Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 10:52:49
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Interpelacja prof. Macieja Giertycha w sprawie miejsc pochówku ofiar zamachu majowego wraz z odpowiedzi? Ministerstwa Kultury RP.
Interpelacja nr 1316

do ministra kultury

w sprawie grobów wojskowych poleg?ych w zamachu majowym 1926 r.

Szanowny Panie Ministrze! Wkrótce ma by? otwarty Cmentarz Orl?t we Lwowie, cmentarz poleg?ych w walkach o polsko?? Lwowa. Mo?e wreszcie zapanuje normalno?? w oddawaniu ho?du ofiarom tamtej wojny. Pragn? upomnie? si? o zapomniane groby wojskowych poleg?ych w Zamachu Majowym, naszej w?asnej wojnie domowej. Gen. Wojciech Jaruzelski, zeznaj?c 19 kwietnia 2000 r. w procesie w sprawie pacyfikacji kopalni ?Wujek?, powiedzia? m.in.: ?Za Pi?sudskiego gin??o wi?cej ludzi i nikt im pomników nie stawia ani nie robi uroczysto?ci?. Ta wypowied? spowodowa?a ?wzburzenie na sali? i ?szmer dezaprobaty?, jak pisze ?Nasz Dziennik? (20 IV 2000 r.). Jaruzelski dotkn?? tu dra?liwej nuty. Mamy w?asne ?k?amstwo milczenia?. Co prawda nie tej skali, co k?amstwo katy?skie, ale jednak. Ka?da ?mier? ?o?nierska si? liczy i zas?uguje na pozostawanie w pami?ci zbiorowej, zarówno w sensie modlitwy za poleg?ych, jak i dezaprobaty wobec tych, którzy za ni? odpowiadaj?. T? pami?? podtrzymuj? przede wszystkim groby. Gdzie one? W jakim s? stanie? Niby wszyscy wiemy o ofiarach Zamachu Majowego, ale w obecnym klimacie politycznym o nich nie wypada mówi?. A mo?e trzeba. Mo?e trzeba, aby oczy?ci? przesz?o?? od niedomówie? - aby nikt nie móg? si? powo?ywa? na milczenie w sprawie ofiar decyzji politycznych. W Zamachu Majowym zabitych zosta?o 379 osób (w tym 164 osoby cywilne) i 920 by?o rannych (Boles?aw Woszczy?ski, ?Wypadki majowe 1926 r. w liczbach? - ?Najnowsze dzieje Polski 1914-1939?, 1966, zeszyt X, str. 239 (cytuj? za Andrzejem Garlickim, ?Przewrót majowy?, Czytelnik, 1979, str. 269). Nieco ni?sze liczby podaje emigracyjny piewca zas?ug Pi?sudskiego Wac?aw J?drzejewicz (?Kronika ?ycia Józefa Pi?sudskiego 1867-1935?, tom 2, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1986, str. 226) - 330 zabitych, w tym 136 cywilów oraz 582 rannych wojskowych - dla cywilów danych brak. Tak wi?c zgin??o co najmniej 194, a chyba raczej 215 ?o?nierzy (dziwne, ?e nie znamy dok?adnej liczby). Nie da si? ukry? - Zamach Majowy spowodowa? wi?cej ofiar ni? stan wojenny Jaruzelskiego. Czy pami?tamy o tym? Polegli w Zamachu Majowym zostali pochowani w kwaterach B18 i B20 Cmentarza Wojskowego na Pow?zkach. Groby ziemne zosta?y zlikwidowane w 1971 r. Zosta?o tylko kilka grobów murowanych. W pó?nocno-wschodnim rogu kwatery B18 znajdowa?a si? tablica zbiorowa upami?tniaj?ca 169 ?o?nierzy i 8 cywilów zabitych w czasie walk w dniach 12-14 maja 1926 r., czyli w Zamachu Majowym (Hanna Odrow??