Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 22:05:48
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Nie brak równie? niezwyk?ych form naturalnych
Nie brak równie? niezwyk?ych form naturalnych
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Przyczyny mordów dokonanych przez banderowców na ludno?ci ukrai?skiej cz.I
W literaturze polskiej, ani w naukowej, ani w publicystyce, nie mówi si? o mordach masowych na ludno?ci ukrai?skiej, dokonywanych przez struktury banderowskie, z regu?y przez „S?u?b? Bezpeky” OUN Bandery, w ró?nych okresach i z ró?nych przyczyn.[1] Przyczyny mordów by?y ró?ne, z regu?y o pod?o?u ideologicznym, tylko rzadko z przyczyny wynikaj?cej z konkretnej sytuacji, ale i te zabójstwa w ?adnej mierze nie zas?uguj? na usprawiedliwienie. O tych mordach nie pisze si?, ani nie mówi si? na Ukrainie, w szczególno?ci w jej zachodnich obwodach. Nie podejmuje tego tematu nauka ukrai?ska.

Problem zbrodniczej dzia?alno?ci OUN nie by? przedmiotem bada? nauki sowieckiej. W wydanej w 1969 roku w Kijowie czterotomowej pracy „Radian?ka Encyk?pedija Istoriji Ukrajiny”,[2] nie ma hase? „Bandera”, „Banderowszczyzna”, „OUN”, „UPA”, a w has?ach „Nacjonalizm”, „Wo?y?” czy „Ha?yczyna” nie ma wzmianki o istnieniu i zbrodniczej dzia?alno?ci OUN-UPA-„S?u?by Bezpeky” OUN Bandery.

Wed?ug szacunku ni?ej podpisanego, w latach 1941-1950 tylko w zachodnich obwodach Ukrainy zamordowano co najmniej 80.000 ukrai?skiej ludno?ci cywilnej. Ten szacunek nie obejmuje powojennych terenów Polski.

Ukazanie przyczyn i rozmiarów mordów struktur OUN Bandery na ludno?ci ukrai?skiej pozwala na prawid?ow? kwalifikacj? dzia?a? tej?e OUN. Jest to tym bardziej potrzebne, bowiem, mimo sygnalizowania problemu od lat kilkunastu, nauka polska ani ukrai?ska nie podj??a bada? zasad ideologicznych i za?o?e? programowych OUN, w których, jak to udowadnia ni?ej podpisany, upatrywa? nale?y przyczyn zbrodni masowych na ludno?ci polskiej i ukrai?skiej, dokonywanych przez formacj? nacjonalizmu ukrai?skiego. Dotychczas, zajmuj?ca si? problemem stosunków polsko-ukrai?skich, nauka polska i ukrai?ska, ale tak?e zachodnia, idzie b??dn? drog?, upatruj?c przyczyn zbrodni w zasz?o?ciach historycznych. Ukazanie zbrodni dokonywanych przez formacje OUN na ludno?ci ukrai?skiej pozwala na ustalenie rzeczywistych ich motywów.

W opracowaniu pomini?te zostan? zbrodnie OUN Bandery dokonane na jej politycznych przeciwnikach, to znaczy na tak zwanych „melnykowcach”, bowiem by?y to zbrodnie mi?dzyfrakcyjne, nie odnosz?ce si? do kategorii zbrodni przeciwko ludzko?ci.

Zbrodnie dokonane przez OUN Bandery na ludno?ci ukrai?skiej przedstawione b?d? w zale?no?ci od przyczyn ich dokonania: na tak zwanych „ka?akutach” i „?acinnikach”, na tych, których podejrzewano o sympatie do w?adzy sowieckiej, i na tych, którzy nie popierali metod dzia?alno?ci obu frakcji OUN.

