"Niepodleg?o??" uznana
Dodane przez Marzena Zawodzinska dnia Marzec 06 2008 22:55:47

S? takie wydarzenia, o których trudno pisa? od razu, bo wzbudzaj? zbyt wiele emocji, nawet je?li z góry by?o wiadomo, ?e nast?pi?. Mo?na by?o przewidzie?, i? rz?d uzna “niepodleg?o??” Kosowa. Nie pomog?y apele, protesty, racjonalne argumenty – nie o nie przecie? chodzi?o! Ta skandaliczna decyzja zapad?a o wiele wcze?niej ni? zatwierdzi? j? polski (?) rz?d. Zapad?a za naszymi plecami, w Brukseli i Waszyngtonie, a potwierdzenie jej w Warszawie by?o tylko kwesti? czasu. Po raz kolejny wysz?a na jaw nasza ?lepa uleg?o?? wobec USA i UE. Przecie? nie wszystkie kraje cz?onkowskie uzna?y Kosowo! Kto teraz jeszcze powie, ?e jeste?my pos?uszni Moskwie, skoro wyra?nie wida?, czyje zlecenia wykonujemy? Oto Polska - pierwsze s?owia?skie pa?stwo, które uzna?o zbrodni? na s?owia?skim narodzie! Wbrew naszej woli, bo przecie? nikt nas nie pyta? o zdanie, zostali?my zdrajcami! W?a?nie my, którzy wiemy, co to znaczy ?y? pod zaborami, w?ród wrogów, bez oczekiwanego wsparcia ze strony Zachodu... Niestety historia jest nauczycielk? ?ycia tylko dla tych, którzy chc? z jej nauki korzysta? oraz wyci?ga? w?a?ciwie wnioski. Tymczasem w mediach zdaj? si? nam wmawia?, ?e jak psy Paw?owa reagujemy na “magiczne” s?owo “niepodleg?o??” - bez wzgl?du na to czyja i czyim kosztem osi?gni?ta. Na pewno niektórzy tak reaguj?, gotowi ju? teraz broni? do upad?ego tej “niepodleg?o?ci”, w imi? has?a “za wolno?? wasz? i nasz?” zapewne... Co tam prawo, co tam sprawiedliwo??, liczy si? tylko... no w?a?nie, co? W imi? czego “niepodleg?o??” quasipa?stewka stawiamy ponad w?asn?? Bo przecie? wyzbyli?my si? w?asnej, wst?puj?c do Unii i przyjmuj?c bezrefleksyjnie jej dyrektywy i zalecenia. Tymczasem nawet w Brukseli analitycy z Centrum Europejskiej Strategii Wywiadowczej i Bezpiecze?stwa (ESISC) doszli do wniosku, i? “jednostronnie proklamowana niepodleg?o?? Kosowa ?amie g?ówne zasady prawa mi?dzynarodowego” (1). Tylko kogo z rz?dz?cych to obchodzi?
Teraz mo?emy mie? tylko nadziej?, ?e nasi bracia Serbowie nie przypisz? nam winy naszego rz?du. Bo to nie w Rosji, jak ostatnio kto? w TVP powiedzia?, rz?d ca?kowicie si? oddzieli? od narodu, a w?a?nie w Polsce. Nie mo?na przecie? wyrabia? sobie opinii na temat pogl?dów Polaków wy??cznie na podstawie sonda?y!

Wczoraj “niepodleg?o??” Kosowa uzna?a S?owenia. Jak podaje lenta.ru (2), za tak? decyzj? g?osowa?o 57 z 90 cz?onków s?owe?skiego parlamentu, a przeciw by?o tylko czterech. Nie jeste?my ju? sami...(1) Niepodleg?o?? Kosowa ?amie prawo mi?dzynarodowe
(2) Словения официально признала независимость Косово