Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 20:45:12
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 12
Zjazd Kresowian 12
XV Zjazd Kresowian na Jasnej G?rze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Przyczyny mord?w dokonanych przez banderowc?w na ludno?ci ukrai?skiej cz.I
W literaturze polskiej, ani w naukowej, ani w publicystyce, nie m?wi si? o mordach masowych na ludno?ci ukrai?skiej, dokonywanych przez struktury banderowskie, z regu?y przez „S?u?b? Bezpeky” OUN Bandery, w r??nych okresach i z r??nych przyczyn.[1] Przyczyny mord?w by?y r??ne, z regu?y o pod?o?u ideologicznym, tylko rzadko z przyczyny wynikaj?cej z konkretnej sytuacji, ale i te zab?jstwa w ?adnej mierze nie zas?uguj? na usprawiedliwienie. O tych mordach nie pisze si?, ani nie m?wi si? na Ukrainie, w szczeg?lno?ci w jej zachodnich obwodach. Nie podejmuje tego tematu nauka ukrai?ska.

Problem zbrodniczej dzia?alno?ci OUN nie by? przedmiotem bada? nauki sowieckiej. W wydanej w 1969 roku w Kijowie czterotomowej pracy „Radian?ka Encyk?pedija Istoriji Ukrajiny”,[2] nie ma hase? „Bandera”, „Banderowszczyzna”, „OUN”, „UPA”, a w has?ach „Nacjonalizm”, „Wo?y?” czy „Ha?yczyna” nie ma wzmianki o istnieniu i zbrodniczej dzia?alno?ci OUN-UPA-„S?u?by Bezpeky” OUN Bandery.

Wed?ug szacunku ni?ej podpisanego, w latach 1941-1950 tylko w zachodnich obwodach Ukrainy zamordowano co najmniej 80.000 ukrai?skiej ludno?ci cywilnej. Ten szacunek nie obejmuje powojennych teren?w Polski.

Ukazanie przyczyn i rozmiar?w mord?w struktur OUN Bandery na ludno?ci ukrai?skiej pozwala na prawid?ow? kwalifikacj? dzia?a? tej?e OUN. Jest to tym bardziej potrzebne, bowiem, mimo sygnalizowania problemu od lat kilkunastu, nauka polska ani ukrai?ska nie podj??a bada? zasad ideologicznych i za?o?e? programowych OUN, w kt?rych, jak to udowadnia ni?ej podpisany, upatrywa? nale?y przyczyn zbrodni masowych na ludno?ci polskiej i ukrai?skiej, dokonywanych przez formacj? nacjonalizmu ukrai?skiego. Dotychczas, zajmuj?ca si? problemem stosunk?w polsko-ukrai?skich, nauka polska i ukrai?ska, ale tak?e zachodnia, idzie b??dn? drog?, upatruj?c przyczyn zbrodni w zasz?o?ciach historycznych. Ukazanie zbrodni dokonywanych przez formacje OUN na ludno?ci ukrai?skiej pozwala na ustalenie rzeczywistych ich motyw?w.

W opracowaniu pomini?te zostan? zbrodnie OUN Bandery dokonane na jej politycznych przeciwnikach, to znaczy na tak zwanych „melnykowcach”, bowiem by?y to zbrodnie mi?dzyfrakcyjne, nie odnosz?ce si? do kategorii zbrodni przeciwko ludzko?ci.

Zbrodnie dokonane przez OUN Bandery na ludno?ci ukrai?skiej przedstawione b?d? w zale?no?ci od przyczyn ich dokonania: na tak zwanych „ka?akutach” i „?acinnikach”, na tych, kt?rych podejrzewano o sympatie do w?adzy sowieckiej, i na tych, kt?rzy nie popierali metod dzia?alno?ci obu frakcji OUN.

