Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 18:23:50
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 15
Zjazd Kresowian 15
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
George Soros - na czele ?wiata?

W oparciu o to do?wiadczenie jakie zdoby? w Londynie, wyjecha? w roku 1956 do Stanów Zjednoczonych i tam pracowa? jako analityk udzielaj?cy porad ró?nym organizacjom finansowym. I mo?e tyle je?li chodzi o jego tak? osobist? biografi?.

Jego s?awa polega na tym, ?e jest on niesamowicie skuteczny jako cz?owiek graj?cy na gie?dzie. Prowadzi on ca?y szereg tzw. funduszy unikowych. S? to fundusze, które prowadz? operacje gie?dowe startuj?c z terenów gdzie nie p?aci si? podatków - jakie? wyspy na Antylach lub jakie? ma?e pa?stewka, które stwarzaj? wygodne warunki dla ró?nego rodzaju dzia?alno?ci.

Sorosz jest mistrzem w organizowaniu tego rodzaju funduszy. Prowadzi gr? na gie?dzie na najwy?szym poziomie. (..) i potrafi? osi?gn?? wielki maj?tek dzi?ki tego rodzaju operacjom. Warto w tym momencie podkre?li?, ?e ludzie, którzy dorabiaj? si? na gie?dzie niczego nie produkuj?. To nie jest dzia?alno?? polegaj?ca na tym, ?e si? inwestuje w jak?? ga??? produkcji, jak?? powiedzmy stoczni?, produkcj? samochodów, czy co? takiego i ?eby zwi?za? swój ?yciorys z jak?? dzia?alno?ci? produkcyjn?. Nie - jest to tylko dzia?anie polegaj?ce na kupnie i sprzeda?y akcji ró?nych firm. Cz?owieka, który gra na gie?dzie nie interesuje na jakiej dzia?alno?ci gospodarczej opiera swoj? zamo?no??. Interesuje go tylko zysk i wobec tego on nie jest twórczy, zarabia on tylko w sytuacji gdy kto? inny traci.

W dniu 15 wrze?nia 1992 roku. Sorosz wygra? jednego dnia na gie?dzie miliard dolarów. Gazeta Bankowa okre?li?a to jako wygran? potyczk? Sorosza z Bankiem Anglii. Od tego czasu wszyscy patrz? na jego palce, bo wiedz?, ?e to, co on robi jest jak?? wskazówk?, co si? b?dzie dzia?o na gie?dach. Jego ruch ?ledzi ca?y ?wiat. Uchodzi on za najwi?kszego inwestora na ?wiecie. Jest podziwiany, ludzie mu zazdroszcz?. Jednego dnia potrafi on wyda? sum? 700 czy 500 milionów dolarów i jest to normalna codzienna operacja. Pytano go kiedy? czy operuje na polskiej gie?dzie. Powiedzia?, ?e polska gie?da jest za ma?a, on ma za du?e operacje, on tak ma?ymi gie?dami si? nie interesuje.(..)

Sorosz maj?c te wielkie pieni?dze, a?eby niejako usprawiedliwi? siebie w oczach ?wiata, ?e on takie wielkie pieni?dze zarabia kosztem tych, którzy te pieni?dze trac?, zaj?? si? filantropi?. Ubiera si? w szat? Robin'a Hood'a czy Janosika, który na gie?dach zarabia pieni?dze ale ?o?y je na zbo?ne cele. Jakie to s? cele? Otó? zak?ada ró?ne fundacje g?ównie w Europie Wschodniej. Pierwsz? za?o?y? na W?grzech sk?d pochodzi, potem w Rumunii, potem w Rosji. Za?o?y? równie? tak? fundacj? w Polsce. Jest to Fundacja Stefana Batorego.(..)

