Kosowo na zawsze serbskie!!!
Dodane przez Adam Smiech dnia Luty 18 2008 09:18:19

Sta?o si?! Zapowiadane od dawna og?oszenie "niepodleg?o?ci" przez Alba?czyków w Kosowie jest faktem. Na naszych oczach powstaje twór od samego pocz?tku patologiczny, stworzony w istocie przez ?ydów ameryka?skich, zadziwiaj?co zgodnych w swej nienawi?ci do Serbii pod obiema postaciami ameryka?skiej polityki - czy to demokratycznej (Clinton, nieukarany przest?pca wojenny, bombarduj?cy Jugos?awi? w 1999 r.), czy republika?skiej (administracja Busha jest w istocie katalizatorem, patronem i gwarantem "niepodleg?o?ci" Kosowa). Do jego uznania szykuje si? wi?kszo?? krajów UE, w tym, wedle przecieków prasowych, Polska.
Dokonano niebywa?ego gwa?tu na prawach narodu serbskiego, podwa?ono radykalnie Jego suwerenno??, naruszono integralno?? terytorialn? Serbii. Podeptano prawo mi?dzynarodowe, które jest dzisiaj jedynie nic nie znacz?cym ?wistkiem papieru. Przejawem pogardy dla prawa mi?dzynarodowego jest wypowied? by?ego ministra spraw zagranicznych Polski, Adama Daniela Rotfelda, który w wywiadzie dla GW powiedzia?, ?e "niepodleg?o?? Kosowa jest troch? nielegalna, ale nieuchronna". Tak powiedzia? - troch? nielegalna! Specjalista od prawa mi?dzynarodowego u?ywa sformu?owania "troch? nielegalna"! Albo co? jest legalne albo nie. Tzw. niepodleg?o?? Kosowa jest aktem nielegalnym stanowi?cym naruszenie Aktu Ko?cowego Konferencji Bezpiecze?stwa i Wspó?pracy w Europie z 1975 r.
Ten kolejny, samowolny akt rozbioru Serbii zrodzi bez w?tpienia bardzo powa?ne konsekwencje praktyczne dla regionu oraz dla ca?ej Europy, a mo?e i ?wiata. B?dzie z ca?? pewno?ci? wst?pem do nowych, strasznych wojen. Bo?nia i Hercegowina stanie na kraw?dzi rozpadu. Kto, w sytuacji uznania pa?stwa kosowskiego, zmusi Chorwatów i Serbów do ?ycia w obcym im pa?stwie islamskim? Jak zachowa si? mniejszo?? alba?ska w Macedonii? Co zrobi Naddniestrze? Kiedy pojawi? si? niepokoje na zachodzie Europy, gdzie tyle lat ogromnych wysi?ków i ofiar kosztowa?o doprowadzenie do wzgl?dnego spokoju w Irlandii Pó?nocnej, Hiszpanii (Kraj Basków, Katalonia), czy Belgii (konflikt flamandzko-walo?ski)? A jak? mamy jako Polska gwarancj?, ?e w przysz?o?ci z precedensu kosowskiego nie zechce skorzysta? samozwa?cza grupa „narodu” ?l?skiego?Czytaj wi?cej....
Rozszerzona zawartość newsa

Ewentualne uznanie "niepodleg?o?ci" Kosowa przez Polsk? b?dzie skandalem, pój?ciem po raz kolejny na pasku ameryka?skiego hegemona. Na przyk?adzie Serbii wida? najwyra?niej, jak bardzo rozbie?ne s? interesy Polski i USA, i jak bardzo szkodliwe dla Polski jest na?ladowanie politycznych posuni?? ameryka?skich. Tylko ?ywio?y dotkni?te ?lep? nienawi?ci? do Rosji i przenosz?ce t? nienawi?? na wszystkich sojuszników Rosji (a wi?c i na Serbi?) mog? mie? inne zdanie w tej sprawie. Sytuacja jest wyj?tkowo jasna i prosta. Jak biblijne tak-tak, nie-nie. Dzisiaj Polska, dzisiaj Polacy mog? sta? tylko po jednej stronie, po stronie bratniego narodu serbskiego!