Mordowanie „ka?akutow” i „?acinnik?w”

Ten problem wymaga ekskursu historycznego. Pa?stwo cz?sto wykorzystuje Ko?ci?? dla realizacji swych cel?w politycznych. Masy wiernych, w ?rednich wiekach najcz??ciej ma?o o?wiecone, kierowane by?y przez swych hierarch?w. W 1596 roku cz??? hierarchii prawos?awnej z teren?w podlegaj?cych Rzeczpospolitej zawar?a z Rzymem uni? brzesk?, tworz?c nowy Ko?ci?? grecko-katolicki, kt?ry od tego czasu mia? podlega? papie?owi w Watykanie, zachowuj?c dotychczasow?, ukszta?towan? w prawos?awiu, liturgi? i obrz?dek, w tym zawieranie ma??e?stw przez kler. To wszystko, w zwi?zku z niskim poziomem o?wiaty mas wiernych, sprzyja?o przyj?ciu przez nie unii, mimo sprzeciwu cz??ci prawos?awnych hierarch?w. Ludno?? ruska (w XVI wieku nie by?o mowy o ludno?ci ukrai?skiej) teren?w wschodnich dzisiejszej Polski, Halicji, Wo?ynia i zachodniej Bia?orusi, i nie tylko, czasem w drodze przymusu, sta?a si? unitami.

Przyszed? czas rozbior?w Polski. Od dawna istnieje praktyka mi?dzynarodowa, zgodnie z kt?r? pa?stwo popiera tak? lub inn? religi?. Zgodnie z t? praktyk? carska Rosja zwalcza?a Ko?ci?? greckokatolicki, masowo „nawraca?a” grekokatolik?w na prawos?awie. W 1905 roku nasta? czas reform, w nast?pstwie kt?rych w?adze carskiej Rosji zgodzi?y si? na powr?t do katolicyzmu „nawr?conych” uprzednio gekokatolik?w, ale nie w formie grekokatolicyzmu, lecz w formie rzymskiego katolicyzmu. Wielu by?ych unit?w spo?r?d ludno?ci, u?ywaj?c obecne obowi?zuj?cego nazewnictwa, wielu Bia?orusin?w i Ukrai?c?w, skorzysta?o z tego zezwolenia, przyjmuj?c katolicyzm w formie rzymskiego obrz?dku. W formie dygresji zauwa?y? tutaj nale?y, ?e nierozpracowanym dotychczas w nauce tematem jest problem przekszta?cenia Ko?cio?a greckokatolickiego w Ukrai?ski ko?ci?? greckokatolicki, a tak?e sam problem inicjatywy polsko-watyka?skiej utworzenia Ko?cio?a greckokatolickiego w kontek?cie korzy?ci i strat dla Polski p?yn?cych z tego faktu.

Takich w?a?nie Ukrai?c?w (Bia?orusini nie mieli z tym problemu) okre?lano w Bia?ostockiem i w Lubelszczy?nie „ka?akutami”, a w innych terenach „?acinnikami”. Wobec ukszta?towanej tradycji, zgodnie z kt?r? polska narodowo?? odpowiada?a rzymskiemu katolicyzmowi, OUN Bandery traktowa?a „ka?akut?w” i „?acinnik?w” odst?pcami w pewnej mierze od narodowo?ci ukrai?skiej i z tej przyczyny podlegali oni wymordowaniu.

Na ten temat pisze jeden z czo?owych dzia?aczy ukrai?skich, Iwan Kedryn-Rudny?kyj: Najciemniesz? stron? w ksi?dze ukrai?skich boj?wek jest, chyba, wyniszczanie przez nie w niekt?rych wsiach Ukrai?c?w, ale rzymskich katolik?w, tak zwanych „?acinnik?w”.[3] Trzeba od razu powiedzie?, ?e I.Kedryn, mimo, ?e w okresie mi?dzywojennym w Polsce by? wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma Di?o, mimo, ?e uchodzi? za autorytet w?r?d Ukrai?c?w, za intelektualist?, pisz?c o banderowskich boj?wkach, nazywa je „ukrai?skimi”, dopuszcza si? on logicznego b??du, bez uzasadnia uto?samiania „Ukrai?c?w” z „banderowcami”. Prawd? jest, ?e banderowcy byli Ukrai?cami, ale nie wszyscy Ukrai?cy byli banderowcami. Dla przyk?adu: w sowieckiej partyzantce na Wo?yniu w 1943 roku ponad 60% stanowili Ukrai?cy.

