Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 12:02:01
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
51
51
SS-Galizien
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
List Zwi?zku Ukrai?ców w polsce do KRRiTV
List do przewodnicz?cego KRRiT, „Nasze S?owo” 2008, nr 47 (23.11.2008).


Warszawa, 7 listopada 2008 r.
L.dz. 874/08

Pan Witold Ko?odziejski
Przewodnicz?cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W imieniu spo?eczno?ci ukrai?skiej w Polsce sk?adamy skarg? na nieobiektywne przedstawianie w programach Telewizji Polskiej przyczyn i przebiegu konfliktu polsko-ukrai?skiego. W szczególno?ci skarga odnosi si? do programu «Warto rozmawia?» emitowanego w TVP 2 w dniu 30.10. br. oraz w TVP Polonia w dniu 3 listopada br.
Nasz sprzeciw budzi m.in.:
Tendencyjne przedstawianie konfliktu na tzw. Kresach Wschodnich poprzez dobór uczestników programu (m.in. w programie nie by?o profesjonalnych historyków legitymuj?cych si? powa?nym dorobkiem naukowym czy osób badaj?cych wspó?czesne relacje polsko-ukrai?skie), u?ywanie przez prowadz?cego sformu?owa? nacechowanych emocjami i uproszczeniami (co stanowi jawne zaprzeczenie zasad obiektywizmu dziennikarskiego czy te? staranno?ci dziennikarskiej). Program stanowi? przez to przyk?ad skrajnego braku obiektywizmu. W ?adnym stopniu autorzy w ocenie konfliktu nie próbowali przywo?ywa? dotychczasowego dorobku polskiej i zagranicznej historiografii, preferowali g?osy badaczy-amatorów, demagogiczne wyst?pienia osób reprezentuj?cych skrajne pogl?dy. Fakty, na które powo?ywali si? uczestnicy programu, by?y interpretowane nazbyt jednostronnie i dowolnie z zastosowaniem tzw. klucza ideologicznego; pomini?to natomiast inne wa?ne dla zrozumienia aspekty konfliktu.
Odwo?ywanie si? przez autorów do negatywnych emocji poprzez nadmierne eksponowanie opisów okrucie?stwa, sprymitywizowany sposób relacjonowania relacji polsko-ukrai?skich zarówno w wymiarze historycznym, jak i obecnie.
Jednostronne odwo?ywanie si? wy??cznie do pami?ci polskich ofiar na Kresach, problemów z upami?tnieniami na Ukrainie, ca?kowite przemilczanie ofiar konfliktu po stronie ukrai?skiej i podobnych problemów z upami?tnieniami ukrai?skimi wyst?puj?cymi w Polsce, co ?wiadczy o braku zarówno dziennikarskiego obiektywizmu, jak i dobrej woli w ujmowaniu zagadnienia.
Autorzy programu, wbrew faktom, ca?kowicie pomin?li dzia?ania na rzecz wyja?nienia tragedii z czasu II wojny ?wiatowej, budowania pojednania polsko-ukrai?skiego, podejmowane m.in. przez papie?a Jana Paw?a II, hierarchie Ko?cio?a Rzymskokatolickiego i Cerkwi Greckokatolickiej oraz Prezydentów RP Lecha Kaczy?skiego i Ukrainy Wiktora Juszczenk?, polskie i ukrai?skie elity. Utwierdzali natomiast widzów w przekonaniu o «zmowie milczenia», «zagro?eniu ze strony nacjonalizmu ukrai?skiego» (tendencyjnie ukazuj?c debat? historyczn?, która si? toczy na Ukrainie, w tym przemilczaj?c fakty przecz?ce postawionej w programie tezie, jak np. to, i? w 2003 r. w 60. rocznic? tragedii na Wo?yniu inteligencja ukrai?ska, historycy oraz czo?owe ukrai?skie media podj??y temat rzezi wo?y?skiej. Dowodów na fa?szywo?? lansowanych w programie «Warto rozmawia?» tez jest bardzo wiele. Jednym z nich jest fakt realizacji i emisji w 2003 r. w jednym z programów TVP oraz najpopularniejszej komercyjnej telewizji ukrai?skiej 1+1 reporta?u «Pi?te przykazanie» (autorstwa W. Romanowskiego i E. ?ozowego).
Nie do przyj?cia jest dla nas fakt, i? w programie «Warto rozmawia?» pada?y sformu?owania wobec Prezydenta Ukrainy i ambasadora Ukrainy w RP niegodne anteny nadawcy publicystycznego.
