Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 11:07:43
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
4
4
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wywiad z prof. Wiktorem Poliszczukiem. Przeprowadzi?a Monika Orlik (Jednodniówka NArodowa)
Wywiad z prof. Wiktorem Poliszczukiem

Pan Profesor jest Ukrai?cem. Jak to si? sta?o, ?e wbrew ogromnej wi?kszo?ci historyków ukrai?skich, wbrew du?ej cz??ci historyków polskich, wreszcie wbrew oficjalnej propagandzie, wybra? Pan drog? prawdy ?

Decyduj?cym momentem by?a moralno??. Po ujawnieniu zbrodni OUN-UPA powiedzia?em sobie, ?e nie móg?bym umrze? spokojnie, gdybym nie powiedzia? ludziom prawdy. Moja w tym wzgl?dzie postawa jest postaw? humanisty i chrze?cijanina.

Podaje si? ró?ne liczby pomordowanych Polaków. Na jak? liczb?, wed?ug obecnego stanu wiedzy, szacuje Pan Profesor polskie ofiary na ca?ym terenie dzia?ania szowinistów ukrai?skich w okresie 1939 – 47 ?

Wed?ug moich ustale?, na samym tylko Wo?yniu i w Halicji (woj. lwowskie, tarnopolskie i stanis?awowskie), w latach 1943-44 z r?k struktur OUN Bandery zgin??o, co najmniej, 120 tys. bezbronnej ludno?ci polskiej. Wskaza? przy tym nale?y, ?e w latach 1941-50 na tym samym terenie z r?k banderowskich zgin??o ?mierci? m?cze?sk?, co najmniej, 80 tys. cywilnej ludno?ci ukrai?skiej.

Ukrai?scy i polscy poplecznicy szowinistów podaj? liczb? 15 – 20 tysi?cy ukrai?skich ofiar rzekomych polskich akcji odwetowych, nie mówi?c nic o Ukrai?cach pomordowanych przez szowinistów za obron? Polaków i za niech?? do UPA. Jak jest ocena Pana Profesora ?

Wed?ug moich ocen z r?k polskich na Wo?yniu w roku 1943 mog?o pa?? nie wi?cej jak 800 osób, za? w Halicji w 1944 r. Nie wi?cej jak 2 tys. osób. W?ród nich byli nale??cy do struktur bojówkarze i tylko bardzo niewielka ilo?? faktycznych, a wi?c niewinnych ofiar. Dotychczas nie jest zbadana przez nauk? liczba tych Ukrai?ców, którzy zgin?li z r?k banderowskich za udzielanie ludno?ci polskiej pomocy.

Dla nas, jako katolików, dramatem jest fakt pod?egania i uczestnictwa w zbrodni na Polakach duchowie?stwa grekokatolickiego. Jak Pan Profesor ocenia rol? jak? odegra? w tym przykrym aspekcie sprawy arcybiskup Szeptycki, zw?aszcza wobec dzisiejszych stara? o jego beatyfikacj? ?

Arcybiskup Andrzej Szeptycki sta? si? produktem Watykanu. Kierowany przez niego Ko?ció? Grekokatolicki d??y? do poszerzenia swych wp?ywów w?ród Ukrai?ców. W tym zakresie jego cele pokrywa?y si? z celami OUN, nast?pi?o milcz?ce porozumienie mi?dzy tymi si?ami, przejawem którego by? fakt drukowania „Nacjonalizmu” Dmytro Doncowa w drukarni o.o. Bazylianów w ?ó?kwi, a doktor teologii Iwan Krynioch zosta? cz?onkiem kierownictwa OUN, on, a obok niego znaczna cz??? kleru grekokatolickiego, w??czyli si? do ruchu banderowskiego. Ko?ció? Grekokatolicki (unicki), który sta? si? halickim Ko?cio?em, nigdy niczego nie zrobi?, by zapobiec ludobójstwu, jakiego dopu?ci?a si? OUN-UPA na ludno?ci polskiej i ukrai?skiej, nigdy nie pot?pi? tego ludobójstwa. Powo?ywany cz?sto list pasterski arcybiskupa A. Szeptyckiego „Ne ubyj” (Nie zabijaj) pochodzi z listopada 1942 r. I nie dotyczy mordów banderowskich na ludno?ci polskiej. W tym stanie rzeczy, je?eli wp?ywy polityczne na Watykan nie przewa??, nie dojdzie do beatyfikacji abpa A. Szeptyckiego, ale ... przecie? Papie? wyniós? na o?tarze 27 zwi?zanych z ruchem OUN Ukrai?ców, ale nie wyniós? na o?tarze ani jednego spo?ród ponad 100 zamordowanych przez banderowców ksi??y rzymsko-katolickich, Polaków, na przyk?ad ks. W?odarczyka, który, wed?ug informacji ?ura1, zosta? zamordowany w okrutny sposób – po rozebraniu do naga, na mrozie, rozci?to mu klatk? piersiow? i wyj?to serce.

Szowini?ci ukrai?scy mordowali równie? ?ydów. Dzisiaj, paradoksalnie, znajduj? w?ród ?rodowisk ?ydowskich, nie tylko sojuszników, ale i obro?ców. Przyk?ady W?odzimierza Mokrego i Miros?awa Czecha, prominentnych dzia?aczy Unii Wolno?ci, czy Bohdana Osadczuka pupila Tygodnika Powszechnego s? tu bardzo wymowne. Jak Pan Profesor to skomentuje ?

