Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 20:03:37
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Skwer Wo?y?ski 9
Skwer Wo?y?ski 9
Skwer Wo?y?ski - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Integralny nacjonalizm ukrai?ski jako odmiana faszyzmu (kr?tki wyk?ad) cz.1
Faszyzmem nazywam przemoc ruchu ideologiczno-politycznego lub utworzonego przeze? pa?stwa wobec ludzi: w stosunku do obcych – z powodu ich rasowego pochodzenia lub przynale?no?ci etnicznej (narodowo?ci); wobec w?asnego narodu z powodu sprzeciwu ruchowi lub powo?anej przeze? w?adzy pa?stwowej. Celem strategicznym faszyzmu jest ekspansja w niesko?czono?? (imperializm) i panowanie nad w?asnym i podbitymi narodami. Faszyzm oparty jest na teorii darwinizmu spo?ecznego.[1]

Integralno?? nacjonalizmu ukrai?skiego wynika z a) zasad ideologicznych ukrai?skiego ruchu nacjonalistycznego; b) za?o?e? programowych (polityki); c) dzia?a? tego ruchu. Cech? charakterystyczn? integralizmu jest totalitaryzm, wprowadzany w ?ycie przy pomoc? zasady: kto nie z nami – ten przeciwko nam (tego trzeba odizolowa?, b?d? zniszczy? fizyczne). Wed?ug znanego ameryka?skiego badacza J.A.Armstronga na Ukrainie Zachodniej w latach dwudziestych pewne grupy przygotowywa?y grunt dla integralnego nacjonalizmu ukrai?skiego.[2] Ukrai?scy autorzy na emigracji okre?laj? ukrai?ski ruch nacjonalistyczny, jego form? zorganizowan? w postaci Organizacji Ukrai?skich Nacjonalist?w (OUN), integralnym nacjonalizmem.[3] Po wojnie w Pary?u wydano, pod redakcj? kolaboracjonalisty hitlerowskiego Wo?odymyra Kubijowycza, Encyklopedi? ukrainoznawstwa, w kt?rej napisano: Nacjonalizm ukrai?ski podpada pod poj?cie ruchu totalitarnego. Podkre?lany „wszechobejmuj?cy” charakter ruchu przejawia? si? w tym, ?e jego zwolennicy ca?kowicie i bez zastrze?e? podporz?dkowywali si? ideologii nacjonalizmu i organizacyjnej dyscyplinie (...) w przysz?ym pa?stwie ukrai?skim mia?a by? w?adza jednego ruchu (monopartyjno??) oraz zasada wodzostwa.[4]

Faszyzm w?oski, nazizm niemiecki i integralny nacjonalizm ukrai?ski w sensie lingwistycznym stanowi? szereg synonimiczny, mi?dzy nimi, gdy chodzi o ideologi?, polityk? i praktyk?, mo?na stawia? znak r?wno?ci, r??nice wynikaj? z uwarunkowa? historycznych i znajduj? zastosowanie tylko w taktyce. Powiedziane nie oznacza, ?e nazizm niemiecki, czy nacjonalizm ukrai?ski jest bezkrytycznym na?ladowaniem w?oskiego faszyzmu, ka?dy z tych ruch?w ideologiczno-politycznych jest ruchem samoistnym, jednak opartym o te same zasady.

Pr?cz w?oskiego faszyzmu, niemieckiego nazizmu i nacjonalizmu ukrai?skiego, istnia?y jeszcze inne ruchy faszystowskie, jak na przyk?ad hiszpa?ska falanga czy chorwaccy ustasze, jednak wyk?ad niniejszy ograniczy si? do kr?tkiej charakterystyki faszyzmu i nazizmu, jako tych, kt?re odegra?y znaczn? rol? w historii Europy, oraz do szerszego potraktowania nacjonalizmu ukrai?skiego, jako tego, kt?ry jest przedmiotem wyk?adu.