-Szukiewicz, ?Mogi?y ?o?nierzy Polskich na Pow?zkach Wojskowych?, Warszawa 1991 r., wyd. Mikromax). Dzisiaj jest tam nowa tablica z napisem: ??o?nierzom Wojska Polskiego poleg?ym w walkach w dniach 12-14 maja 1926 r. W jedn? ziemi? wsi?k?a krew nasza, ziemi? jednym i drugim jednakowo drog?, przez obie strony jednakowo umi?owan??. Nie ma ?adnych nazwisk. Nie ma ?adnych liczb. Nie ma ?adnego krzy?a ani innych symboli religijnych. Ta tablica to stanowczo za ma?o. Sta?a si? grobem ?nieznanego ?o?nierza?. Uchwa?? Sejmu (ustawa z 31 I 1959 r.) koszty utrzymania cmentarzy wojennych ponosi skarb pa?stwa. Tymczasem ca?a kwatera ofiar Zamachu Majowego jest dzisiaj zaniedbana i wprowadzane tam s? nowe groby. Wstydliwa wojna domowa, zupe?nie niepotrzebna i niczym nieusprawiedliwiona, idzie w zapomnienie, a wraz z ni? pami?? o jej ?miertelnych ofiarach. Nikt winnych nie rozlicza?. Ofiary nie maj? pomnika. Trac? te? swoj? kwater? na Cmentarzu Pow?zkowskim. Mo?e tu i ówdzie s? lokalne tablice wspominaj?ce te ofiary. W miejscowo?ci, gdzie mieszkam, w Kórniku, istnieje tablica na ko?ciele trwale upami?tniaj?ca jedn? ofiar? tej wojny. Nale?y chyba do wyj?tków. Po prawej stronie frontonu ko?cio?a znajduje si? tablica upami?tniaj?ca tych, co zgin?li w walkach o wolno?? Polski i jej granice w zawierusze wojennej lat 1914 do 1920. Obejmuje wi?c ona parafian poleg?ych w pierwszej wojnie ?wiatowej (1914-1918), w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919) oraz w wojnie z bolszewikami (1920). Tablic? ufundowa? Zwi?zek Wojaków Ziemi Kórnickiej w 10-lecie odzyskania wolno?ci, czyli w 1928 r. Fundatorzy tej tablicy uznali za stosowne do listy ofiar do??czy? Wincentego Antkowiaka, który jako m?ody ?o?nierz odbywaj?cy s?u?b? zasadnicz?, ju? w randze kaprala 8 komp. 58 pu?ku piechoty wlkp., zgin?? w Zamachu Majowym w 1926 r. Poniewa? nie walczy? on o wolno?? ani o granice Polski, nad jego nazwiskiem umieszczony jest dodatkowy napis, ?e zgin??: ?We walkach o praworz?dno???. Kórniczanie, funduj?c t? tablic?, uznali, ?e ?mier? ?o?nierska Wincentego Antkowiaka zas?uguje na upami?tnienie w?ród walcz?cych o wolno?? i granice ojczyzny. Uznali, ?e obro?ca praworz?dno?ci - Antkowiak walczy? w oddzia?ach wiernych legalnemu rz?dowi polskiemu przeciwko Józefowi Pi?sudskiemu - zas?uguje na pami?? równ? poleg?ym na wojnach z Niemcami i Rosjanami. Dla obywateli Kórnika to obrona rz?du by?a walk? o praworz?dno??, a sanacyjny zamach stanu zamachem na t? praworz?dno??. Niestety, grób Wincentego Antkowiaka ju? nie istnieje. Nale?y do tych w kwaterze pow?zkowskiej, które uznano za stosowne zlikwidowa?. Dotyczy to te? wielu innych ?o?nierzy Armii Wielkopolskiej poleg?ych w tej wojnie domowej. Pozostaj? anonimowi. Jako pose? ziemi wielkopolskiej apeluj? do pana ministra o zainteresowanie si? grobami ?o?nierzy poleg?ych w Zamachu Majowym, uporz?dkowanie ich kwater na pow?zkowskim Cmentarzu Wojskowym, zaopatrzenie w tablic? z pe?nym spisem ofiar, na tyle, na ile jest on dzi? jeszcze mo?liwy do sporz?dzenia, z podaniem, ile by?o ofiar, których nazwisk obecnie ustali? si? ju? nie da, oraz o dodanie krzy?a do obecnej tablicy. Koszta, zgodnie z ustaw? z 31 I 1959 r., winien ponie?? skarb pa?stwa.