Mordowanie „ka?akutow” i „?acinników”

Ten problem wymaga ekskursu historycznego. Pa?stwo cz?sto wykorzystuje Ko?ció? dla realizacji swych celów politycznych. Masy wiernych, w ?rednich wiekach najcz??ciej ma?o o?wiecone, kierowane by?y przez swych hierarchów. W 1596 roku cz??? hierarchii prawos?awnej z terenów podlegaj?cych Rzeczpospolitej zawar?a z Rzymem uni? brzesk?, tworz?c nowy Ko?ció? grecko-katolicki, który od tego czasu mia? podlega? papie?owi w Watykanie, zachowuj?c dotychczasow?, ukszta?towan? w prawos?awiu, liturgi? i obrz?dek, w tym zawieranie ma??e?stw przez kler. To wszystko, w zwi?zku z niskim poziomem o?wiaty mas wiernych, sprzyja?o przyj?ciu przez nie unii, mimo sprzeciwu cz??ci prawos?awnych hierarchów. Ludno?? ruska (w XVI wieku nie by?o mowy o ludno?ci ukrai?skiej) terenów wschodnich dzisiejszej Polski, Halicji, Wo?ynia i zachodniej Bia?orusi, i nie tylko, czasem w drodze przymusu, sta?a si? unitami.

Przyszed? czas rozbiorów Polski. Od dawna istnieje praktyka mi?dzynarodowa, zgodnie z któr? pa?stwo popiera tak? lub inn? religi?. Zgodnie z t? praktyk? carska Rosja zwalcza?a Ko?ció? greckokatolicki, masowo „nawraca?a” grekokatolików na prawos?awie. W 1905 roku nasta? czas reform, w nast?pstwie których w?adze carskiej Rosji zgodzi?y si? na powrót do katolicyzmu „nawróconych” uprzednio gekokatolików, ale nie w formie grekokatolicyzmu, lecz w formie rzymskiego katolicyzmu. Wielu by?ych unitów spo?ród ludno?ci, u?ywaj?c obecne obowi?zuj?cego nazewnictwa, wielu Bia?orusinów i Ukrai?ców, skorzysta?o z tego zezwolenia, przyjmuj?c katolicyzm w formie rzymskiego obrz?dku. W formie dygresji zauwa?y? tutaj nale?y, ?e nierozpracowanym dotychczas w nauce tematem jest problem przekszta?cenia Ko?cio?a greckokatolickiego w Ukrai?ski ko?ció? greckokatolicki, a tak?e sam problem inicjatywy polsko-watyka?skiej utworzenia Ko?cio?a greckokatolickiego w kontek?cie korzy?ci i strat dla Polski p?yn?cych z tego faktu.

Takich w?a?nie Ukrai?ców (Bia?orusini nie mieli z tym problemu) okre?lano w Bia?ostockiem i w Lubelszczy?nie „ka?akutami”, a w innych terenach „?acinnikami”. Wobec ukszta?towanej tradycji, zgodnie z któr? polska narodowo?? odpowiada?a rzymskiemu katolicyzmowi, OUN Bandery traktowa?a „ka?akutów” i „?acinników” odst?pcami w pewnej mierze od narodowo?ci ukrai?skiej i z tej przyczyny podlegali oni wymordowaniu.

Na ten temat pisze jeden z czo?owych dzia?aczy ukrai?skich, Iwan Kedryn-Rudny?kyj: Najciemniesz? stron? w ksi?dze ukrai?skich bojówek jest, chyba, wyniszczanie przez nie w niektórych wsiach Ukrai?ców, ale rzymskich katolików, tak zwanych „?acinników”.[3] Trzeba od razu powiedzie?, ?e I.Kedryn, mimo, ?e w okresie mi?dzywojennym w Polsce by? wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma Di?o, mimo, ?e uchodzi? za autorytet w?ród Ukrai?ców, za intelektualist?, pisz?c o banderowskich bojówkach, nazywa je „ukrai?skimi”, dopuszcza si? on logicznego b??du, bez uzasadnia uto?samiania „Ukrai?ców” z „banderowcami”. Prawd? jest, ?e banderowcy byli Ukrai?cami, ale nie wszyscy Ukrai?cy byli banderowcami. Dla przyk?adu: w sowieckiej partyzantce na Wo?yniu w 1943 roku ponad 60% stanowili Ukrai?cy.