Cechy charakterystyczne faszyzmu w?oskiego, nazizmu niemieckiego

i nacjonalizmu ukrai?skiego

Faszyzm w?oski

Benito Mussolini by? tw?rc? w?oskiego faszyzmu. Z jego autorstwa trzydziestostronicowej broszury wynika, ?e faszyzm by? koncepcj? polityczn?, dzia?aniem i my?l? polityczn?, ?e faszyzm nawi?zywa? do organicystycznej koncepcji ?wiata[5], Mussolini pisa?, ?e si?? decyduj?c? w rozwoju spo?ecze?stwa jest wola ?ycia, wola w?adzy, ?e faszyzm jest totalitaryzmem, pa?stwo faszystowskie jest syntez? i jedno?ci? ??cz?c? wszystkie warto?ci, ?e faszyzm nie wierzy? w mo?liwo?? oraz w po?ytek sta?ego pokoju, ?e nale?y odrzuci? pacyfizm jako tch?rzostwo, ?e tylko wojna jest kluczem do wyzwolenia energii ludzkiej, dlatego wszystkie doktryny postuluj?ce pok?j nie daj? si? pogodzi? z faszyzmem. I dalej: Faszyzm w duchu imperialistycznym widzi tendencj? nacji do ekspansji, jako manifestowania swej witalno?ci. [6]

Nazwa „faszyzm” pochodzi od w?oskiego s?owa fascismo, od fascio, s?owa semantycznie oznaczaj?cego „wi?zk?” (zwi?zek) r?zeg, b?d?cych symbolem utrzymywania w spo?ecze?stwie dyscypliny przy pomocy si?y fizycznej. Has?a Mussoliniego brzmia?y: Ca?y nar?d musi by? zmilitaryzowany ... rozpatruj? nar?d w?oski, jako pozostaj?cy w permanentnym stanie wojennym, twierdz?c, ?e faszyzm tworzy bohater?w.[7]

To samo ?r?d?o i w tym samym miejscu podaje, ?e od 1929 roku faszyzm sta? si? nie tylko fenomenem w?oskim, ale te? fenomenem ?wiatowym. Nie powinna dziwi? data: rok 1929, w tym bowiem roku powsta?a OUN i w tym samym roku powsta? chorwacki ruch „ustasze”. To samo ?r?d?o ocenia, ?e faszyzm przejawia? zadziwiaj?co gi?tkie podporz?dkowanie spraw programu dla osi?gni?cia swego celu.

Struktura wewn?trzna w?oskiego pa?stwa faszystowskiego opiera?a si? na „wodzu narodu w?oskiego” (Il Duce), maj?cego do swej dyspozycji cz?onk?w ruchu faszystowskiego, tzw. czarne koszule, stosuj?cych wobec reszty narodu przemoc.

W praktyce mi?dzynarodowej faszyzm w?oski dokona? agresji na Abisyni?, dzisiejsz? Etiopi?.

Faszyzm w?oski to:

· oparty o zasady darwinizmu spo?ecznego, daleko posuni?ty egoizm narodowy, pozwalaj?cy na stosowanie przemocy wobec s?abszych narod?w;

· idea pa?stwa, poza kt?rym nie ma ?adnych warto?ci;

· militaryzacja, zdyscyplinowanie w?asnego narodu, nawet przy u?yciu si?y fizycznej;

· faszyzm w?oski jest jedn? z form integralnego nacjonalizmu.

Nazizm niemiecki

Nazwa „nazizm” pochodzi od s??w „narodowy socjalizm” (nazwa partii: Nationalsozialistische Deutsche Arbaiter Partei - NSDAP). Nazizm jest odmian? faszyzmu.

Tw?rc? nazizmu (niemieckiego faszyzmu) by? A. Hitler, kt?ry sformu?owa? jego doktryn? w pracy Mein Kampf. Nazizm, jak i faszyzm w?oski, powsta? na bazie twierdze? darwinizmu spo?ecznego, pr?cz tego u jego korzeni funkcjonowa?y, siegaj?ce czas?w zamierzch?ych, germa?skie mity neopoga?skie.