Krwi ?o?nierskiej cze??! Polegli wykonywali swój ?o?nierski obowi?zek niezale?nie od ocen politycznych wypadków majowych. Zas?uguj? na pami??, na imienn? pami??, tak jak ofiary innych wojen.

Pose? Maciej Giertych

Warszawa, dnia 9 maja 2002 r.

Odpowied? sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury

na interpelacj? nr 1316

w sprawie grobów wojskowych poleg?ych w zamachu majowym 1926 r.

Szanowny Panie Marsza?ku! W odpowiedzi na interpelacj? pana pos?a Macieja Giertycha w sprawie grobów ?o?nierzy Wojska Polskiego poleg?ych podczas wypadków majowych w 1926 r. uprzejmie informuj?, ?e wspomniane groby pierwotnie znajdowa?y si? w kwaterze B18 na Cmentarzu Wojskowym na Pow?zkach. W dniu 27 maja 1926 r. odby? si? pogrzeb 169 ?o?nierzy i 8 osób cywilnych, które zgin??y w dniach konfliktu na ulicach Warszawy. W 1961 r., w okresie, gdy cmentarzem zarz?dza?y w?adze wojskowe garnizonu warszawskiego, dokonano likwidacji grobów ziemnych, pozostawiaj?c ok. 30 mogi?, które mia?y murowane nagrobki. Obecnie w kwaterze B18 zachowa?o si? ok. 10 grobów ofiar walk z 1926 r. Cz??? poleg?ych spoczywa w odr?bnie urz?dzonych grobach, które jako groby wojenne pozostaj? pod opiek? wojewody mazowieckiego. Cz??? zachowanych grobów ma jednak charakter grobów rodzinnych. Zachowuj? one swój historyczny charakter odnosz?cy si? do wydarze? 1926 r. Ponadto w s?siedniej kwaterze B20 znajduje si? mogi?a zbiorowa 13 oficerów i ?o?nierzy z 10 pu?ku piechoty, poleg?ych po stronie wojsk rz?dowych. Na mogile znajduje si? pomnik nagrobny z piaskowca zwie?czony krzy?em. Tragiczne wydarzenia 1926 r. upami?tnia tak?e usytuowana w kwaterze B18 p?yta po?wi?cona ?o?nierzom WP, poleg?ym po obu stronach konfliktu, z cytatem z pojednawczego rozkazu Józefa Pi?sudskiego z 22 maja 1926 r. P?yta ta, wykonana z granitu, jest dobrze utrzymana. Zachowane do dzisiaj mogi?y i upami?tnienia dotycz?ce poleg?ych w czasie walk majowych 1926 r. wymagaj? bie??cej konserwacji z uwagi na du?? warto?? historyczn?. Prace takie prowadz? s?u?by zarz?dzaj?ce cmentarzem wojskowym. Wszelkie dalsze prace renowacyjno-porz?dkowe przy mogi?ach poleg?ych w 1926 r. mog? by? prowadzone dopiero po dok?adnej ich inwentaryzacji i okre?leniu statusu ka?dej z mogi? (grób wojenny czy rodzinny). Prace takie zostan? podj?te w niedalekiej przysz?o?ci.

Pozostaj? z szacunkiem

Sekretarz stanu

Aleksandra Jakubowska

Warszawa, dnia 6 czerwca 2002 r.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014