Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 17:59:19
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Skoda Auto czyli czeska odporno??
Skoda zmaga si? ze skutkami kryzysu

Przyszed? czas na zaciskanie pasa w zak?adach Skoda Auto (jak je nazywaj? pieszczotliwie Czesi, w szkodowce). ?cis?e zwi?zki Skody z Niemcami i dawnymi krajami cz?onkowskimi RWPG by?y dot?d gwarancj? jej sukcesu oraz braku zwolnie? grupowych. Obecnie sta?y si? przyczyn? powa?nych trudno?ci. Nie jest to jednak pierwszy ostry zakr?t w dziejach tych zak?adów i nadzieje na to, ?e i teraz Skoda nie wypadnie z dobrego miejsca w drugiej lidze ?wiatowego przemys?u s? jak najbardziej uzasadnione.
Samochody tej marki s? obecne w naszym kraju od bardzo dawna, a same zak?ady, których pocz?tki si?gaj? roku 1895 (zacz??o si? od wytwarzania kó? do rowerów) przechodzi?y ró?ne koleje losu. Nie miejsce tu na ich opisywanie. Do?? b?dzie przypomnie?, ?e w czasach komunistycznych samochody marki Skoda ze wzgl?du na swoj? wzgl?dnie nisk? cen?, po??czon? z nieskomplikowan? budow? i obs?ug?, a tak?e spor? niezawodno??, podbi?y rynki krajów RWPG. Mo?na je by?o wtedy spotka? na ka?dej ulicy, od Lipska po Burgas. W ZSRR podobn? rol? odgrywa?a marka krajowa, oparta na starych licencjach FIATA – ?iguli.Skoda jako (autonomiczna) cz??? koncernu Volkswagen

Kiedy 16 IV 1991 podpisano umow? o wej?ciu do Mlada Boleslav strategicznego inwestora, jakim by? potencjalnie ?miertelnie niebezpieczny konkurent – niemiecki koncern Volkswagen, ujawni? si? czeski geniusz pragmatyczny i pa?stwowotwórczy. Otó? posiadaj?cy uprawnienia w?a?cicielskie w stosunku do tych upa?stwowionych w 1945 zak?adów rz?d (wówczas jeszcze) Czechos?owacji postanowi? sprywatyzowa? t? najwi?ksz? z pere? w koronie krajowego przemys?u w niezwykle przemy?lny sposób. Z chwil? podpisania umowy Niemcy z VW otrzymali tylko 30 % akcji. Przekazanie im dalszych pakietów przewidziano w ci?gu nast?pnych lat. Warunek by? w zasadzie „tylko” jeden. Taki, ?e zak?ady pozostan? na swoim miejscu z ca?? dotychczasow? produkcj? oraz biurami projektowymi i reszt? zaplecza. Nowi w?a?ciciele mieli prawo tylko i wy??cznie rozszerza? produkcj? i dobudowywa? nowe obiekty. Na dodatek niemiecki koncern musia? z?o?y? w banku depozyt ponad 200 mln marek, z klauzul? pozwalaj?c? potr?ci? z tego rz?dowi w Pradze kary umowne w wypadku prób wy?amania si? ze wspólnych postanowie?. Takie próby podj?to, zarz?d VW oberwa? po kieszeni i odt?d ju? bez zarzutu wywi?zywa? si? ze swoich zobowi?za?.

Do Mlada Boleslav wprowadzano now?, zachodni? my?l techniczn?, zak?ady osi?ga?y coraz wi?ksze zyski, za?oga mog?a ?mia?o spogl?da? w przysz?o??. Produkcja zwi?kszy?a si? ze 170 tysi?cy pojazdów w 1991 do 492 tysi?cy w 2005 przy znacznym rozszerzeniu wachlarza wytwarzanych modeli. W roku 2000 rz?d czeski móg? ju? bez najmniejszych obaw odsprzeda? niemieckiemu koncernowi ostatni pakiet akcji, czyni?c go wy??cznym w?a?cicielem Skody Auto. Od roku 1991 wyprodukowano 7 mln Skod; 2 mln wi?cej ni? wynios?a ca?a produkcja samochodów tej marki w latach 1905-1990. W sytuacji gdy VW wpakowa? ju? w mark? Skoda miliardy i osi?ga? znacz?ce zyski ze sprzeda?y wyrobów swego czeskiego oddzia?u, wszelka dzia?alno?? na czesk? szkod? by?a wykluczona. Na odwrót, Skoda (tak samo jak hiszpa?ski SEAT) jest dzi? oczkiem w g?owie centrali w Wolfsburgu. Przyk?ad na to, ?e obcy kapita? jest jak ogie?; puszczony na ?ywio? wszystko trawi i obraca w popió?, ale uj?ty we w?a?ciwe ramy daje ?yciodajn? energi? gospodarce narodowej. Wymaga to jednak przemy?lanego, centralnego planowania polityki przemys?owej i inwestycyjnej, nie za? pod??ania z zawi?zanymi oczami za modnymi, wszystkot?umacz?cymi –izmami. Oczywi?cie nawet takie planowanie nie uchroni ?adnego kraju przed cyklami koniunkturalnymi, w tym ich szczególnie gro?n? form?, jak? jest g??boka recesja w skali ?wiatowej.Wp?yw ?wiatowego kryzysu finansowego na wyniki Skody