Nikt dotychczas nie podliczy? ilu „ka?akut?w” i „?acinnik?w” zamordowali banderowcy, ale z twierdzenia I.Kedryna wynika, ?e by?a to praktyka OUN Bandery. Przed historykami z IPN lub innymi stoi zadanie opracowania tego tematu.

Przy tej okazji warto zwr?ci? uwag? na rzecz nast?puj?c?: wielu spo?r?d zamordowanych Polak?w nosi?o typowo ukrai?skie nazwiska, dla przyk?adu: Aleksander Pradun, W?adys?aw Soroka z likwidacji ludno?ci polskiej wsi Ostr?wki i Woli Ostrowieckiej. W?r?d wymordowanych przez banderowc?w Polak?w oko?o 5% nosi?o typowe ukrai?skie nazwiska. Nasuwa si? pytanie: czy nie byli to niegdysiejsi Ukrai?cy, kt?rzy pocz?tkowo stali si? unitami, po 1905 roku Ukrai?cami o wyznaniu rzymsko-katolickim, wreszcie Polakami?

Mordowanie przez struktury OUN faktycznych

i rzekomych zwolennik?w w?adzy sowieckiej.

Za przekonania zabija? nie wolno, morduj?cego za przekonania nazywa si? terroryst?. Terror indywidualny znany jest z czas?w rewolucji 1917 roku, zab?jstwa masowe za przekonania s? masowym terrorem. To, co czyni?a OUN Bandery, by?o wyszukanym, szczytowym terroryzmem: struktury tego ruchu ideologiczno-politycznego masowo mordowali nie tylko swych faktycznych lub ewentualnych przeciwnik?w, ale te? ich rodziny – rodzic?w, dzieci i rodze?stwo, bez wzgl?du na wiek.

Ani polska, ani ukrai?ska, ani rosyjska nauka nie rozpracowa?a problemu przekona?, opartych na, zbli?onej do chrze?cija?stwa, idei socjalizmu, w odr??nieniu do re?ymu pa?stwa sowieckiego (czy te? panuj?cego w PRL). Ludzie z natury s? zwolennikami sprawiedliwo?ci spo?ecznej, r?wno?ci (nie miesza? z „urawni?owk?) wobec prawa, a te cechy, jak i chrze?cija?stwo, by?y immanentne idei socjalizmu. Odmian socjalizm?w jest wiele, ale idea socjalizmu jest jedna: sprawiedliwo?? spo?eczna. Wielu Ukrai?c?w, nie znaj?c istoty re?ymu sowieckiego, we wrze?niu 1939 roku podj??o wsp??prac? z Sowietami. Znane s? fakty samob?jstw by?ych, z czas?w II RP, cz?onk?w KPZU, kt?rzy przekonali si? co do nieludzkiej w?adzy Sowiet?w. Z literatury znany jest Dany?o Szumuk, kt?ry by? cz?onkiem KPZU, za czas?w II RP odbywa? kar? wi?zienia za przynale?no?? do niej, a gdy po wrze?niu 1939 roku zacz?? krytykowa? sowieckie porz?dki, trafi? za kraty i do obozu, a od 1943 roku by? w UPA „politwychownykiem”.[4] Takich, jak D.Szumuk, na Wo?yniu i w Halicji by?o wielu. Ich, za przekonania do idei socjalizmu, masowo mordowa?a OUN Bandery. W?r?d nich tylko bardzo nieliczni byli faktycznymi zwolennikami sowieckiego re?ymu. Ale Ukrai?cy Wo?ynia i Halicji (poza tymi regionami terror banderowski nie poszerzy? si? na wsch?d Ukrainy), po tym, jak zobaczyli OUN w dzia?aniu, mieli podstawy do tego, aby re?ym sowiecki uwa?a? za mniejsze z?o w por?wnaniu do banderowskiego. Oto przyk?ady dzia?alno?ci terrorystyczej OUN fakcji Bandery”

Wychodz?ca w R?wnem gazeta Czerwonyj Prapor[5], w oparciu o dokumenty z R?wie?skiego Obwodowego Archiwum, numery od 20 XII 1990 do 8 VII 1991 podaje:

Ze sprawozdania Policyjno-Wykonawczego Oddzia?u SB[6] za p?? roku w okr?gu Berezne: a) skazano (na ?mier?) za komunizm – 11 os?b; b) seksotstwo[7] - 59, c) NKWD - 67[8]; rodziny –170.

