Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 21:37:47
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
W ?rodku minister Bo?ena Borys-Szopa z Kancelarii Prezydenta RP
W ?rodku minister Bo?ena Borys-Szopa z Kancelarii Prezydenta RP
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Integralny nacjonalizm ukrai?ski jako odmiana faszyzmu (krótki wyk?ad) cz.2
Z uchwa? programowych OUN

Uchwa?a I za?o?ycielskiego Kongresu z 1929 r. OUN zak?ada: Nacjonalizm ukrai?ski ... zorganizowany jest na zasadach: czynnego nacjonalizmu ...[1] Ca?kowite usuni?cie wszystkich okupantów[2] z ziem ukrai?skich nast?pi w toku rewolucji narodowej ... Pa?stwo Ukrai?skie d??y? b?dzie do osi?gni?cia jak najbardziej obronnych granic, które obejm? wszystkie ukrai?skie etnograficzne tereny.[3]

Uchwa?a II Wielkiego Zboru Ukrai?skich Nacjonalistów – WZUN (rzymskiego) z sierpnia 1939 r. mówi: Ustrój Pa?stwa Ukrai?skiego b?dzie zbudowany na zasadach nacjokracji ... Dyktatura Wodza zabezpieczy Pa?stwu si?? ... Na czele pa?stwa stanie ... Wódz Nacji ... Jedyn? form? politycznej organizacji b?dzie OUN .

Z „Manifestu Wodza”[4] z okazji II WZUN: Ka?dy patriota ukrai?ski podporz?dkuje si? we wszystkim OUN.

Z „Odezwy” II WZUN: S?awa Wodzowi Andrijowi Melnykowi! S?awa Ukrainie!

Z uchwa?y II (krakowskiego) WZOUN z kwietnia 1940 r.: OUN walczy ... o równo?? wszystkich Ukrai?ców w prawach i obowi?zkach wobec nacji i pa?stwa[5] ... Ziemia ukrai?ska – dla ch?opów ukrai?skich, fabryki i zak?ady – dla ukrai?skich robotników, chleb ukrai?ski – dla narodu ukrai?skiego ... OUN zwalcza ?ydów jako podpor? moskiewsko-bolszewickiego re?ymu ... OUN u?ywa swego odr?bnego, o kolorze czarnym i czerwonym, sztandaru organizacyjnego[6] ... Przywitanie organizacyjne ma form? podniesienia r?ki w prawo-skos wy?ej czubka g?owy. Obowi?zuj?ce s?owa przywitania – „S?awa Ukrainie” – odpowied? – Herojam s?awa”.[7]

Z „Politycznych wytycznych” OUN Bandery z maja 1941 r.: Gdy armia niemiecka rozchwieje si?, re?ym os?abnie ... OUN przyst?puje do walki zbrojnej, do powstania zbrojnego, do TOTALNEJ walki ... zaczyna si? wybuch Ukrai?skiej Rewolucji[8]... Pe?ni? w?adzy w Pa?stwie Ukrai?skim OUN obejmie w swe r?ce.

OUN w okresie mi?dzywojennym by?a cz?onkiem mi?dzynarodówki faszystowskiej o nazwie „Zjazd Zagranicznych Narodowych Socjalistów” z siedzib? w Stuttgarcie, której opiekunem z ramienia NSDAP by? J.Göbbels.

Wszystkie podane tutaj cytaty i informacje pochodz? z opublikowanych przeze mnie dokumentów.[9]

