Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 21:05:18
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Przyczyny mord?w dokonanych przez banderowc?w na ludno?ci ukrai?skiej cz.II
Mordowanie za to, ?e Ukrai?cy nie popierali OUN

Nacjonalizm ukrai?ski, jak ka?da odmiana faszyzmu, stosowa? zasad?: Kto nie z nami, ten przeciwko nam. Wed?ug OUN, nie mo?e by? neutralnych Ukrai?c?w. Ju? w rozkazie Krajowego Przyw?dztwa OUN Bandery z 10 I 1943 r.[1], w przeddzie? mord?w wo?y?skich, powiedziano pod adresem ?wiadomych i nie?wiadomych cz?onk?w OUN: Daje si? zauwa?y? cz?sto ordynarne, nietaktowne zachowanie wobec swoich zwierzchnik?w. Rozkazuje: ... za zdrad? tajemnicy organizacyjnej ... za podwa?anie autorytetu OUN ... kara? si? bedzie – kar? ?mierci ... Dow?dcy – b?d?cie bezwzgl?dni wobec podw?adnych. To si? tyczy?o podw?adnych, a tym bardziej wszystkich innych Ukrai?c?w.

Od pierwszych dni banderowskiej rewolucji, to znaczy od lutego 1943 roku, ludno?? ukrai?ska Wo?ynia mia?a „obowi?zek” dostarczania na potrzeby OUN Bandery artyku??w ?ywno?ciowych i odzie?y. Ludno?? ukrai?ska Wo?ynia i Halicji by?a z regu?y ludno?ci? ma?oroln?, nie nale?a?a do bogatych, nie dostarcza?a artyku??w dla OUN dobrowolnie, uchyla?a si? od nak?adanych na ni? obowi?zk?w tym bardziej, ?e OUN nie by?a w?adz?. Tymczasem ta OUN ju? w lutym 1943 roku nakazywa?a:

Jak najszybciej, to znaczy na dzie? 14.2.43 r. nades?a? wskazan? s?onin? po 22 kg i 50 deko z ka?dego podrejonu ... Na dzie? 14.2.43 r. nades?a? po 5 metr?w zbo?a z ka?dego podrejonu, r?wnie? we?nianych wyrob?w robi? jak najwi?cej ... Niezw?ocznie ma by? we?na i wyroby z niej maj? by? u mnie, tak samo jak om?wiona na odprawie bielizna ... Przeprowadzi? zbi?rk? funduszy ...[2]

Wymogi OUN Bandery w miar? up?ywu czasu by?y co raz to wi?ksze, dosz?o do tego, ?e ludno?? ukrai?ska musia?a oddawa? na rzecz OUN-UPA rzeczy, kt?rych nie by?o u tej ludno?ci w nadmiarze, co wida? z zarz?dzenia z dnia 4 XII 1943 r. Ludno?? ukrai?ska jednego z rejon?w[3] mia?a dostarczy?: ko?uch?w 30 szt., marynarek 30 szt., kufajek i spodni wacianych 24 szt., swetr?w 24 szt., szalik?w 18 szt., ciep?ych czapek 25 szt.,iep?ych czapek 25 szt.nych 24 szt., co wida? z zarz?dzenia, zgodnie z kt? but?w 30 par.[4]

Kto uchyla? si? od wykonania dostaw dla OUN, tego uwa?ano za wroga, Oto dow?d:

Za wrog?w narodu ukrai?skiego uwa?amy wszystkich komunist?w bez wzgl?du na ich narodowo??, Lach?w ... tych, kt?rzy wyst?puj? przeciwko rozkazom UPA.[5]

Inny dokument:

Rozkazuje si? przyst?pienie do likwidacji wszystkich wrogich nam element?w, seksot?w, rezydent?w (konfident?w) r??nych narodowo?ci, czy to s? Ukrai?cy seksoci, albo wszyscy je?cy wschodniacy. W szczeg?kno?ci rozkazuje si? likwidowa? na naszym terenie wszystkich wschodniak?w ... z przyj?ciem bolszewik?w przejd? na ich stron? z danymi o nas materia?ami ... [6]