Boj?wka[9] „?maj?y” ukara?a ?mierci? Arsena Wo?o?niuka, zniszczy?a Paw?a Melnyka, za Stalina[10] by? on przewodnicz?cym.[11]

We wsi Borszcz?wka zabrano nauczyciek? i jej m??a, ich zniszczono.

Przytoczone dokumenty s? autorstwa „S?u?by Bezpeky” OUN Bandery, z nich wyra?nie wynika przyczyna i rozmiar mordowania ludno?ci ukrai?skiej przez banderowc?w: mordowali tych, kt?rzy byli cho?by najni?szymi funkcjonariuszami sowieckimi: przewodnicz?cych wiejskich rad narodowych, kt?rzy byli wybierani przez miejscow? ludno??, nauczycieli, kt?rych z regu?y przysy?ano z Wielkiej Ukrainy, felczer?w, traktorzyst?w. Jednocze?nie mordowali ich rodziny.

O rozmiarach zab?jstw masowych ?wiadczy, przyk?adowo wzi?ty, wykaz zamordowanych Ukrai?c?w ze wsi Byczal, w rejonie kostopolskim:

Motruna Szwarebe?, c. Semena z synem Andrijem (1925), z c?rk? Olh? (1928); Tychon Soronczuk, s. Mychaj?a (1913); Wasyl Kondratiuk, s. Iwana (1903), Jewhen Kulpyn?kyj, s. Sydora (1925); Wasyl Fedorowycz (1921); Jewdkokija Fedorowycz (1921); Mychaj?o Nykyforowycz (1919); Wasyl Syczuk, s. Tymofija (1925); Stepan Czarne?kyj, s. Adama (1910), jego syn Wo?odymyr (1925); Myko?a Potapczuk, s. Matwija (1928); Andrij Sz?ejuk, s. Iwana (1921); jego brat O?eksander (1927) i tak dalej, razem w jednej ma?ej wsi banderowcy zamordowali 28 os?b.[12]

Protestancki pastor Mychaj?o Podworniak pisze:[13]

Niszczyli nasz nar?d[14] nie gorzej od okupant?w. We dnie siedzieli gdzie? w lesie, a w nocy przychodzili robi? swoj? czarn? robot? ... SB[15] – tych dw?ch liter nasi ludzie bali si? nie mniej, jak NKWD czy Gestapo ... cz?sto przebiera?a si? za bolszewickich partyzant?w, znajdowali we wsi je?ca - uciekiniera[16] i kazali mu i?? ze sob? ... wyprowadzali do lasu i tam zabijali.

W spawozdaniu d-cy SB rejonu „Ozero” z dnia 27 XI 193-43 r.[17] czytamy:

SB pracuje dosy? dobrze, rozpracowuje donosicieli, komunist?w, szkodnik?w naszej roboty oraganizacyjnej, a jest ich tutaj tyle, jak grzyb?w po deszczu, nie mo?na nad??y? ich likwidowa?.

O kierunkach dzia?ania SB ?wiadczy rozkaz:[18]

Ujawnia? i przekazywa? do SB wszystkich s?aboduch?w, panikarzy, seksot?w, kt?rzy mogliby szkodzi? sprawie. Komunar?w ... Lach?w niszczy? w spos?b bezwzgl?dny.

Zn?w, tylko przyk?adowo, inny dokument m?wi:

Rejon Dubno, 11.05.1944 r. we wsi Diad’kowyczi o godz. 22:00 zastrzelony zosta? przewodnicz?cy rady wiejskiej So?owej wraz z ca?? jego rodzin? w liczbie 7 os?b. Trupy spalono w podpalonym domu. 15.05.1944 r. we wsi Iwanie zabito Natali? Mychaj?own? Barabasz za to, ?e jej m?? zosta? powo?any do Armii Radzieckiej, nad ni? zn?ca?o si? pi?ciu esbist?w[19] z UPA. We wsi Zaruddia odkryto jam?, w kt?rej ujawniono trupy 18 miejscowych mieszka?c?w, zamordowanych przez UPA jako wrog?w.[20] W nocy na 6 sierpnia 1944 r. banda „Wjuna” we wsi O?yka zamordowa?a dw?ch milicjant?w, tej?e nocy ounowcy zamordowali Hann? Szumy?o i jej dzi?si?cioletniego syna, oraz 70-letniego Da?kowycza. W pierwszych dniach sierpnia 1944 r. banda UPA wdar?a si? do mieszkania Hofmana we wsi Mo?odawo-Ukrai?skie, dokonuj?c grabie?y. Gospodarz poskar?y? si? w?adzy. Za dwa dni przeszli do niego, wszystkim, kto by? w mieszkaniu, kazali si? po?o?y? na pod?odze i postrzelali. 8 lipca 1944 r. nadrejonowy SB „Mamaj” z zasadzki ko?o wsi Wo?ycia zabi? Hann? Bodnarczuk i jej dwie c?rki.[21]

Wspomniana wy?ej gazeta podaje inny wykaz zamordowanych z rejonu D?browica:

W latach 1943-1944 banderowcy zamordowali wielu ludzi we wsiach luty?skiej rady wiejskiej, oto ich nazwiska: Ku?ma Popenko, s. Musija (1901), Matwij Popenko, s. Iwana (1890); Naum Popenko. s. Kyry?a ( 1005) – temu odr?bali r?ce i nogi, wbita w g?ow? siekiera tam zosta?a, trupa zostawili; Juchym Popenko, s. Kyry?a (1910), kt?rego oprawcy zak?uli bagnetami; Choma Ohorodnyk, s. Romana (1905), Wo?odymyr Czudik, s. Hryhora (1924) zar?bany siekier? 23 XII 1943 r.; Ahafija Czudik, c. Ostapa (1905 zar?bana siekier?; Hryhorij Czudik, s. Zachara (1906) zar?bany siekier?; Ksenija Czudik, c. Maksyma (1903) zar?bana siekier?; Nina Czudik, c. Kyry?a (1930) zar?bana siekier?; Dmytro Szynkar, s. Kyry?a (1910), kt?rego banderowcy przywi?zali do drzewa, rozpruli brzuch i jego kiszkami okr?cili pie?; Marko Jarmoszewicz, s. Omelana (1899): Zachar ?eszczuk, s. Iwana (1917), Adam Popenko; Marko Misterewycz, s. Sawelija (1913); Cygan, partyzant radziecki, frontowiec; Jefrosinja Misterewycz, c. Iwana w spos?b bastialski zamordowana we wsi Duby, a wraz z ni? troje male?kich dzieci: Julija Misterewycz, c. Sawelija, kt?rej odr?bali piersi, a potem zabili; Wasyl Misterewycz, s. Wasyla, jego ?ona, dwoje dzieci – synowie Mychaj?o i Iwan, katowali ich ko?o S?onego Ozera – poci?li pi?ami, zdzierali z plec?w sk?r?; Dodola Misterewycz, s. Bazylego i jego ?ona Olha, kt?rych te? por?ni?to pi?ami; Iwan Ohorodnyk, s. Petra (1925); Wasyl Bereste?, s. Dany?a (1919) 29.08.1943 r. utopiony w Horyniu; Jewa Bereste?, c. Kyry?a (1923) 23.12.1943 r. zar?bana siekier?; Tetiana Bereste?, c. Wasyla (1941)[22] te? zar?bana; Olha Bereste?, c. Wasyla (1942)[23]; Mychaj?o Wo?oszyn, s. Martyna (1922); Mychaj?o Wo?oszyn, s. Demiana (1922) spaleni w dniu 29.08.1043 r. we wsi Wielu?” Marko Dworak, s. Denysa (1901) spalony ?ywcem.

