Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 12:12:48
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
19
19
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Bulla "Quo primum tempore" ?w.Piusa V wprowadzaj?ca liturgi? wg wskaza? Soboru Trydenckiego.
Bulla Quo primum tempore
Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy ?w.

Konstytucja Apostolska Jego ?wi?tobliwo?ci
Papie?a ?w. Piusa V
14 lipca 1570 r.

Pius, Biskup, S?uga S?ug Bo?ych
Na wieczn? rzeczy pami?tk?

Do Naszych Czcigodnych Braci:
Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów,
i innych Miejscowych Ordynariuszy w Pokoju i ??czno?ci ze Stolic? Apostolsk?


Czcigodni Bracia, zdrowie i B?ogos?awie?stwo Apostolskie!

Po wyniesieniu Nas na tron apostolski, z zadowoleniem skoncentrowali?my Nasz umys? i energi?, i skierowali?my wszystkie Nasze my?li na kwesti? zachowania nieskazitelnym publicznego kultu Ko?cio?a; i do?o?yli?my stara?, z Bo?? pomoc?, wszelkimi ?rodkami naszej w?adzy, do osi?gni?cia tego celu.

Zwa?ywszy, i?, po?ród innych dekretów ?wi?tego Soboru Trydenckiego, powierzono nam równie? obowi?zek zrewidowania i ponownego wydania ?wi?tych ksi?g, a mianowicie Katechizmu, Msza?u i Brewiarza; i zwa?ywszy, ?e z woli Bo?ej wydali?my Katechizm dla nauczania wiernych oraz gruntownie zrewidowany Brewiarz, nast?pnie, dla w?a?ciwego wywi?zania si? z Boskiego Urz?du, aby Msza? i Brewiarz by?y w doskona?ej harmonii, co jest prawe i w?a?ciwe (uznaj?c, i? jest zupe?nie stosownym, aby w Ko?ciele by? jeden tylko odpowiedni rodzaj psalmodii [melodii ?piewanego psalmu – przyp. t?um.] i jeden jedyny ryt odprawiania Mszy ?w.), uznali?my za konieczne natychmiast skierowa? Nasz? uwag? na to, co jeszcze pozosta?o do zrobienia, a mianowicie, przeredagowanie Msza?u tak szybko, jak to tylko mo?liwe.

Postanowili?my wi?c przekaza? to zadanie wybranemu komitetowi uczonych; a oni, porównuj?c na ka?dym etapie swojej pracy i z najwy?sz? uwag? staro?ytne kodeksy z Naszej Watyka?skiej Biblioteki oraz odpowiednie (oryginalne lub poprawione) kodeksy z innych ?róde?, konsultuj?c to ponadto z pismami uznanych staro?ytnych autorów, którzy zapisali nam w testamencie tre?ci dotycz?ce odprawianych ?wi?tych rytów, odtworzyli w ten sposób sam Msza? w pierwotnej formie i rycie ?wi?tych Ojców. Gdy efekty tej pracy zosta?y poddane dok?adnemu rozpatrzeniu, a nast?pnie poprawieniu, wówczas My, po g??bokim rozwa?eniu, nakazali?my, i? ko?cowy ich wynik b?dzie bezzw?ocznie wydrukowany i wydany w Rzymie, tak aby wszyscy mogli cieszy? si? owocami tej pracy: aby ksi??a wiedzieli jakich modlitw u?ywa?, oraz jakich odt?d, przy odprawianiu Mszy ?w., rytów i ceremonii przestrzega?.

