra?nie zakazuje propagowania ideologii faszystowskiej.

Odnosimy wra?enie, ?e we wspó?czesnej Polsce zacytowane normy prawne pozostaj? martwe. Niestety, istnieje jeden niechlubny wyj?tek, b?d?cy przedmiotem niniejszego referatu.

Wyj?tkiem tym s? zbrodnie ludobójstwa pope?nione przez nacjonalistów ukrai?skich z Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów (OUN) i tak zwanej Ukrai?skiej Powsta?czej Armii (UPA). Nale?y podkre?li?, ?e wed?ug szacunków Stowarzyszenia, w latach 1939-1947 ukrai?scy nacjonali?ci zg?adzili - z w?asnej inicjatywy - oko?o 200 tysi?cy Polaków oraz brali aktywny udzia? w Holokau?cie, który na Wo?yniu i w Ma?opolsce Wschodniej poch?on?? kilkaset tysi?cy ?ydów. Zbrodnie te s? przez cz??? ?rodków masowego przekazu przemilczane, relatywizowane a wr?cz negowane, w my?l fa?szywie rozumianego „pojednania polsko-ukrai?skiego”. Czo?ow? rol? w?ród tych masowych mediów odgrywa najwi?kszy polski dziennik - "Gazeta Wyborcza".

Otó? linia tego medium opiera si? na koncepcji Jerzego Giedroycia zak?adaj?cej budowanie bloku pa?stw buforowych pomi?dzy Polsk? a Rosj?, zawartej w sformu?owaniu „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”. Podej?cie to implikuje bezwarunkowe wsparcie Gazety Wyborczej dla antyrosyjskich si? na Ukrainie, w??cznie z ruchami skrajnymi oraz stosowanie cenzury na informacje stawiaj?ce ruchy te w negatywnym ?wietle. Jako ?e ruchy te obj??y kultem faszystów z OUN-UPA, zniekszta?ceniu poddaje si? tak?e spojrzenie na polsko-ukrai?sk? histori? lat 1939-1945.

G?ównym poziomem negacjonizmu Gazety Wyborczej jest warstwa semantyczna. Wzywaj?c do u?ywania „j?zyka dialogu”, „w którym nie b?dzie obelg, uogólnie? i jednostronnych oskar?e?”,[4] Gazeta Wyborcza pos?uguje si? ró?nego rodzaju eufemizmami i wyra?eniami zmieniaj?cymi obraz historii. Zwalcza nazywanie zbrodni ludobójstwem,[5] w zamian proponuj?c „konflikt polsko-ukrai?ski”, „wojn? ch?opsk?”, „wydarzenia wo?y?skie”. Dzieje si? to w sytuacji, gdy Instytut Pami?ci Narodowej prowadzi kilkadziesi?t ?ledztw w sprawie zbrodni ukrai?skich nacjonalistów, które formalnie kwalifikuje jako ludobójstwo. Masowe zabijanie ludzi nazywa „antypolsk? akcj? UPA”, która mia?a tylko „usun??” Polaków. Co ciekawe, styl ten stosowany jest tak?e przy omawianiu stosunku ukrai?skich nacjonalistów do ?ydów. Jako przyk?ad mo?na przytoczy? pytanie red. Paw?a Smole?skiego zadane Andrijowi Bolianowskiemu: „dlaczego ukrai?skie bataliony Roland i Nachtigall bi?y ?ydów?”.[6] Czy redaktor Gazety nie chcia? u?y? s?owa „zabijali”?

W narracji obranej przez Gazet? Wyborcz? ukrai?skie faszystowskie organizacje nacjonalistyczne okre?lane s? jako „niepodleg?o?ciowe”. Jeden z redaktorów Gazety napisa? nawet, ?e „dla Ukrai?ców, ?otyszy czy Esto?czyków walka w Waffen SS by?a jedyn? szans? na niepodleg?o??”.[7] Podobnie mówi si? o UPA.[8] Konsekwencj? tego jest zapraszanie na ?amy Gazety cz?onków radykalnych organizacji, na przyk?ad cz?onka OUN Jewhena Stachiwa, hitlerowskiego stypendyst? Bohdana Osadczuka czy te? Andrija Szki?a, by?ego przywódc? faszystowskiego ruchu UNA-UNSO.