Bardzo wa?nym i, mimo sygnalizowania przed kilkunasty laty[7], dotychczas nie rozpracowanym przez nauk? polsk? problemem, jest nieochotniczy charakter Ukrai?skiej Powsta?czej Armii, w kt?rej w maju 1943 roku by?o co najmniej 50% „zmobilizowanych” spo?r?d ukrai?skiej ludno?ci Wo?ynia, a pod koniec tego roku co najmniej 90% jej sk?adu stanowili bezprawnie „zmobilizowani”. OUN Bandery „mobilizowa?a” nie tylko zwyk?ych cz?onk?w UPA, ale i ?redni? kadr?, o czym m?wi jeden z wielu dokument?w: Nadrejon „Do?yna” ... a) Na dzie? 15 X 43 r. da? 120 ludzi z terenu na szko?? podoficersk?. 16 X zmobilizowano 120 os?b i skierowano na szkolenie dow. Korbanowi. b) Rozkaz dow. Dubowoho dostarczy? ludzi na szko?? oficersk?, dnia 20 X zmobilizowano 20 ludzi ... c) Rozkaz dow. Borystena zmobilizowa? 120 junak?w na wojskowe przeszkolenie w junackim wieku ... d) Rozkaz dow. Borystena zmobilizowa? 45 os?b na szoferskie przeszkolenie ... Miejsce postoju 17 XI 43 r. Stepowyj.

Potrzebne jest wyja?nienie: „szko?y podoficerskie i oficerskie” z regu?y mie?ci?y si? w przygodnych stodo?ach, „s?uchacze” podczas „wyk?ad?w” siedzieli w kucki na klepisku, „wyk?adowcami” z regu?y byli ci, kt?rzy ods?u?yli s?u?b? wojskow? w Wojsku Polskim. Ochotnikami w UPA byli z zasadzie tylko ukrai?scy policjanci, kt?rzy w kwietniu-maju 1943 r. na rozka? OUN Bandery przeszli „do lasu”, oraz byli cz?onkowie batalion?w „Nachtigall” i „Roland”, z kt?rych w 1941 r. utworzono, dzia?aj?cy do ko?ca 1942 roku na pograniczu ukrai?sko-bia?oruskim, 201 batalion Schuzmannschafeten. W literaturze polskiej UPA ukazana jest jak wysoko zorganizowana armia, tymczasem, jak pisze szef sztabu UPA, Omelusik, siedzib? „sztabu” z regu?y by?a izba w przygodnej chacie, a ca?a kancelaria mie?ci?a si? w mapniku „kierownika kancelarii”.[8]

OUN Bandery stosowa?a publicznie terror, co potwierdza dokument:

Rozkaz dla przyw?dc?w i referent?w w kuszczu ... Wszelkich agitator?w-propagandyst?w wrogich idei ... na miejscu aresztowa? i zniszcza? w obecno?ci mas, stosowa? tortury ... Miejsce postoju 09.11.44r. „Mandriwnyk”.[9]

Agitatorami-propagandystami w rozumieniu OUN Bandery byli nawet ci Ukrai?cy, kt?rzy m?wili, ?e metodami, stosowanymi przez banderowc?w, Ukrainy nie zbuduje si?.

Wrogami OUN Bandery traktowa?a i mordowa?a tych Ukrai?c?w, kt?rzy ukrywali Polak?w lub w inny spos?b im pomagali, na przyk?ad ostrzegaj?c ich przed maj?cym nast?pi? mordowaniem.

Dyscyplina w zorganizowanej przez OUN Bandery UPA by?a zast?piona terrorem, za najmniejsze przewinienia, a tym bardziej ucieczk? z UPA, stosowano kar? ?mierci przez rozstrzelanie przed oddzia?em, czasem nawet przez odr?banie g?owy przed oddzia?em, o czym m?wi? dokumenty autorstwa OUN:

Do wszystkich oddzia??w UPA im. „Bohuna”. Rozkaz nr 4. Powo?any S?d Polowy w dniu 1 XI 43 r. w sprawie akt?w oskar?enia; 1) kozaka Bojka Jakowa ... 2 Bura Iwana ... 3) Marczenki Iwana ... 4) Sawczuka Stepana ... 5) Oneszczuka Stepana ... 6) Klimaka Panasa ... 7) Ko?udiuka Fedora ... uznaj?c winnymi za zbrodni? dezercji, dzia?alno?ci na szkod? UPA ... postanawia wyda? wyrok ?mierci przez rozstrzelanie. Wyrok ?mierci na wszystkich wykonano w dniu 1 XI 1943 r. S?awa Ukrainie![10] Z innego dokumentu: Wyrok ... Dnia 23 IV 1943 r. ... sprawdziwszy spraw? oskar?onego Martynowskiego Myko?y – Mucha ... pod zarzutem prowokatorskiej dzia?alno?ci w szeregach UPA i OUN ... skazuje oskar?onego Martynowskiego Myko?? – Much? na kar? ?mierci przez odr?banie g?owy przed oddzia?em UPA ...[11]