Dzia?alno?? formacji zbrojnych OUN

Na omówienie tej cz??ci sk?adowej poj?cia nacjonalizmu ukrai?skiego nie ma miejsca w tym opracowaniu, ta dzia?alno?? jest znana, ale do dzi? nie doczeka?a si? ona rzetelnej kwalifikacji politycznej i prawnej. Win? za ten stan ponosi zajmuj?ca si? stosunkami polsko-ukrai?skimi nauka polska, w szczególno?ci pion naukowy IPN. Ogólnie mówi?c, ta dzia?alno?? mia?a charakter ludobójstwa ludno?ci polskiej, ofiar? którego w latach 1943-44 pad?o co najmniej 120 000 ludzi – od niemowl?cia do ponad stuletnich starców, oraz mordów masowych cywilnej ludno?ci ukrai?skiej, ofiar? których w latach 1941 – 1950 pad?o co najmniej 80 000 ofiar – od niemowl?cia do starców. Udowodniony udzia? w ludobójstwie bra?y takie formacje zbrojne nacjonalizmu ukrai?skiego, jak: Ukrai?ska policja pomocnicza, tzw. Ukrai?ska Powsta?cza Armia, „S?u?ba Bezpeky” OUN Bandery, utworzony z batalionów „Nachtigal’ i „Roland” 201 batalion Schümannschaften, 31 batalion SD, nazywany Ukrai?skim (Wo?y?skim) Legionem Samoobrony. Policyjne pu?ki dywizji SS-Galizien bra?y udzia? w zbrodniach wojennych. Naukowo nie jest opracowany dotychczas udzia? melnykowskiego „Bukowi?skiego kurenia” w rozstrzeliwaniu ludno?ci cywilnej w Babim Jarze pod Kijowem. Kure? ten dotar? w sierpniu 1941 r. do Kijowa i tam zosta? przekszta?cony w oddzia? policyjny. Poczynaj?c od wrze?nia 1941 r. w Babim Jarze rozstrzelano oko?o 200 tys. ludno?ci Kijowa, w wi?kszo?ci ?ydów. W zwi?zku z tym deputowany do Rady Miejskiej w Równem M.Szkuriatiuk o?wiadczy?: „Jestem dumny z faktu, ?e w?ród 1.500 oprawców w Babim Jarze by?o 1.200 policjantów z OUN i tylko 300 Niemców”. Popierany przez prez. W. Juszczenk? min. J.?ucenko powiedzia?: „W Babim Jarze rozstrzeliwali Ukrai?cy”. Redaktor melnykowskiego tygodnika, politolog S.Hrabow?kyj, potwierdza: „Oto paradoks Babiego Jaru: policjanci-Ukrai?cy zostali w??czeni do rozstrzeliwa?”.

Wszytko powiedziane tutaj potwierdza, ?e nacjonalizm ukrai?ski jest odmian? faszyzmu. Taka ocena zosta?a sformu?owana dawno. Uczestnicz?cy w ukrai?skim ruchu nacjonalistycznym w okresie mi?dzywojennym, po wojnie zamieszka?y w Londynie ukrai?ski my?liciel, Mychaj?o Demkowycz-Dobrian?kyj, wyst?puj?c pod pseudonimem „M.?ahodiw?kyj”, 1947 roku napisa?: Doncow ... by? tym, który wag? swego autorytetu przewa?y? stosunek si? i zdecydowa? o wyniku walki o wyzwolenie bestii w ukrai?skim cz?owieku.[10] Grecko-katolicki ksi?dz Jurij Fedoriw, doktor filozofii chrze?cija?skiej, przed wojn? uczestnik ukrai?skiego ruchu nacjonalistycznego, w wydanej w 1959 r. w Toronto ksi??eczce napisa?: Ideologia nacjonalizmu ukrai?skiego ... tu wymaga?o si? zaprzeczenia wszystkiego, ojca i matki, Boga i sumienia, prawa i etyki, mi?o?ci bli?niego i uczu? osobistych.[11] Uczestnik i ?wiadek wydarze? na Wo?yniu w 1943 roku, Taras Bulba-Borowiec, ani polonofil,[12] ani moskwofil, w listach otwartych do OUN Bandery,[13] pisa? w tym ?e 1943 roku: Co wspólnego z wyzwoleniem Ukrainy maj? banderowskie próby aby ju? teraz podporz?dkowa? masy ukrai?skie swojej partyjnej dyktaturze i faszystowskiej ideologii, która jest ohydna dla narodu ukrai?skiego i przeciwko której walczy ca?y ?wiat ... O co wy walczycie? O Ukrain?, czy wasz? OUN? O Pa?stwo Ukrai?skie, czy o dyktatur? w tym pa?stwie?

O polskich ofiarach wiadomo do?? du?o, ale prawie nic nie wiadomo o ukrai?skich ofiarach faszystowskiej OUN, dlatego, i to tylko w bardzo ma?ym rozmiarze, przyk?adowo tylko, wskaza? nale?y na mordowanie ludno?ci ukrai?skiej, wynikaj?ce z publikacji z okresu, gdy na Ukrainie (w zachodnich obwodach) banderowcy zacz?li dochodzi? do g?osu. Dane z gazety „Prykarpat?ka Prawda” z okresu od 25 X 1990 do 12 VI 1991 roku, opublikowane na 63 stronach ksi??ki pt. „Gwa?t na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery”[14], które jeszcze dzi? mo?na sprawdzi? w rozmowach z ?yj?cymi ?wiadkami, przyk?adowo mówi?:

Wie? Potoczyszcze. Burnas Wasyl, s. Iwana, traktorzysta, zamordowany w 1946 r.; Ba?an Paraska, c. Paw?a (1908), gospodyni domowa, zamordowana w 1945 r. za to, ?e odmówi?a wydania ounowom artyku?ów ?ywno?ciowych; Wo?oszczuk O?ena, c. Osypa (1891), gospodyni domowa, zamoedowana w 1945 r.; Didiuk Anastazja, c. O?eksija (1904), gospodayni domowa, zamordowana w 1945 r. za to, ?e odmówi?a wydania ounowcom artyko?ów ?ywno?ciowych (...) Kostenko Hryhorij, s. Trochyma (1881), ch?op indywidualny, zamordowany w 1946 r. za syna milicjanta; Kostenko Rozalia, c. Josypa (1888), gospodyni domowa, zamordowana w 1946 r. za syna milicjanta; Kostenko Anastazja, c. Hryhora (1911), gospodani domowa, zamordowana w 1946 r. za brata milicjanta (...) Kostenko Myros?aw, s. Wiktor (1938), zamordowany w 1946 r. za ojca milicjanta ... I tak dalej, w jednej tylko wymienionej wsi banderowcy zmordowali 60 ludzi. O nich dzi? moe mówi si? ani w Polsce, ani na Ukrainie, ani nigdzie na ?wiecie. O tych ofiarach, których by?o co najmniej 80 000, trzeba wiedzie?, aby nie mówi?, ?e „Ukrai?cy” mordowali Polaków, bo Polaków, Ukrai?ców i innych, mordowali banderowcy, ukrai?scy faszy?ci.

Na faszystowski charakter integralnego nacjonalizmu ukrai?skiego wskaza?em 10 lat temu, jednaj zajmuj?ca si? stosunkami polsko-ukrai?skimi nauka polska do dzi? nie widzi tego.

W?adze Ukrainy wobec nacjonalizmu ukrai?skiego

Pod koniec roku 2006-go na Ukrainie nie ma jednolitego stosunku w?adz do problemu nacjonalizmu ukrai?skiego – Rz?d Ukrainy i wi?kszo?? Rady Najwy?szej Ukrainy postrzegaj? nacjonalizm ukrai?ski w negatywnych kategoriach, natomiast prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko[15] podejmuje nieformalne i formalne kroki w kierunku uznania OUN-UPA, a wi?c nacjonalizmu ukrai?skiego. W dniu 14 X 2006 roku prez. W.Juszczenko podpisa? dekret[16], zalecaj?cy Rz?dowi Ukrainy przygotowanie aktów prawnych uznaj?cych formacje zbrojne OUN, a wi?c dzia?aj?ce po stronie Niemiec hitlerowskich, za takie, które walczy?y o wyzwolenie Ukrainy. Tym samym prez. W.Juszczenko zmierza do formalnego uznania formacji faszystowskich. W obecnej konfiguracji politycznej do takiego uznania nie dojdzie, jednak?e odradzanie si? faszyzmu na Ukrainie jest widoczne.[17] Prez. W.Juszczenko otacza si? dzia?aczami nacjonalizmu ukrai?skiego, z jego inicjatywy ministrem sprawiedliwo?ci Ukrainy by? wspomniany wy?ej Roman Zwarycz, prezesem wielomiliardowego przedsi?biorstwa „Nafohaz Ukrajiny” by? „wódz” OUN Bandery na Ukrainie O?eksij Iwczenko, obaj oni, po odsuni?ciu ich z funkcji, zostali doradcami prez. W.Juszczenki. To tylko kilka przyk?adów dzia?alno?ci prez. W.Juszczenki, zmierzaj?cych do uznania nacjonalizmu ukrai?skiego, b?d?cego ukrai?sk? odmian? faszyzmu. W interesie prawdy historycznej, w interesie sprawiedliwo?ci jest nie tylko niedopuszczenie do uznania OUN-UPA i innych formacji nacjonalizmu ukrai?skiego, ale oficjalne, dokonane przez w?adze najwy?sze Ukrainy, pot?pienie nacjonalizmu ukrai?skiego, jego formacji zbrojnych, które dopu?ci?y si? zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych, jako ukrai?skiego ruchu faszystowskiego.