Kto? zapyta, dlaczego USA to robi?, dlaczego niszcz? od 1990 r. z tak zapiek?? nienawi?ci? kraj, który by? ich sojusznikiem w wojnach ?wiatowych, wreszcie kraj chrze?cija?ski b?d?cy zawsze zapor? dla Islamu? Przecie? tyle niepotrzebnych s?ów napisano o rzekomej walce Zachodu pod przywództwem USA z "cywilizacj? islamsk?", o starciu cywilizacji itp. Otó?, by?y to tylko puste s?owa obliczone na przyci?gni?cie ludzi politycznie naiwnych, ?eby nie powiedzie? dziecinnych. U nas w Polsce byli to ci wszyscy prawicowcy w uniesieniu przypominaj?cy has?a "Lepanto", "Wiede?" przy okazji kolejnych bandyckich ataków USA na wolne pa?stwa i narody. Kto dzisiaj jeszcze uwierzy w szczero?? ameryka?skich deklaracji o walce z Islamem, kiedy to w?a?nie USA odpowiadaj? w g?ównej mierze za stworzenie kolejnego po Bo?ni i Hercegowinie pa?stwa islamskiego w Europie. Jak?e symboliczne jest to, ?e ma to miejsce na Ba?kanach! Tam, gdzie chrze?cijanie przez tyle wieków walczyli z Islamem o wolno??. Dzisiaj, kierowane przez ?ydów pa?stwo zza oceanu przynosi im cofni?cie do co najmniej pocz?tku XIX w. Nie wolno o tym zapomnie? - odpowiedzialno?? za odrodzenie zinstytucjonalizowanego Islamu w Europie ponosz? Stany Zjednoczone Ameryki Pó?nocnej! Powody, dla których to czyni? s? tymi samymi powodami, które stoj? za pomys?em instalacji w Polsce i Czechach tarczy antyrakietowej. To element ich walki z Rosj?. Islam jest tylko narz?dziem tej walki. Dlatego, tam gdzie Islam zagra?a interesom Izraela, a wi?c na Bliskim Wschodzie, tam jest wrogiem Zachodu, siedliskiem terroryzmu itp., itd. Tam, gdzie Islam mo?e pos?u?y? do walki z Rosj? i do os?abienia chrze?cija?stwa, tam trzeba mu pomóc - vide by?a Jugos?awia, republiki kaukaskie itd. Przy okazji USA na kierunku ba?ka?skim realizuj? odwieczne zamierzenia polityki niemieckiej, która nie wysilaj?c si? wcale osi?ga cele, dla których realizacji trzeba by?o kiedy? prowadzi? wyniszczaj?ce wojny.
Narz?dziem USA w marionetkowym pa?stwie kosowskim jest, podobnie jak to by?o w Iraku, grupa by?ych terrorystów, powi?zana z mafi? narkotykow?. Kim? takim jest szef Alba?czyków Haszim Thaci, w latach 90-tych znany z rzucania bomb, powi?zany z mafi? alba?sk? tak?e poprzez ma??e?stwo siostry z bossem tej?e mafii. Pupil Amerykanów, forowany przez nich jako przedstawiciel Alba?czyków w rozmowach z Serbami (kiedy zosta? ranny w 2000 r., Amerykanie zapewnili mu specjalny samolot oraz najlepsz? opiek? w szpitalu, byle tylko wzi?? udzia? w rozmowach).
Tak wygl?da sytuacja. Co stanie si? dalej, czas poka?e. W odniesieniu do Alba?czyków mo?emy by? pewni jednego - ich celem rzeczywistym nie jest ?adne tam pa?stwo kosowskie, lecz przy??czenie Kosowa do Albanii, w ramach realizacji programu "Wielkiej Albanii". Pr?dzej, czy pó?niej, zorganizowane zostanie referendum, w którym Alba?czycy kosowscy gremialnie opowiedz? si? za po??czeniem z Albani?. Jest to tylko kwestia czasu. Ostatnio Wielka Albania funkcjonowa?a w czasie II wojny ?wiatowej, kiedy jej patronem by?y W?ochy Mussoliniego. Dzisiejszy patron Wielkiej Albanii tj. USA wydaje si? by? o wiele pot??niejszym... Ciekawe, jak zachowa si? w tym konflikcie Rosja i co jest w stanie wywalczy? dla Serbów dzia?aj?c w osamotnieniu.
My mo?emy dzi? jedynie przekaza? s?owa wsparcia dla naszych braci Serbów, wsparcia w ich s?usznej walce o zachowanie ca?ej i niepodzielnej Serbii! Niech Wam Bóg b?ogos?awi!!!Redakcja