Nie inaczej by?o w Halicji, oto informacja z jednej tylko niewielkiej wsi Bohorodczany Stare:[24] Iwankiw Dmytro, s. Wasyla (1907) zamordowany w 1944 r.; Kotrubij Wasyl, s. Petra (1900) przewodnicz?cy rady wiejskiej zamordowany w 1944 r.; Kostiuk Wasyl, s. Fedora (1933)[25] powieszony w swoim domu w grudniu 1943 r. za to, ?e jego ojciec s?u?y? w Armii Radzieckiej; Kulczak Iwan, s. Dymitra (1928), zaopatrzeniowiec artyku??w gospodarstwa wiejskiego, zamordowany latem 1941 r. w domu I.W.Zderka; Woronycz Fedir, s. Iwana (1900), kierownik produkcji w Ko?chozie, zamordowany w lipcu 1941 r. za to, ?e pracowa? w ko?chozie; Ho?owdiak Paraska c. Iwana (1925), kierowniczka klubu, zamordowana w 1948 r.; Iwanus Dmytro, s. Wasyla (1903) poborca podatk?w w radzie wiejskiej, zamordowany w 1945 r.; ?apko Iwan, s. Iwana (1908), milicjant, zamordowany w 1945 r.; ?otyne? Iwan, s. Myko?y (1927), szewc w Ko?chozie, zamordowany w 1945 r. za brata-frontowca;[26] ?uciuk Wasyl, s. Jurija (1907), mechanik w m?ynie, zakatowany w 1941 r.; Mahdij Wasyl, s. O?eksija (1903), ko?cho?nik, zamordowany w 1946 r. ko?o budynku rady wiejskiej; Mahdij Jewdokija, c. Wasyla (1908), ko?cho?nica, zamordowana w 1946 r.; Mychajliw Wasyl, s. Iwana (1930), wo?nica w ko?chozie, zamordowany w 1946 r.; Momot Dmytro, s. Mychaj?a (1901), kierownik m?yna, zamordowany ko?o szko?y 22 sierpnia 1945 r.; Momot O?eksij, s. Myko?y (1900), rolnik, zamordowany w kwietniu 1944 r. za to, ?e by? sekretarzem, cz?onkiem KPZU; Momot Mychaj?o, s. Myko?y (1903), ko?cho?nik, zamordowany w 1944 r.; Py?ypiw Paraska, c. Iwana (1923), gospodyni domowa, zamordowana w 1945 r. za to, ?e jej ojciec s?u?y? w milicji; Py?ypiw Wasyl, s. O?eksija (1894), rolnik, zamordowany przez rodzonego brata (Stepana, s. O?eksija) w 1946 r.; Pocho?aj Wasyl, s. O?eksija (1899), sekretarz rady wiejskiej, powieszony ko?o swojej chaty w 1945 r.; Romaniuk Paraska, c. Mychaj?y (1928), gospodyni domowa, powieszona w 1944 r.; Trinczuk Wasyl, s. Fedora (1903), przewodnicz?cy wiejskiego towarzystwa spo?ywczego, zamordowany w 1943 r.; Trinczuk Iwan, s. Fedora (1905), przewodnicz?cy ko?chozu, zamordowany w 1945 r.; Trinczuk Mychaj?o, s. Fedora (1901), pracowa? w Iwano-Frankowsku na bazie warzywnej, naprawia? beczki, zamordowany w 1945 r, za brata, kt?ry by? przewodnicz?cym ko?chozu.

By?y to zab?jstwa z przyczyn ideologicznych, a obok nich banderowcy mordowali Ukrai?c?w za to, ?e oni odmawiali pomocy ?ywno?ciowej lub odzie?y ukrywaj?cym si? w bunkrach cz?onkom „S?u?by Bezpeky”, lub za odmow? innej pomocy. Z tego samego ?r?d?a przytoczymy kilka, spo?r?d tysi?cy, przyk?ad?w:

?opuszyn?ka Marija, c. Mychaj?y (1915), akuszerka, zamordowana 23 marca 1945 r. za odmow? leczenia ounowc?w ... Mykytyn Hanna, c. Zachara (1906), gospodyni domowa, zamordowana w 1945 r. za odmow? wydania artyku??w ?ywno?ciowych ... Teremko Jewdokija, c. Dmytra (1910), gospodyni domowa, zamordowana w 1945 r. za odmow? wydania ounowcom artyku??w ?ywno?ciowych ...

