Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 11:22:02
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
4
4
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Pami?? o ofiarach ludobójstwa OUN-UPA.
W dniu 3 maja b.r., w ?wi?to Konstytucji, w Miejskim O?rodku Kultury w Koluszkach odb?dzie si? uroczyste otwarcie wystawy po?wi?conej pami?ci ofiar ludobójstwa dokonanego przez szowinistów ukrai?skich spod znaku OUN-UPA na Kresach Po?udniowo-Wschodnich RP w latach 1941 – 1947.
Idea wystawy narodzi?a si? 6 lipca 2003 r. podczas obchodów 60 – lecia wo?y?skich rzezi w Cz?stochowie, na Jasnej Górze. Inicjatorem pomys?u by? Kresowiak z Beresteczka, dzi? mieszkaniec Poznania, p. Jan M?otkowski. Pomys? podj?? radny Ligi Polskich Rodzin z Pabianic p. Adam ?miech, od wielu lat zainteresowany tematem zbrodni UPA, inicjator Mszy w intencji pomordowanych na Kresach Polaków. P. ?miech bez trudu przekona? do idei wystawy dyrektora Miejskiego O?rodka Kultury w Pabianicach p. Rados?awa ?urawskiego. Przy silnym wsparciu organizacyjnym pabianickiego ko?a ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy AK z p. por. Eugeniuszem Debichem na czele, wystawa zadebiutowa?a w Pabianicach w pa?dzierniku ubieg?ego roku. Nale?y wspomnie?, ?e nie osi?gn??aby swego ostatecznego kszta?tu bez uprzejmej zgody p. Norberta Tomczyka, szefa wroc?awskiego Wydawnictwa „Nortom”, specjalizuj?cego si? w tematyce Kresowej i narodowej, z ksi??ek którego pochodzi du?a cz??? reprodukcji zdj?? u?ytych do skonstruowania ekspozycji. Inauguracj? u?wietni?y swoj? obecno?ci? w?adze Pabianic z prezydentem, prof. Janem Bernerem na czele, a tak?e licznie zgromadzona m?odzie? licealna. Przez ca?y czas trwania ekspozycja by?a odwiedzana przez m?odzie? z nauczycielami historii, jak i przez wielu mieszka?ców Pabianic. Relacje z wystawy zamie?ci?y na swoich antenach Telewizja ?ód? oraz Telewizja Pabianicka, za? Telewizja Trwam nakr?ci?a specjalny reporta? z tej okazji, dzi?ki któremu inicjatywa pabianicka sta?a si? znana w Polsce i na ?wiecie. Wystawie towarzyszy?a ekspozycja ksi??ek o tematyce kresowej, wydany zosta? specjalny biuletyn, mo?na by?o tak?e zakupi? literatur? zwi?zan? z tematem.
Zamkni?cie wystawy w Pabianicach nie oznacza?o jej ko?ca. Kolejnymi miastami, w których by?a eksponowana by?y ?ód? i Be?chatów, gdzie równie? spotka?a si? z ?yczliwym przyj?ciem ze strony publiczno?ci, zw?aszcza m?odzie?y, dla której temat zbrodni szowinizmu ukrai?skiego jest niemal zupe?nie nieznany.
Dzisiaj, dzi?ki uprzejmo?ci Miejskiego O?rodka Kultury i dzi?ki pracy organizacyjnej dzia?aczy LPR, wystawa trafia do Koluszek, po to, aby g?osi? prawd? o zapomnianej hekatombie polskiej krwi, aby poruszy? serca i ducha, szczególnie m?odych Polaków.
U podstaw ideowych wystawy le?y przekonanie organizatorów o wspólnocie polskich, tragicznych losów, bez wzgl?du na to z jakiej cz??ci naszej Ojczyzny pochodzimy, lub mieszkamy. Przekonanie tak?e o tym, ?e obowi?zkiem dzisiaj ?yj?cych pokole? Polaków jest pami?ta? o ofiarach tych rzezi, kultywowa? ich pami??, bez wzgl?du na przemijaj?ce uk?ady polityczne, bez wzgl?du na obecnie obowi?zuj?c? wersj? historii tego ludobójstwa dokonanego na Narodzie Polskim, pe?n? przek?ama? i niedopowiedze?. Szowini?ci ukrai?scy nie czynili rozró?nie? klasowych, czy politycznych mi?dzy mordowanymi Polakami. Jedynym, strasznym kryterium by?a Polsko?? eksterminowanych, Polsko?? stoj?ca na drodze tych, którzy na Jej grobie postanowili zbudowa? w?tpliwe szcz??cie w?asnej nacji. Jest to dla nas wspó?czesnych tragiczne, krwawe memento.
