Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 18:13:12
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
7
7
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Ron Paul ”Hipokryzja USA na Ukrainie”
Prezydent Bush w ostatnim tygodniu powiedzia?: “Ka?de wybory (na Ukrainie), je?li takowe si? odb?d?, powinny by? wolne od jakichkolwiek zagranicznych wp?ywów “. Zgadzam si? z prezydentem w zupe?no?ci. Na nieszcz??cie wygl?da na to, ?e wiele rz?dowych agencji w USA postrzega?o sprawy w inny sposób, i wys?a?o nale??ce do ameryka?skich podatników dolary na Ukrain? z zamiarem wywarcia wp?ywu na wyniki wyborów.

Nie wiemy dok?adnie ile milionów - czy dziesi?tek milionów dolarów - ameryka?ski rz?d wyda? na wybory prezydenckie na Ukrainie. Wiemy jednak, ?e wiele z tych pieni?dzy zosta?o przeznaczonych na pomoc jednemu, wybranemu kandydatowi, i ?e poprzez szereg odpowiednio przygotowanych organizacji pozarz?dowych (NGOs) - zarówno ameryka?skich jak i ukrai?skich - miliony dolarów posz?o jako pomoc dla kandydata na prezydenta, Wiktora Juszczenki.

Pozwólcie mi jeszcze doda?, ?e nie s?dz?, i? powinni?my w ogóle pomaga? któremukolwiek z kandydatów. Z pewno?ci? nie nale?? do zwolenników Wiktora Juszczenki, nie zaliczam si? tak?e do zwolenników jego oponenta, Wiktora Janukowicza. Zwyczajnie uwa?am, ?e nie powinno nas to obchodzi?, kogo Ukrai?cy wybior? sobie na prezydenta. I je?li oni sami uznaj?, ?e wybory nie by?y fair, to od nich samych zale?y tylko jak ten problem rozwi?za?.

Jak dosz?o do tej jednostronnej pomocy USA na Ukrainie ? Obawiam si?, ?e widzimy tylko czubek góry lodowej. To, co do tej pory wiemy na pewno to to, ?e rz?d ameryka?ski poprzez USA Agency for International Development ( USAID) przyzna? miliony dolarów Polsko-Ameryka?sko -Ukrai?skiej Inicjatywie Wspó?pracy (PAUCI), która jest administrowana przez znajduj?cy si? w USA Freedom House (Dom Wolno?ci).

PAUCI nast?pnie wys?a?a fundusze rzadu amerykanskiego do wielorakich ukrai?skich organizacji pozarz?dowych (NGOs). Tylko to jest ju? z?e i samo w sobie stanowi mieszanie si? w wewn?trzne sprawy suwerennego narodu. Ale co jest jeszcze gorsze to to, ?e wiele spo?ród tych organizacji wyra?nie faworyzuje kandydata na prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenk?.

We?my tylko pod uwag? ukrai?sk? pozarz?dow? organizacj? -International Center for Policy Studies . Jest to organizacja finansowana przez rz?d ameryka?ski poprzez wspomniany PAUCI. Na stronie internetowej tej?e , odkrywamy, ze ta pozarz?dow? organizacja (NGO) zosta?a ufundowana przez Open Society Institute Georgea Sorosa. A jeszcze dalej mo?emy zobaczy?, ze Wiktor Juszczenko osobi?cie jest cz?onkiem komisji doradczej!

I ta organizacja pozarz?dowa (NGO) nie jest jedyn? finansowan? z funduszy rz?dowych USA jawnie wspieraj?cych Wiktora Juszczenk?. Organizacja o nazwie The Western Ukraine Regional Training Center ( Centrum Treningu Regionalnego Zachodniej Ukrainy), jako nast?pny przyk?ad, na frontowej stronie portalu internetowego , po jednej stronie prezentuje ?atwo rozpoznawalne logo USAID, a po drugiej pomara?czow? wst??k? partii i ruchu Juszczenki. Poprzez blisko?? tych symboli , przes?anie do ukrai?skich czytelników jest jasne: ameryka?ski rz?d popiera Juszczenk?.

