Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 21:33:24
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pomnik pami?ci ?o?nierzy radzieckich
Pomnik pami?ci ?o?nierzy radzieckich
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Nacjonali?ci ukrai?scy w ekipie rz?dz?cej W. Juszczenki.
Na Ukrainie zako?czy?a si? euforia wyborcza, funkcj? premiera W.Juszczenko powierzy? podejrzanej o multimilionowe malwersacje Julii Tymoszenko. Zosta? powo?any nowy rz?d Ukrainy, zostali mianowali nowi obowodowi gubernatorzy.

Polacy powinni zostawi? sprawy Ukrainy Ukrai?com, ale jednocze?nie nie mog? oni by? oboj?tni na problem udzia?u w nowych w?adzach Ukrainy nacjonalistów ukrai?skich pokroju banderowskiego. Chodzi o tych, którzy z taktycznych motywów i na polecenie swych mocodawców, aktywnie popierali "pomara?czow? rewolucj?". Ilu takich by?o – trudno twierdzi? bez dok?adnego rozeznania na miejscu wydarze?, jednak?e wystarczaj?co du?o danych jest na to, aby nawet zza oceanu wskaza? na dwóch jawnych banderowców, którzy wystawili Juszczence-Tymoszenko rachunek za poparcie w walce o w?adz?. Rachunek nacjonalistów ukrai?skich zosta? uwzgl?dniony: banderowiec, niew?tpliwie powi?zany ze s?u?bami specjalnymi Stanów Zjednoczonych, do niedawna obywatel USA, wspó?pracownik Myko?y ?ebedia – Roman Zwarycz, w nowym rz?dzie Juszczenki-Tymoszenko zosta? ministrem sprawiedliw?ci, nadal pozostaje on w najbli?szym otoczeniu Wiktora Juszczenki. To ten sam Roman Zwarycz, który po wojnie w Stanach Zjednoczonych by? wspó?organizatorem finansowanego przez rz?d USA wydawnictwa "Po?oh". Trzeba przypomnie?, ?e po wojnie szereg banderowców, szczególnie inteligencja, z Myko?? ?ebediem na czele, dosz?o do wniosku, ?e jawne afiszowanie si? pod czerwono-czarnym sztandarem OUN Bandery jest nie do przyj?cia przez Stany Zjednoczone, dlatego utworzyli oni w USA namiastk? partii pod nazw? "OUN zagranic?" (OUN-z), która sk?ada?a si? z samych dzia?aczy banderowskich i która nie mia?a zaplecza cz?onkowskiego. Mo?na z du?? doz? prawdopodobie?stwa twierdzi?, ?e wszyscy cz?onkowie tej quasi-partii pozostawali (pozostaj? nadal!) na s?u?bie CIA. W?ród nich by? te? wspomniany Roman Zwarycz, bliski wspó?pracownik Myko?y ?ebedia.

Po upadku ZSRR Roman Zwarycz formalnie zrzek? si? obywatelstwa Stanów Zjednoczonych i, po wyje?dzie na Ukrain? oraz odczekaniu ustawowego terminu, uzyska? obywatelstwo Ukrainy i z listy Bloku Wiktora Juszczenki zosta? deputowanym do Rady Najwy?szej Ukrainy. Trudno sobie wyobrazi?, aby ten?e Roman Zwarycz, podobnie jak inni cz?onkowie faktycznie banderowskiej OUN-z, na przyk?ad prof. Taras Hunczak, prof. Jaros?aw Pe?en?kyj, Anatolij Kamin?kyj, zostawili w Stanach Zjednoczonych intratne posady i wyjechali na Ukrain?, aby w niej ?y? z mizernych dochodów p?aconych w hrywniach. ?mia?o mo?na mówi? o tym, ?e na Ukrainie znalaz?a si? ekipa pracowników CIA, a w niej Roman Zwarycz.