Dlatego w?a?nie obowi?zek pami?ci ci??y na wszystkich tych, którzy czuj? i my?l? po polsku, i t? wystaw?, w skromny sposób próbujemy temu obowi?zkowi czyni? zado??, maj?c w pami?ci s?owa Romana Dmowskiego : „Jestem Polakiem, wi?c mam obowi?zki polskie. S? one tym wi?ksze i tym silniej si? do nich poczuwam, im wy?szy przedstawiam typ cz?owieka”.

Pasja Kresów P?d. – Wsch. RP

„Nie zawahasz si? wykona? najwi?kszej zbrodni, je?eli tego wymaga? b?dzie dobro sprawy.” „Nienawi?ci? i podst?pem b?dziesz przyjmowa? wrogów twojej nacji.” (Dmytro Doncow – „Dekalog” ukrai?skiego nacjonalisty)

3 maja 2004 r., w ?wi?to Konstytucji, odby?o si? w Miejskim O?rodku Kultury w Koluszkach, uroczyste otwarcie wystawy „Pasja Kresów Wschodnich”. Uroczysto?? zaszczyci?y swoj? obecno?ci? w?adze Koluszek z burmistrzem p. ... na czele. Prelekcje zwi?zane z tematem wystawy wyg?osili panowie Jan M?otkowski, Kresowianin z Beresteczka (obecnie mieszkaniec Poznania) oraz Adam ?miech, radny Ligi Polskich Rodzin z Pabianic - pomys?odawcy i wspó?organizatorzy wystawy.
Zasadniczym tematem wyk?adów by?o przybli?enie zgromadzonej publiczno?ci kulis narodzin integralnego nacjonalizmu ukrai?skiego oraz jego praktycznej, pe?nej nieznanego wcze?niej Europie okrucie?stwa, realizacji w latach 1941-1947.
Integralny nacjonalizm ukrai?ski powsta? w latach 20-tych XX w., jako efekt przemy?le? Dmytro Doncowa, g?ównego ideologa ukrai?skiego ruchu narodowego. Ta ideologia nienawi?ci, kultu si?y i przemocy wobec innych, zw?aszcza wobec Narodu Polskiego, znalaz?a swój wyraz w tzw. Dekalogu ukrai?skiego nacjonalisty, którego dwa przykazania zosta?y przytoczone na pocz?tku tego artyku?u. Nast?pcy i wykonawcy teorii Doncowa w osobach g?ównie Stefana Bandery, Jewhena Konowalca i Andrieja Melnyka, zacz?li wprowadza? w czyn sw? zbrodnicz? ideologi? ju? w Polsce mi?dzywojennej organizuj?c zamachy terrorystyczne. Jednak pe?en wyraz szowinizm ukrai?ski objawi? w latach II w.?w., kiedy, celem ustanowienia samostijnej Ukrainy na ziemiach nale??cych przed wojn? do Polski, zadecydowano o przeprowadzeniu eksterminacji ludno?ci polskiej Wo?ynia i Ma?opolski Wschodniej. Realizacja tego celu, samego w sobie zas?uguj?cego na miano zbrodniczego, zaowocowa?a bezprecedensowym, pod wzgl?dem okrucie?stwa zastosowanych metod, ludobójstwem dokonanym na ludno?ci polskiej tych ziem. Mordowano w sposób planowy, przy u?yciu siekier, pi?, tasaków, no?y, bagnetów i m?otków; nie oszcz?dzano kobiet, tak?e ci??arnych, dzieci i starców; Polaków nie tylko pozbawiano ?ycia, wcze?niej stosowano najwymy?lniejsze tortury, aby powi?kszy? cierpienia mordowanych a przera?enie u ?wiadków; polskie zagrody, czasem ca?e wioski, palono, a pó?niej zaorywano miejsca po nich, tak aby nie pozosta? ?aden ?lad; mordów dokonywali cz?sto s?siedzi, zwykli ludzie, którzy nierzadko, przed wojn?, przyja?nili si? z Polakami. Przykr? rol? inspiratorów zbrodni odegra?a hierarchia grekokatolicka z abp Andrzejem Szeptyckim na czele. Ofiary trudno dzisiaj zliczy?. Nie wiemy bowiem, z jak wielu miejsc rzezi nie ocala? ?aden ?wiadek. Ostro?ne szacunki oparte na relacjach tych, którzy prze?yli, wskazuj? na liczb? 60–70 tysi?cy pomordowanych na samym tylko Wo?yniu oraz 130-140 tysi?cy pomordowanych w Ma?opolsce Wschodniej. Nie wolno zapomina?, ?e po?rednimi ofiarami rzezi byli ci uratowani, którzy zmarli z g?odu, zmarli z ran, czy chorób, wreszcie ludzie o zachwianej, pod wp?ywem tragicznych prze?y?, psychice, którzy, cz?sto wiele lat po wojnie nie wytrzymywali ich ci??aru i pope?niali samobójstwa. S? to ofiary niepoliczalne.
