Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 18:35:55
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
8
8
Mordy UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Polsko-bia?oruskie refleksje
Jedni s? uczciwi, drudzy maj? alibi na ka?dy uczynek
- W?adys?aw Piekarski


Z kobiet? z Bras?awia spotka?am si? przypadkowo. Rozgada?y?my si? i okaza?o si?, ?e jest Polk? i katoliczk?, tak jak i ja. W ko?cu zacz??y?my mówi? o kolejnym podziale Zwi?zku Polaków na Bia?orusi, co jak si? okaza?o, nas obydwie nurtuje. Od swojej rozmówczyni dowiedzia?am si?, ?e obecnie w Domu Polskim w Bras?awiu noga ludzka nie postaje. Budynek zaczyna zapada? w ruin?, zgnilizna i st?chlizna mszcz? si? na nieogrzewanym pomieszczeniu.
- Rury i kaloryfery pop?ka?y jeszcze w zesz?? zim? - powiedzia?a z westchnieniem kobieta.
- To jest niemo?liwe - zaprzeczy?am. - Przecie? na ile mi wiadomo, jest tam m?ody i energiczny prezes?
- Jest, a jest prezes, który przez wiele lat otrzymywa? pieni?dze z Polski i podobnie teraz otrzymuje za to w?a?nie, ?e jest...
- A co na to ludzie?
- Ot, szkoda gada?, z lud?mi nikt nie rozmawia, i co tu mówi? o Bras?awiu? To tylko powiatowe miasteczko. W Witebsku, obwodowym mie?cie, Polacy mieli dom olbrzymi i prezes obwodowego oddzia?u na pewno otrzymywa?a wi?ksze pieni?dze, a o ?adnej dzia?alno?ci polskiej nie s?ycha?.
Dalsza rozmowa napawa?a coraz to wi?kszym smutkiem...
Zacz??am zastanawia? si?, co si? dzieje obecnie w Domach Polskich, niezapracowanych mozoln? prac? cz?onków Zwi?zku Polaków na Bia?orusi, a otrzymanych w darze? Dowiedzia?am si?, ?e sytuacja z Domami Polskimi i w obwodzie grodzie?skim te? jest bardzo niepokoj?ca. Rzucono na pastw? losu Dom Polski w Oszmianie. Karygodne jest to, co obecnie dzieje si? w Nowogródku. Dom Polski w mie?cie Adama Mickiewicza by? od dawna, ale by?emu prezesowi zachcia?o si? mie? pa?ac i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wzniesienie “pa?acu” zacz??a finansowa?. Podobno wydano na ten cel setki tysi?cy dolarów. Niewyko?czona budowla zosta?a rzucona na pastw? losu.
Do honoru Polaków nowogródzkich trzeba przyzna?, ?e nie zaprzepaszczaj? sprawy odrodzenia polsko?ci. Trzymaj? si? razem, skupili si? wokó? nowo wybranej prezes Jadwigi ?ysej. Wzi?li w dzier?aw? dwa pokoiki, gdzie regularnie odbywaj? si? próby polskich zespo?ów artystycznych, zrzeszonych przy oddziale oraz przedsi?wzi?cia z okazji ?wi?t religijnych i narodowych.
Przecie? tak niedawno z hardym samozadowoleniem na zjazdach ZPB opowiadali o swojej intensywnej i o?ywionej dzia?alno?ci ci, co otrzymali od „Wspólnoty Polskiej” w darze Domy Polskie z ca?ym wyposa?eniem i etatami... Rozpowiadali, bo faktycznie tej intensywnej dzia?alno?ci nie mo?na by?o dostrzec. W jednym z Domów Polskich rozdmuchano etaty tak, ?e dyrektor zacz??a zachowywa? si?, jak królowie w swoich pa?acach, którzy b?d?c w ko?cu znudzeni i znu?eni swoimi poddanymi, zaprowadzali w komnaty psów. Czy dla wylegiwania si? psów na Bia?orusi rodacy z Polski przekazywali w darze dywany i kanapy? Czy takie zachowywanie si? niewdzi?czników nie jest wo?aniem o pomst? do nieba?...
Na V Zje?dzie ZPB w marcu 2005r. w Polskiej Szkole w Grodnie delegaci rzucali do siebie mikrofonem, co bardzo rozgniewa?o wielkiego przyjaciela dzieci Les?awa Skindera. S?usznie rozgniewa?o, bo trzeba ceni? prac? ludzk? i szanowa? dary. Redaktor Skinder widocznie ze swojej dobroci anielskiej odpu?ci? tamten grzech i nadal przyje?d?a z darami do dzieci grodzie?skich. Jednak do Polaków w innych miejscowo?ciach z Polski prawie nikt nie zagl?da.
Czy odpu?ci winowajcom Pan Bóg krzywdy ludzkie i zaprzepaszczenie Domów Polskich? W czyjej g?owie w 2004r. powsta? szata?ski pomys? przeprowadzenia w Domu Polskim w Baranowiczach Rady Porozumiewawczej? Kto, z kim i jak chcia? porozumiewa? si?? A wynik?o z tej rady to, co dostrzegaj? teraz wszyscy - zanikanie polskiej dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej na ca?ej Bia?orusi.
