Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 18:01:29
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Ministerstwo s?u?by Bushowi.
Ka?de kolejne wybory dowodz?, ?e w Polsce istnieje kilka zagadnie? uwa?anych za niemal ?wi?te przez prawie wszystkie g?ówne si?y polityczne. Jednym z nich jest bezwarunkowy i ?lepy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, polegaj?cy mi?dzy innymi na oddawaniu polskich wojsk do dyspozycji Warszyngtonu.

W nowym rz?dzie, tworzonym przez PiS najwi?kszym or?downikiem takiego stanu rzeczy b?dzie zapewne minister obrony narodowej, Radek Sikorski. Ju? w przesz?o?ci da? si? on pozna? jako wierny sojusznik w?adz USA, a obecnie jest bardzo mocno powi?zany ameryka?skim lobby.

Radek Sikorski zwi?za? si? z ameryka?skimi lobbystami jeszcze w latach 80. Wówczas to, po uzyskaniu azylu politycznego w Wielkiej Brytanii, zosta? korespondentem wojennym w Afganistanie, gdzie toczy?a si? wojna pomi?dzy armi? radzieck? a islamskimi mud?ahedinami, wspieranymi przez CIA. Obecny minister obrony wiele czasu sp?dzi? z afga?skimi partyzantami, a jego doniesienia prasowe gloryfikowa?y ich walk?. W latach 80. odwiedzi? równie? Angol?, gdzie by? korespondentem przy antykomunistycznych oddzia?ach UNITA (Zwi?zku na rzecz Ca?kowitej Niepodleg?o?ci Angoli) wspieranych finansowo przez administracj? Ronalda Reagana. Dzia?alno?? dziennikarska Sikorskiego mia?a dostarcza? usprawiedliwienia dla coraz bardziej ekspansywnej polityki Stanów Zjednoczonych i ich walki z „imperium z?a”.

Wspó?praca Radka Sikorskiego z ameryka?skimi lobbystami zacie?ni?a si? jeszcze bardziej po roku 1996. Wówczas to powsta?a, dzia?aj?ca w ramach Ameryka?skiego Instytutu Przedsi?biorczo?ci, Nowa Inicjatywa Atlantycka (NAI). Organizacja ta przyj??a charakter „think-tanka” czyli grona ekspertów zajmuj?cych si? mi?dzy innymi kwestiami polityki mi?dzynarodowej oraz gospodarki. Jej dyrektorem zosta? Radek Sikorski. Oficjalnie celem NAI sta?o si? zbli?anie Europy i Stanów Zjednoczonych. W rzeczywisto?ci sta?a si? ona instrumentem polityki mi?dzynarodowej Waszyngtonu. Ju? w deklaracji za?o?ycielskiej pobrzmiewa neokonserwatywna wizja ?wiata. Mo?na w niej na przyk?ad przeczyta? o korzy?ciach p?yn?cych z prowadzenia przez Europ? i Waszyngton wspólnej polityki. Oczywi?cie wiadomo ?e mia?yby to by? dzia?ania podyktowane przez USA. Tajemnicy nie stanowi równie? fakt, ?e NAI zosta?a utworzona w celu pozyskania poparcia dla ludzi zwi?zanych z Bushem i pomimo pozorów bezstronno?ci to oni sprawuj? faktyczn? kontrol? nad tym think-tankiem. Dowodz? tego miedzy innymi nazwiska cz?onków Mi?dzynarodowej Rady Doradczej inicjatywy. Jej przewodnicz?cym jest Henry Kissinger, twórca agresywnej polityki mi?dzynarodowej Stanów Zjednoczonych, stosowanej do dzisiaj, a polegaj?cej na ingerencji w wewn?trzne sprawy innych pa?stw oraz akcjach zbrojnych poza granicami. Obecnie Kissinger jest oskar?any o wspó?udzia? w zbrodniach pope?nionych przez antykomunistyczne dyktatury Ameryki Po?udniowej i ?rodkowej. Inni cz?onkowie Rady Doradczej to Samuel P. Huntington, który stworzy? koncepcj? „wojny cywilizacji” usprawiedliwiaj?c? obecn? „wojn? z terroryzmem”, Donald Rumsfeld, by?y sekretarz obrony USA i architekt ataku na Irak oraz uwa?any za bardziej umiarkowanego spo?ród neokonserwatystów gen. Collin Powell.