Czy w tej sytuacji, uwzgl?dniaj?c fakt, ?e ?on? prezydenta W. Juszczenki jest obywatelka USA, kobieta wychowana w banderowskich organizacjach m?odzie?owych, a ministrem sprawiedliwo?ci jest nacjonalista ukrai?ski Roman Zwarycz, trudno jest przewidzie? przeforsowanie na najwy?szym szczeblu uznania OUN-UPA za formacj? narodowowyzwole?cz? narodu ukrai?skiego? Takie uznanie b?dzie kl?sk? polskiej polityki wobec przemian na Ukrainie. Co na to polscy potomkowie zamordowanych przez OUN-UPA-SB? Co na to organizacje kresowe? Co na to Rada Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa? O potomkach ukrai?skich zamordowanych przez "S?u?b? Bezpeky" nie mówi?, oni na Wo?yniu i w Halicji od kilkunastu lat musz? milcze?, tam szerzy si? terror banderowski wobec przeciwników Bandery.

Na Ukrainie, obok terenowych w?adz samorz?dowych, istnieje struktura w?adzy terenowej w postaci mianowanych przez prezydenta i przed nim odpowiedzialnych gubernatorów. W obwodzie rówie?skim decyzj? prezydenta Wiktora Juszczenki gubernatorem zosta? Wasyl Czerwonij – jawny banderowiec, który nie kryje si? ze swoimi pogl?dami faszystowskimi, gorliwy piewca chwa?y OUN-UPA, ten, który by? inicjatorem i g?ównym animatorem wzniesienia w Równem pomnika "K?yma Sawura" – Dmytra Klaczkiw?kiego.. On te? jest, je?li nie w?a?cicielem, to faktycznym dysponentem banderowskiego tygodnika "Wo?y?" w Równem, tego, który jesieni? 1941 roku powsta? jako tygodnik melnykowski, a w 1991 roku reaktywowany ju? jako banderowski. Ju? po mianowaniu Wasyla Czerwonija gubernatorem, on, na ?amach tej gazety, opublikowa? apel o zg?aszanie do jej redakcji informacji o przeciwnikach nacjonalizmu ukrai?skiego w rówie?skim obwodzie. Trzeba si? wi?c tam spodziewa? intensyfikacji polowania na mówi?cych prawd? o zbrodniach OUN-UPA-SB. W tym samym numerze gazety "Wo?y?" (jak i w ka?dym jej wydaniu) ukaza? si? kolejny, chwal?cy bohaterstwo OUN-UPA materia? – o ostatniej "bohaterskiej walce" K?yma Sawura z NKWD, a obok niego informacja o przygotowanej do druku ksi??ce pt. "Komandyr UPA – K?ym Sawur".

Tacy oto nacjonali?ci ukrai?scy – Roman Zwarycz i Wasyl Czerwonij - znale?li si? w rz?dzie i we w?adzach terenowych Ukrainy. Nie wiem o innych nacjonalistach ukrai?skich w tych w?adzach, powinni to rozezna? i ujawni? nie tylko pokrzywdzeni przez OUN-UPA-SB, ale te? s?u?by polskie. Ma?a jest jednak nadzieja na to. W?adze Polski faktycznie nic dotychczas nie zrobi?y w kierunku ujawnienia i opublikowania prawdy historycznej o ludobójstwie struktur nacjonalizmu ukrai?skiego na ludno?ci polskiej, wiele natomiast zrobi?y celem zatuszowania tej prawdy. Ten proces, jak wida?, b?dzie si? pog??bia?.

Niekoniecznie trzeba by? katolikiem, chrze?cijaninem, aby kierowa? si? wyra?on? przez ?w. Augustyna maksym?: Fiat iustitia, ruat coelum! Sprawiedliwo?ci musi si? sta? zado??, cho?by niebo mia?o run??!


Toronto, 12 stycznia 2005 r.