Doktryna nazizmu wychodzi?a z za?o?enia wy?szo?ci rasy aryjskiej (w rzeczywisto?ci germa?skiej) nad innymi.[8] Celem ustalenia ideologii i za?o?e? politycznych nazizmu wystarczy zacytowa? urywki z Mein Kampf i innych publikacji autorstwa A. Hitlera. ?r?d?em cytat?w jest wydana w 2005 roku we Wroc?awiu programowa ksi??ka autorstwa A. Hitlera, w kt?rej opublikowano te? „Aneks” zawieraj?cy „Manifest” NSDAP, oraz inne programowe materia?y.[9] Przy cytatach w nawiasach podaj? strony z tej publikacji.

Musimy by? jak natura ... podtrzyma? gatunek (28). Jest to jednoznaczne potwiedzenie faktu, ?e nazizm by? zbudowany na ?wiatopogl?dzie wynikaj?cym z darwinizmu spo?ecznego. Wi?kszo?? nie mo?e nigdy zast?pi? jednostki (42). Jest to krytyka zasad demokracji, apologetyka wodzostwa. ?wiat nie jest dla tch?rzliwych narod?w (44). Zdobywanie nowych terytori?w dla osadnictwa wzrastaj?cej liczby obywateli przynosi ogromne korzy?ci .,. Jedyn? nadziej? na sukces tej polityki s? w dzisiejszych czasach zdobycze w Europie (51). Jest to, wynikaj?ca z darwinizmu spo?ecznego, zasada ekspansji nacji. Rz?d powinien zadba? o wykorzenienie bez lito?ci tych, kt?rzy agitowali przeciwko narodowi (59). Prawo do osobistej wolno?ci jest wt?rne w hierarchii wa?no?ci w stosunku do obowi?zku utrzymania rasy (82). Stare cywilizacje upad?y, poniewa? dopuszczano si? mieszania krwi, nie dbano o czysto?? rasy (89). Zniszczymy tych, kt?rzy si? temu sprzeciwiaj? (97). Zapowiada to zasad?: „kto nie z nami, ten przeciwko nam”. Przysz?o?? ruchu zale?y od fanatyzmu (100). M?wi?c o „szcz??liwej” przysz?o?ci ludzko?ci Hitler pisze, ?e uczyni to jedynie najszlachetniejsza rasa wysuni?ta na przyw?dc? ?wiata (108). Narodowo??, a raczej rasa, nie jest spraw? j?zyka, ale krwi ... zmieszanie krwi oznacza?oby obni?enie poziomu wy?szej rasy (110). Obawa przed szowinizmem jest oznak? jego bezsilno?ci (111). Na czerwonym tle czarn? swastyka na ?rodku (138)[10]. ?aden nar?d na ziemi nie posiada metra kwadratowego terenu na podstawie prawa wywodz?cego si? z nieba ... tylko udowadnia si?? zdobywcy i s?abo?? tych, kt?rzy go stracili. Tylko si?a stanowi prawo do posiadania ... Powstrzymujemy germa?ski potok skierowany na po?udnie i zach?d Europy i zwracamy nasze oczy w kierunku wschodnim ... przechodzimy do polityki terytorialnej przysz?o?ci (185)[11].

Integralny nacjonalizm ukrai?ski

a) Zasady ideologiczne nacjonalizmu ukrai?skiego

Ideologi? nacjonalizmu ukrai?skiego jest doktryna Dmytra Doncowa. Na ten temat m?wi si? w ksi??ce P. Mirczuka Narys istoriji OUN.[12] T? doktryn? przyj?to w drodze uchwa?y na uzbrojenie ideologiczne OUN. Ukrai?ski nacjonalistyczny historyk Wa?entyn Moroz, w audycji TV w Toronto powiedzia?: Powstaj?cy w latach dwudziestych ukrai?ski ruch nie wiedzia?, na kt?r? nog? stan??, a? pojawi? Doncow, rzuci? na st?? sw?j„Nacjonalizm” i w kr?tkim czasie powsta?a OUN.[13]