Prezesem Fundacji jest Aleksander Smolar z Pary?a. Du?? rol? odgrywa prof. Pe?czy?ski. Na terenie Kraju, istotn? wskazówk? polityczn? o jakie ?rodowiska chodzi, jest informacja, ?e 10 lutego 1992 roku w siedzibie Fundacji na tzw. „neutralnym gruncie” (tak to by?o okre?lane) na zaproszenie prezesa Fundacji Aleksandra Smolara odby?o si? spotkanie trzech ugrupowa? politycznych: Unii Demokratycznej, Porozumienia Centrum i Kongresu Liberalno Demokratycznego. By?a to próba montowania bloku solidarno?ciowego, który uleg? rozbiciu po pierwszych wyborach - po roku 1991). Dzi? wiemy, ?e niewiele ró?ni?o te ugrupowania, dzisiaj s? one w „jednym worku” . Kto sprawuje g?ówn? w?adz? w Fundacji? Oczywi?cie Sorosz, który jest fundatorem, jest on cz?onkiem honorowym, trzyma r?k? na pulsie i pilnuje spraw zwi?zanych z t? fundacj?. Warto by przytoczy? kilka innych nazwisk osób, które s? we w?adzach. Otó? Fundacja ma Rad?, jej przewodnicz?cym jest Jerzy Turowicz - Redaktor Naczelny Tygodnika Powszechnego. Lista cz?onków jest do?? d?uga, wymieni? tu kilka nazwisk z listownika Fundacji z 1992 roku: Bronis?aw Geremek, Leszek Ko?akowski, Olga Krzy?anowska, Zbigniew Pe?czy?ski, Adam Michnik, Anna Radziwi??. Obecny sk?ad Rady, niedawno opublikowany przez Nasz? Polsk? jest nast?puj?cy: Przewodnicz?cym jest Jerzy Turowicz s? równie? Jan Krzysztof Bielecki, Bronis?aw Gieremek, Leszek Ko?akowski, Olga Krzy?anowska, Andrzej Olechowski, Zbigniew Pe?czy?ski, Anna Radziwi??, Hanna Suchocka. Prezesem jest nadal Aleksander Smolar, wice prezesi to Zbigniew Janas, Ziabicki. Dyrektorem programu reformy administracyjnej by? przez pewien czas Jan Maria Rokita a reformy polityki spo?ecznej Micha? Boni. W roku 1991 we w?adzach znajdowa? si? równie? Adam Michnik oraz nie ?yj?cy ju? Klemens Szaniawski.

O Klemensie Szaniawskim wiemy ju? dzisiaj, ?e by? cz?onkiem masonerii. Jak widzimy po tych nazwiskach, jest to g?ównie ?rodowisko Unii Wolno?ci, czy jak pierwotnie si? nazywa?o Unii Demokratycznej. Jest to w ka?dym razie ?rodowisko, które znalaz?o zaufanie Sorosza i na nim bazuje fundator swoj? operacj? na terenie Polski.

Je?li chodzi o Sorosza, powiedzia? on kiedy? o sobie, troch? przewrotnie: „je?li kiedykolwiek istnia? cz?owiek, który pasowa? do stereotypu ponadnarodowego, bolszewickiego, ?ydowskiego, syjonistycznego, ?wiatowego konspiratora - to w?a?nie ja nim jestem”. Przewrotnie, bo oczywi?cie z bolszewizmem nie ma on nic wspólnego, z syjonizmem pewnie te? nie gdy? do Izraela si? nie wybiera, ale siebie traktuje jako mi?dzynarodowego dzia?acza, który nadaje si? do tego, aby pod ka?dym k?tem widzenia go krytykowa?. Spójrzmy konkretnie jaka jest intencja jego fundacji, jakie zadania ona sobie stawia. Zupe?nie formalnie celem jest pomaganie w budowaniu infrastruktury spo?ecze?stwa otwartego. Spo?ecze?stwo otwarte to najwa?niejsze zadanie jakie stawia sobie Fundacja. Co kryje si? za tym poj?ciem? Chodzi o spo?ecze?stwo, które nie b?dzie ograniczane granicami mi?dzy narodami. To koncepcja stanów zjednoczonych Europy, stanów zjednoczonych ?wiata, gdzie jest pe?ny przep?yw ludzi, pe?ny przep?yw ideologii, pomys?ów itd. Sorosz jest okre?lany jako (cytat z Gazety bankowej z 1995 roku) „niebezpiecz ny wróg pa?stwa narodowego”. Wspiera on spo?ecze?stwo stoj?ce w poprzek wizji pa?stwa opartego na narodowej odr?bno?ci. Ubolewa nad tym, ?e Europa by?a i na razie pozostanie kontynentem granic. Tzn. Polacy wiedz? gdzie si? ko?czy Polska a Niemcy wiedz? gdzie si? ko?cz? Niemcy a Francuzi wiedz? gdzie si? ko?czy Francja. Tymczasem jemu to nie odpowiada, wola?by aby to wszystko uleg?o zamazaniu. Jego fundacje na terenie W?gier i Rumunii spowodowa?y pewn? reakcj? oddoln? w obronie narodów tamtych krajów. Te reakcje oddolne przeciwko jego fundacjom zosta?y okre?lone jako tendencje nacjonalistyczne a nawet antysemickie. Antysemickie z tego tytu?u ?e Sorosz jest pochodzenia ?ydowskiego i on tu narzuca pewn? ideologi? ponadnarodow? przekraczaj?c? granice.