Dlatego Taras Bulba-Borowiec pyta? Przyw?dztwo OUN Bandery: O co wy walczycie? O Ukrain?, czy wasz? OUN? O Pa?stwo Ukrai?skie, czy o dyktatur? w tym pa?stwie? O nar?d ukrai?ski, czy tylko o swoj? parti??[12]

Na to pytanie nauka polska nie da?a dot?d odpowiedzi, bezkrytycznie, ze wzgl?d?w politycznych przyjmuj?c, ?e OUN Bandery walczy?a o niepodleg?o?? Ukrainy. Nie ka?de niezawis?e pa?stwo jest w interesie narodu: w jego interesie nie jest pa?stwo, w kt?rym u w?adzy jest, stosuj?cy dyktatur? i terror, ruch ideologiczno-polityczny.

Przyczyny mord?w banderowskich

Okre?lenie „mordy banderowskie” za wzgl?du na metody i przyczyny dotyczy zar?wno mordowania ludno?ci cywilnej przez formacje OUN Bandery, jak i formacje OUN Melyka. Nie przypadkowo nauka sowiecka nie podj??a tematu nacjonalizmu ukrai?skiego, b?d?cego ukrai?sk? odmian? faszyzmu. Przyczyny tej „wstrzemi??liwo?ci” doszukiwa? si? nale?y w obawie przed por?wnywaniem zbrodniczej praktyki w?adz ZSRR w odniesieniu do „wrog?w narodu”, kt?rych, co prawda, nie zniszczano masowo, oszcz?dzano w jaki? spos?b rodziny, ale podobie?stwo jest oczywiste. Poza tym, jak wida? ze wspomnianego ?r?d?a sowieckiego,[13] nauka sowiecka nie rozr??nia nacjonalizm?w, jak wida? z literatury przedmiotu, ona wszystkie ideologie o zabarwieniu narodowym okre?la jako „nacjonalizm bur?uazyjny”, do takich nacjonalizm?w zalicza ona r?wnie? rz?dy Ukrai?skiej Republiki Ludowej z 1918 roku, mimo, ?e na jej czele stali: socjalista (nie w bolszewickim wydaniu) Mychaj?o Hruszew?kyj, Symon Petlura i socjaldemokrata Wo?odymyr Wynnyczenko. Nauka sowiecka (i polska te?) nie zauwa?a faktu, ?e do ko?ca XIX stulecia na Ukrainie nie ukszta?towa? si? nacjonalizm w rozumieniu europejskim.

Zajmuj?ca si? stosunkami polsko-ukrai?skimi nauka polska wesz?a na b??dn? drog?, doszukuj?c si? przyczyn nieistniej?cego „konfliktu polsko-ukrai?skiego” w zasz?o?ciach historycznych – w wojnach kozackich czy hajdamackich, kt?re nie mia?y pod?o?a narodowego, tylko spo?eczne, jak te? w polityce wobec mniejszo?ci narodowych II RP. Nauka ta nie zauwa?a przy tym, ?e ta polityka nie odbiega?a od polityki innych pa?stw europejskich tego czasu i ?e by?a ona skierowana do wszystkich mniejszo?ci narodowych w Polsce, a jednak ten fakt nie wywo?a? takich nast?pstw, jak wyrzynanie ludno?ci polskiej przez inne mniejszo?ci, na przyk?ad bia?orusk?. Ma?o tego, nauka ta m?wi o „wzajemnym wyrzynaniu si?” ludno?ci polskiej i ukrai?skiej w latach 1943-1944. Nauka ta z uporem nie podejmuje bada? zasad ideologicznych i za?o?e? politycznych ukrai?skiego ruchu nacjonalistycznego, kt?rego form? zorganizowan? by?a i pozostaje nadal Organizacja Ukrai?skich Nacjonalist?w. Dlaczego? Czy przyczyn? tego stanu jest, spowodowane przez ignorancj? naukowc?w, lekcewa?enie zasad ideologicznych i za?o?e? programowych OUN, kt?ra przecie? jest zwie?czeniem ukrai?skiego ideologiczno-politycznego ruchu, czy te? z powodu braku bada? w tym zakresie, spowodowanym poprawno?ci? polityczn?? Na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi udzieli? trudno, jednak z bacznej obserwacji nauki polskiej wyci?gn?? mo?na wniosek, ?e g??wn? przyczyn? niepodejmowania bada? w omawianym zakresie s? pobudki polityczne. Sprowadzaj? si? one do nast?puj?cego twierdzenia: od 1946 roku, od rozpocz?cia „zimnej wojny” Zachodu przeciwko ZSRR, w szczeg?lno?ci po upadku ZSRR, struktury nacjonalizmu ukrai?skiego pozostaj? na us?ugach Zachodu, s? one pomocnymi w realizacji polityki USA wobec Rosji, a pomocnika nie nale?y obarcza? mianem faszysty, kt?ry dopu?ci? si? zbrodni ludob?jstwa. Badanie ideologii i program?w OUN w?a?nie do tego prowadzi. Dowodem braku zainteresowania przez nauk? polsk? ideologi? nacjonalizmu ukrai?skiego jest fakt, ?e w 2006 roku, po dokonanym przek?adzie na j?zyk polski doktryny D.Doncowa, po propozycji wydania tego przek?adu pod adresem wszystkich uniwersytet?w w Polsce, w tym KUL-u i Uniwersytetu im. Stefana Wyszy?skego w Warszawie, z ?adnej uczelni, a tak?e z IPN, nie by?o pozytywnego odzewu. Jednak przek?ad zosta? wydany,[14]