W Nacionalizmie[14] D. Doncow sformu?owa? doktryn? w oparciu o darwinizm spo?eczny. Darwinizm spo?eczny jest tym elementem, kt?ry decyduje o kwalifikacji doktryny jako faszystowskiej. W sformu?owanej przez siebie doktrynie D.Doncow twierdzi (strony cytat?w w nawiasach):

Dla zdrowych species[15] instynkt wolicjonalny niczym nie jest ograniczony. Utwierdzenie prawa do ?ycia, przed?u?enia rodu posiada aksjomatyczny charakter ... To samo aracjonalne prawo nacji do ?ycia stawia si? tam ponad wszystko doczesne, fenomenalne, daj?ce si? uchwyci?: ponad ?ycie danej jednostki, ponad krew i ?mier? tysi?cy, ponad dobrobyt danej generacji, ponad rozumowe kalkulacje, ponad „og?lnoludzk?” etyk?, ponad wykombinowane poj?cia dobra i z?a (29). Teoria Darwina wyja?nia post?p zwyci?stwem mocniejszego nad s?abszym w nieustannej walce o istnienie (77). Co pada, nale?y popchn??! Wszysto, co nie jest zdolne do ?ycia musia?o sczezn?? z niego, gdy swoj? si?? nie mog?o udowodni? prawa do niego (133). Si?a w historii jest jedyn? miar? znaczenia ... racj? ma silniejszy (156). Na tej woli (nie na rozumie), na dogmacie, aksjomacie (nie na dowiedzionej prawdzie) ... na bezdowodowym porywie ... musi by? zbudowana nasza narodowa idea (159). G??wnym motorem naszych uczynk?w jest w?asne chcenie (161). Wola, kt?r? Schopenhauer nazywa ?lep? dzia?alno?ci?, chceniem, t?sknot?, porywem, ??dz?, z?o?ci?, gniewem, nienawi?ci? – stanowi pierwsz? ga??zk? ?ycia (162). Egoizm, mi?o??, nienawi??, poryw, z?o??, d??enia do podboj?w –s? to zasady, kt?re o?ywiaj? ?wiat (164). Bezwzgl?dno?? wobec innych (168). W walce o rozrost i przewag? rozr??niamy ekspansj? jako cel, walk? jako ?rodek ... aby organizm m?g? ?y?, mno?y? si?, pot??ni?e? i wytrzymywa? konkurencje z innymi „species”, warunkiem niezb?dnym jest ekspansja ... D??enie do ow?adni?cia obcych terytori?w w?a?ciwe jest wszystkim organizmom ... r?d ludzki, chocia? jest gatunkiem stadnym, jest jednocze?nie gatunkiem drapie?nym (169). Ekspansja jest nie tylko samoutwierdzeniem w?asnej woli do ?ycia, ale te? zaprzeczeniem jej u innych (171). Ka?dy posiada tyle, ile wydrze innemu ... Spo?ecze?stwo, kt?re odrzuca agresj?, znajduje si? w stanie upadku (174). Umacnianie woli nacji do ?ycia, do w?adzy, do ekspansji – okre?li?em jako pierwzs? podstaw? nacjonalizmu ... drug? jest d??enie do walki, ?wiadomo?? jej konieczno?ci, bez niej niemo?liwe s? uczynki bohaterstwa, ani intensywne ?ycie ... (178). Patos u nosicieli wielkich idei przybiera form? ... fanatyzmu, z przysmakiem czego? nie?adnego ... ten fanatyzm jest nieodwo?alnym stanem ducha wszystkich dzia?aczy i uczestnik?w wszystkich epok ... ten fanatyzm zwolennik?w wielkich idei wyp?ywa z ich „religijnego” charakteru ... Fanatyk od razu uznaje swoj? prawd? za objawion?, kt?r? musz? przyj?? inni. St?d jego agresywno?? i nietolerancja wobec innych pogl?d?w (191,192). Do emocyjno?ci i fanatyzmu wielkich idei, kt?re uaktywniaj? masy, trzeba doda? jeszcze inn? cech?: amoralno?? ... z punktu widzenia tej moralno?ci musi si? odczuwa? nienawi?? do wroga nawet wtedy, gdy on nam niczego z?ego nie zrobi? (194,195). Moralno??, o kt?rej tutaj m?wi?, odrzuca?a to cz?owiecze?stwo, kt?re zabrania?o szkodzi? innym, kt?re ceni?o ?ycie ponad wszystko, kt?re nienawidzi?o drapie?ne instynkty ... nie mia?o znaczenia przykazanie Kanta: „nie r?b innemu, co tobie niemi?o” (196). Tylko filistrzy mog? odrzuca? i moralnie pot?pia? wojny, zab?jstwa, gwa?t, filistrzy oraz ludzie z odumar?ym instynktem ?ycia (198). Te moralne idee s? dobre, kt?re s? korzystne w konkurencyjnej walce i byt ... dobre post?powanie to takie, kt?re jest korzystne dla rodu, z?e, kt?re jest dla niego niekorzystne (199). Ta idea jest bezkompromisowa, brutalna, amoralna, kieruje si? tym, co w interesie species. Te przymioty w?a?ciwe s? ka?dej nacjonalnej idei, i to, a nic inne, daje tak? si?? wybuchow? w historii ((200). Zwyci?stwo mocniejszych i zdolniejszych le?y w interesie post?pu ... usuni?cie[16] s?abszych te? jest w interesie post?pu i te? nie mo?e obej?? si? bez gwa?tu, tego wielkiego czynnika w historii (205). Przyroda nie zna humanizmu ani sprawiedliwo?ci (298). Bez gwa?tu i bezwgl?dno?ci niczego nie stworzono w historii ... gwa?t – to jedyny ?rodek, kt?rym rozporz?dzaj? narody, zbydl?cia?e przez humanizm ... pragnienie wielko?ci swego kraju oznacza pragnienie nieszcz??cia dla swoich s?siad?w (210).

