Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 12:38:54
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Stare drzewa tworz? niepowtarzalny klimat ...
Stare drzewa tworz? niepowtarzalny klimat ...
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Rola dziejowa Dmowskiego
Roman Dmowski, jeden z najwi?kszych Polaków w ca?ej historii Narodu Polskiego, zmar? 2 stycznia 1939 r., szcz??liwie nie doczekawszy kl?ski umi?owanej Ojczyzny. Kolejne rocznice Jego ?mierci nie spotykaj? si? z ?adnym odzewem w mediach, jak zwykle tylko narodowcy odwiedzaj? grób Pana Romana na cmentarzu na Bródnie w Warszawie, okoliczno?ciowe, krótsze, lub d?u?sze, artyku?y po?wi?caj? Dmowskiemu, docieraj?ce do niewielu, gazety narodowe. Jak to si? dzieje, ?e o postaci tak wybitnej, tak zas?u?onej dla Polski, mówi si? dzi? i pisze tak niewiele? Przecie? nie ma cenzury, nie ma zakazu pisania o Romanie Dmowskim. Nie wszystko t?umaczy te? bardzo niski poziom ?wiadomo?ci historycznej wspó?czesnych pokole? Polaków. A jednak wokó? bohatera tego tekstu panuje swoista zmowa milczenia, czy te? mo?e nale?a?oby powiedzie? – przemilczenia. Komu? zale?y na tym, ?eby idee, jakimi kierowa? si? i jakie g?osi? Roman Dmowski oraz metody wcielania ich w ?ycie, nie by?y znane ogó?owi Polaków. A s? to idee i metody niepo?lednie. I trzeba je przypomina?, nie tylko w kolejne rocznice ?mierci, narodzin Dmowskiego, czy te? w rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci, ale nale?y do nich si?ga? na co dzie?, wciela? je w ?ycie dzisiaj, gdy? nic nie straci?y ze swej aktualno?ci.