W?adze Polski wobec nacjonalizmu ukrai?skiego

W?adze Polski, mimo wyra?nych przepisów prawa, w tym konstytucyjnego, nie podejmuj? ?adnych kroków w kierunku pot?pienia nacjonalizmu ukrai?skiego, b?d?cego ukrai?sk? odmian? faszyzmu. Win? za to ponosi przede wszystkim zajmuj?ca si? stosunkami nauka polska, w tym Instytut Pami?ci Narodowej, a tak?e resort nadzoruj?cy szkolnictwo wy?sze. One w?a?nie, zamiast ustalania prawdy historycznej, dopuszczaj? do zak?amywania historii, do tworzenia co raz to nowych o?rodków naukowych, uprawiaj?cych fa?szowanie historii. Na uniwersytetach i w IPN powstaj? prace nie tylko rehabilituj?ce ukrai?ski ruch nacjonalistyczny, jego formacje zbrojne, ale i nobilituj?ce je, dowodem czego s? liczne publikacje tych o?rodków naukowych. Na ?adnym forum naukowym nie podj?to bada? ani zasad ideologiczych, ani za?o?e? programowych nacjonalizmu ukrai?skiego, b?d?cego b?d?cego ukrai?sk? odmian? faszyzmu. Do elementarnych wymogów ka?dej nauki nale?y badanie przyczyn zjawiska, jego etiologii. Tymczasem wobec tragicznych wydarze? w postaci ?mierci w latach 1943-44 na Wo?yniu i w Halicji nie mniej, jak 120 000 ludno?ci polskiej, nauka polska nie zdoby?a si? na badanie rzeczywistych przyczyn tych mordów, a wi?c zasad ideologicznych i za?o?e? programowych OUN – sprawcy tych wydarze?. Jaka jest przyczyna tego - ignorancja zajmuj?cych si? problemem stosunków polsko-ukrai?skich historyków, czy wp?ywy polityczne? Wydaje si?, ?e jedno i drugie. Tak czy inaczej, w du?ej mierze z winy nauki polskiej, dosz?o do tego, ?e prez. W.Juszczenko, w obecno?ci prez. Polski Lecha Kaczy?skiego, we Lwowie, s?awi? OUN-UPA.

W imi? sprawiedliwo?ci dziejowej, w imi? prawdy historycznej, w imi? deklarowanej demokracji, w imi? polskiej racji stanu, w imi? g?oszonych zasad chrze?cija?skich – nacjonalizm ukrai?ski, b?d?cy ukrai?sk? odmian? faszyzmu, winien by? pot?piony przez w?adze najwy?sze Polski.

Przyjazne stosunki Polski z Ukrain? nie mog? by? ??czone z ocen? nacjonalizmu ukrai?skiego. Z nauki polskiej winien znikn?? trend nobilituj?cy faszyzm ukrai?ski. W?adze i o?rodki naukowe w Polsce winny przestrzega? prawa, zgodnie z którym pochwa?a faszyzmu jest karalna.Grudzie?, 2006 r. Wiktor Poliszczuk, Toronto


[1] To jest fragment uchwa?y, dotycz?cy formalnego przyj?cia doktryny D.Doncowa na ideologiczne uzbrojenie OUN

[2] W ukrai?skiej nacjonalistycznej literaturze terminem „okupanci” okre?la si? wszystkich nie-Ukrai?ców na ukrai?skich, wed?ug arbitralnego okre?lenia OUN, ziemiach etnograficznych. Ten fragment uchwa?y nale?y porówna? z masowym mordowaniem ludno?ci polskiej na Wo?yniu i w Halicji w latach 1943-44

[3] Do etnograficznych ziem ukrai?skich OUN zalicza nie tylko Wo?y? i Halicj?, ale tak?e obszary dzisiejszej Polski (tzw. Zacurzonie), tereny nale??ce do Bia?orusi, Rosji, Mo?dawii, S?owacji – razem oko?o 1.200.000 km²

[4] By? nim Andrij Melnyk

[5] Z tego wynika, ?e OUN nie przewidywa?a równych praw i obowi?zków wszystkich obywateli, tylko, wzorem faszyzmu, jedynie Ukrai?com

[6] Kolory: czarny i czerwony, by?y kolorami NSDAP, to znaczy nazizmu niemieckiego

[7] Analogiczne przywitanie do faszystowskiego „Heil Hitler!”

[8] Nale?y porówna? ten fragment „Wytycznych” z uchwa?? I Kongresu OUN, przewiduj?cego usuni?cie okupantów w czasie „rewolucji narodowej”, a tak?e z faktem utworzenia wiosn? 1943 r. przez OUN Bandery UPA i z eksterminacj? ludno?ci polskiej

[9] Wiktor Poliszczuk: Integralny nacjonalizm ukrai?ski jako odmiana faszyzmu, tom III, cz. 1 Nacjonalizm ukrai?ski w dokumentach, Toronto, 2002

[10] Prob?emy, 1947 r. nr 1, ss. 9-13, Monachium

[11] Jurij Mozil: Na Wronkach, Toronto, 1959, s. 73. „Jurij Mozil”, to pseudonim ks. Jurija Fedoriwa

[12] W przededniu agresji Niemiec na Polsk? w 1939 r. by? on osadzony w Berezie Kartuskiej

[13] Na które nigdy nie otrzyma? odpowiedzi, rzetelno?ci których nigdy nie podwa?a?a ukrai?ska nacjonalistyczna literatura

[14] Wiktor Poliszczuk: Gwa?t na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery, Toronto, 2003, ss. 200-263

[15] którego ?ona, urodzona w USA, do niedawna obywatelka USA, wychowana zosta?a w duchu banderowskim

[16] www.president.gov.ua/documents/5098.html

[17] Wystarczy zapozna? si? tylko z portalem www.ukrnationalism.ua
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014