Z doktryny D. Doncowa wynika, ?e nacja, w tym nacja ukrai?ska, jest gatunkiem w przyrodzie i jako taka pozostaje w permanentnej walce o byt i przestrze? z innymi nacjami. Wewn?trzna struktura nacji ma charakter hierarchiczny, na czele nacji (narodu) ma sta? „w?dz” nacji, podobnie jak we W?oszech Il Duce, a w Niemczech der F?hrer. „Wodzem” nacji ukrai?skiej w rozumieniu OUN do 1938 r. by? Jewhen Konowalec, po nim Andrij Melnyk, a od 1940 roku za „wodza” narodu ukrai?skiego w oczach wi?kszo?ci nacjonalist?w uchodzi? Stepan Bandera. Cz?onkowie OUN stanowili „gwardi?”, nazywan? przez Doncowa „mniejszo?ci? inicjatywn?”, kt?ra wobec reszty narodu ukrai?skiego, zwanego przez tego? Doncowa „czerni?”, „byd?em”, stosowa?a „tw?rcz? przemoc”.

Nacjonalizm D. Doncowa po wojnie by? wydany w Monachium w 1958 r. reprintem w powielaczowej formie, w 1966 roku ukaza?o si? w Londynie trzecie wydanie, o kt?rym wydawcy napisali: To ju? trzecie wydanie „Nacjonalizmu” ... w ten spos?b odznaczamy te? wielkie zas?ugi Autora w zakresie sformu?owania poj?cia nacjonalizmu ukrai?skiego ... dajemy spo?ecze?stwu ukrai?skiemu to dzie?o, kt?re w ci?gu 40 lat w du?ej mierze przyczyni?o si? do duchowej krystalizacji nacji ukrai?skiej. Na ideach tego dzie?a wychowa?a si? nowa generacja Ukrai?ca-Europejczyka, bezkompromisowego.