Czyli trzeba by tutaj powiedzie?, ?e Sorosz prowadzi polityk? antynarodow?? Tak, on walczy z ide? narodow?, z koncepcj?, ?e pa?stwo jest w?asno?ci? jakiego? narodu. Jest to koncepcja Unii Europejskiej a?eby zlikwidowa? pa?stwa narodowe, aby powsta?o jedno wielkie pa?stwo ogólnoeuropejskie i a?eby powsta?y euroregiony. Jakie? mniejsze jednostki rz?du landów niemieckich czy kantonów szwajcarskich ale wszystko razem podlegaj?ce jednej centralnej w?adzy ogólnoeuropejskiej . Granice pa?stwowe i w?adza poszczególnych pa?stw maj? ulega? jednak najwi?kszemu zmniejszeniu. Tego rodzaju koncepcja uda?a si? w Stanach Zjednoczonych, Stany nie maj? ju? praktycznie wielkiej w?adzy, jest w?adza federalna, która tutaj si? przede wszystkim liczy. Ta koncepcja stanów zjednoczonych Europy jest ona tutaj promowana przez Sorosza i przez jego fundacj?. Zupe?nie formalnie jest wsparcie dla idei euroregionów. Stref przygranicznych gdzie dwa lub wi?cej pa?stw uczestniczy w promowaniu jakiego? regionu. Czyli w?a?nie likwidacja granic, likwidacja odr?bno?ci narodowych.

Tymczasem tradycja europejska to kontynent pa?stw narodowych. Mówi si? Europa Ojczyzn, pa?stw, które s? w?asno?ci? poszczególnych narodów. Fundacja Batorego jak i wszystkie fundacje Sorosza finansuj? stypendystów, którzy wyje?d?aj? za granic? czego? si? tam ucz?, s? poddawani wp?ywom jakich? idei, jako? ukierunkowane s? te ich studia i potem wracaj? do Kraju i propaguj? idee spo?ecze?stwa otwartego. Spo?ecze?stwa wolnego od nacjonalizmu i przyjaznego w stosunku do ?ydów. Tutaj cytuj? za Najwy?szym Czasem z 14 wrze?nia 1996 roku, gdzie tak jest sformu?owana idea tych stypendystów. Innym przyk?adem zwalczania idei narodowej jest popieranie wydawania ksi??ek o okre?lonym profilu. I tak np. w Polsce Fundacja Batorego wspiera wydawanie ksi??ek Jana Józefa Lipskiego, który by? cz?onkiem masonerii. Jego ksi??ki o profilu zdecydowanie antynarodowym, po?wi?cone opluwaniu ideologii narodowej aby mog?y „si? dobrze sprzedawa?” w Polsce potrzebuj? wsparcia finansowego i takiego wsparcia udziela Fundacja Stefana Batorego. Jak wiemy, wiele ksi??ek wydaje si? w Polsce i w zasadzie na ksi??kach si? zarabia, przynajmniej na tych ksi??kach, których ludzie chc? czyta?, je?eli nie chc? czyta?, no to trzeba troch? wi?cej reklamy, „nag?o?ni?" ksi??k? a do tego potrzebne jest wsparcie zewn?trzne. Fundacja Batorego s?u?y temu aby takie ksi??ki promowa? i uzyskiwa? dla nich jakie? szersze „nag?o?nieni e”. Jest kilka tematów w które zaanga?owane s? albo Fundacja Stefana Batorego albo sam Sorosz i przez to domy?lnie fundacja, któr? on powo?a? do ?ycia

.:: Amnesty International - mi?dzynarodowa organizacja, która walczy o prawa wi??niów politycznych, g?ównie lewicowych.

Soroptimist International - jest to co? w rodzaju organizacji paramaso?skiej dla kobiet .

Fundacja Batorego.

.:: Stowarzyszenie Neutrum - jest to zgrupowanie pa?, które walcz? o prawo do aborcji i w innych tematach feministycznych.

Polska YWCA - to jest wersja ?e?ska YMCA. YMCA jest m?odzie?ow? organizacj?, która by?a powo?ana do ?ycia przez masoneri? i do dzisiaj jest przez ni? sterowana. Ma oddzia? m?ski a oddzia? ?e?ski by? równie? sygnatariuszem tego listu.

Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny. Biuletyn KAI z 8 pa?dziernika z 1996 roku podaje informacj? na temat tej federacji. Skupia ona 9 ró?nych organizacji pozarz?dowych. Jest tam Stowarzyszenie Neutrum wspomniane wy?ej. Federacja ta jest finansowana przez Fundacj? Stefana Batorego, czyli ci?gle poruszamy si? w tym samym kr?gu organizacyjnym. Na konferencji prasowej tej federacji i równie? z udzia?em przedstawicieli Stowarzyszenia Neutrum by?o wyja?niane, ?e Federacja walczy o prawo do aborcji. To jest jej g?ównym celem. Nie zajmuje si? ?adn? dzia?alno?ci? charytatywn?, nie zajmuje si? np. domami dla samotnej matki natomiast zajmuje si? edukacj? seksualn? - wiemy w jakim kontek?cie i prawem do aborcji.

Tutaj warto by przypomnie?, ?e we w?adzach Fundacji Batorego jest Jerzy Turowicz, Hanna Suchocka, s? nazwiska, który kojarz? nam si? z jak?? dzia?alno?ci? polityczn? katolików w ?yciu publicznym. Tymczasem ta fundacja wspiera wyra?nie dzia?ania na rzecz aborcji.

Inny temat z zakresu ?ycia. Nie ma tutaj ?adnych informacji dotycz?cej Fundacji Batorego, ale odno?nie samego Sorosza. Wspiera on walk? o godne umieranie. Uwa?a on ?e w Ameryce jest brak zgody na starzenie si? i ?e ?mier? uw?acza godno?ci cz?owieka.

To nie jest tak wprost eutanazja, ale chodzi o to aby zmniejszy? zakres uw?aczaj?cych godno?ci ludzkich interwencji medycznych za wszelk? cen?, po co ten cz?owiek ma si? m?czy?? Przesta? medycznie interweniowa?, wy??czy? kosztown? aparatur?, która go podtrzymuje przy ?yciu. To jest troch? gra s?ów, ale w gruncie rzeczy jest to jaki? pierwszy krok do aprobaty eutanazji Podobno Sorosz zainicjowa? kampani? prasow? na rzecz zalegalizowania sprzeda?y i posiadania haszyszu i marihuany tzw. ?agodnych narkotyków, jako czynnika zwyci?stwa spo?ecze?stwa otwartego nad represywnym. Po co ludziom ogranicza? korzystanie z tego rodzaju u?ywek?. Przeznaczy? on 8 mln dolarów ameryka?skich na cel propagowania tej idei, zezwolenia na sprzeda? i posiadanie tych narkotyków.

Oddzia?ywanie na m?odych odbywa si? poprzez stypendia. Wysy?a si? ludzi za granic? do okre?lonych o?rodków naukowych i poprzez tworzenie u nas w Polsce pewnych elitarnych szkó? dla wybranych ludzi. Jest kilka takich inicjatyw, które s? zwi?zane z Fundacj? Batorego. Zaczn? od Szko?y Nauk Spo?ecznych. Jest to inicjatywa profesora Stefana Amsterdamskiego. Jest to prywatna szko?a. Prof. Amsterdamski by? wieloletnim pracownikiem Insytutu Filozofii PAN w czasach PRL'u. W szkole tej prowadzone s? studia doktoranckie dla 40 s?uchaczy a celem jest kszta?cenie polskich elit intelektualnych. 40% najlepszych studentów otrzymuje miesi?czne stypendia od Sorosza. Szko?a ta w zesz?ym roku otrzyma?a nagrod? im. Hanny Arendt - 300 tys. marek niemieckich. To nazwisko niemiecko - ?ydowskiej intelektualistki wskazuje równie? na to kto wspiera t? szko??. Wyk?adaj? tu min. Leszek Balcerowicz, , Jerzy Holzer, Krystyna Kersten, Maria Janion i inni.

A teraz inna szko?a, która powsta?a troch? pó?niej - Collegium Invisibile - collegium, które ma by? niewidoczne. Nawi?zuje ono do angielskiego Invisible College z XVII, które powsta?o w Oxford'zie i by?o zwi?zane rodowodem z Ró?okrzy?owcami. Z tego ?rodowiska powsta?a najpierw Royal Society, a pó?niej Wielka Lo?a Anglii. (...) Collegium Invisibile jest powi?zane z Instytutem Spo?ecze?stwa Otwartego w Budapeszcie, które tam za?o?y? Sorosz i jest ju? trzeci? tak? placówk?. Pierwsze dwa Collegia za?o?y? na W?grzech i w Rumunii.