Jeszcze inna ukrai?ska pozarz?dow? organizacja (NGO) o nazwie The Center for Political and Legal Reforms , finansowana przez rz?d ameryka?ski , u góry swojej strony internetowej zawiera link do osobistej strony internetowej Wiktora Juszczenki. Jego zdj?cie znajduje si? na samej górze tego przez rz?d finansowanego portalu.

W maju bie??cego roku, prywatna spó?ka do spraw konsultacji i zarz?dzania - Development Associates, Inc. z siedziba w Wirginii, zosta?a nagrodzona przez rz?d ameryka?ski nagrod? 100 mln dolarów, “za wzmacnianie narodowych grup legislacyjnych i innych bior?cych udzia? w planowanych i stopniowych przekszta?ceniach na ?wiecie” .Zgodnie z informacjami ze strony internetowej organizacji, wiele milionów z tej sumy posz?o na Ukrain? w okresie poprzedzaj?cym elekcj?.

Jak powiedzia?em, mo?e to by? tylko czubek góry lodowej. Mo?liwe, ?e istnieje o wiele wi?cej organizacji zaanga?owanych w ten przekr?t.

Jest jasne, ?e znaczna ilo?? dolarów z kieszeni ameryka?skich podatników posz?a na poparcie jednego z kandydatów na Ukrainie. Przypomnijmy sobie, jak wi?kszo?? z nas czu?a si?, gdy okaza?o si?, ?e rz?d Chin próbowa? kierowa? fundusze na rzecz prezydenckiej kampanii wyborczej w USA. To pochodz?ce z zagranicy finansowanie ameryka?skiej elekcji jest w ?wietle prawa nielegalne. Ale wygl?da na to, ?e jest to dok?adnie to samo, co my robimy za granic?. To czego nie wiemy jednak to to, jak du?o pieni?dzy rz?dowych zosta?o wydanych aby wywrze? wp?yw na wynik ukrai?skich wyborów.

Dziesi?tkom organizacji przyznawane s? fundusze tylko z puli programu PAUCI , a jest to tylko jeden z wielu programów, które pcha?y dolary na Ukrain?. Nie wiemy ile milionów dolarów pochodz?cych od amerykanskiego podatnika The National Endovment for Democracy (NED) wys?a? na Ukrain? poprzez National Democratic Institute (Narodowy Instytut Demokratyczny) and International Republican Institute (Narodowy Instytut Republika?ski). Nie wiemy tak?e, jak wiele innych wysi?ków, jawnych i ukrytych dokonano na Ukrainie w celu wzmocnienia przewagi jednego kandydata nad drugim.

I to jest w?asnie to, co budzi mój niepokój: istnieje tyle specjalnych organizacji i cichych p?atników, ?e nie mamy najmniejszego poj?cia jaka suma pieni?dzy rz?dowych zosta?a wydana na Ukrain? i co najwa?niejsze - jak zosta?a wydana. By? mo?e tych kilka szokuj?cych przyk?adów otwartego poparcia, które byli?my w stanie ods?oni?, nie jest niczym innym jak anomali?. Wierz?, ?e Kongres i ameryka?scy podatnicy maja prawo wiedzie?. Wierz?, ?e konieczne jest niezw?oczne przeprowadzenie dochodzenia przez Government Accounting Office co do tego, jak wiele pieni?dzy z bud?etu rz?dowego zosta?o wydanych na Ukrain? i dok?adnie jak zosta?y one wydane. Chcia?bym bardzo liczy? na poparcie tego zadania przez Przewodnicz?cego Hyde i Przewodnicz?cego Lugar, Deputowanego Asystenta Sekretarza Tefft jak równie? moich kolegów z Komitetu Izby d/s Relacji Mi?dzynarodowych.

Prezydent Bush ma absolutne racje: wybory na Ukrainie winny by? wolne od zagranicznych wp?ywów. To jest nasze zadanie, tu i teraz, odkry? jak daleko pogwa?cili?my t? bardzo wa?n? zasad?, i natychmiast wstrzyma? finansowanie politycznych kandydatów i kampanii wyborczych.

Ron Paul
9 grudnia, 2004

***
T?umaczenie: Anna Borewicz-Khorshed

na podstawie:

Ron Paul, US Hypocrisy on Ukraine
T?umaczenie pochodzi ze strony:
Liberalis.PL
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014