Upowiec si? boi.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Marzec 21 2008 17:39:13
Prezydent naszego strategicznego partnera Ukrainy, jak twierdz? nasi politycy, zaniepokoi? si?. Có? tak zbulwersowa?o naszego sojusznika? Otó?, ni mniej ni wi?cej Juszczenko stwierdzi? i? mo?liwo?? nadawania przez m.in. polskie stacje telewizyjne i radiowe na terenie Ukrainy s? zagro?eniem dla bezpiecze?stwa pa?stwa.

W domy?le, Juszczenko przypuszcza, ?e nagle, zdominowane przez kapita? niemiecki i ?ydowski, polskie media zaczn? wreszcie mówi? prawd? o rzezi wo?y?skiej. Taka sytuacja jest dla niego niedopuszczalna, poniewa? ca?a historia „wolnej Ukrainy” oparta jest na „bohaterstwie” prymitywnych rizunów z OUN-UPA. Raczej nie powinien si? tym martwi?. ?ydzi i Niemcy to tradycyjni sojusznicy upowców przeciw Polsce, a wobec tego sytuacja taka nie b?dzie mia?a miejsca.

Przy tej okazji warto jednak zapyta? liderów naszej polityki zagranicznej czy aby Juszczenko i jego „pomara?czowi” sojusznicy s? rzeczywi?cie tak przychylni Polsce? Obawa tak ostro wyartyku?owana przez prezydenta „sojuszniczego” pa?stwa raczej o tym nie ?wiadczy… Ba! Mimo tego, ?e Polskie w?adze zak?amuj? w?asn? histori?, ukrywaj?c prawd? o zbrodniach pope?nionych przez banderowców i staraj? si? jak mog? dogodzi? „historykom” ukrai?skim, Juszczenko jednak… nie wierzy.

I druga sprawa, wr?cz skandaliczna, ?wiadcz?ca o wyj?tkowym lizusostwie. Jakowy? Zaj?c g?ówny producent programowy nale??cego do grupy Broker FM lwowskiego Radioman, s?u?alczo wyja?ni?, ?e
„mo?liwo?? ogl?dania polskich telewizji i s?uchania stacji radiowych w pasie przygranicznym, jest raczej przejawem nie?wiadomego wchodzenia Polaków na terytorium Ukrainy, czemu mo?na zapobiec poprzez uregulowanie mocy nadawania na przygranicznych cz?stotliwo?ciach tych stacji.”
Na my?l przychodzi mi tylko jeden cytat : „Gdyby g?upota potrafi?a fruwa?, unosi?by si? (Zaj?c) niczym go??bica.”