Dlatego wi?c, aby wszyscy i wsz?dzie zaadaptowali i przestrzegali tego, co zosta?o im przekazane przez ?wi?ty Ko?ció? Rzymski, Matk? i Nauczycielk? wszystkich innych Ko?cio?ów, b?dzie odt?d bezprawiem na zawsze w ca?ym ?wiecie chrze?cija?skim ?piewanie albo recytowanie Mszy ?w. wed?ug formu?y innej, ni? ta przez Nas wydana; nakaz ten ma zastosowanie do wszystkich ko?cio?ów i kaplic, patriarchalnych, kolegialnych i parafialnych, ?wieckich b?d? nale??cych do zgromadzenia religijnego, czy to m?skiego (w??czaj?c w to wojskowe) czy ?e?skiego, w których Msze ?w. winny by? ?piewane g?o?no w prezbiterium lub recytowane prywatnie, zgodnie z rytami i zwyczajami Ko?cio?a Rzymskiego; ma to zastosowanie nawet wówczas, je?eli wymienione ko?cio?y zosta?y w jakikolwiek sposób zwolnione, czy to przez indult Stolicy Apostolskiej, czy przez zwyczaj, przywilej, lub nawet przez przysi?g? lub zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej, lub te? je?eli ich prawa i swobody by?y zagwarantowane w jakikolwiek inny sposób; zachowuj?c tylko te, gdzie praktyka odprawiania Mszy ?w. w inny sposób by?a przyznana ponad 200 lat temu wraz z jednoczesnym utworzeniem i zatwierdzeniem ko?cio?a przez Stolic? Apostolsk?, oraz te, które zachowa?y podobny zwyczaj nieprzerwanie przez okres nie mniej ni? 200 lat; w których to przypadkach w ?aden sposób nie odwo?ujemy ich ww. przywilejów lub zwyczajów. Mimo to, je?eli ten Msza?, który uznali?my, i? jest godzien wydania, bardziej odpowiada tym ostatnim, niniejszym pozwalamy im na odprawianie Mszy ?w. zgodnie z tym rytem, pod warunkiem uzyskania zgody ich biskupa lub pra?ata, oraz ca?ej kapitu?y, i niezale?nie od innych warunków. Wszystkim innym ww. ko?cio?om zakazuje si? u?ywania innych msza?ów, które nale?y zupe?nie i w ca?o?ci wycofa?; i przez t? obecn? Konstytucj?, która b?dzie mie? moc prawn? po wsze czasy, nakazujemy i polecamy, pod gro?b? kary Naszego gniewu, aby nic nie by?o dodane do Naszego nowo wydanego Msza?u, nic tam pomini?te, ani cokolwiek zmienione.

W szczególno?ci, nakazujemy ka?demu patriarsze, administratorowi i innym osobom jakiejkolwiek ko?cielnej godno?ci, cho?by by? to kardyna? ?wi?tego Ko?cio?a Rzymskiego lub posiadacz jakiegokolwiek innego stopnia lub stanowiska, a nakazujemy im to na mocy ?wi?tego pos?usze?stwa, aby ?piewali b?d? recytowali Msz? ?w. zgodnie z rytem, sposobem i norm? niniejszym przez Nas ustanowion?, a tym samym zaprzestali i ca?kowicie zaniechali wszystkich innych rubryk i rytów innych msza?ów, niezale?nie jak dawnych, do których przestrzegania byli przyzwyczajeni, i aby nie dopuszczali my?li o wprowadzaniu do odprawiania Mszy ?w. jakichkolwiek ceremonii lub recytowania jakichkolwiek innych modlitw, ni? te zawarte w Mszale.

Ponadto, na mocy tre?ci niniejszego aktu i moc? Naszej Apostolskiej w?adzy, przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, ?e dla ?piewania b?d? recytowania Mszy ?w. w jakimkolwiek ko?ciele, bezwzgl?dnie mo?na pos?ugiwa? si? tym Msza?em, bez jakichkolwiek skrupu?ów sumienia lub obawy o nara?enie si? na kar?, s?d lub cenzur?, i ?e mo?na go swobodnie i zgodnie z prawem u?ywa?. ?aden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksi?dz diecezjalny, lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie by?by tytu?owany, nie mo?e by? zobowi?zany do odprawiania Mszy ?w. w inny sposób, ni? przez Nas polecono. Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, i? nikt nie mo?e by? nak?aniany b?d? zmuszany do zmieniania tego Msza?u; a niniejsza Konstytucja nigdy nie mo?e by? uniewa?niona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie wa?na, i b?dzie mie? moc prawn?, pomimo wcze?niejszych konstytucji lub edyktów zgromadze? prowincjalnych b?d? synodalnych, i pomimo zwyczajów ww. ko?cio?ów, ustanowionych bardzo dawnym lub odwiecznym nakazem, zachowuj?c tylko zwyczaje maj?ce ponad 200 lat.