W pierwszej po?owie tego roku ca?y czeski przemys? motoryzacyjny odnotowa? spadek produkcji: samochodów osobowych o 11 %, ci??arowych o 54, a motocyklów o 65 %. W powsta?ej sytuacji (ju? zanotowany spadek popytu i przewidywany dalszy) kierownik ekonomiczny „szkodowki” Holger Kintscher (absolwent politechniki w Lippe, pracuj?cy te? poprzednio na stanowisku kierowniczym w zak?adach Skody w Poznaniu) wprowadzi? etapowe ograniczanie produkcji. Takie podej?cie do sprawy ma zapewni? osi?gni?cie dwóch celów: a) uchroni? zak?ady przed konieczno?ci? gwa?townego zmniejszania produkcji, co pozostawi?oby z dnia na dzie? poza bramami znaczn? cz??? za?ogi; b) nie dopu?ci? do nagromadzenia si? nadmiernych zapasów samochodów w sieci sprzeda?y, poci?gaj?c za sob? zupe?nie niepotrzebne, dodatkowe koszty ich sk?adowania. W pierwszej po?owie roku wyprodukowano 247 tysi?cy samochodów osobowych marki Skoda, a sprzedano 330 tysi?cy, pozbywaj?c si? zapasów gotowych pojazdów. Zbieg?o si? to z zako?czeniem niemieckiego programu Umweltprämie (to oficjalna nazwa; cz??ciej okre?lano to jako Abwrackprämie, czes.: nemecke szrotowne, ang.: cash for clunckers, pol.: gotówka za gruchoty). Po tym fakcie da si? ju? z grubsza wyliczy? popyt w tym roku i przysz?ym.
Zysk koncernu Skoda Auto ma spa?? w tym roku o po?ow? w stosunku do ubieg?ego, z tym ?e produkcj? trzeba b?dzie zmiejszy? o ok. 30 %. Ta ró?nica jest zwi?zana ze spadkiem popytu przypadaj?cym w g?ównej mierze na dro?sze samochody wy?szej klasy, a w mniejszej na tani, ma?olitra?owy model Fabia. Popyt w Niemczech ma spa?? w drugiej po?owie bie??cego roku i pierwszej nast?pnego o 15 %, w Rosji o 50 %, w Rumunii o 65 %, na Ukrainie o 75 %. Okazuje si?, ?e wi?kszo?? produkcji Skody kieruje si? na rynki by?ej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).Prognozy niepokoj?ce, ale nie beznadziejne