Na czym, wi?c, polega rola jak? odegra? w dziejach Polski Roman Dmowski ? Na potrzeby tego skromnego szkicu mo?na j? sprowadzi? do dwóch elementów. Do polityki, jej konsekwentnego kierunku i realizacji nowoczesnymi metodami oraz do idei. Roman Dmowski wychowa? si? w okresie po kl?sce Powstania Styczniowego, w sytuacji, z jednej strony ucisku rusyfikacyjnego, z drugiej pesymizmu i rezygnacji Narodu, zw?tpienia we w?asne si?y ?yciowe. By? to jeden z najbardziej dramatycznych i niebezpiecznych momentów w dziejach naszego Narodu. Wtedy m?ody Dmowski zetkn?wszy si? z my?l? Jana Ludwika Pop?awskiego i Zygmunta Balickiego w sposób twórczy rozwija j? i uzupe?nia. Formu?uje nowoczesn? polsk? my?l narodow?, która odrzuca stanowo??, odrzuca klasowo??, odrzuca partykularyzm dzielnicowy, wskazuje na wspólnot? interesów Polaków wszystkich trzech zaborów i konieczno?? realizowania zbie?nego programu. Jaki to program ? To program w pierwszym rz?dzie umocnienia poczucia narodowego, ugruntowania my?lenia kategoriami dobra ca?ego narodu i weryfikacji celowo?ci dzia?a? podejmowanych przez ca?y XIX w.. To program nowoczesny, ale si?gaj?cy do polityki zapomnianej od schy?ku panowania Jana III Sobieskiego, do polityki, której celem nadrz?dnym jest dobro Ojczyzny i Narodu, a wspó?praca z zagranic? nie uzale?nia, lecz pomaga. Z za?o?e? tych wynika odrzucenie ideologii powsta?czej i przekonanie Narodu, ?e to naród niemiecki i pa?stwa zaborcze niemieckie s? g?ównymi wrogami Polski. Wysi?ek organizacyjny Ruchu Narodowego przynosi powodzenie. Polacy dwukrotnie w ci?gu 10 lat udowadniaj?, ?e rozumiej? i popieraj? ten w?a?nie program. W 1905 r. nie daj? si? wci?gn?? w obc? naszym interesom rewolucj? rosyjsk?. Kolejne powstanie nie wybucha. I najwa?niejsza sprawa. W godzinie próby, po wybuchu I w. ?w. pokazuj?, w swej masie, ?e w tej wojnie sta? b?d? po stronie koalicji pa?stw walcz?cych z niemieckimi pa?stwami zaborczymi. Niezale?ne od siebie plany powsta?cze niemieckiego sztabu generalnego, jak i polskich niepodleg?o?ciowców okazuj? si? by? niemo?liwe do zrealizowania. To triumf niezale?nej polityki polskiej, triumf Ruchu Narodowego, triumf, najwi?kszego spo?ród narodowców, Romana Dmowskiego. To Jego elementarz Polsko?ci – „My?li nowoczesnego Polaka”, poprzedzony „Naszym patriotyzmem” i dziesi?tkami mniejszych prac i artyku?ów, zaowocowa? takim zachowaniem Narodu. Dla samego Dmowskiego apogeum znaczenia Jego osoby dla dziejów Polski przypada na lata 1916-1919. To wówczas jest On prawdziwym i niekwestionowanym, na salonach politycznych ?wiata, sternikiem polskiej polityki, która doprowadzi do niepodleg?o?ci w 1918 r. i do Traktatu Wersalskiego w roku nast?pnym. Rok 1916 to jasno sprecyzowane ??danie niepodleg?o?ci Polski wystosowane do rz?du carskiego za po?rednictwem ambasadora Rosji w Pary?u. Memoria? precyzuj?cy te ??dania, rozes?any rz?dom g?ównych pa?stw koalicji antyniemieckiej stawia spraw? polsk? na arenie mi?dzynarodowej w sposób nieodwracalny. Jak wielkie jest wtedy znaczenie Dmowskiego wida? na przyk?adzie efektów jakie przynios?a broszura Jego autorstwa b?d?ca propozycj? urz?dzenia powojennej Europy Centralnej i ?rodkowej. Broszura Dmowskiego staje si? fundamentem rozwa?a? konferencji wersalskiej i w du?ej mierze jej propozycje, a wi?c propozycje Dmowskiego, zostaj? w traktacie wersalskim zrealizowane. Dmowski prowadzi niezwykle trudn?, naje?on? przeciwno?ciami, tak?e ze strony niektórych rodaków, walk? polityczn?. Rozmawia z mo?nymi tego ?wiata, z Papie?em, z prezydentem USA, i co najwa?niejsze, wywiera wp?yw na my?lenie polityczne w obozie Etenty. Odt?d pytanie nie brzmi „czy Polska ma powsta??”, lecz jak wygl?da? b?d? jej granice. W listopadzie 1918r. Dmowski walczy o wykrystalizowanie si? powstaj?cej Polski, jako pa?stwa koalicji antyniemieckiej. Kolejny sukces i wreszcie udzia? w konferencji w Wersalu w 1919r., jako g?ówny delegat Polski i ten, który, w imieniu Polski, traktat podpisuje.

Lata 1904 –1919 stanowi? apogeum dzia?alno?ci politycznej Romana Dmowskiego i Jego znaczenia rozpatrywanego z tego punktu widzenia. W latach tych zrobi? co? co wydawa?o si? niemo?liwe – odwróci? tendencje zachowa? Narodu, które wydawa?y si? tak zakorzenione, ?e nieodwracalne, swoim przyk?adem da? wyraz nieprzemijaj?cych si? twórczych tkwi?cych w Polakach i za to nale?y Mu si? wyj?tkowe miejsce w historii Polski obok Boles?awa Chrobrego, ?w. Stanis?awa, Paw?a W?odkowica i prymasa Olszowskiego. Niestety w dziedzinie polityki nie znalaz? nast?pców.

Jego wielka rola w dziedzinie idei, wychowania Narodu zosta?a ju? wspomniana przy okazji omawiania wp?ywu Dmowskiego na zachowania Narodu w polityce. Aby uzupe?ni? obraz Jego wp?ywu w tym znaczeniu trzeba przypomnie? o pracy „Ko?ció? Naród i Pa?stwo”, która sta?a si? ideowym fundamentem i teoretycznym podparciem poj?cia Polaka – Katolika i drogowskazem na drodze do Katolickiego Pa?stwa Narodu Polskiego. Szczup?o?? miejsca nie pozwala rozwin?? wielu w?tków, które nale?a?oby poruszy? szerzej przy okazji omawiania roli dziejowej Romana Dmowskiego. Niech ten krótki szkic b?dzie zach?t? do poznania Jego prac i dzie?a Jego ?ycia .

Adam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014