Jedn? z odmian negacjonizmu Gazety Wyborczej jest atakowanie inicjatyw maj?cych na celu uczczenie pami?ci ofiar ukrai?skich nacjonalistów. Osoby dopuszczane do g?osu na ?amach gazety nazywaj? projektowane pomniki ofiar OUN-UPA „pomnikami nienawi?ci”,[9] a tych którzy je stawiaj? - „ukraino?ercami”.[10] Sugeruje si?, ?e czczenie niewinnie pomordowanych „nie s?u?y pojednaniu”.[11] Co ciekawe, Gazeta Wyborcza nigdy nie skrytykowa?a pomników Bandery, Szuchewycza, Klaczkiwskiego czy SS Galizien stawianych w zachodniej Ukrainie. Atak medialny dokonany w 2008 roku przez Gazet? Wyborcz? na planowane pa?stwowe obchody 65 rocznicy tak zwanej rzezi wo?y?skiej, omal nie przyczyni? si? do odwo?ania tych uroczysto?ci. Ostatecznie odby?y si? one z opó?nieniem i mia?y ni?sz? rang?, co z satysfakcj? odnotowa?a Gazeta w artykule pt. „O Wo?yniu ciszej i pó?niej”. [12]

Negacjonizm Gazety Wyborczej przejawia si? tak?e w ukazywaniu fa?szywego bilansu ofiar ludobójczej dzia?alno?ci OUN-UPA. Za przyk?ad niech pos?u?y zdanie z wspomnianego artyku?u: „W starciach w latach 1943-44 zgin??o od 60 do 100 tys. Polaków oraz ok. 20 tys. Ukrai?ców".[13] Zani?a si? tu ilo?? ofiar polskich a kilkukrotnie zawy?a ilo?? ofiar ukrai?skich. W rezultacie ludobójcza rze? zostaje zredukowana do rangi „star?”.

Julian Hendy w 2001 roku (w filmie BBC, Wielka Brytania) przypomnia? zbrodnie SS Galizien dokonane na Polakach, ?ydach i S?owakach, mi?dzy innymi wymordowanie oko?o 1000 osób w Hucie Pieniackiej ko?o Lwowa. Reakcja Gazety Wyborczej by?a skandaliczna.[14] Na jej ?amach zanegowano wyrok trybuna?u norymberskiego. Na ?amach Gazety twierdzono, ?e „SS Galizien, podobnie jak oddzia?y Waffen SS utworzone w krajach ba?tyckich, nie zosta?a uznana za formacj? zbrodnicz? […].”[15] W rezultacie sprawa nieukaranych zbrodniarzy zosta?a wyciszona.

Lata II wojny ?wiatowej tragicznie splot?y losy Polaków i ?ydów ?yj?cych na Kresach Wschodnich. Faszy?ci ukrai?scy po dokonaniu wraz z Niemcami Holokaustu, przyst?pili tam, ju? samodzielnie, do ludobójstwa Polaków. Jak?e celnie wyczu? ich intencje jeden z najwi?kszych zbrodniarzy ?wiata, Heinrich Himmler, przemawiaj?c do ?o?nierzy SS Galizien: „Wasza ojczyzna sta?a si? tak znacznie pi?kniejsza od czasu, gdy pozbyli?cie si? – z naszej inicjatywy, musz? powiedzie? – tych mieszka?ców, którzy tak cz?sto byli brudn? plam? na dobrym imieniu Galicji, mianowicie ?ydów (...). Wiem, ?e gdybym rozkaza? wam zlikwidowa? Polaków (...) da?bym wam pozwolenie dokonania tego, czego i tak pragniecie”. [16]

W wyniku fa?szywej narracji przyj?tej przez du?? cz??? polskich opiniotwórczych mediów, narracji powodowanej polityczn? kalkulacj?, ginie pami?? o tej tragicznej wspólnocie losów Polaków i ?ydów. Czy kto? jeszcze pami?ta, ?e we wspomnianej Hucie Pieniackiej oprócz Polaków zamordowano tak?e grup? ukrywaj?cych si? ?ydów? Czy mamy zapomnie? nazwiska Sprawiedliwych W?ród Narodów ?wiata – o. Ludwika Wrodarczyka, Wojtowiczów, Sawickich, Miniewskich , Marciszczuków, którzy gin?li z r?k faszystów ukrai?skich UPA, gdy udzielali pomocy ?ydom?