Collegium na naszym terenie firmuje Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Fundacja „Wiedza i Dzia?anie” im. Tadeusza Kotarbi?skiego i Ludwika von Misesa, natomiast finansuj? Fundacja Stefana Batorego oraz - ciekawa sprawa - PKO BP w Warszawie.

Jeszcze wspomn? o szkole dla m?odych liderów spo?ecznych i politycznych. Jest to letnia szko?a, której szefem jest Zbigniew Pe?czy?ski z Oxford'u. Jest jeszcze ten s?ynny Uniwersytet ?rodkowo - Europejski, który dzia?a w Budapeszcie i w Warszawie. We wszystkich tych uczelniach s? ci sami ludzie, te same nazwiska ci?gle si? powtarzaj?. Nazwiska, które wymienia?em w kontek?cie w?adz Fundacji Batorego.

Do innych inicjatyw zaliczy?bym te? organizowanie prasy lokalnej. Ró?ne gazetki wychodz?ce w ma?ych miejscowo?ciach - jest to najbardziej niezale?na publicystyka. Tam jaka? lokalna inicjatywa powoduje powstanie jakiego? pisemka, które zamieszcza informacje o ?yciu danej spo?eczno?ci. Jest Stowarzyszenie Prasy lokalnej. Fundacja Batorego organizuje i finansuje spotkania redaktorów Stowarzyszenia. Jest to próba oddzia?ywania na t? najbardziej niezale?n? pras?. My?l?, ?e w kontek?cie Fundacji Stefana Batorego trzeba równie? wspomnie? o pewnych zadaniach ogólno ?wiatowych, które stawia sobie Sorosz. Poprzez swoje bogactwo trafi? on do pewnych elit ?wiatowych, do ?rodowisk, które s? jakby zakulisowym rz?dem ?wiatowym. W ksi??ce „Kto jest kto w elitach” (tyt. t?um. Z angielskiego) autor podaje informacje, ?e Sorosz jest cz?onkiem Rady Stosunków Zagranicznych Stanów Zjednoczonych. Jest to prywatna instytucja, która steruje ca?? polityk? ameryka?sk?. Jest równie? cz?onkiem Klubu Bilderberg. Jest to zakulisowy rz?d ?wiatowy kilkudziesi?ciu panów, którzy spotykaj? si? raz do roku i decyduj? o tym w jakim kierunku nale?y prowadzi? rozwój ?wiata. Sorosz zosta? przyj?ty do Klubu w roku 1994 i od tego czasu w tych spotkaniach uczestniczy. Tak na marginesie - z Polski tylko jedna osoba pojawia si? na tych spotkaniach - jest ni? Andrzej Olechowski. Jest to najwy?sza elita ?wiatowa, która decyduje w zasadniczych sprawach ogólno ?wiatowych. Sorosz zajmuje si? równie? doradztwem na szczeblu mi?dzynarodowym w sprawach finansowych. S?ynny plan Balcerowicza - u nas jest kojarzony z nazwiskiem Jefry Saxa, który jest przyjacielem Sorosza i jest to to samo ?rodowisko. Niektórzy uwa?aj?, ?e za radami Saxa sta? Sorosz. Co roku odbywaj? si? w Davos konferencje mi?dzynarodowe ustalaj?ce przysz?o?? ekonomiczn? ?wiata. S? to spotkania prywatne. S? na nich zawsze Jefry Sax, George Sorosz a z Polski przyje?d?ali: Kwa?niewski, swojego czasu Jan Krzysztof Bielecki, by? prof. Geremek. To s? w?a?nie ?rodowiska, które uczestnicz? w tych spotkaniach. My?l?, ?e przede wszystkim trzeba sobie u?wiadomi?, ?e je?eli kto? korzysta z pomocy finansowej tego rodzaju fundacji jak? jest Fundacja Batorego to si? uzale?nia. Czy to b?dzie prasa lokalna, czy to b?dzie stypendysta, który gdzie? pojedzie, czy to b?dzie student, który w takiej szkole uczestniczy i jemu tam wyt?umaczono, ?e nale?y do elit, ?e jest wybitny, ?e b?dzie uczesnntniczy? w rz?dzeniu ?wiatem korzysta z tego, przestaje on by? potem cz?owiekiem wolnym, staje si? uzale?nionym. I tutaj trzeba broni? swojej niezale?no?ci, nie da? si? wci?ga? w tego rodzaju uzale?nienia.

Autor: anonim
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014