Wskazanym wi?c, a nawet koniecznym, jest om?wienie g??wnych cech nacjonalizmu ukrai?skiego, kt?ry na Zachodzie kwalifikuje si? jako nacjonalizm integralny, to znaczy b?d?cy ukrai?sk? odmian? faszyzmu.

Na za?o?ycielskim I Kongresie OUN w 1929 r. ta organizacja przyj??a na uzbrojenie ideologiczne doktryn? Dmytra Doncowa.[15] Zgodnie z t? doktryn? (ukrai?ska) nacja jest gatunkiem w przyrodzie i jako taka pozostaje w permanetnej walce o byt i przestrze? z innymi nacjami.[16] Zgodnie z t? doktryn? nacja kieruje si? wy??cznie wol?, jest zwolniona od wszelkich nakaz?w czy zakaz?w moralnych. Jedn? z najbardziej charakterystycznych cech woli jest bezwzgl?dno?? wobec innych.[17] ?adne zasady nie mog? zabroni?, aby s?abszy uleg? przemocy silniejszego ... Dlatego tylko filistrzy mog? absolutnie odrzuca? i moralnie pot?pia? wojn?, zab?jstwa, przemoc ... W wydanej po wojnie w Kanadzie pracy, b?d?cej przedrukiem nauk sprzed wojny,[18] stanowi?cej uzupe?nienie Nacionalizmu, D.Doncow pisa?: Trzeba by? za lub przeciw. Kto nie z nami, ten przeciwko nam ... Bezpardonowe wytrzebienie szkodnik?w w?r?d swoich krajan?w ... musi si? pojawi? grupa, aby zachwyci? jednych, porwa? drugich i - usun?? trzecich [19] ... wbi? t? wiar? i t? prawd? w zba?amucone przez chwiej? dob? i obce wp?ywy m?zgi swego narodu, bez ?alu zwalczaj?c niedowiark?w ...

Zgodnie z doktryn? D.Doncowa na czele nacji sta? w?dz nacji, kt?ry mia? do dyspozycji mniejszo?? inicjatywn?, stosuj?c? wobec reszty nacji ukrai?skiej, nazywanej przez Doncowa „byd?em”, „czerni?” itp., tw?rcz? przemoc. T? „mniejszo?ci? inicjatywn?” byli cz?onkowie OUN, na wz?r „czarnych koszul” Benito Mussoliniego i „brunatnych koszul” Adolf a Hitlera, stanowili oni gwardi? nacjonalizmu ukrai?skiego. To ona, w szczeg?lno?ci „S?u?ba Bezpeky” OUN Bandery, masowo mordowa?a ludno?? ukrai?sk? , co wynika z dokument?w.

Integralny nacjonalizm ukrai?ski jest odmian? faszyzmu, w tym i tylko w tym nale?y upatrywa? przyczyny masowego mordowania ludno?ci ukrai?skiej, autor niniejszego opracowania, jak wspomniano na wst?pie, szacuje, ?e z r?k OUN Bandery w latach 1941-1950 pad?o co najmniej 80 tysi?cy ofiar. T? dzia?alno??, obok niszczenia mienia ko?chozowego i samorz?dowego, OUN kwalifikuje jako „walk? z komunizmem”, za? autor niniejszego opracowania kwalifikuje j? - w odniesieniu do „ka?akut?w” i „?acinnik?w”, jako ludob?jstwo (genocid), za? w odniesieniu do pozosta?ych przypadk?w, jako zab?jstwa masowe, dokonywane z przyczyn ideologiczno-politycznych, to znaczy nie ulegaj?c? przedawnieniu zbrodni? przeciwko ludzko?ci.