W 2006 roku z okazji 80 rocznicy pierwszego wydania, ukaza?o si? na Ukrainie, kosztem OUN, kolejne wydanie Nacjonalizmu. Na Ukrainie frakcje OUN organizuj? „naukowe konferencje” po?wi?cone Doncowowi i jego doktrynie.[17] ?wiadczy to o aktualno?ci sformu?owanych przez Doncowa zasad faszystowskich w nacjonalizmie ukrai?skim, potwierdz? to publikacja dzia?acza OUN Wiktora Roga pt. Dmytro Doncow: aktualno?? idei.[18] Ten sam portal internetowy publikuje w 2006 roku przedwojenne prace D. Doncowa, kt?re wydane zosta?y przez OUN Bandery w Kanadzie w zbiorze pt. Chrestom i meczem,[19] w przedmowie do kt?rego napisano: Czytaj?c ksi??k? „Chrestom i meczem” ka?dy b?dzie m?g? przekona? si?, na ile s? ?ywe i aktualne umieszczone w niej twory, na ile ka?de s?owo przemy?lane, zwa?one i prawid?owe. W tej w?a?nie ksi??ce Doncow pisa?:

Drako?skimi metodami podtrzymywano w zbiorowo?ci „my?l i wol? jedyn?”, a nie przekonywaniem, nie pob?a?liwo?ci?, nie tolerancj?. Dobro naszej ojczyzny i karz?ca r?ka sprawiedliwo?ci na wyrodk?w i odszczepie?c?w – oto by?y sposoby, tak kardynalnie zapomniane przez liberalizm ... A jak Mussolini zjednoczy? W?ochy? ... On rzuci? swoj? ide?, zebra? wok?? niej czarne koszule i oni postawili partiom ulimatum ... Gdzie w nacji dojrzewa prze?om ... musi pojawi? si? grupa – aby zachwyci? jednych, porwa? drugich i – usun?? trzecich ... W jaki spos?b mo?na zespoli? zbiorowisko? Przede wszystkim przez ustalenie szeregu dogmat?w ... ustanawiaj?c prawd? jedyn?, nieomyln?. Przez natchni?cie t? prawd?, zapalenie og??u wiar? ... wbi? t? wiar? i t? prawd? w zba?amucone przez chwiejne czasy i obce wp?ywy m?zgi, bez ?alu zwalcza? niedowiark?w ... Nie jest wad? przyw?dcy, gdy czasem musi on spu?ci? przegni?? krew ... aby zmusi? ?ywio? do pokornego zgi?cia karku ... Kto nie z nami, ten przeciwko nam ... Zakony[20] d??? do stworzenia nowego autorytetu, w nich, jak w ?adnej partii, rozwini?ty jest kult przyw?dcy: w?dz ?wiatowego proletariatu – W?odzimierz Lenin, Il duce – Benito Mussolini, der F?hrer – Adolf Hitler ... B?d?c swego rodzaju brygad? uderzeniow?, oddzia?em wybra?c?w, zakon musi te? swoich cz?onk?w ulepia? z innego ciasta ...

Tak sformu?owan? doktryn? D.Doncow nazwa? czynnym nacjonalizmem.