Nikt dotychczas nie podliczy? ilu „ka?akutów” i „?acinników” zamordowali banderowcy, ale z twierdzenia I.Kedryna wynika, ?e by?a to praktyka OUN Bandery. Przed historykami z IPN lub innymi stoi zadanie opracowania tego tematu.

Przy tej okazji warto zwróci? uwag? na rzecz nast?puj?c?: wielu spo?ród zamordowanych Polaków nosi?o typowo ukrai?skie nazwiska, dla przyk?adu: Aleksander Pradun, W?adys?aw Soroka z likwidacji ludno?ci polskiej wsi Ostrówki i Woli Ostrowieckiej. W?ród wymordowanych przez banderowców Polaków oko?o 5% nosi?o typowe ukrai?skie nazwiska. Nasuwa si? pytanie: czy nie byli to niegdysiejsi Ukrai?cy, którzy pocz?tkowo stali si? unitami, po 1905 roku Ukrai?cami o wyznaniu rzymsko-katolickim, wreszcie Polakami?

Mordowanie przez struktury OUN faktycznych

i rzekomych zwolenników w?adzy sowieckiej.

Za przekonania zabija? nie wolno, morduj?cego za przekonania nazywa si? terroryst?. Terror indywidualny znany jest z czasów rewolucji 1917 roku, zabójstwa masowe za przekonania s? masowym terrorem. To, co czyni?a OUN Bandery, by?o wyszukanym, szczytowym terroryzmem: struktury tego ruchu ideologiczno-politycznego masowo mordowali nie tylko swych faktycznych lub ewentualnych przeciwników, ale te? ich rodziny – rodziców, dzieci i rodze?stwo, bez wzgl?du na wiek.

Ani polska, ani ukrai?ska, ani rosyjska nauka nie rozpracowa?a problemu przekona?, opartych na, zbli?onej do chrze?cija?stwa, idei socjalizmu, w odró?nieniu do re?ymu pa?stwa sowieckiego (czy te? panuj?cego w PRL). Ludzie z natury s? zwolennikami sprawiedliwo?ci spo?ecznej, równo?ci (nie miesza? z „urawni?owk?) wobec prawa, a te cechy, jak i chrze?cija?stwo, by?y immanentne idei socjalizmu. Odmian socjalizmów jest wiele, ale idea socjalizmu jest jedna: sprawiedliwo?? spo?eczna. Wielu Ukrai?ców, nie znaj?c istoty re?ymu sowieckiego, we wrze?niu 1939 roku podj??o wspó?prac? z Sowietami. Znane s? fakty samobójstw by?ych, z czasów II RP, cz?onków KPZU, którzy przekonali si? co do nieludzkiej w?adzy Sowietów. Z literatury znany jest Dany?o Szumuk, który by? cz?onkiem KPZU, za czasów II RP odbywa? kar? wi?zienia za przynale?no?? do niej, a gdy po wrze?niu 1939 roku zacz?? krytykowa? sowieckie porz?dki, trafi? za kraty i do obozu, a od 1943 roku by? w UPA „politwychownykiem”.[4] Takich, jak D.Szumuk, na Wo?yniu i w Halicji by?o wielu. Ich, za przekonania do idei socjalizmu, masowo mordowa?a OUN Bandery. W?ród nich tylko bardzo nieliczni byli faktycznymi zwolennikami sowieckiego re?ymu. Ale Ukrai?cy Wo?ynia i Halicji (poza tymi regionami terror banderowski nie poszerzy? si? na wschód Ukrainy), po tym, jak zobaczyli OUN w dzia?aniu, mieli podstawy do tego, aby re?ym sowiecki uwa?a? za mniejsze z?o w porównaniu do banderowskiego. Oto przyk?ady dzia?alno?ci terrorystyczej OUN fakcji Bandery”

Wychodz?ca w Równem gazeta Czerwonyj Prapor[5], w oparciu o dokumenty z Rówie?skiego Obwodowego Archiwum, numery od 20 XII 1990 do 8 VII 1991 podaje:

Ze sprawozdania Policyjno-Wykonawczego Oddzia?u SB[6] za pó? roku w okr?gu Berezne: a) skazano (na ?mier?) za komunizm – 11 osób; b) seksotstwo[7] - 59, c) NKWD - 67[8]; rodziny –170.