W zwi?zku z tym zwi?zki zawodowe w porozumieniu z dyrekcj? przygotowa?y plan zwolnie?, aczkolwiek z nadziej?, ?e jego najgorsza cz??? wszystkich ominie. Przy przewidywanym na trzy miesi?ce szczytowym spadku popytu na Fabi?, co poci?gnie za sob? spadek dziennej produkcji tego modelu z 1200 sztuk do oko?o 900, a mo?e 800, przewiduje si? przesuni?cie do prac tymczasowych oko?o dwóch tysi?cy pracowników zatrudnionych na umowy na czas okre?lony. W razie utrzymywania si? takiej sytuacji d?u?ej ci ludzie zostan? zwolnieni. Je?li za? produkcj? trzeba b?dzie ograniczy? jeszcze bardziej, powstanie przykra konieczno?? pozbycia si? pi?ciuset ludzi zatrudnionych przy ta?mie. Istotne jest, ?e w ?adnych daj?cych si? obecnie przewidzie? okoliczno?ciach zak?adom Skoda nie grozi bankructwo. Tak naprawd? bowiem wci?? jeszcze pop?aca uczciwa praca, rozs?dek i dba?o?? o w?asny kraj.
G?ówna przyczyna, dla której koncernowi Volkswagen op?aca?o si? inwestowa? w Czechach, to ograniczone wymagania i rozs?dek tamtejszych pracowników. Praca przy ta?mie monta?owej, a tym bardziej w ku?ni czy te? odlewni zak?adów samochodowych jest jednym z najbardziej wyczerpuj?cych psychicznie i fizycznie zaj?? zarobkowych na tym ?wiecie. Kiedy?, w czasach powszechnego dobrobytu na Zachodzie, gdy nikt nie liczy? si? powa?nie z gro?b? masowego bezrobocia, robotnicy zak?adów samochodowych starali si? zale?? za skór? w?a?cicielom. Bezustanne gro?by strajków, strajki (co prawda na ogó? krótkie, a nawet bardzo krótkie, np. jednogodzinne), rozmaite celowe uszkodzenia (wyst?puj?ce zw?aszcza w egzemplarzach samochodów wyprodukowanych w poniedzia?ki i pi?tki), sprawi?y, ?e ca?a bran?a w Europie Zachodniej i Angloameryce by?a zmuszona ratowa? sytuacj?, zapewniaj?c swoim ju? i tak dobrze zarabiaj?cym robotnikom ksi???ce wprost pensje oraz pe?nop?atne zwolnienia chorobowe i wcze?niejsze emerytury. Kto? jednak musia? za to zap?aci? i tym kim? okazali si? nabywcy samochodów. W dalszej kolejno?ci cen? p?aci dzi? jednak przemys? samochodowy Zachodu jako taki. Jego wyroby sta?y si? ma?o konkurencyjne w stosunku do tych z Dalekiego Wschodu.
Czesi unikn?li w tym punkcie skrajno?ci. Wytwarzane przez nich pojazdy s? na dobrym, a nawet bardzo dobrym poziomie technicznym, a przy tym (tak jak w czasach RWPG) stosunkowo niedrogie. Czeski robotnik rozumie, ?e nawet ci??ka praca za godziw?, acz nie wygórowan? p?ac? jest po stokro? lepsza ni? trwa?e bezrobocie. Gdyby tamtejsze zak?ady samochodowe pad?y, nie znalaz?by ju? nigdzie pracy, chyba ?e na emigracji, ale Czesi nie s? narodem ludzi lubi?cych dalekie i bardzo d?ugie podró?e. To raczej domatorzy, uwielbiaj?cy je?? w spokoju swoje pyszne knedliki. Dlatego te? zwi?zki zawodowe w Mlada Boleslav jak nie wariowa?y dot?d, tak te? zapewne dalej nie zwariuj?. Kiedy za? opadnie brudna fala ?wiatowego kryzysu finansowego, posprz?taj? swe zak?ady i przygotuj? je na przyj?cie z powrotem swoich zwolnionych kolegów. Czesi to naród rozs?dny, przezorny, pracowity, dok?adny i rzetelny, który umie zmusi? w?asn? klas? polityczn? do pracy dla kraju i narzuci? jej minimum trze?wo?ci i odpowiedzialno?ci, ponad modnymi ideologicznymi schematyzmami. Za to nale?y go ceni? i spodziewa? si? trwa?ego rozwoju jego gospodarki narodowej w perspektywie d?ugookresowej.Grzegorz Wasiluk

Korzysta?em:

http://auto.ihned.cz/c1-18272380-pred-15ti-lety-vstoupil-do-skody-auto-volkswagen

http://praha.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,2773,.html

http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/production-of-passenger-cars-in-czechrep-down-by-11-pct-in-h1/391095&id_seznam=

http://byznys.lidovky.cz/nemecke-srotovne-skoncilo-skoda-chysta-utlum-a-bude-propoustet-pw4-/firmy-trhy.asp?c=A090907_105349_firmy-trhy_nev

http://www.finexpert.cz/Bleskovky/Skoda-Auto-zacne-nejspis-propoustet/sr-1-sc-3-a-25241/default.aspx

http://new.skoda-auto.com/com/about/management/directors/Pages/directors.aspx
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014