Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 17:01:03
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Najstarszy pomnik na pabianickim cmentarzu
Najstarszy pomnik na pabianickim cmentarzu
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Nacjonalizm a patriotyzm.

Nacjonalizm jest pr?dem narodowo – politycznym, który si? rozwija z wzrastaj?c? si?? w?ród wszystkich niemal spo?ecze?stw wspó?czesnych, nie jest jednak – wbrew pozorom – kierunkiem mi?dzynarodowym, ale powszechnym (Austria, Holandia, Francja, Polska).Pr?dy nacjonalistyczne eksponuj? raczej indywidualne cechy narodów, ni? je ??cz?, ich zwolennicy w ró?nych krajach my?l? wprawdzie do pewnego stopnia tak samo, ale nie to samo.

Nacjonalizm wyp?ywa z patriotyzmu, na nim si? opiera i wart jest w ka?dym narodzie tyle, co jego patriotyzm, ale nader tylko powierzchowny s?d mo?e uto?samia? jedno zjawisko i poj?cie z drugim. Otó? stosunek wzajemny patriotyzmu i nacjonalizmu zas?uguje na ustalenie ze wzgl?du na donios?o?? obu zjawisk, zw?aszcza w ?yciu narodów europejskich, a polskiego w szczególno?ci.

Patriotyzm jest uczuciem zbiorowym i niczym tylko uczuciem. Sk?adaj? si? na nie poczucie jednorodno?ci, a wi?c i solidarno?ci w ?onie narodu, przywi?zanie do wspólnych tradycji dziejowych, j?zyka, cz?sto wierze?, obyczajów, kultury w?asnej, poczucie swej odr?bno?ci od narodów otaczaj?cych, jednakowe odczuwanie zbiorowej pomy?lno?ci lub niepowodze?, wreszcie d??enie do zachowania w?asnego typu narodowego. Odczuwanie i uczucie nale?? do najprostszych zjawisk duchowych, dlatego to budzenie si? ?wiadomo?ci narodowej zaczyna? musi si? od budzenia patriotyzmu.

Je?eli patriotyzm jest uczuciem narodowym, to nacjonalizm jest narodow? my?l?, która bez pod?o?a uczuciowego nie mo?e powsta?, ani si? rozwin??, stanowi jednak zjawisko duchowe bardziej z?o?one, przypuszcza bowiem istnienie w?ród zbiorowo?ci pewnego przynajmniej stopnia organizacji, a w ka?dym razie uj?cia opinii publicznej w karby obowi?zuj?cych dyrektyw. Znaczy to, ?e musz? powsta? pewne o?rodki w spo?ecze?stwie, zdolne do zbiorowego my?lenia o losach i przysz?o?ci narodu i stanowi?ce laboratorium tego, co nazywamy polityk? narodow?. Skoro tylko zjawia si? w ?onie narodu my?l przewodnia, d???ca planowo do przeprowadzenia pewnych celów w zakresie wzmocnienia i ekspansji narodu, powstaj? ju? zacz?tki nacjonalizmu.

Jest tylko jedna przes?anka wyp?ywaj?ca z samej istoty nacjonalizmu: to ujmowanie narodu nie jako sumy jednorodnych jednostek, ale jako zbiorowo?ci organicznej, posiadaj?cej swoj? budow? spo?eczn? i powo?anej przeto do stanowienia odr?bnej, terytorialnej indywidualno?ci mi?dzynarodowej.

