Niech ?yje Serbia!
Dodane przez Adam Smiech dnia Luty 22 2008 05:13:31
Nasi bracia Serbowie podj?li desperack? walk? w obronie wolno?ci i honoru!

Wyrazem tej walki sta?y si? dzisiejsze protesty pod ambasadami pa?stw, które s? odpowiedzialne za akt gwa?tu na prawach Serbii. Ambasada g?ównych architektów, g?ównych winowajców tego gwa?tu - ambasada USA - stan??a w p?omieniach! By? mo?e kogo? to oburza, ?e to podej?cie radykalne, ostre itp. Nie ma si? jednak czym oburza?, a je?eli ju?, to skandaliczn? reakcj? w?adców USA. Gdy bandyta wchodzi do Twojego domu, gdy podnosi r?k? na Ciebie, Twoj? rodzin?, Twoje mienie, to tym samym odbiera sobie wszelkie prawo do traktowania go na równi z lud?mi uczciwymi. Kiedy jednak bandyta, dodatkowo krzyczy, ?e to jemu dzieje si? krzywda, to jest to zbrodnia i hipokryzja wo?aj?ce o pomst? do nieba!
Oto, co powiedzieli niektórzy w?adcy USA, na co dzie? niszcz?cy Serbi? i naród serbski w bia?ych r?kawiczkach, chc?cy decydowa? o ca?ym ?wiecie, a w istocie tchórze, którym deficyt honoru nie pozwala nawet uczciwie wypowiedzie? wojny tym, na których napadaj?, i tym, których niszcz? zakulisowo.

Cytaty za http://wiadomosci.onet.pl/1697180,12,item.html:

"- Rosjanie stoj? za tymi demonstracjami, bo zawsze popierali najbardziej skrajne, nacjonalistyczne elementy w Serbii. Rz?d serbski musi opanowa? sytuacj? i wierz?, ?e to zrobi - powiedzia? Holbrooke w telewizji CNN.
- To dzia?ania Slobodana Miloszevicia spowodowa?y, ?e Serbia straci?a Kosowo. To musia?o si? sta?. ?e nie dzieje si? w sposób pokojowy, to wskutek akcji ekstremistów i Rosji. Je?eli sytuacja wymknie si? spod kontroli, odpowiedzialno?? spadnie na Serbi? i Rosj?. Stany Zjednoczone nie b?d? przeprasza? - o?wiadczy? Holbrooke.

Kristol(Bill - przyp. Redakcja) oceni?, ?e "to Rosja ponosi odpowiedzialno?? za t? sytuacj?". - Rosjanie stale odmawiaj? pomocy w tak trudnych regionach. Serbia, niestety, p?aci cen? za swoje czystki etniczne w Kosowie 10 lat temu. Musimy teraz na serio negocjowa? z Rosj? i domaga? si? konstruktywnej pomocy, a nie obstrukcjonizmu - powiedzia? w telewizji Fox News.

Emerytowany genera? Wesley Clark, który w 1999 r. dowodzi? si?ami NATO, które bombardowa?y Serbi? w odwecie za prze?ladowania Alba?czyków w Kosowie, podkre?li?, ?e decyzja poparcia niepodleg?o?ci Kosowa by?a s?uszna i Sojusz musi teraz dysponowa? odpowiednimi si?ami dla zapewnienia jego niepodleg?o?ci.

USA s? "oburzone" atakiem na ambasad? USA w stolicy Serbii Belgradzie - o?wiadczy? ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Zalmay Khalilzad. Ambasador zapowiedzia?, ?e wyst?pi do Rady Bezpiecze?stwa ONZ o pot?pienie tych ataków."Czytaj wi?cej...

Rozszerzona zawartość newsa
Kim s? ci panowie?


Richard C. Holbrooke - wg niezale?nych portali ameryka?skich to Richard Moos, ?yd, który zmieni? nazwisko na bardziej dostojne. Formalnie Demokrata, cz?onek administracji Clintona (m.in. ambasador USA przy ONZ), ale przede wszystkim cz?onek Council on Foreign Relations, pot??nej organizacji kszta?tuj?cej polityk? USA. Znany wróg Serbii. 25.11.2007 r. og?osi? artyku? w Washington Post, w którym twierdzi?, ?e "Kosowo powinno og?osi? niepodleg?o?? od Serbii ignoruj?c gro?by Rosji".

