Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 20:22:24
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
3
3
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Nacjonali?ci ukrai?scy w ekipie rz?dz?cej W. Juszczenki.
Na Ukrainie zako?czy?a si? euforia wyborcza, funkcj? premiera W.Juszczenko powierzy? podejrzanej o multimilionowe malwersacje Julii Tymoszenko. Zosta? powo?any nowy rz?d Ukrainy, zostali mianowali nowi obowodowi gubernatorzy.

Polacy powinni zostawi? sprawy Ukrainy Ukrai?com, ale jednocze?nie nie mog? oni by? oboj?tni na problem udzia?u w nowych w?adzach Ukrainy nacjonalist?w ukrai?skich pokroju banderowskiego. Chodzi o tych, kt?rzy z taktycznych motyw?w i na polecenie swych mocodawc?w, aktywnie popierali "pomara?czow? rewolucj?". Ilu takich by?o – trudno twierdzi? bez dok?adnego rozeznania na miejscu wydarze?, jednak?e wystarczaj?co du?o danych jest na to, aby nawet zza oceanu wskaza? na dw?ch jawnych banderowc?w, kt?rzy wystawili Juszczence-Tymoszenko rachunek za poparcie w walce o w?adz?. Rachunek nacjonalist?w ukrai?skich zosta? uwzgl?dniony: banderowiec, niew?tpliwie powi?zany ze s?u?bami specjalnymi Stan?w Zjednoczonych, do niedawna obywatel USA, wsp??pracownik Myko?y ?ebedia – Roman Zwarycz, w nowym rz?dzie Juszczenki-Tymoszenko zosta? ministrem sprawiedliw?ci, nadal pozostaje on w najbli?szym otoczeniu Wiktora Juszczenki. To ten sam Roman Zwarycz, kt?ry po wojnie w Stanach Zjednoczonych by? wsp??organizatorem finansowanego przez rz?d USA wydawnictwa "Po?oh". Trzeba przypomnie?, ?e po wojnie szereg banderowc?w, szczeg?lnie inteligencja, z Myko?? ?ebediem na czele, dosz?o do wniosku, ?e jawne afiszowanie si? pod czerwono-czarnym sztandarem OUN Bandery jest nie do przyj?cia przez Stany Zjednoczone, dlatego utworzyli oni w USA namiastk? partii pod nazw? "OUN zagranic?" (OUN-z), kt?ra sk?ada?a si? z samych dzia?aczy banderowskich i kt?ra nie mia?a zaplecza cz?onkowskiego. Mo?na z du?? doz? prawdopodobie?stwa twierdzi?, ?e wszyscy cz?onkowie tej quasi-partii pozostawali (pozostaj? nadal!) na s?u?bie CIA. W?r?d nich by? te? wspomniany Roman Zwarycz, bliski wsp??pracownik Myko?y ?ebedia.

Po upadku ZSRR Roman Zwarycz formalnie zrzek? si? obywatelstwa Stan?w Zjednoczonych i, po wyje?dzie na Ukrain? oraz odczekaniu ustawowego terminu, uzyska? obywatelstwo Ukrainy i z listy Bloku Wiktora Juszczenki zosta? deputowanym do Rady Najwy?szej Ukrainy. Trudno sobie wyobrazi?, aby ten?e Roman Zwarycz, podobnie jak inni cz?onkowie faktycznie banderowskiej OUN-z, na przyk?ad prof. Taras Hunczak, prof. Jaros?aw Pe?en?kyj, Anatolij Kamin?kyj, zostawili w Stanach Zjednoczonych intratne posady i wyjechali na Ukrain?, aby w niej ?y? z mizernych dochod?w p?aconych w hrywniach. ?mia?o mo?na m?wi? o tym, ?e na Ukrainie znalaz?a si? ekipa pracownik?w CIA, a w niej Roman Zwarycz.