Bojówka[9] „?maj?y” ukara?a ?mierci? Arsena Wo?o?niuka, zniszczy?a Paw?a Melnyka, za Stalina[10] by? on przewodnicz?cym.[11]

We wsi Borszczówka zabrano nauczyciek? i jej m??a, ich zniszczono.

Przytoczone dokumenty s? autorstwa „S?u?by Bezpeky” OUN Bandery, z nich wyra?nie wynika przyczyna i rozmiar mordowania ludno?ci ukrai?skiej przez banderowców: mordowali tych, którzy byli cho?by najni?szymi funkcjonariuszami sowieckimi: przewodnicz?cych wiejskich rad narodowych, którzy byli wybierani przez miejscow? ludno??, nauczycieli, których z regu?y przysy?ano z Wielkiej Ukrainy, felczerów, traktorzystów. Jednocze?nie mordowali ich rodziny.

O rozmiarach zabójstw masowych ?wiadczy, przyk?adowo wzi?ty, wykaz zamordowanych Ukrai?ców ze wsi Byczal, w rejonie kostopolskim:

Motruna Szwarebe?, c. Semena z synem Andrijem (1925), z córk? Olh? (1928); Tychon Soronczuk, s. Mychaj?a (1913); Wasyl Kondratiuk, s. Iwana (1903), Jewhen Kulpyn?kyj, s. Sydora (1925); Wasyl Fedorowycz (1921); Jewdkokija Fedorowycz (1921); Mychaj?o Nykyforowycz (1919); Wasyl Syczuk, s. Tymofija (1925); Stepan Czarne?kyj, s. Adama (1910), jego syn Wo?odymyr (1925); Myko?a Potapczuk, s. Matwija (1928); Andrij Sz?ejuk, s. Iwana (1921); jego brat O?eksander (1927) i tak dalej, razem w jednej ma?ej wsi banderowcy zamordowali 28 osób.[12]

Protestancki pastor Mychaj?o Podworniak pisze:[13]

Niszczyli nasz naród[14] nie gorzej od okupantów. We dnie siedzieli gdzie? w lesie, a w nocy przychodzili robi? swoj? czarn? robot? ... SB[15] – tych dwóch liter nasi ludzie bali si? nie mniej, jak NKWD czy Gestapo ... cz?sto przebiera?a si? za bolszewickich partyzantów, znajdowali we wsi je?ca - uciekiniera[16] i kazali mu i?? ze sob? ... wyprowadzali do lasu i tam zabijali.

W spawozdaniu d-cy SB rejonu „Ozero” z dnia 27 XI 193-43 r.[17] czytamy:

SB pracuje dosy? dobrze, rozpracowuje donosicieli, komunistów, szkodników naszej roboty oraganizacyjnej, a jest ich tutaj tyle, jak grzybów po deszczu, nie mo?na nad??y? ich likwidowa?.

O kierunkach dzia?ania SB ?wiadczy rozkaz:[18]

Ujawnia? i przekazywa? do SB wszystkich s?aboduchów, panikarzy, seksotów, którzy mogliby szkodzi? sprawie. Komunarów ... Lachów niszczy? w sposób bezwzgl?dny.

Znów, tylko przyk?adowo, inny dokument mówi:

Rejon Dubno, 11.05.1944 r. we wsi Diad’kowyczi o godz. 22:00 zastrzelony zosta? przewodnicz?cy rady wiejskiej So?owej wraz z ca?? jego rodzin? w liczbie 7 osób. Trupy spalono w podpalonym domu. 15.05.1944 r. we wsi Iwanie zabito Natali? Mychaj?own? Barabasz za to, ?e jej m?? zosta? powo?any do Armii Radzieckiej, nad ni? zn?ca?o si? pi?ciu esbistów[19] z UPA. We wsi Zaruddia odkryto jam?, w której ujawniono trupy 18 miejscowych mieszka?ców, zamordowanych przez UPA jako wrogów.[20] W nocy na 6 sierpnia 1944 r. banda „Wjuna” we wsi O?yka zamordowa?a dwóch milicjantów, tej?e nocy ounowcy zamordowali Hann? Szumy?o i jej dzi?si?cioletniego syna, oraz 70-letniego Da?kowycza. W pierwszych dniach sierpnia 1944 r. banda UPA wdar?a si? do mieszkania Hofmana we wsi Mo?odawo-Ukrai?skie, dokonuj?c grabie?y. Gospodarz poskar?y? si? w?adzy. Za dwa dni przeszli do niego, wszystkim, kto by? w mieszkaniu, kazali si? po?o?y? na pod?odze i postrzelali. 8 lipca 1944 r. nadrejonowy SB „Mamaj” z zasadzki ko?o wsi Wo?ycia zabi? Hann? Bodnarczuk i jej dwie córki.[21]

Wspomniana wy?ej gazeta podaje inny wykaz zamordowanych z rejonu D?browica:

W latach 1943-1944 banderowcy zamordowali wielu ludzi we wsiach luty?skiej rady wiejskiej, oto ich nazwiska: Ku?ma Popenko, s. Musija (1901), Matwij Popenko, s. Iwana (1890); Naum Popenko. s. Kyry?a ( 1005) – temu odr?bali r?ce i nogi, wbita w g?ow? siekiera tam zosta?a, trupa zostawili; Juchym Popenko, s. Kyry?a (1910), którego oprawcy zak?uli bagnetami; Choma Ohorodnyk, s. Romana (1905), Wo?odymyr Czudik, s. Hryhora (1924) zar?bany siekier? 23 XII 1943 r.; Ahafija Czudik, c. Ostapa (1905 zar?bana siekier?; Hryhorij Czudik, s. Zachara (1906) zar?bany siekier?; Ksenija Czudik, c. Maksyma (1903) zar?bana siekier?; Nina Czudik, c. Kyry?a (1930) zar?bana siekier?; Dmytro Szynkar, s. Kyry?a (1910), którego banderowcy przywi?zali do drzewa, rozpruli brzuch i jego kiszkami okr?cili pie?; Marko Jarmoszewicz, s. Omelana (1899): Zachar ?eszczuk, s. Iwana (1917), Adam Popenko; Marko Misterewycz, s. Sawelija (1913); Cygan, partyzant radziecki, frontowiec; Jefrosinja Misterewycz, c. Iwana w sposób bastialski zamordowana we wsi Duby, a wraz z ni? troje male?kich dzieci: Julija Misterewycz, c. Sawelija, której odr?bali piersi, a potem zabili; Wasyl Misterewycz, s. Wasyla, jego ?ona, dwoje dzieci – synowie Mychaj?o i Iwan, katowali ich ko?o S?onego Ozera – poci?li pi?ami, zdzierali z pleców skór?; Dodola Misterewycz, s. Bazylego i jego ?ona Olha, których te? por?ni?to pi?ami; Iwan Ohorodnyk, s. Petra (1925); Wasyl Bereste?, s. Dany?a (1919) 29.08.1943 r. utopiony w Horyniu; Jewa Bereste?, c. Kyry?a (1923) 23.12.1943 r. zar?bana siekier?; Tetiana Bereste?, c. Wasyla (1941)[22] te? zar?bana; Olha Bereste?, c. Wasyla (1942)[23]; Mychaj?o Wo?oszyn, s. Martyna (1922); Mychaj?o Wo?oszyn, s. Demiana (1922) spaleni w dniu 29.08.1043 r. we wsi Wielu?” Marko Dworak, s. Denysa (1901) spalony ?ywcem.