Wesley Kanne Clark - genera? ameryka?ski pochodzenia ?ydowskiego (wywodzi si? z bia?oruskich ?ydów - jego pradziadek wyemigrowa? do USA), cz?onek Council on Foreign Relations, "zas?yn??" przede wszystkim jako dowódca zbrodniczej operacji NATO w 1999 - bombardowania Jugos?awii w dniach 24.03.99-10.06.99. W wyniku tej operacji opartej o fa?szywe przes?anki o rzekomych czystkach etnicznych dokonywanych przez Serbów w Kosowie(w rzeczywisto?ci by?o odwrotnie, tzw. partyzanci z alba?skiej UCK, maj?c pe?ne poparcie Zachodu, dokonywali zamachów terrorystycznych na o?rodki w?adzy serbskiej oraz dokonywali wyp?dze? ludno?ci serbskiej z Kosowa) ?mier? ponios?o od 1500(dane NATO) do 5700(dane jugos?owia?skie) osób cywilnych, zniszczono powa?n? cze?? infrastruktury przemys?owej Jugos?awii.

William(Bill) Kristol - neokonserwatysta ameryka?ski pochodzenia ?ydowskiego, syn "rodziców neokonserwatyzmu", by?ych trockistów Irvinga Kristola i Gertrudy Himmelfarb. Wielki zwolennik agresji G.W. Busha na Irak oraz zapiek?y stronnik polityki Izraela. Obecnie jest doradc? d/s polityki zagranicznej kandydata Republikanów na prezydenta, senatora Johna McCaina.

Warto jeszcze zwróci? uwag? na niektóre nazwiska wystepuj?ce w?rod cz?onków Council on Foreign Relations:

Leslie H. Gelb, Maurice R. Greenberg, David Rockefeller, David M. Rubenstein, Michael H. Moskow, Stephen Friedman, Martin S. Feldstein, Kenneth M. Duberstein, Madeleine K. Albright, Richard Nathan Haass, Richard E. Salomon, Robert E. Rubin, Sandy Berger, Michael Bloomberg, Edgar Bronfman, Sr., Ethan Bronner, Zbigniew Brzezinski, Wesley Clark, Hillary Clinton, William Cohen, Dianne Feinstein, Noah Feldman, Mikhail Fridman("rosyjski" oligarcha), Alan Greenspan, Richard C. Holbrooke, Robert Kagan, Irving Kristol, Zalmay Khalilzad, Henry Kissinger, Joseph Lieberman, John McCain, Barack Obama, Richard Pipes, Norman Podhoretz, Condoleezza Rice, George Soros, James Wolfensohn, Paul Wolfowitz, Robert Zoellick, Mortimer Zuckerman.

No, i jeste?my w domu. Prosz? bardzo - jaki kalejdoskop polityki ameryka?skiej! Kandydaci na prezydenta, politycy obu partii. A Amerykanie nadal wierz? w demokracj??!?

Jeszcze kilka s?ów komentarza do absurdów wypowiedzianych przez wspomniane wy?ej w informacji pochodz?cej z Onetu osoby.
Ludziom tym wydaje si?, ?e opinii publicznej mo?na wcisn?? ju? dos?ownie ka?d? g?upot?. Rosja stoj?ca za demonstracjami? Id?c tropem podobnej "logiki" nale?a?oby si? spodziewa?, ?e Serbowie bez zgubnej asysty Rosji zamiast ksenofobicznie broni? integralno?ci swojej ojczyzny, podzi?kowaliby za odebranie im Kosowa, a ambasad? ameryka?sk? obrzucili kwiatami zamiast kamieniami. Ale wtr?ci?a si? ta okropna Rosja i znów nacjonalizm zwyci??y?. Có? za przenikliwa analiza!
A jednak, pomimo przes?anek wskazuj?cych na kliniczny kretynizm tych wypowiedzi, ich powierzchowna g?upota jest tylko pozorem. W istocie, ludzie ci w sposób oczywisty pragn? osi?gn?? dwa podstawowe cele. G?ówny, w postaci sprowokowania Rosji, i poboczny, w ch?ci znalezienia ?ywio?ów zdradzieckich w narodzie serbskim, które to ?ywio?y sta?yby si? oparciem dla wrogów Serbii na wzór tych, którzy za 200 mln dolarów sprzedali Amerykanom prezydenta Miloszevicia w 2000 r. (tyle, ?e dzisiaj kosztowa?oby to USA mniej). Sprowokowanie Rosji jest celem naczelnym, mog?cym zrodzi? wielkie niebezpiecze?stwo dla ca?ego ?wiata. Wida? wyra?nie, ?e USA d??y do konfliktu z Rosj?. Wypuszczenie, jak harcowników, tych pomniejszych cz?onków CFR, jest krokiem do przodu na drodze do ?wiatowego spi?cia. Mo?na mie? jedynie nadziej?, ?e Rosja, prowadzona rozs?dnie przez prezydenta Putina i jego nast?pc?, zareaguje spokojnie, nie daj?c ameryka?skim jastrz?biom szansy na dalsz? eskalacj? konfliktu.Adam ?miech