Nauka polska (i ukrai?ska) dot?d nie bior? pod uwag? faktu, ?e w okresie mi?dzywojennym Organizacja Ukrai?skich Nacjonalist?w by?a cz?onkiem faszystowskiej mi?dzynarod?wki, dokument autorstwa W. Martyncia, protoko?uj?cego jedno z posiedze? tej organizacji, kt?ra mia?a nazw? „Zjazdu Zagranicznych Narodowych Socjalist?w” z siedzib? w Stuttgarcie, piecz? na kt?r? z ramienia NSDAP sprawowa? min. J.G?bbels, opublikowano pi?? lat temu.[20]

Ludno?? ukrai?ska by?a mordowana przez cz?onk?w ukrai?skiego ruchu nacjonalistycznego z przyczyny zasad ideologicznych i za?o?e? programowych OUN. Nie maj? racji ci polscy historycy, kt?rzy doszukuj? si? innych przyczyn zab?jstw ludno?ci polskiej, bowiem u podstaw mord?w masowych na tej ludno?ci, jak i ukrai?skiej, le?a?y motywy ideologiczne i polityczne.

Ksi?dz grekokatolicki, doktor chrze?cija?skiej teologii, by?y cz?onek OUN, Jurij Fedoriw, tak oceni? ideologi? OUN: Ideologia nacjonalizmu ukrai?skiego ... tu wymaga?o si? zaprzeczenia wszystkiego – ojca i matki, Boga i sumienia, prawa i etyki, mi?o?ci bli?niego i uczu? osobistych.[21]Toronto, stycze? 2007 r. Dr hab. Wiktor Poliszczuk


[1] DARO, nr inw. 1, k. 9

[2] DARO, f. R-30, op. 2, spr. 22, k. 10

[3] „Rejon” OUN obejmowa? kilka „kuszczy”

[4] DARO, f. R-30, op. 2, spr. 99, k. 18

[5] Centr. Der?. Archiw Werch. Orhaniw W?ady Ukrajiny, f. 3837, op. 1, spr. 2, k. 24

[6] DARO, f. R-30, op. 2, spr. 16, k. 22 „wschodniakami” nazywano wszystkich tych Ukrai?c?w, kt?rzy przed wrze?niem 1939 r.; mieszkali na wsch?d od Zbrucza. Ich wszystkich „S?u?ba Bezpeky” OUN Bandery wymordowa?a

[7] Wiktor Poliszczuk, Gorzka prawda; zbrodniczo?? OUN-UPA, Toroto, 1995, te? w innych opracowaniach

[8] Wisti Kombatanta, Toronto, nr 1/1966 ss. 10-18, nr 2/1966, ss. 16-25

[9] DARO, f. R-30, op. 2, spr. 16, k. 141

[10] DARO, f. R-30, op. 2, spr. 16, k. 208

[11] DARO, f. R-30, op. 2, spr. 36, k. 107

[12] Ukrajin?kyj Istoryk, USA, nr 1-4 (104-107)/1990, ss. 114-119

[13] Radian?ka encyk?opedia istorijiUkrainy, Kij?w, 1969

[14] Wiktor Poliszczuk, Doktryna Dmytra Doncowa – tekst i analiza, Toronto, 2006

[15] Petro Mirczuk, Narys istoriji OUN, Monachium, 1968, s. 91

[16] Dmytro Doncow, Nacionalizm, Lw?w, 1926.

[17] Tu i dalej cytaty pochodz? z w/w pracy

[18] Dmytro Doncow, Chrestom i meczem, Toronto, 1967

[19] to „usun?? trzecich”, w zestawieniu z „usuni?ciem” z Nacjonalizmu (s. 213 przek?adu) i z ca?kowitym usuni?ciem z uchwa?y I Kongresu OUN, warte jest odr?bnej pracy

[20] Wiktor Poliszczuk, Nacjonalizm ukrai?ski w dokumentach, cz. 1, Toronto, 2002, ss. 73-75

[21] Jurij Mozil, Na Wronkach, 1959, s. 73. „Jurij Mozil”, to pseudonim ks. Jurija Fedoriwa
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014