Nie inaczej by?o w Halicji, oto informacja z jednej tylko niewielkiej wsi Bohorodczany Stare:[24] Iwankiw Dmytro, s. Wasyla (1907) zamordowany w 1944 r.; Kotrubij Wasyl, s. Petra (1900) przewodnicz?cy rady wiejskiej zamordowany w 1944 r.; Kostiuk Wasyl, s. Fedora (1933)[25] powieszony w swoim domu w grudniu 1943 r. za to, ?e jego ojciec s?u?y? w Armii Radzieckiej; Kulczak Iwan, s. Dymitra (1928), zaopatrzeniowiec artyku?ów gospodarstwa wiejskiego, zamordowany latem 1941 r. w domu I.W.Zderka; Woronycz Fedir, s. Iwana (1900), kierownik produkcji w Ko?chozie, zamordowany w lipcu 1941 r. za to, ?e pracowa? w ko?chozie; Ho?owdiak Paraska c. Iwana (1925), kierowniczka klubu, zamordowana w 1948 r.; Iwanus Dmytro, s. Wasyla (1903) poborca podatków w radzie wiejskiej, zamordowany w 1945 r.; ?apko Iwan, s. Iwana (1908), milicjant, zamordowany w 1945 r.; ?otyne? Iwan, s. Myko?y (1927), szewc w Ko?chozie, zamordowany w 1945 r. za brata-frontowca;[26] ?uciuk Wasyl, s. Jurija (1907), mechanik w m?ynie, zakatowany w 1941 r.; Mahdij Wasyl, s. O?eksija (1903), ko?cho?nik, zamordowany w 1946 r. ko?o budynku rady wiejskiej; Mahdij Jewdokija, c. Wasyla (1908), ko?cho?nica, zamordowana w 1946 r.; Mychajliw Wasyl, s. Iwana (1930), wo?nica w ko?chozie, zamordowany w 1946 r.; Momot Dmytro, s. Mychaj?a (1901), kierownik m?yna, zamordowany ko?o szko?y 22 sierpnia 1945 r.; Momot O?eksij, s. Myko?y (1900), rolnik, zamordowany w kwietniu 1944 r. za to, ?e by? sekretarzem, cz?onkiem KPZU; Momot Mychaj?o, s. Myko?y (1903), ko?cho?nik, zamordowany w 1944 r.; Py?ypiw Paraska, c. Iwana (1923), gospodyni domowa, zamordowana w 1945 r. za to, ?e jej ojciec s?u?y? w milicji; Py?ypiw Wasyl, s. O?eksija (1894), rolnik, zamordowany przez rodzonego brata (Stepana, s. O?eksija) w 1946 r.; Pocho?aj Wasyl, s. O?eksija (1899), sekretarz rady wiejskiej, powieszony ko?o swojej chaty w 1945 r.; Romaniuk Paraska, c. Mychaj?y (1928), gospodyni domowa, powieszona w 1944 r.; Trinczuk Wasyl, s. Fedora (1903), przewodnicz?cy wiejskiego towarzystwa spo?ywczego, zamordowany w 1943 r.; Trinczuk Iwan, s. Fedora (1905), przewodnicz?cy ko?chozu, zamordowany w 1945 r.; Trinczuk Mychaj?o, s. Fedora (1901), pracowa? w Iwano-Frankowsku na bazie warzywnej, naprawia? beczki, zamordowany w 1945 r, za brata, który by? przewodnicz?cym ko?chozu.

By?y to zabójstwa z przyczyn ideologicznych, a obok nich banderowcy mordowali Ukrai?ców za to, ?e oni odmawiali pomocy ?ywno?ciowej lub odzie?y ukrywaj?cym si? w bunkrach cz?onkom „S?u?by Bezpeky”, lub za odmow? innej pomocy. Z tego samego ?ród?a przytoczymy kilka, spo?ród tysi?cy, przyk?adów:

?opuszyn?ka Marija, c. Mychaj?y (1915), akuszerka, zamordowana 23 marca 1945 r. za odmow? leczenia ounowców ... Mykytyn Hanna, c. Zachara (1906), gospodyni domowa, zamordowana w 1945 r. za odmow? wydania artyku?ów ?ywno?ciowych ... Teremko Jewdokija, c. Dmytra (1910), gospodyni domowa, zamordowana w 1945 r. za odmow? wydania ounowcom artyku?ów ?ywno?ciowych ...