Widzimy jednak, ?e w tej beznadziejnej sytuacji, bez pomocy, w nale?ytym stanie s? utrzymywane Domy Polskie w Mohylewie - prezes Jerzy ?urawowicz, w Szczuczynie - prezes Wiktor Bogdan, Lidzie - prezes Izabela Tyrkin, Wo?kowysku - prezes Ryszard Chudziak. Za to, ?e nie poddali si? upadkowi, zostali okrzykni?ci „pseudoPolakami”. U?miechni?ta „lala malowana”(And?elika Borys – pupilka Fundacji Batorego i wraz z Poczobutem, wspó?pracownikiem GW, wykonuj?ca co jaki? czas zlecone prowokacje przeciw w?adzom Bia?orusi – przyp. JN) sprawi?a, ?e za to, ?e s? samodzielni i niezale?ni, otrzymali zakaz wjazdu do Polski. A jednak nie przerywaj? dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej na drodze odrodzenia polsko?ci. Nie ustaje krzewienie polsko?ci w wielu innych miejscowo?ciach, gdzie Polacy nie otrzymali w darze Domów Polskich. Na przyk?ad, pracuj? spo?ecznie, na rzecz odrodzenia polsko?ci Polacy S?onimia.
Od roku 1993, gdy Polacy S?onimia wybrali mnie na prezesa, siedzib? oddzia?u jest mój w?asny dom, o czym dobrze wie miejscowa ludno??. Cz?stokro? na kopertach z korespondencj? zza granicy by?o napisano tylko - S?onim, Dom Polski, i poczta dostarcza?a listy do mojego domu. Dom pobudowa?am kosztem skrajnie wyczerpuj?cego trudu w?asnego i wyt??onej pracy moich synów jeszcze w latach 1989-1995. Musieli?my dom pobudowa?, bo w czasach sowieckich „wrogom narodu” mieszka? pa?stwowych nie dawano. Ani jednego metra kwadratowego nie otrzymali od pa?stwa i moi synowie. Moje dzieci zawsze uczciwie pracowa?y i pracuj?. Wnuczka po zdaniu matury w 2006r. (uczy?a si? w klasie z polskim j?zykiem wyk?adowym w Mi?sku) od razu posz?a do pracy, a obecnie studiuje na uniwersytecie i pracuje, bo rodzice-inwalidzi nie s? w stanie op?aci? jej nauki. Jestem emerytk?-rencistk? i jest mnie bardzo ci??ko (wiadomo, ?e emerytury i renty na Bia?orusi s? o wiele ni?sze ni? w Polsce) i ?eby utrzyma? w?asnym kosztem dom, prowadz? ogródek, zbieram w lesie jagody i grzyby. Przy tym jak mog? wykonuj? spo?ecznie, nie z etatu, obowi?zki prezesa. Oburza mnie fakt, ?e m?ode, zdrowe osoby, nigdy nigdzie nie pracuj?ce (otrzymawszy kosztem pa?stwa polskiego odpowiednie wykszta?cenie, nie chc? pracowa? jako nauczyciele, nie chc? uczy? dzieci j?zyka polskiego), a wci?? wyci?gaj? r?ce po pieni?dze polskiego podatnika. To jest ?wi?ta prawda i nikt z naszych prze?ladowców nie b?dzie móg? przeciw tej prawdzie zaprzeczy?, ani jej obali?. Maj? wypiel?gnowane r?ce i wypieszczone cia?a i bior?c pieni?dze na nowe kiecki, chyba wk?adaj? na oczy podwójne czarne okulary. W dodatku gro??, ?e dzia?aj?cym Polakom na Bia?orusi nie wydadz? Karty Polaka. Od kiedy to nieróbstwo sta?o si? najwi?ksz? cnot?? Gdyby robili to, na co jest najwi?ksze zapotrzebowanie na Bia?orusi, a mianowicie uczyli dzieci j?zyka polskiego, to mo?liwie nabraliby sensu ?ycia. W podr?czniku do pocz?tkowej nauki j?zyka polskiego dla dzieci polskich na obczy?nie „Czytam po polsku” jest napisane: „dla wspólnej korzy?ci i dla dobra wspólnego wszyscy musz? pracowa?”. To chcia?oby si?, je?eli sami nie pracuj?, to niech by nie prze?ladowali i nie niszczyli tych, którzy nadal ucz? dzieci zasadom dobrego wychowania, grzeczno?ci i moralno?ci.
Czy? uczciwemu Polakowi na Bia?orusi nie boli serce za Rodaków, którzy z kraju nad Wis?? zmuszeni dla chleba zostawi? Ojczyzn? i cz?stokro?, nie znaj?c ?ycia w Londynie i nie w?adaj?c j?zykiem angielskim, w?ócz? si? po brzegach Tamizy w poszukiwaniu jakiegokolwiek zarobku? Boli i to bardzo boli!
Mnie si? zdaje, ?e ka?dy cz?owiek w swoim ?yciu odczuwa jaki? ucisk z ró?nych powodów. Lecz, kiedy widz? co tydzie? w telewizji (czasami kilka razy w tygodniu) zadowolon? z siebie laleczk? z szyderczym u?miechem na wymalowanej twarzy, bez ko?ca mówi?c? o ucisku, to wci?? my?l? (przepraszam, wszystkie kobiety u?ywaj? kosmetyków) o tym, co wch?on??am jako dziecko, b?d?c na zes?aniu, od muzu?manów Kazachów: „Kobiet?, wymalowan? od stóp do g?owy tzn. od w?osów na g?owie po paznokcie na nogach, pie?ci, tuli i u?ciska diabe?”.
Leonarda REWKOWSKA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014