* * * Chyba runie niebo! Wspomniany wy?ej Wasyl Czerwonij, inicjator i realizator wzniesienia w Równem pomnika "K?yma Sawura", wraz z banderowskiej orientacji deputowanymi – Serhijem O?eksijukiem z Bloku W. Juszczenki, oraz Andrijem Szkilem, "wodzem" UNA-UNSO, z Bloku J. Tymoszenko, z?o?yli w Radzie Najwy?szej Ukrainy projekt ustawy lustracyjnej, zgodnie z któr? nie b?d? mog?y pe?ni? funkcji publicznych, nawet w przedszkolach, "osoby, które bra?y udzia? w s?dowym oskar?aniu cz?onków OUN-UPA". Chodzi wi?c nie tylko o milicjantów, prokuratorów, s?dziów, ale te? o wyst?puj?cych w takich sprawach ?wiadków, chodzi wi?c o tych, którzy byli ?wiadkami zbrodni OUN-UPA-SB. Gdyby dosz?o do uchwalenia takiej ustawy, oznacza?oby to faktyczn? rehabilitacj? OUN-UPA, by?oby to tylko o krok do formalnego uznania OUN-UPA za formacj? bohatersk?. Wszystko wskazuje na to, ?e w najbli?szym czasie do tego dojdzie. Wtedy potomkowie ponad 120.000 zamordowanych przez banderowców Polaków i ponad 80.000 zamordowanych Ukrai?ców wspó?win? za to b?d? mogli obarczy? si?y popieraj?ce "pomara?czow? rewolucj?" na Ukrainie – Sejm Rzeczypospolitej, prez. A. Kwa?niewskiego, Lecha Wa??s? i innych polskich polityków. Wspó?winnymi uznania OUN-UPA b?d? te? fa?szuj?cy histori? stosunków polsko-ukrai?skich doby najnowszej polscy historycy z Instytutu Pami?ci Narodowej oraz inni, o których mowa w tej ksi??ce.


Toronto, 10 lutego 2005 r.

16 lutego br. we Lwowie prez. W. Juszczenko poinformowa?, ?e nowe w?adze Ukrainy podj??y rozmowy z weteranami Armii Radzieckiej i przedstawicielami OUN-UPA w sprawie pojednania w terminie do 9 maja 2005 r. tych dwóch ró?nych struktur. Jest to pierwszy oficjalny krok ekipy W. Juszczenki w kierunku oficjalnego uznania OUN-UPA za formacj? narodowowyzwole?cz? narodu ukrai?skiego.. Czy zamierzenie, o którym mowa, jest oboj?tne dla w?adz Polski i jej polityków, bardzo aktywnie popieraj?cych "pomara?czow? rewolucj?" na Ukrainie? Czy organizacje kresowe zdob?d? si? na wspólny wysi?ek radykalnego, gwa³townego protestu przeciwko takiemu zamierzeniu?
Uznanie OUN-UPA by?oby uznaniem dla ukrai?skiej odmiany faszyzmu, wyst?puj?cego pod nazw? OUN-UPA. Struktury OUN wzi??y udzia? w rozp?taniu przez Niemcy II. wojny ?wiatowej, one dopu?ci?y si? zbrodni ludobójstwa na ludno?ci polskiej (co najmniej 120.000 ofiar) i ukrai?skiej (co najmniej 80.000 ofiar). Jaki jest stosunek do takiego zamierzenia prezydenta A. Kwa?niewskiego, IPN, O?rodka KARTA, historyków polskich, polskich polityków?


Toronto, 16 lutego 2005 r.

Ci?g dalszy: Portal internetowy "Vlasti.net" z 1 marca informuje, z powo?aniem si? na wywiad z ministrem Wiaczes?awem Kyry?enko w gazecie "Ukrajina Mo?oda", ?e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej Ukrainy przygotowa?o projekt ustawy "O przywróceniu sprawiedliwo?ci spo?ecznej wobec niektórych kategorii weteranów drugiej wojny ?wiatowej" o zaopatrzeniu spo?eczny weteranów Ukrai?skiej Powsta?czej Armii na równi z weteranami Armii Radzieckiej. Minister powiedzia?: "Sk?adamy ten projekt, który... pogodzi uczestników walk drugiej wojny ?wiatowej. Oni, jak uczciwi ?o?nierze, walczyli o swoje idea?y, o swój kraj... obecny rz?d powinien wnie?? decyduj?cy wk?ad do sprawy pogodzenia tych ludzi". Minister doda?, ?e przewidziane jest wdro?enie programu o?wiatowego na temat UPA.
A wi?c w dwa tygodnie po o?wiadczeniu prez. W. Juszczenki we Lwowie w tej samej sprawie, rz?d Ukrainy podj?? kroki w kierunku oficjalnego uznania OUN-UPA za weteranów II. wojny ?wiatowej. Ciekawe, czy w tej sytuacji nast?pi reakcja ze strony w?adz Polski.

Toronto, 1 marca 2005 r.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014