Trzeba by? ?wiadomym tego, ?e rzecz dzia?a si? za w?adzy sowieckiej, ?e za udzielnie pomocy ukrywaj?cym si? banderowcom ta w?adza kara?a, wywózka na Sybir by?a kar? stosowan? powszechnie.

Rzecz charakterystyczna, na któr? nale?y zwróci? uwag?: ?ród?o, podaj?ce wykaz ofiar struktur OUN Bandery, uwzgl?dnia te? zamordowanych Polaków, przy czym jako przyczyn? morderstwa podaje si?: zamordowany (zamordowana) za przynale?no?? narodow?.

Jak ju? wspomniano, wykazy zamordowanych Ukrai?ców (i ludno?ci polskiej) pochodz? z okresu 1989-1991 roku, wtedy by?a mo?liwo?? podwa?enia ich, jednak OUN Bandery nie kwestionowa?a tych wykazów.

Podobnych dokumentów jest bardzo du?o, s? one opublikowane.[27]

?wiadek i uczestnik tragicznych wydarze? na Wo?yniu, kiedy banderowcy mordowali ludno?? polsk? i ukrai?sk?, Taras Bulba-Borowiec, nie polonofil[28], zwalczaj?cy sowieck? partyzantk?, pisa? w listach otwartych do Przywództwa OUN Bandery w wydawanej przez Tarasa Bulb?-Borowca gazecie „Hajdamaka”:[29]

Przy waszych metodach wystrzeliwania Ukrai?ców z Czerwonej Armii, by?ych ukrai?skich komunistów, komsomolców i biczowaniu ukrai?skiego aktywu, duszeniu p?tami swoich najlepszych ludzi – wy nie zmobilizujecie armii ... Co wspólnego z ukrai?sk? rewolucj? ludow? maj? wszystkie banderowskie bezprawia, pobicia, grabie?e, mordowania, których na co dzie? jeste?my ?wiadkami, Czy istnia?a kiedykolwiek na Ukrainie taka rewolucyjna organizacja, której w?asny naród ba? si? bardziej od najgro?niejszego wroga, a jej cz?onków nazywa? nie inaczej, jak „p?ciarzami”[30] i „siekiernikami” ... która mordowa?aby Ukrai?ców gorzej od Gestapo czy NKWD ... Co wspólnego z wyzwoleniem Ukrainy maj? banderowskie usi?owania ju? teraz podporz?dkowa? ukrai?skie masy swojej partyjnej dyktaturze i faszystowskiej ideologii, która jest ohydna dla ukrai?skiego narodu, przeciwko której walczy ca?y ?wiat? ...

Przyk?ad likwidacji Ukrainki po z?o?eniu przez ni? zezna?:

Protokó? przes?uchania. Seniuk Tekla c. Fedora, ur. 1898 r. wie? Perek?adowyczi, ostro?eckiego rejonu, Ukrainka, zam??na, m?? uciek? z Sowietami i syn ... rolniczka, wykszta?cenie ?rednie ... Aresztowana w charakterze jako komunistka w dniu 30 IX 43 r. godz. 7 wiecz. Zezna?a co nast?puje: Zam?? za Seniuka Andrijana wysz?am w 1927 r. ... Kiedy Sowieci przyszli zosta? przewodnicz?cym w m. Targowica, ostro?eckiego r-nu ... ja by?am by?am nauczycielk?, by?am na kursie .., po przej?ciu frontu nie zasta?am m??a ... nie chcia?a podpisa? protoko?u. Wys?ano na wschód.[31]

Dzia?a? OUN nie mo?na inaczej okre?li?, jak tylko uprawianie terroru. Nic dziwnego, ju? w okresie mi?dzywojennym OUN sta?a na stanowisku, ?e terror jest niezb?dny ... terror przygotowuje pod?o?e do ostatecznej rozprawy z wrogiem.[32]