Trzeba by? ?wiadomym tego, ?e rzecz dzia?a si? za w?adzy sowieckiej, ?e za udzielnie pomocy ukrywaj?cym si? banderowcom ta w?adza kara?a, wyw?zka na Sybir by?a kar? stosowan? powszechnie.

Rzecz charakterystyczna, na kt?r? nale?y zwr?ci? uwag?: ?r?d?o, podaj?ce wykaz ofiar struktur OUN Bandery, uwzgl?dnia te? zamordowanych Polak?w, przy czym jako przyczyn? morderstwa podaje si?: zamordowany (zamordowana) za przynale?no?? narodow?.

Jak ju? wspomniano, wykazy zamordowanych Ukrai?c?w (i ludno?ci polskiej) pochodz? z okresu 1989-1991 roku, wtedy by?a mo?liwo?? podwa?enia ich, jednak OUN Bandery nie kwestionowa?a tych wykaz?w.

Podobnych dokument?w jest bardzo du?o, s? one opublikowane.[27]

?wiadek i uczestnik tragicznych wydarze? na Wo?yniu, kiedy banderowcy mordowali ludno?? polsk? i ukrai?sk?, Taras Bulba-Borowiec, nie polonofil[28], zwalczaj?cy sowieck? partyzantk?, pisa? w listach otwartych do Przyw?dztwa OUN Bandery w wydawanej przez Tarasa Bulb?-Borowca gazecie „Hajdamaka”:[29]

Przy waszych metodach wystrzeliwania Ukrai?c?w z Czerwonej Armii, by?ych ukrai?skich komunist?w, komsomolc?w i biczowaniu ukrai?skiego aktywu, duszeniu p?tami swoich najlepszych ludzi – wy nie zmobilizujecie armii ... Co wsp?lnego z ukrai?sk? rewolucj? ludow? maj? wszystkie banderowskie bezprawia, pobicia, grabie?e, mordowania, kt?rych na co dzie? jeste?my ?wiadkami, Czy istnia?a kiedykolwiek na Ukrainie taka rewolucyjna organizacja, kt?rej w?asny nar?d ba? si? bardziej od najgro?niejszego wroga, a jej cz?onk?w nazywa? nie inaczej, jak „p?ciarzami”[30] i „siekiernikami” ... kt?ra mordowa?aby Ukrai?c?w gorzej od Gestapo czy NKWD ... Co wsp?lnego z wyzwoleniem Ukrainy maj? banderowskie usi?owania ju? teraz podporz?dkowa? ukrai?skie masy swojej partyjnej dyktaturze i faszystowskiej ideologii, kt?ra jest ohydna dla ukrai?skiego narodu, przeciwko kt?rej walczy ca?y ?wiat? ...

Przyk?ad likwidacji Ukrainki po z?o?eniu przez ni? zezna?:

Protok?? przes?uchania. Seniuk Tekla c. Fedora, ur. 1898 r. wie? Perek?adowyczi, ostro?eckiego rejonu, Ukrainka, zam??na, m?? uciek? z Sowietami i syn ... rolniczka, wykszta?cenie ?rednie ... Aresztowana w charakterze jako komunistka w dniu 30 IX 43 r. godz. 7 wiecz. Zezna?a co nast?puje: Zam?? za Seniuka Andrijana wysz?am w 1927 r. ... Kiedy Sowieci przyszli zosta? przewodnicz?cym w m. Targowica, ostro?eckiego r-nu ... ja by?am by?am nauczycielk?, by?am na kursie .., po przej?ciu frontu nie zasta?am m??a ... nie chcia?a podpisa? protoko?u. Wys?ano na wsch?d.[31]

Dzia?a? OUN nie mo?na inaczej okre?li?, jak tylko uprawianie terroru. Nic dziwnego, ju? w okresie mi?dzywojennym OUN sta?a na stanowisku, ?e terror jest niezb?dny ... terror przygotowuje pod?o?e do ostatecznej rozprawy z wrogiem.[32]