Czy w tej sytuacji, uwzgl?dniaj?c fakt, ?e ?on? prezydenta W. Juszczenki jest obywatelka USA, kobieta wychowana w banderowskich organizacjach m?odzie?owych, a ministrem sprawiedliwo?ci jest nacjonalista ukrai?ski Roman Zwarycz, trudno jest przewidzie? przeforsowanie na najwy?szym szczeblu uznania OUN-UPA za formacj? narodowowyzwole?cz? narodu ukrai?skiego? Takie uznanie b?dzie kl?sk? polskiej polityki wobec przemian na Ukrainie. Co na to polscy potomkowie zamordowanych przez OUN-UPA-SB? Co na to organizacje kresowe? Co na to Rada Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa? O potomkach ukrai?skich zamordowanych przez "S?u?b? Bezpeky" nie m?wi?, oni na Wo?yniu i w Halicji od kilkunastu lat musz? milcze?, tam szerzy si? terror banderowski wobec przeciwnik?w Bandery.

Na Ukrainie, obok terenowych w?adz samorz?dowych, istnieje struktura w?adzy terenowej w postaci mianowanych przez prezydenta i przed nim odpowiedzialnych gubernator?w. W obwodzie r?wie?skim decyzj? prezydenta Wiktora Juszczenki gubernatorem zosta? Wasyl Czerwonij – jawny banderowiec, kt?ry nie kryje si? ze swoimi pogl?dami faszystowskimi, gorliwy piewca chwa?y OUN-UPA, ten, kt?ry by? inicjatorem i g??wnym animatorem wzniesienia w R?wnem pomnika "K?yma Sawura" – Dmytra Klaczkiw?kiego.. On te? jest, je?li nie w?a?cicielem, to faktycznym dysponentem banderowskiego tygodnika "Wo?y?" w R?wnem, tego, kt?ry jesieni? 1941 roku powsta? jako tygodnik melnykowski, a w 1991 roku reaktywowany ju? jako banderowski. Ju? po mianowaniu Wasyla Czerwonija gubernatorem, on, na ?amach tej gazety, opublikowa? apel o zg?aszanie do jej redakcji informacji o przeciwnikach nacjonalizmu ukrai?skiego w r?wie?skim obwodzie. Trzeba si? wi?c tam spodziewa? intensyfikacji polowania na m?wi?cych prawd? o zbrodniach OUN-UPA-SB. W tym samym numerze gazety "Wo?y?" (jak i w ka?dym jej wydaniu) ukaza? si? kolejny, chwal?cy bohaterstwo OUN-UPA materia? – o ostatniej "bohaterskiej walce" K?yma Sawura z NKWD, a obok niego informacja o przygotowanej do druku ksi??ce pt. "Komandyr UPA – K?ym Sawur".

Tacy oto nacjonali?ci ukrai?scy – Roman Zwarycz i Wasyl Czerwonij - znale?li si? w rz?dzie i we w?adzach terenowych Ukrainy. Nie wiem o innych nacjonalistach ukrai?skich w tych w?adzach, powinni to rozezna? i ujawni? nie tylko pokrzywdzeni przez OUN-UPA-SB, ale te? s?u?by polskie. Ma?a jest jednak nadzieja na to. W?adze Polski faktycznie nic dotychczas nie zrobi?y w kierunku ujawnienia i opublikowania prawdy historycznej o ludob?jstwie struktur nacjonalizmu ukrai?skiego na ludno?ci polskiej, wiele natomiast zrobi?y celem zatuszowania tej prawdy. Ten proces, jak wida?, b?dzie si? pog??bia?.

Niekoniecznie trzeba by? katolikiem, chrze?cijaninem, aby kierowa? si? wyra?on? przez ?w. Augustyna maksym?: Fiat iustitia, ruat coelum! Sprawiedliwo?ci musi si? sta? zado??, cho?by niebo mia?o run??!


Toronto, 12 stycznia 2005 r.