[1] Jedynym, który podj?? ten problem, jest autor niniejszego opracowania, który wyda? drukiem prace: Wiktor Poliszczuk, Ukrai?skie ofiary OUN-UPA, Warszawa, 1989 (w opracowaniu tym nie dokonano pe?nego szacunku ilo?ci ukrai?skich ofiar OUN-UPA); Wiktor Poliszczuk, Gwa?t na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery, Toronto, 2003. W literaturze ukrai?skiej ten problem podj?? jako jedyny Witalij Mas?ow?kyj

[2] Radian?ka encyk?opedija istoriji Ukrainy, czterotomowa, Kijów, 1969

[3] Iwan Kedryn, ?yttia – podiji – liudy, Nowy Jork, 1976, s. 378

[4] Dany?o Szumuk, Za schidnym obrijem, Pary?, 1975

[5] Wa?ny jest okres wydania: w przeddzie? upadku ZSRR, a wi?c w warunkach wolno?ci s?owa, której nie by?o za czasów ZSRR

[6] SB – „S?u?ba Bezpeky” OUN Bandery

[7] ”seksot” – z rosyjskiego: „siekretnyj sotrudnik”. OUN Bandery wszystkich, których podejrzewa?a o niech?? do banderowskiego ruchu, nazywa?a „seksotami”, jakoby wspó?pracuj?cymi z w?adz? sowieck?

[8] do „NKWD” OUN zalicza?a milicjantów, cz?onków samoobron organizowanych wobec gro?by napadu ze strony bojówek OUN

[9] chodzi o bojówk? SB

[10] to znaczy w okresie po aneksji Wo?ynia przez ZSRR we wrze?niu 1939 r.

[11] chodzi o przewodnicz?cego rady wiejskiej

[12] z tego samego ?ród?a

[13] Mychaj?o Podworniak, Witer z Wo?yni, Winnipeg, 1981, s. 182

[14] to znaczy Ukrai?ców

[15] „S?u?ba Bezpeky”

[16] chodzi o by?ych ?o?nierzy sowieckich, którzy w pierwszych dniach wojny niemiecko-sowieckiej zdo?ali uciec z prymitywnych obozów jenieckich i ukrywali si? u miejscowej ludno?ci ukrai?skiej

[17] Der?awnyj Archiw Riwnen?koji Ob?asti (dalej: DARO), f. R-30, op. 2, spr. 22, k. 35

[18] DARO, f. 030, op. 2, spr. 33, k. 158

[19] to znaczy cz?onków „S?u?by Bezpeky” OUN Bandery

[20] „S?u?ba Bezpeky” OUN Bandery dzia?a?a te? w ramach UPA

[21] DARO, f. R-30, op. 2, spr. 39, kk. 23

[22] dwu-trzyletnie dziecko

[23] jednoroczne dziecko

[24] „Prykarpat?ka Prawda” za okres od 25 X 1990 do 12 IV 1991

[25] dwunastoletnie dziecko

[26] OUN Bandery zakaza?a zg?aszanie si? do poboru do Armii Czerwonej w 1944 r., za zg?oszenie si? grozi?a rodzinie poborowego. Ukrai?cy znale?li si? mi?dzy m?otem a kowad?em: za niestawienie si? do poboru odpowiada?a rodzina przed w?adz? sowieck?, za stawienie si? do poboru OUN Bandery mordowa?a cz?onków rodziny

[27] Wiktor Poliszczuk, Nacjonalizm ukrai?ski w dokumentach, cz. 1,2,3, Toronto, 2002,2003

[28] przed sam? wojn? by? internowany w Berezie Kartuskiej

[29] ani w 1943 roku, ani po wojnie i dotychczas, OUN Bandery nie ustosunkowa?a do zarzutów T. Bulby-Borowca

[30] od „p?to”, sznurek, którym p?tano na pastwisku nogi koniom, takie sznurki by?y powszechnie u?ywane przez „esbistów” do wieszania ludzi

[31] DARO, f. R-30, op. 2, spr. 15, k. 120. „Wys?ano na wschód” oznacza u?miercenie

[32] „Surma” nr 4, kwiecie?, 1929 rok. „Surma” by?a organem nacjonalizmu ukrai?skiego
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014