Zaliczany do czo?owych teoretyk?w nacjonalizmu ukrai?skiego Myko?a Scibor?kyj poucza?:

Faszyzm sceptycznie patrzy na tw?rcze mo?liwo?ci mas ludowych, kt?re nie s? czynnikiem post?pu. Tw?rczo?? nacji okre?la i realizuje mniejszo??, nazywana arystokracj? ducha ... Idee faszyzmu nie ogranicza?y si? do samej Italii ... (one) ?ywio?owo wybuja?y w?r?d r??nych, przede wszystkim zniewolonych i pokrzywdzonych narod?w: to jest nacjonalizm ... Wsp??czesne ruchy nacjonalistyczne, faszyzm itp. ... oparte s? na spirytualistyczno-woluntarystycznym ?wiatopogl?dzie ... ?adna zdrowa nacja nie p?jdzie na samoograniczenie: ona d??y do poszerzenia na zewn?trz, i tutaj na swej drodze napotyka na inne nacje ... w ten spos?b powstaje zjawisko, kt?re nazywamy imperializmem ... nacjonalizm ukrai?ski traktuje w?asn? nacj? jako najwy?sz? ideow? i realn? warto??, wysuwaj?c has?o: Nacja ponad wszystko! Ideologia nacjonalizmu ukrai?skiego jest ca?o?ciowa, niepodzielna, wojownicza i nieprzejednana ... Dlatego swoj? ideologi? nacjonalizm buduje na maksymalizmie, zdrowym egoizmie, na mi?o?ci do swego, nietolerancji wobec wrogiego i na aktywno?ci zdolnej by? ?elaznym taranem dla zrujnowania obcej si?y, kt?ra zechce stan?? nacji na przeszkodzie. W wyborze ?rodk?w wyzwolenia Nacji Ukrai?skiej nacjonalizm nie ogranicza siebie ?adnymi og?lnoludzkimi przepisami sprawiedliwo?ci, mi?osierdzia i humanizmu ..., Wszystko to jest dobre, co dobre dla pomy?lno?ci, si?y i rozwoju swojej nacji; wszystko to jest z?e, co t? si?? i rozw?j os?abia – oto podstawowe przykazanie ideologii nacjonalizmu ukrai?skiego.

To jest w?a?nie faszyzm ukrai?ski, to jest ukrai?ska odmiana faszyzmu!

Dzi? na Ukrainie dzia?a banderowski Kongres Ukrai?skich Nacjonalist?w (KUN), w punkcie 23 jego Statutu napisano, ?e jego celem jest Propaganda idei nacjonalizmu ukrai?skiego.[21] W Programie KUN napisano: Kongres Ukrai?skich Nacjonalist?w jest spadkobierc? narodowo-wyzwole?czych zmaga? narodu ukrai?skiego[22] i jego najlepszych przedstawicieli: J.Konowalca, S. Bandery, R. Szuchewycza, S. ?enkaw?kiego[23], J. Ste?ki i innych.

O J.Konowalcu, S.Banderze i R.Szuchewyczu (Czuprynka) wiadomo, S. ?enkaw?kyj znany jest jako autor „Dekalogu nacjonalisty ukrai?skiego”, mniej znany jest J.Ste?ko, o kt?rym trzeba powiedzie?, ?e w 1941 r. w swym ?yciorysie napisa? on, ?e jest zwolennikiem przeniesienia na Ukrain? hitlerowskich metod eksterminacji ?yd?w. Po ?mierci S. Bandery J. Ste?ko by? „wodzem” OUN Bandery, jego sekretarz, Roman Zwarycz, do niedawna by? ministrem sprawiedliwo?ci Ukrainy, obecnie jest doradc? prez. Juszczenki i jego przedstawicielem w Radzie Najwy?szej Ukrainy.

Na Ukrainie dzia?a M?odzie?owy Kongres Nacjonalistyczny, w preambule „Ideologicznej platformy” kt?rego powiedziano: M?odzie?owy Kongres Nacjonalistyczny stoi na ideologicznych zasadach nacjonalizmu ukrai?skiego i jest cz??ci? sk?adow? ukrai?skiego ruchu nacjonalistycznego pod przewodem rewolucyjnej OUN.[24]


[1] Darwinizm spo?eczny jest kierunkiem w socjologii XIX wieku, kt?ry, zaliczaj?c nacj? do gatunku w przyrodzie, przenosi do bada? nad spo?ecze?stwem teori? Darwina z zakresu walki o byt i przestrze?. Nie ma ona zastosowania w nauce od drugiej po?owy wieku XX

[2] J.A.Armstrong: Ukrainian Nationalism, Nowy Jork, 1963, s. 20

[3] Iwan L. Rudnytsky: Essays in Modern Ukrainian History, Edmonton, 1987, s. 105; Paul Robert Magosci; A History of Ukraine, Toronto, 1996, ss. 597, 621; Orest Subtelny: Ukraina. Istorija, Kij?w, 1994, s. 555 (wyd. ros.)