* * * Chyba runie niebo! Wspomniany wy?ej Wasyl Czerwonij, inicjator i realizator wzniesienia w R?wnem pomnika "K?yma Sawura", wraz z banderowskiej orientacji deputowanymi – Serhijem O?eksijukiem z Bloku W. Juszczenki, oraz Andrijem Szkilem, "wodzem" UNA-UNSO, z Bloku J. Tymoszenko, z?o?yli w Radzie Najwy?szej Ukrainy projekt ustawy lustracyjnej, zgodnie z kt?r? nie b?d? mog?y pe?ni? funkcji publicznych, nawet w przedszkolach, "osoby, kt?re bra?y udzia? w s?dowym oskar?aniu cz?onk?w OUN-UPA". Chodzi wi?c nie tylko o milicjant?w, prokurator?w, s?dzi?w, ale te? o wyst?puj?cych w takich sprawach ?wiadk?w, chodzi wi?c o tych, kt?rzy byli ?wiadkami zbrodni OUN-UPA-SB. Gdyby dosz?o do uchwalenia takiej ustawy, oznacza?oby to faktyczn? rehabilitacj? OUN-UPA, by?oby to tylko o krok do formalnego uznania OUN-UPA za formacj? bohatersk?. Wszystko wskazuje na to, ?e w najbli?szym czasie do tego dojdzie. Wtedy potomkowie ponad 120.000 zamordowanych przez banderowc?w Polak?w i ponad 80.000 zamordowanych Ukrai?c?w wsp??win? za to b?d? mogli obarczy? si?y popieraj?ce "pomara?czow? rewolucj?" na Ukrainie – Sejm Rzeczypospolitej, prez. A. Kwa?niewskiego, Lecha Wa??s? i innych polskich polityk?w. Wsp??winnymi uznania OUN-UPA b?d? te? fa?szuj?cy histori? stosunk?w polsko-ukrai?skich doby najnowszej polscy historycy z Instytutu Pami?ci Narodowej oraz inni, o kt?rych mowa w tej ksi??ce.


Toronto, 10 lutego 2005 r.

16 lutego br. we Lwowie prez. W. Juszczenko poinformowa?, ?e nowe w?adze Ukrainy podj??y rozmowy z weteranami Armii Radzieckiej i przedstawicielami OUN-UPA w sprawie pojednania w terminie do 9 maja 2005 r. tych dw?ch r??nych struktur. Jest to pierwszy oficjalny krok ekipy W. Juszczenki w kierunku oficjalnego uznania OUN-UPA za formacj? narodowowyzwole?cz? narodu ukrai?skiego.. Czy zamierzenie, o kt?rym mowa, jest oboj?tne dla w?adz Polski i jej polityk?w, bardzo aktywnie popieraj?cych "pomara?czow? rewolucj?" na Ukrainie? Czy organizacje kresowe zdob?d? si? na wsp?lny wysi?ek radykalnego, gwa³townego protestu przeciwko takiemu zamierzeniu?
Uznanie OUN-UPA by?oby uznaniem dla ukrai?skiej odmiany faszyzmu, wyst?puj?cego pod nazw? OUN-UPA. Struktury OUN wzi??y udzia? w rozp?taniu przez Niemcy II. wojny ?wiatowej, one dopu?ci?y si? zbrodni ludob?jstwa na ludno?ci polskiej (co najmniej 120.000 ofiar) i ukrai?skiej (co najmniej 80.000 ofiar). Jaki jest stosunek do takiego zamierzenia prezydenta A. Kwa?niewskiego, IPN, O?rodka KARTA, historyk?w polskich, polskich polityk?w?


Toronto, 16 lutego 2005 r.

Ci?g dalszy: Portal internetowy "Vlasti.net" z 1 marca informuje, z powo?aniem si? na wywiad z ministrem Wiaczes?awem Kyry?enko w gazecie "Ukrajina Mo?oda", ?e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej Ukrainy przygotowa?o projekt ustawy "O przywr?ceniu sprawiedliwo?ci spo?ecznej wobec niekt?rych kategorii weteran?w drugiej wojny ?wiatowej" o zaopatrzeniu spo?eczny weteran?w Ukrai?skiej Powsta?czej Armii na r?wni z weteranami Armii Radzieckiej. Minister powiedzia?: "Sk?adamy ten projekt, kt?ry... pogodzi uczestnik?w walk drugiej wojny ?wiatowej. Oni, jak uczciwi ?o?nierze, walczyli o swoje idea?y, o sw?j kraj... obecny rz?d powinien wnie?? decyduj?cy wk?ad do sprawy pogodzenia tych ludzi". Minister doda?, ?e przewidziane jest wdro?enie programu o?wiatowego na temat UPA.
A wi?c w dwa tygodnie po o?wiadczeniu prez. W. Juszczenki we Lwowie w tej samej sprawie, rz?d Ukrainy podj?? kroki w kierunku oficjalnego uznania OUN-UPA za weteran?w II. wojny ?wiatowej. Ciekawe, czy w tej sytuacji nast?pi reakcja ze strony w?adz Polski.

Toronto, 1 marca 2005 r.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014