[1] Jedynym, kt?ry podj?? ten problem, jest autor niniejszego opracowania, kt?ry wyda? drukiem prace: Wiktor Poliszczuk, Ukrai?skie ofiary OUN-UPA, Warszawa, 1989 (w opracowaniu tym nie dokonano pe?nego szacunku ilo?ci ukrai?skich ofiar OUN-UPA); Wiktor Poliszczuk, Gwa?t na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery, Toronto, 2003. W literaturze ukrai?skiej ten problem podj?? jako jedyny Witalij Mas?ow?kyj

[2] Radian?ka encyk?opedija istoriji Ukrainy, czterotomowa, Kij?w, 1969

[3] Iwan Kedryn, ?yttia – podiji – liudy, Nowy Jork, 1976, s. 378

[4] Dany?o Szumuk, Za schidnym obrijem, Pary?, 1975

[5] Wa?ny jest okres wydania: w przeddzie? upadku ZSRR, a wi?c w warunkach wolno?ci s?owa, kt?rej nie by?o za czas?w ZSRR

[6] SB – „S?u?ba Bezpeky” OUN Bandery

[7] ”seksot” – z rosyjskiego: „siekretnyj sotrudnik”. OUN Bandery wszystkich, kt?rych podejrzewa?a o niech?? do banderowskiego ruchu, nazywa?a „seksotami”, jakoby wsp??pracuj?cymi z w?adz? sowieck?

[8] do „NKWD” OUN zalicza?a milicjant?w, cz?onk?w samoobron organizowanych wobec gro?by napadu ze strony boj?wek OUN

[9] chodzi o boj?wk? SB

[10] to znaczy w okresie po aneksji Wo?ynia przez ZSRR we wrze?niu 1939 r.

[11] chodzi o przewodnicz?cego rady wiejskiej

[12] z tego samego ?r?d?a

[13] Mychaj?o Podworniak, Witer z Wo?yni, Winnipeg, 1981, s. 182

[14] to znaczy Ukrai?c?w

[15] „S?u?ba Bezpeky”

[16] chodzi o by?ych ?o?nierzy sowieckich, kt?rzy w pierwszych dniach wojny niemiecko-sowieckiej zdo?ali uciec z prymitywnych oboz?w jenieckich i ukrywali si? u miejscowej ludno?ci ukrai?skiej

[17] Der?awnyj Archiw Riwnen?koji Ob?asti (dalej: DARO), f. R-30, op. 2, spr. 22, k. 35

[18] DARO, f. 030, op. 2, spr. 33, k. 158

[19] to znaczy cz?onk?w „S?u?by Bezpeky” OUN Bandery

[20] „S?u?ba Bezpeky” OUN Bandery dzia?a?a te? w ramach UPA

[21] DARO, f. R-30, op. 2, spr. 39, kk. 23

[22] dwu-trzyletnie dziecko

[23] jednoroczne dziecko

[24] „Prykarpat?ka Prawda” za okres od 25 X 1990 do 12 IV 1991

[25] dwunastoletnie dziecko

[26] OUN Bandery zakaza?a zg?aszanie si? do poboru do Armii Czerwonej w 1944 r., za zg?oszenie si? grozi?a rodzinie poborowego. Ukrai?cy znale?li si? mi?dzy m?otem a kowad?em: za niestawienie si? do poboru odpowiada?a rodzina przed w?adz? sowieck?, za stawienie si? do poboru OUN Bandery mordowa?a cz?onk?w rodziny

[27] Wiktor Poliszczuk, Nacjonalizm ukrai?ski w dokumentach, cz. 1,2,3, Toronto, 2002,2003

[28] przed sam? wojn? by? internowany w Berezie Kartuskiej

[29] ani w 1943 roku, ani po wojnie i dotychczas, OUN Bandery nie ustosunkowa?a do zarzut?w T. Bulby-Borowca

[30] od „p?to”, sznurek, kt?rym p?tano na pastwisku nogi koniom, takie sznurki by?y powszechnie u?ywane przez „esbist?w” do wieszania ludzi

[31] DARO, f. R-30, op. 2, spr. 15, k. 120. „Wys?ano na wsch?d” oznacza u?miercenie

[32] „Surma” nr 4, kwiecie?, 1929 rok. „Surma” by?a organem nacjonalizmu ukrai?skiego
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014