W warunkach wspólnego zagro?enia czym? oczywistym by?y przypadki polsko-?ydowskiego braterstwa broni, tak jak w Hanaczowie, gdzie polski oddzia? samoobrony razem z ?ydowskim oddzia?em partyzanckim walczy?y rami? w rami? odpieraj?c napady band UPA - walczy?y nie o terytorium, nie o w?adz? - walczy?y o ?ycie.

Czy wolno nam zapomnie? o 1341 szlachetnych Ukrai?cach (znane s? nazwiska 896 w tym 384 osoby zosta?y niezwykle okrutnie zamordowane), którzy w aktach najwy?szej odwagi uratowali ?ycie 2527 osobom ?

O nich ka?? nam zapomnie? publicy?ci Gazety Wyborczej w imi? kultywowania ob??dnych ideologii. Nasze apele, listy otwarte, protesty do Rady Etyki Mediów - nie odnosz? skutku, s? ignorowane. Jest ignorowane obowi?zuj?ce w Polsce prawo.

W ?wietle przedstawionych faktów zwacamy si? do spo?eczno?ci mi?dzynarodowej o pomoc w doprowadzeniu do prawnego uznania OUN i UPA za organizacje zbrodnicze.[17] Wzywamy mi?dzynarodow? opini? publiczn? do dzia?a? w tym kierunku. Apelujemy do wszystkich antyfaszystowskich si? o pot?pianie relatywizacji prawdy o OUN i UPA w polskich mediach, w tym w Gazecie Wyborczej. Mamy obowi?zek przekaza? prawdziwy obraz historii przysz?ym pokoleniom.


Przypisy:


1) Na k?amstwa pojawiaj?ce si? w tej gazecie wielokrotnie reagowali?my zamieszczaj?c listy otwarte, na przyk?ad w nr 55 do redaktora Paw?a Smole?skiego w sprawie k?amstw w "Gazecie Wyborczej", w numerze 84 list Anny Góral do Barbary Piegdo?-Adamczyk (Gazeta Wyborcza) i list otwarty Federacji Organizacji Kresowych w Olsztynie do Adama Michnika w sprawie k?amliwych publikacji w Gazecie Wyborczej, w numerze 86 pismo Federacji Organizacji Kresowych w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2006 do Rady Etyki Mediów na temat propagandy ukrai?skich nacjonalistów w polskich mediach i list W?adys?awa Hercunia do redaktora Wojciechowskiego (Gazeta Wyborcza) na temat k?amstwa o Paw?okomie.
W numerze 98 opublikowali?my list Mieczys?awa Samborskiego do Jaros?awa Kurskiego (Gazeta Wyborcza) w sprawie ?wiadomego fa?szowania ?róde? historycznych w publikacjach Paw?a Smole?skiego.

2) Z prokuratorem Piotrem Zaj?cem z lubelskiego oddzia?u Instytutu Pami?ci Narodowej rozmawia? Jacek Dytkowski:
"Zbrodnie pope?nione przez ukrai?skich nacjonalistów na ludno?ci polskiej w latach 40. ubieg?ego wieku s?usznie nazywamy ludobójstwem?
- Termin prawny, kategoria prawna, która nas obowi?zuje jako prokuratorów, to ludobójstwo. Tak to jest w aktach prawa mi?dzynarodowego okre?lone i takiego te? sformu?owania u?ywamy. Przy czym nale?y zaznaczy?, ?e terminem tym pos?ugujemy si? ze wzgl?du na znamiona tego przest?pstwa. Istnieje bowiem konwencja z 1948 r. o karaniu zbrodni ludobójstwa. Okre?la ona znamiona, które odpowiadaj? tej kategorii zbrodni.