W konsekwencji, z Naszej woli i moc? tej samej w?adzy, zarz?dzamy, i? jeden miesi?c po opublikowaniu tej Naszej Konstytucji i Msza?u, ksi??a Kurii Rzymskiej b?d? zobowi?zani do ?piewania b?d? recytowania Mszy ?w. zgodnie z niniejszym; inni na po?udnie od Alp, po trzech miesi?cach; ci, którzy mieszkaj? za Alpami, po sze?ciu miesi?cach lub tak szybko, jak tylko Msza? b?dzie dost?pny.

Ponadto, aby wymieniony Msza? by? zachowany od skazy i utrzymany wolny od defektów i b??dów, kar? za nieprzestrzeganie niniejszego w przypadku wszystkich drukar? na obszarze bezpo?rednio lub po?rednio podleg?ym Nam, b?d? ?wi?temu Ko?cio?owi Rzymskiemu, b?dzie konfiskata ich ksi??ek i grzywna w wysoko?ci 100 dukatów w z?ocie p?atna ipso facto do Apostolskiego Skarbca. W przypadku siedziby w innych cz??ciach ?wiata, kar? b?dzie ekskomunika latae sententiae i inne kary wed?ug Naszego uznania; i moc? Naszej Apostolskiej w?adzy i zgodnie z brzmieniem tego dokumentu, zarz?dzamy, i? nie wolno im o?mieli? si?, albo dopu?ci? my?li o wydrukowaniu, wydaniu lub sprzeda?y, lub w jakikolwiek inny sposób przyczyni? si? do dostarczenia takich ksi?g, bez Naszego potwierdzenia i zgody, lub bez wyra?nej zgody Komisarza Apostolskiego dla wymienionych rejonów ?wiata, który b?dzie w tym celu przez Nas wyznaczony. Ka?da z wymienionych drukar? musi otrzyma? od ww. Komisarza Msza? standardowy, który b?dzie s?u?y? jako wzorzec kolejnych kopii, które, gdy zostan? wykonane, musz? by? porównane ze wzorcem i wiernie si? z nim zgadza?, nie ró?ni?c si? w ?aden sposób od pierwowzoru wydrukowanego w Rzymie.

Ale, poniewa? trudno by?oby przes?a? niniejsz? Konstytucj? do wszystkich cz??ci ?wiata i powiadomi? jednocze?nie wszystkich zainteresowanych, zarz?dzamy, i? b?dzie ona, jak zwykle, rozwieszona na drzwiach Bazyliki Ksi?cia Aposto?ów, na drzwiach Apostolskiej Kancelarii i na ko?cu Campo de’Fiori; ponadto nakazujemy, ?e drukowane kopie niniejszego dokumentu, potwierdzone przez notariusza i po?wiadczone piecz?ci? funkcjonariusza ko?cielnego, b?d? posiada? t? sam? niebudz?c? w?tpliwo?ci wa?no??, gdziekolwiek w ka?dym kraju, który chcia?by wystawi? publicznie niniejszy Nasz tekst. Podobnie, nikomu nie wolno naruszy? lub nierozwa?nie zmieni? tego tekstu Naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by o?mieli? si? tak uczyni?, niech wie, i? nara?a si? na gniew Boga Wszechmog?cego oraz b?ogos?awionych Aposto?ów Piotra i Paw?a.

Dan u ?wi?tego Piotra w Rzymie, w roku tysi?c pi??set siedemdziesi?tym Wcielenia Naszego Pana, dnia czternastego lipca, pi?tego roku Naszego Pontyfikatu.

P. P. Pius V
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014