Wed?ug nas w programie «Warto rozmawia?» zabrak?o wielu wa?nych dla zrozumienia z?o?ono?ci relacji polsko-ukrai?skich w XX w. elementów, oceny przez obiektywnych badaczy, ukazania innych ni? nacjonalizm ukrai?ski, dzia?ania OUN i UPA, aspektów i przyczyn konfliktu, tak?e opisu strat, jakich doznali w wyniku konfliktu Ukrai?cy (w tym ksi??a greckokatoliccy). W programie, zamiast rzeczowej analizy, znalaz?y si? demagogiczne wyst?pienia, uproszczenia i odwo?ywanie si? do ideologicznych stereotypów oraz nadmierne epatowanie okrucie?stwem.
Tego typu programy s? przez nas interpretowane jako próba budowania wrogo?ci do Ukrai?ców, zw?aszcza, ?e autorzy mieli dost?p do polskich naukowych opracowa? i publikacji ukazuj?cych w sposób obiektywny ww. zagadnienia (m.in. prace R. Torzeckiego czy G. Motyki). W odniesieniu do cz??ci sformu?owa?, które wybrzmia?y w programie «Warto rozmawia?» mo?na ?mia?o sformu?owa? zarzut, ?e ich celem by?o wywo?anie wa?ni na tle narodowo?ciowym.
Wi?kszo?? spraw, o których wspominano w programie ma swoj? bogat? literatur?, st?d g?oszenie pogl?dów o «przemilczaniu», «braku publikacji na temat polskich ofiar na Kresach», dowolno?? w doborze i interpretacji faktów historycznych stanowi? zaprzeczenie rzeczowej debaty na antenie mediów publicznych. Naszym zdaniem tego typu praktyki s? rzecz? nagann? i nie s?u?? dobru ani Polaków, ani Ukrai?ców.
Udzia? naszej organizacji w inicjowaniu dialogu historyków w latach 90. w ramach konferencji «Polska – Ukraina. Trudne pytania» oraz w innych inicjatywach s?u??cych pojednaniu, daje nam prawo do wyst?pienia przeciwko próbom ?erowania na tragedii Polaków i Ukrai?ców. W tym kontek?cie niezrozumia?e jest zw?aszcza dzia?anie w ostatnim okresie Telewizji Polskiej, która skupi?a si? na lansowaniu wy??cznie jednej, dalekiej od obiektywizmu, wizji relacji polsko-ukrai?skich. Chodzi w tym przypadku tak?e o audycje w kanale TVP Historia «Ludobójstwo na Wo?yniu», emitowane w ramach cyklu «Kontrowersje» 29 i 30 maja, 4, 10, 16 i 29 czerwca, 5 i 11 lipca br. oraz program «Tematy Dnia», emitowany w TVP Kraków 4 listopada 2008 r. O braku nale?nego obiektywizmu ?wiadczy fakt, i? do programów na tak wa?ny spo?ecznie temat zapraszane s? osoby prezentuj?ce atrakcyjn? (uproszczon?), lecz dalek? od obiektywizmu wizj? przesz?o?ci oraz ci?gle ci sami autorzy, którzy cz?sto na podstawie jednej (w?asnej) publikacji ksi??kowej po?wi?conej ww. zagadnieniom, roszcz? sobie prawo do wy??czno?ci i generalnych ocen wydarze? historycznych.
Preferowanie we wspomnianych programach TVP wypowiedzi nacechowanych demagogi? i uproszczeniami nijak si? ma, naszym zdaniem, do zada? i misji nadawcy publicznego.
W zwi?zku z emocjami, które wywo?a? program «Warto rozmawia?» oraz podobne jednostronne programy emitowane przez publicznego nadawc?, jakim jest TVP, wnosimy o wnikliwe rozpatrzenie naszej skargi przez KRRiTV poprzez powo?anie do oceny zawarto?ci merytorycznej programu obiektywnych znawców problematyki.

Z powa?aniem
Piotr Tyma
Prezes Zwi?zku Ukrai?ców w Polsce
Miros?aw Kupicz
Sekretarz Zarz?du G?ównego
Zwi?zku Ukrai?ców w Polsce
Do wiadomo?ci:
– Pan O?eksandr Mocyk, Nadzwyczajny i Pe?nomocny Ambasador Ukrainy w RP;
– Pan Marek Ast, Przewodnicz?cy Komisji Mniejszo?ci Narodowych i Etnicznych Sejmu RP;
– Pan Micha? Kami?ski, Minister w Kancelarii Prezydenta RP;
– Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w MSWiA.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014