Zbiegli na Zachód nacjonali?ci ukrai?scy byli wykorzystywani przez Stany Zjednoczone w prowadzonej przeciwko ZSRR „zimnej” wojnie, po upadku ZSRR s? oni wykorzystywani w realizacji celu USA – odizolowaniu Ukrainy od Rosji. Innych, prócz nacjonalistów ukrai?skich, si? antyrosyjskich nie ma na Ukrainie. Nacjonali?ci ukrai?scy okazali si? by? sojusznikami Stanów Zjednoczonych, a sojusznika nie wypada obarcza? odpowiedzialno?ci? za zbrodni? ludobójstwa. To t?umaczy stanowisko w?adz polski (i Ukrainy), Unii Wolno?ci, prasy polskiej i w du?ej mierze nauki polskiej (IPN) wobec struktur nacjonalizmu ukrai?skiego. Wspó?pracuj? z nimi ?ydzi, czego przyk?adem jest „Gazeta Wyborcza” A. Michnika. Niema?? rol? w tym odegra? Jerzy Giedroy? na ?amach „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, o czym pisz? w referacie p.t. „Bia?e plamy w historii stosunków polsko-ukrai?skich doby najnowszej”. Niebawem uka?e si? on w druku. (referat ten zosta? wyg?oszony przez W. Poliszczuka podczas konferencji „Stosunki polsko-ukrai?skiej w latach 1939-2004”, która odby?a si? 5 czerwca b.r. w Warszawie – przyp. A. ?miech)

Jak Pan Profesor ocenia dzisiejsze wp?ywy pogrobowców OUN-UPA ? Czy my, Polacy, mamy si? czego obawia?, zw?aszcza wobec uczestnictwa szowinistów w tzw. demokratycznej opozycji p. Juszczenki i perspektywy ewentualnego zwyci?stwa tego ostatniego w wyborach prezydenckich na Ukrainie ?

Ulegaj?ca polityce nauka polska nie zdoby?a si? na obiektywn? ocen? struktur nacjonalizmu ukrai?skiego, przez co dotychczas nie dosz?o do pot?pienia OUN-UPA za zbrodni? ludobójstwa. Na tym tle pogrobowcy OUN-UPA nadal stanowi? zagro?enie dla Polski i Ukrainy – popierany przez Stany Zjednoczone Wiktor Juszczenko mo?e zosta? prezydentem Ukrainy, a w jego bloku politycznym znajduje si? OUN Bandery. OUN od jej narodzin stanowi?a zagro?enie dla Polski, n.p. gdyby nie przesiedlenie ludno?ci ukrai?skiej na Ukrain? i gdyby nie przesiedlenie w ramach operacji „Wis?a”, po upadku PRL, Polska z pewno?ci? mia?aby swoje „Kosowo”. I nie dlatego, ?e przeciwko Polsce powsta?aby ludno?? ukrai?ska celem oderwania tzw. „Zacurzonii” od Polski, ale dlatego, ?e terrorystyczna w swej naturze OUN doprowadzi?aby do takiej rebelii.

Wiele mówi si? o pojednaniu polsko – ukrai?skim. Nam jednak wydaje si?, ?e pojednanie to, oddala si?. Nie widzimy ?wiadomo?ci pope?nionej zbrodni, za to widzimy mauzoleum Bandery we Lwowie, pomniki Romana Szuchewycza, K?yma Sawura i innych, ulice, propagand? itd. Jak Pan Profesor widzi przysz?o??,wobec tych faktów ?

Mi?dzy narodem polskim i ukrai?skim nie by?o i nie ma konfliktu, st?d mowa o polsko-ukrai?skim pojednaniu jest bezprzedmiotowa. Na styku polsko-ukrai?skim istnieje jedynie problem zbrodniczej dzia?alno?ci OUN i jej struktur zbrojnych. O pojednaniu z nimi mo?naby mówi? z pozycji chrze?cija?skich, gdyby ich przywódcy, lub wyraziciele pokajali si? za pope?nione zbrodnie, ale ... oni je i ich wykonawców gloryfikuj?. Nie mo?e wi?c by? mowy o pojednaniu z nimi. Je?eli nie dojdzie do oficjalnego pot?pienia (przez prezydentów, lub parlamenty) OUN i jej struktur za pope?nion? zbrodni? ludobójstwa na ludno?ci polskiej i ukrai?skiej, zak?amanie historii b?dzie si? pog??bia? i przez to nie dojdzie do normalizacji stosunków polsko-ukrai?skich na p?aszczy?nie spo?ecze?stw. Trzeba mie? ?wiadomo?? tego, ?e dzi? na po?udniowo-wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej prowadzona jest intensywna, antypolska propaganda, ma miejsce kszta?towanie postaw nienawi?ci do Polaków.

Dzi?kuj? za rozmow?

Wywiad przeprowadzony w czerwcu 2004 r. przez Monik? Orlik. Opracowanie – A. ?miech

1 L.?ur, Mój wo?y?ski epos, Suwa?ki 1996, s.153
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014