Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 14 2020 14:00:18
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Autor zdj?? korzysta z mównicy w wolnym czasie
Autor zdj?? korzysta z mównicy w wolnym czasie
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
?ycie Pabianic pod okupacj? niemieck?.
?ycie w warunkach okupacyjnych w Generalnej Guberni by?o trudne, lecz na ziemiach w??czonych do Rzeszy, a wi?c tak?e w Pabianicach, sytuacja by?a jeszcze gorsza. Polacy stali si? tam z dnia na dzie? elementem obcym, którego miano si? z tych ziem pr?dzej, czy pó?niej, pozby?. Terror hitlerowski, realizowany przez „skuteczny” aparat przemocy reprezentowany przez Gestapo, SD, SS i inne jednostki, przybiera? tu trzy zasadnicze formy:


- represje bezpo?rednie w postaci aresztowa?, egzekucji, przede wszystkim inteligencji polskiej, ludzi kultury, prawników, duchowie?stwa, nauczycieli, lekarzy. Ju? w pa?dzierniku 1939 r. dokonano pierwszych masowych zatrzyma? w Pabianicach. Aresztowania, tortury podczas przes?ucha? w pabianickiej i ?ódzkiej siedzibie Gestapo oraz rozstrzeliwanie Polaków, zw?aszcza zaanga?owanych w dzia?alno?? Polskiego Pa?stwa Podziemnego, trwa?y przez ca?y okres okupacji. Wielu Pabianiczan trafi?o tak?e do obozów koncentracyjnych, b?d? zosta?o wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec. 6 pa?dziernika 1941 r. aresztowani zostali, a nast?pnie wywiezieni do obozu w Dachau i tam zamordowani, pabianiccy ksi??a – ks. Mieczys?aw Lewandowicz, proboszcz parafii ?w.Mateusza i wikariusz - ks. Jan Krupczy?ski. W styczniu 1940 r. utworzono w Pabianicach getto dla ludno?ci ?ydowskiej, które zlikwidowano w maju 1942 r., wywo??c ?ydów do obozów zag?ady, g?ównie do Che?mna nad Nerem (Kulmhof).

- wysiedlenia ludno?ci polskiej po??czone z grabie?? mienia. Niemcy chcieli docelowo wysiedli? z Kraju Warty do Generalnej Guberni 80 % mieszkaj?cych tam Polaków t.j. oko?o 8 milionów ludzi. Konieczno?? utrzymywania „polskiej si?y roboczej”, wobec powo?ywania do Wehrmachtu coraz to nowych roczników m??czyzn-Niemców, w zwi?zku z nowymi wojnami prowadzonymi przez Rzesz?, spowodowa?a, ?e planów tych nie wykonano. Pomimo tego, w samym tylko 1939 r. wysiedlono z Kraju Warty ok. 130 tysi?cy Polaków. Polskie mienie konfiskowano, wyp?dzeni mogli zabra? ze sob? tylko 20 z?otych i niewielk? ilo?? jedzenia. W ksi?gach wieczystych wpisywano nowych, niemieckich w?a?cicieli, b?d? te? sam? III Rzesz?. Wysiedleniom towarzyszy?y konfiskata polskiej w?asno?ci ?rodków produkcji, fabryk, zak?adów rzemie?lniczych, a dekretem z 17 wrze?nia 1940 r. formalnie pozbawiono Polaków wszelkiej w?asno?ci.

- kompleksowy system zakazów i nakazów, nieprzestrzeganie których zagro?one by?o surowymi karami z kar? ?mierci w??cznie, skutecznie utrudnia? codzienne ?ycie polskiego spo?ecze?stwa. Pojawi?y si? miejsca, które przeznaczone by?y tylko dla Niemców. Przebywanie w nich by?o Polakom zabronione. By?y to urz?dy, parki, lokale gastronomiczne, tramwaje, a nawet niektóre ko?cio?y (w Pabianicach ko?ció? NMP). W Kraju Warty obowi?zywa? nakaz k?aniania si? Niemcom na ulicach i ust?powania im miejsca na chodnikach. ?mier? grozi?a za ukrywanie, ale i jak?kolwiek pomoc udzielan? ?ydom. Zrywanie plakatów w?adz niemieckich tak?e zagro?one by?o kar? ?mierci. Zlikwidowano wszystkie instytucje polskie, ze szko?ami i placówkami kulturalnymi w??cznie, nie wolno by?o posiada? radia itp.. W Pabianicach ofiar? barbarzy?stwa „rasy panów” pad? m.in. oryginalny pomnik Legionisty przy ko?ciele ?w. Mateusza., za? z wszystkich wówczas istniej?cych w naszym mie?cie ko?cio?ów hitlerowcy ukradli dzwony. Polacy nie wiedzieli, kiedy mo?e przyj?? nieszcz??cie. W ka?dej chwili do drzwi móg? zapuka? ?andarm, przeprowadzi? rewizj?, ka?dego dnia donosiciel-volksdeutsch móg? wskaza? kogo? jako wroga Rzeszy. Wielu mieszka?com naszego miasta przymusowo wmeldowywano Niemców do ich mieszka?.


A jednak Pabianiczanie przetrwali, doczekali momentu, kiedy niemiecki okupant ucieka? w panice z naszego miasta, które, cho? nie le??ce w centrum wydarze? tej wojny, ponios?o jednak wielk? danin? krwi.
Ju? po wkroczeniu do Pabianic wojsk I Frontu Bia?oruskiego dnia 20 stycznia 1945 r. Niemcy zbombardowali centrum Pabianic (pomi?dzy ul. Pu?askiego a Traugutta), gdzie zebra? si? t?um ludzi obserwuj?cych defiluj?cych ?o?nierzy. W wyniku bombardowania kilkaset osób zgin??o b?d? odnios?o rany, kilka domów zosta?o ca?kowicie zniszczonych, inne zosta?y powa?nie uszkodzone, w tym fabryka Kindlera przy ul.Traugutta.
Miasto straci?o oko?o 17 tysi?cy swoich mieszka?ców, co stanowi?o 30 % przedwojennej liczby ludno?ci. Powa?nym zniszczeniom uleg?a infrastruktura przemys?owa - opuszczaj?c Pabianice Niemcy niszczyli fabryki (wysadzanie, niszczenie urz?dze?, wyposa?enia) - a wiele ró?norakich dóbr okupant wywióz?.
Pabianiczanie odbudowali swoje miasto po wojnie, nie my?l?c o zap?acie, nie my?l?c o laurach. Dzi? z ich spu?cizny pozosta?o tylko wspomnienie....

Adam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014