Nosi? wilk...
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Marzec 17 2008 13:18:40
No i doczekali?my si?. W Kosowie polscy policjanci chroni?cy budynek „s?du” ONZ zostali zaatakowani przez patriotów serbskich nie zgadzaj?cych si? z rozbiorem ich pa?stwa. Trzynastu Polaków zosta?o rannych.

Pytaniem podstawowym jest : kogo wini? nale?y, za zaanga?owanie polskiej policji po stronie mi?dzynarodowych kryminalistów, niszc?cyh suwerenn? Serbi?, ukrywaj?cych si? pod szyldem ONZ? I drugie : kim s? ludzie brutalnie ?ami?cy prawo mi?dzynarodowe, ustanawiaj?c pokraczne „pa?stwo”?

W Europie rzecznikami tego rozwi?zania s? tradycyjni wrogowie S?owian Niemcy przys?oni?ci parawanem t.zw. UE. Jugos?awia zawsze by?a sol? w germa?skim ?lepiu. Nie bez powodu w 1918 roku ( Traktat Wersalski ) powsta?o Królestwo Jugos?awii b?d?ce zapor? dla niemieckiego imperializmu na po?udniowej flance Europy. Niemcy zawsze podejmowa?y próby zniszczenia Jugos?awii.

Drugim ?rodowiskiem jest lobby ?ydowskie ( s?ynna rodzinka Kristolów ) w USA, steruj?ce neokonserwatystami. D??? oni do zainstalowania na Ba?kanach silnego pa?stwa islamskiego. W chrze?cija?skiej Europie b?dzie to zawsze powód do wi?kszych lub mniejszych napi??, a te b?d? dyskontowane z ich korzy?ci?. Zadziwiaj?ce, ?e ca?y ?wiat walczy z Islamem, ale nie w Europie…

A my, naród s?owia?ski s?u?ymy naszym wrogom. Bezmy?lna polityka rz?dów PiS i PO prowadzi do izolacji Polski w?ród narodów s?owia?skich. Stawia nas w rz?dzie przeciwników Narodu Serbskiego, który tradycyjnie by? nam przyjacielski.

Konsekwencj? takiej polityki s? straty w ludziach. Nie tylko zreszt? w Jugos?awii. Nie zapominajmy, ze polska krew leje si? w Afganistanie i Iraku. Win? za to ponosz? g?ówni architekci polskiej polityki zagranicznej, czyli Ministrowie Spraw Zagranicznych RP, premierzy i prezydenci.

Nale?y zwróci? uwag?, ?e nasza polityka jest wogóle nastawiona na popieranie wrogów Polski. B?d? pewnie nudny, ale musz? przypomnie? to co si? dzieje na wschód od Bugu. Z uporem maniaka polskie w?adze popieraj? na Ukrainie pogrobowców OUN-UPA z Juszczenk? na czele, hoduj?c pod bokiem, ?miertelnego wroga. Na Bia?orusi zamiast szuka? porozumienia z legaln? w?adz?, mieszamy si? w przygotowywanie przewrotu, który do w?adzy wyniesie ludzi otwarcie twierdz?cych, ?e Bia?ystok jest bia?oruski. O skandalicznym popieraniu nacjonalistów litewskich ju? nie wspomn?. Czy to jest w interesie Polski???