W?ród wymienianych rzeczywistych celów NAI jest mi?dzy innymi zaostrzenie polityki bliskowschodniej. Chodzi tu o wsparcie na niwie europejskiej dzia?a? militarystycznego lobby zwi?zanego z izraelsk? prawic?, którego reprezentacj? jest Ameryka?sko Izraelski Komitet Spraw Publicznych (AIPAC). Podkre?la on konieczno?? utrzymania okupacji Iraku, sceptycznie podchodzi do pokoju z Palesty?czykami, a niektórzy jego cz?onkowie proponuj? nawet atak na Iran. AIPAC wspiera politycznie najbardziej radykalnych neokonserwatystów, s?ynie tak?e z ataków na polityków b?d?cych przeciwnikami „wojny z terroryzmem”.

O pogl?dach ministra Sikorskiego nie ?wiadczy jednak jedynie otoczenie, w jakim si? obraca. Kierowane przez niego NAI zorganizowa?o w lipcu 2003 roku konferencj? pod wymownym tytu?em „Stany Zjednoczone s? i powinny by? imperium”. Powielano na niej czarno – bia?y obraz ?wiata, tworzony w ramach logiki „wojny z terroryzmem”. Radek Sikorski by? moderatorem tej debaty. Stosunkowo niedawno, bo w pa?dzierniku bie??cego roku, wyda? on natomiast raport na temat Polski wobec reformy systemu obronnego w Europie. Ju? pobie?na jego lektura powinna zaniepokoi? wszystkich przeciwników anga?owania si? Polski w konflikty zbrojne. Radek Sikorski przywo?uje przyk?ad okupacji Iraku. Twierdzi ?e amerykanie „mog? ?ci?gn?? sojuszników aby ci wzi?li na siebie cz??? obci??enia”. Jest to znak, ?e minister zamiast wycofywa? polskie wojska z Iraku, ch?tnie zwi?kszy?by ich obecno?? w tym kraju. Sikorski nie zastanawia si? nad tym, ?e ca?a operacja jest bezprawna z punktu widzenia prawa mi?dzynarodowego, apeluje jedynie do w?adz Stanów Zjednoczonych, aby te zastanowi?y si? nad wsparciem finansowym dla pa?stw, które mog?yby by? militarnie u?yteczne. Czytaj?c mi?dzy wierszami mo?na wr?cz doj?? do wniosku, ?e minister postuluje nawet zast?powanie si? ameryka?skich sojuszniczymi, czyli zapewne równie? polskimi. Sikorski najwyra?niej proponuje Waszyngtonowi us?ugi wojsk kolonialnych, twierdzi bowiem ?e s? one ta?sze ni? s?u??cy w Iraku prywatni ochroniarze firm i instalacji przemys?owych, czyli najemnicy. Nie dodaje jedynie ?e ?mier? ?o?nierzy z Polski czy Rumunii nie przyczyni si? do spadku popularno?ci administracji G.W. Busha.