Jednak nie wszyscy Ukrai?cy z tych terenów byli zbrodniarzami. Dzisiaj pochylamy si? nad tymi, którzy stan?li w obronie Polaków, tymi, którzy ostrzegali przed zbli?aj?cym si? niebezpiecze?stwem, tymi, którzy ukrywali Polaków, wreszcie nad tymi, którzy ponie?li m?cze?sk? ?mier?, za to, ?e nie chcieli bra? udzia?u w zbrodni. Szowini?ci ukrai?scy to tylko niewielka cz??? narodu ukrai?skiego, która nie mo?e, w ?adnym wypadku, ca?ego narodu za swoje zbrodnie obci??a?. Nie potrzebujemy przeprosin od Ukrai?ców, potrzebujemy jednoznacznej, negatywnej oceny dzia?a? Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów, Ukrai?skiej Powsta?czej Armii, SS Galizien i innych organizacji splamionych hektolitrami polskiej krwi. Potrzebujemy, jako Naród, do?wiadczony tak dramatycznym prze?yciem, zapewnienia, ?e m?odzi Ukrai?cy b?d? uczeni historii prawdziwej, a nie zak?amanej przez szowinistów. Niestety wiele faktów z dnia dzisiejszego obecnej Zachodniej Ukrainy sk?ania raczej do smutnych refleksji i rodzi obaw? na przysz?o??. Oto we Lwowie mamy mauzoleum Bandery, pomniki przywódców OUN-UPA, w ?ucku stawia si? pomnik K?yma Sawura, który podpisa? rozkaz eksterminacji ludno?ci polskiej. Smuc? te? dzia?ania podejmowane przez mniejszo?? ukrai?sk? w Polsce – stawianie pomników UPA, organizowanie rajdów ?ladami walk tej zbrodniczej organizacji (!!!), uprawianie propagandy wybielaj?cej jej zbrodnie. Dzieje si? to wszystko w majestacie polskiego prawa, za wiedz? i przyzwoleniem polskich rz?dów, które pras? mniejszo?ci ukrai?skiej dotuj?, wi?cej, wielu polskich naukowców przyj??o ukrai?sk? optyk? widzenia tych zbrodni, ludobójstwo ludno?ci polskiej nazywa si? „walkami”, b?d? „konfliktem” polsko-ukrai?skim. Tak spreparowana wiedza trafia do podr?czników historii, z których polska m?odzie? powinna si? przecie? uczy? polskiej historii. Z jakich?, zupe?nie niezrozumia?ych powodów, oficjalne czynniki polskie milcz? o tej zbrodni.
Tymczasem nie wolno nam o tej ofierze polskiej krwi nigdy zapomnie? i ?adne powody – polityczne, ekonomiczne, czy zwyk?y konsumpcjonizm - nie mog? by? przyczynkiem do ukrywania bolesnej prawdy.
Je?li uznamy, ?e wiedza o tamtych strasznych wydarzeniach nam dzisiaj przeszkadza, to znaczy, ?e nie jeste?my ju? godni nosi? miana Polaków !!!

Adam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014