Niektórzy zbrodnie dokonywane przez oddzia?y UPA na Polakach okre?laj? jako "eksterminacj?"...
- "Eksterminacja", "rzezie", "likwidacja" - s? to publicystyczne okre?lenia, natomiast prawne - to ludobójstwo. My, prawnicy, zbrodni? ludobójstwa traktujemy jako specyficzn? kategori? zbrodni przeciwko ludzko?ci. Ponadto jest to co? ci??szego, o wi?kszej wadze gatunkowej ni? zbrodnia przeciwko ludzko?ci. Przy aktach prawa mi?dzynarodowego pojawiaj? si? terminy, które wskazuj?, na czym polegaj? zbrodnie przeciwko ludzko?ci, np. ?e jest to wyt?pienie, eksterminacja. Natomiast sam? zbrodni? ludobójstwa mo?na zdefiniowa? jako szczególn? kategori? zbrodni przeciwko ludzko?ci. I nie ma tutaj zamienników w postaci eksterminacji lub innych okre?le?. Generalnie definicja zbrodni ludobójstwa oznacza wyt?pianie czy te? pozbawianie ?ycia ludzi z powodu ich przynale?no?ci narodowej, wyznaniowej b?d? politycznej. Brane jest pod uwag? kierunkowe dzia?anie sprawców, którzy d??? do wyt?pienia w ca?o?ci lub cz??ci okre?lonej grupy ludno?ci z powodu jej odr?bno?ci, np. narodowej".

3) Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 63, poz. 424 z pó?n. zm.
4) Marcin Wojciechowski, „Nie ma jednej pami?ci Wo?ynia”, GW nr 94, 21.04.2008.
5) Marcin Wojciechowski, „Czy rocznica musi dzieli??”, GW nr 126, 31.05.2003 - 01.06.2003, Marcin Wojciechowski, „Tylko ludobójstwo”, GW 17.03.2009
6) „Histori? pisz? zwyci?zcy”, GW nr 23, 27.01.2001 - 28.01.2001.
7) „Oddzia?y holenderskie, francuskie, brytyjskie czy norweskie Waffen SS by?y co prawda nieliczne, ale fanatycznie oddane idei nazizmu. Natomiast dla Ukrai?ców, ?otyszy czy Esto?czyków walka w Waffen SS by?a jedyn? szans? na niepodleg?o??” - Pawe? Smole?ski, w: „Histori? pisz? zwyci?zcy”, GW nr 23, 27.01.2001 - 28.01.2001.
8) „je?li Ukraina chce by? niepodleg?a, nie mo?e wyrzec si? pami?ci o UPA. UPA by?a powsta?cz? armi? walcz?c? o niepodleg?o??”. - Jacek Kuro?, w: „Nie wolno zmusza? do pokuty”, GW nr 126, 31.05.2003 - 01.06.2003.
9) „Tablica z ludobójstwem”, GW Kraków, nr 91, 17.04.2004 - 18.04.2004.
10) „Kresy polskie we krwi”, GW nr 74, 30.03.2005.
11) „Procesowi pojednania nie b?dzie s?u?y? budowanie pomnika ofiar Wo?ynia” - Ryszard Torzecki, w: „Korzenie tragedii”, GW nr 161, 12.07.2003 - 13.07.2003.
12) „O Wo?yniu ciszej i pó?niej”, GW z 21.06.2008.
13) Ibidem.
14) „Z oskar?eniami Ukrai?ców o zbrodnie wojenne trzeba bardzo uwa?a?. […] Trzeba wielkiego wyczulenia na historyczny szczegó?, kontekst, melodi?, by nikogo nie skrzywdzi?. Nie wolno mówi? – jak powiedzia? <> prof. Leon Kieres z Instytutu Pami?ci Narodowej – ?e nie mo?na wykluczy?, i? Polska poprosi o ekstradycj? 1,5 tys. weteranów SS Galizien” – Pawe? Smole?ski, „Nie wszystkie koty s? szare”, GW 10.01.2001.
15) Pawe? Smole?ski, „Nie wszystkie koty s? szare”, ibidem.
16) Zdanie to przytacza prof. Szaw?owski w przypisie nr 7 do Przedmowy do "Ludobójstwa..." Siemaszków (str. 23). Zdanie to ma znajdowa? si? w dokumencie przechowywanym w National Military Archives w Waszyngtonie (File T-175-94).
17) Opublikowali?my w numerze 92 korespondencj? SUOZUN do Europejskiego Trybuna?u Praw Cz?owieka (5 grudnia 2006) w sprawie rehabilitacji OUN-UPA, odpowied? z 5 stycznia 2007 roku o niezb?dnych uzupe?nieniach do wniesienia skargi, 2 marca nast?pi?o przekazanie uzupe?nie?, a 28 marca otrzymali?my potwierdzenie przyj?cia skargi (ECHR-Lpol1,1R KR/JHW/nva skarga nr 437/07).

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014