Wobec takich pogl?dów nowego ministra obrony nie powinny dziwi? pojawiaj?ce si? informacje o przed?u?eniu udzia?u wojsk polskich w okupacji Iraku oraz twierdzenia ?e ich wycofanie nale?y skonsultowa? ze Stanami Zjednoczonymi oraz proameryka?skimi w?adzami Iraku, które ?wiadome swojej s?abo?ci b?d? chcia?y zatrzyma? w kraju ka?dego obcego ?o?nierza. Obecny minister obrony narodowej pisze wprost, ?e nale?y wzmocni? nak?ady na armi?. B?dzie on wi?c pewnie d??y? do ci?? socjalnych w celu wzmocnienia wojska. Celem tej reformy bud?etowej mia?o by by? wystawienie „si? ekspedycyjnych w sile brygady lub dwóch.” Nasz kraj powinien d??y? do zak?adanej przez NATO liczby 8 proc. si?, gotowych do wys?ania za granic?. Oznacza to ?e zamiast obecnych oko?o 1500 ?o?nierzy, minister Sikorski widzia?by w Iraku nawet 10 tysi?cy. Podkre?la ?e oznacza?oby to znaczne wzmocnienie si? okupacyjnych i przyczyni?o si? do sukcesu operacji, poniewa?, gdyby „kraje regionu, takie jak Ukraina i Rumunia w?o?y?y podobny wysi?ek si?y mog?yby wzrosn?? do poziomu przewy?szaj?cej ameryka?sk? obecno?? w Afganistanie”. W Afganistanie powinna si? natomiast wed?ug niego znale?? ca?a dywizja z krajów Europy ?rodkowej. Zwi?kszy? nale?y tak?e nak?ady na polsk? marynark? wojenn? i lotnictwo, czyli docelowo mo?liwe powinno by? w??czenie równie? tych rodzajów wojsk do „wojny z terroryzmem”. Oczywi?cie Radek Sikorski jako mi?o?nik Stanów Zjednoczonych zapewne widzia?by w Polsce produkty tamtejszego przemys?u zbrojeniowego, czyli jeszcze bardziej dzia?a? na korzy?? lobby militarno–neokonserwatywnego. Obecny minister uwa?a równie?, ?e konieczne jest budowanie obrony terytorialnej, chroni?cej przed zagro?eniami wewn?trznymi oraz zabezpieczenie wschodniej granicy. Je?li zestawi? to z twierdzeniami o wspólnych interesach Polski i USA wobec Bia?orusi, owe „zabezpieczenie” zaczyna wygl?da? gro?nie.

Raport Radka Sikorskiego pokazuje, ?e jako minister obrony narodowej nie b?dzie si? te? zbytnio przejmowa? zdaniem opinii publicznej. Wed?ug niego sprzeciw Polaków wobec okupacji Iraku wynika g?ównie z rozczarowania tym, ?e Polska nie uzyska?a z tego odpowiednich korzy?ci. W zwi?zku z tym ?ród?a rz?dowe poda?y ju?, ?e negocjowane b?d? kolejne kontrakty dla polskich firm bior?cych udzia? w „odbudowie Iraku”. Oczywi?cie zapewnienia o mo?liwo?ci zdobycia zlece? przez polskich przedsi?biorców to propagandowe mrzonki, poniewa? wielkie koncerny z USA nie s? sk?onne dzieli? si? korzy?ciami z okupacji. Mówienie o korzy?ciach z okupacji jest jednak sposobem na przeci?ganie dyskusji i mydlenie oczu. Rz?d, a przede wszystkim minister Sikorski licz? zapewne, ?e kwestia Iraku b?dzie si? stawa?a coraz mniej medialna i zainteresowanie ni? spo?ecze?stwa zmaleje dziki czemu nie b?d? musieli liczy? si? z protestami.

Okazuje si? wi?c, ?e stoi przed nami wielkie zagro?enie. Minister obrony-militarysta to dla kraju demokratycznego, borykaj?cego si? z k?opotami bud?etowymi prawdziwa tragedia. B?dzie bowiem nalega? na powi?kszanie wydatków zbrojeniowych w my?l has?a „armaty zamiast mas?a”. Problem polega na tym, ?e has?o to jest ju? od dawna przestarza?e, a jego realizacja przyczyni si? tylko do ugruntowania w ?wiecie opinii o Polsce jako o zakompleksionym kraiku chc?cym sta? si? ameryka?skim lotniskowcem w regionie.

Piotr Ciszewski

Tekst ukaza? si? w "Impulsie" - dodatku do dziennika "Trybuna".
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014