Te zadania narodowo – polityczne, które bierze na siebie nacjonalizm, od dawna ju? spe?nia?y narodowe pa?stwa. Czym?e wi?c wyt?umaczy?, ?e kierunek ten zjawia si? obecnie w?ród narodów, posiadaj?cych w?asne pa?stwa, które stoj? na stra?y ich interesów, czuwaj? nad zapewnieniem ich przewagi na wewn?trz i prowadz? polityk? ekspansji na zewn?trz? Nacjonalizm jako pr?d narodowo – spo?eczny, zjawia si? wsz?dzie tam, gdzie interesy narodowe nie s? zabezpieczone przez pa?stwo lub zabezpieczone w niedostatecznej mierze wed?ug opinii kó? najsilniej przenikni?tych poczuciem potrzeby mocnej i wszechstronnej polityki narodowej. Jest on przejawem samopomocy w zakresie zada? tej polityki, jest kierunkiem wspó?dzia?aj?cym z pa?stwem lub zast?puj?cym jego funkcje ?ci?le narodowe. Szczególnie obecnie kiedy Europa wbijana jest w sztuczny twór jakim jest Unia, potrzeba zaistnienia nacjonalizmu jest jedynym lekarstwem na ob??dne plany, ?ydowsko – maso?skich grup, d???cych de facto, do likwidacji pa?stw narodowych.
Im spo?ecze?stwo liczy bardziej na w?asne si?y i czerpie podniety swego nacjonalizmu nie w inicjatywie id?cej z góry, lecz we w?asnym patriotyzmie i samowiedzy narodowej, o tyle nacjonalizm jego b?dzie bardziej samorzutny, twórczy i narodowo wy?szy, a co ju? wyp?ywa z natury odpowiednich stosunków – bardziej bezinteresowny.

W ogóle powiedzie? mo?na, ?e im w danym spo?ecze?stwie patriotyzm jest silniej ugruntowany w instynktach, a zarazem samookre?lony, im my?l narodowa jest bardziej wyrobiona i dojrza?a, polityka za? narodowa posiada lepiej zorganizowane o?rodki kierownicze, tym nacjonalizm, jako niezb?dna wy?sza faza rozwoju samowiedzy narodowej, mniej zogniskuje si? w jednym stronnictwie, bardziej za? rozleje si? szerok? fal? po ca?ej masie narodu i przeniknie wszystkie kierunki jego my?li politycznej.
Naród dochodz?cy do samowiedzy swojej indywidualnej i swych d??e? obliczonych na dalsz? przysz?o??, musi obejmowa? wzrokiem ca?o?? bytu, zdawa? sobie spraw? ze wszystkiego, co mu zagra?a lub kiedy? zagra?a? mo?e i torowa? sobie drogi dalszego rozwoju. Silniej lub s?abiej zaznaczony charakter polityczny nacjonalizmu zale?y od tego, czy polityka narodowa jest dostatecznie uwzgl?dniona i dobrze prowadzona przez organy do tego powo?ane, mianowicie przez w?asne organy pa?stwowe. Gdy naród ich nie posiada, gdy ca?a si?a pa?stwowa zwraca si? przeciwko niemu, wtedy samopomoc spo?eczna musi z siebie wy?oni? o?rodki, które ujm? w swe r?ce zadanie stworzenia i prowadzenia polityki narodowej. Rol? t? musi dzi? spe?nia? w?a?nie nacjonalizm, tworzy? my?l narodow?, zap?adnia? ni? wszystkie stronnictwa, zaprawia? ca?e spo?ecze?stwo do zgodnego prowadzenia okre?lonej polityki narodowej, a w miar? tego, jak jego wskazania staj? si? dobytkiem ogó?u, nie spoczywa? na laurach, ale i?? dalej toruj?c nowe drogi rozwoju narodowego, bo zadania jego s? równie niewyczerpane i niesko?czone, jak samo ?ycie post?puj?ce naprzód.
Do wype?nienia zada? tak z?o?onych i tak daleko id?cych, do stworzenia planu dzia?ania na przeci?g ( przynajmniej ) ?ycia jednego pokolenia, do nakre?lenia ca?okszta?tu zada? narodowych – patriotyzm, cho?by najsilniejszy, ale b?d?cy tylko uczuciem, nie wystarcza. Ba! Si?a uczucia, nie uj?ta w karby rozumu politycznego, mo?e cz?sto krzy?owa? dobrze i trze?wo pomy?lane plany. A je?li do patriotyzmu wnikn? pierwiastki obce jak np. obejmowanie nim ?ywio?ów obcych i wrogich w ?onie w?asnego spo?ecze?stwa, jak by?o u nas ( i jest!!! ) z Rusinami , ?ydami, ide? wej?cia do Unii przez przyja?? z Niemcami: wtedy w imi? patriotyzmu, mo?na podcina? korzenie bytu w?asnego Narodu.

Piotr Kolczy?ski
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014