[4] Encyk?opedija ukrajinoznawstwa, Pary?, 1955 i nast., t. 5, ss. 1723-1725

[5] to znaczy do darwinizmu spo?ecznego

[6] Mussolini: Fascism – Doctrine and Institution, Rzym, 1935, ss. 7-9, 11-13, 19,31

[7] The New Encycloapedia Britannica, wyd., 15-te, t.9, s. 195

[8] Aryjczycy – nazwa oznaczaj?ca ludy, m?wi?ce j?zykiem aryjskim, termin przej?ty przez rasizm hitlerowski na oznaczenie rzekomej rasy, odznaczaj?cej si? szczeg?lnie korzystnymi cechami intelektualnymi i fizycznymi. W praktyce nazizmu niemieckiego oznacza? ludy germa?skie. W nauce nie istnieje odr?bna rasa aryjska lub germa?ska. Na pocz?tku XX wieku w literaturze cz?sto u?ywano zamiennie termin?w „rasa” i „nacja-nar?d”

[9] Adolf Hitler: Mein Kampf, Wroc?aw, 2005

[10] Czarno-czerwone barwy, to barwy sztandar?w OUN Bandery

[11] 1) Ukrai?scy nacjonalistyczni autorzy twierdz?, ?e podj?li wsp??prac? z Niemcami hitlerowskimi, pr?cz politycznej wsp??pracy, daj?c do dyspozycji Wehrmachtu, jednostki zbrojne – Legion Ukrai?skich Nacjonalist?w w 1939 r., bataliony „Nachtigal” i „Roland” w 1941 r., dywizj? SS-Galizien w 1943 r. - w nadziei na utworzenie przy pomocy Niemiec pa?stwa ukrai?skiego, co by?o niedorzeczne w ?wietle plan?w Niemiec, wynikaj?cych z Mein Kampf; 2) Z tych samych przyczyn niedorzeczno?ci? s? dywagacj? prof. Wieczorkiewicza na temat ewentualnego sojuszu Polski z Niemcami: Polska le?y na wsch?d od Niemiec.

[12] Wsp??redaktorem tej ksi??ki by? Stepan ?enkaw?kyj, uczestnik I-go (za?o?ycielskiego) Kongresu OUN, cz?onek jego Komisji ideologicznej

[13] Notatka w zbiorach autora

[14] Dmytro Doncow: Nacionalizm, Lw?w, 1926

[15] species – ?ac. gatunek. Nacj? (nar?d) Doncow, w oparciu o darwinizm spo?eczny, zalicza do gatunku w przyrodzie

[16] S?owo „usuni?cie” w j?zyku ukrai?skim oznacza „doprowadzenie do nieistnienia”, ono znajdzie si? te? w uchwa?ach I Kongresu OUN

[17] www.ukrnationalism.org.ua z 3 XII 2006 r.

[18] tam?e, z dnia 29 VIII 2006 r.

[19] Chrestom i meczem, Toronto, 1967

[20] OUN nie by?a parti?, lecz form? zorganizowan? ukrai?skiego ruchu nacjonalistycznego, Doncow tak? form? nazywa? „zakonem” w rozumieniu zakonu krzy?ackiego

[21] www.ukrnationalism.org.ua

[22] to znaczy UPA i innych formacji zbrojnych

[23] autora „Dekalogu nacjonalisty ukrai?skiego”

[24] www.ukrnationalism.org,ua.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014