Uwaga! Agresywny atak rusofobów
Dodane przez Adam Smiech dnia Styczeń 31 2008 09:33:00
To, co si? dzieje w ostatnich dniach jest najlepszym dowodem skrajnej szkodliwo?ci polityki opartej o zmodyfikowan? przez Giedroycia ide? Pi?sudskiego. Po szeregu s?usznych posuni?? w polityce zagranicznej obecnego rz?du, posuni?? zwyczajnych, nie znacz?cych wcale, ?e ten rz?d kieruje si? jak?? g??bok? ide?, ale po prostu zmierzaj?cych do unormowania stosunków mi?dzynarodowych Polski, oczyszczenia ich z nienawi?ci, t?pego oporu itp., nast?pi?a niebywa?a wr?cz kontra pi?sudczyzny(czyli PiS), pi?sudczyzny sterowanej przez neokonserwatystów ameryka?skich i sprzymierzonej ze wspó?czesnymi banderowcami ukrai?skimi. Zacz?? Osadczuk, stypendysta Adolfa Hitlera, student uniwersytetu w Berlinie od 1942 r., potem kontynuowali - J. Kaczy?ski, Kowal, Macierewicz, Kami?ski, Bielan(jego wypowied?, to kalka wypowiedzi Osadczuka), dzisiaj Fotyga i nawet jaki? podkupiony przez USA by?y szpieg rosyjski, który nagle, ni z tego, ni z owego, w?a?nie dzisiaj mówi o agencie rosyjskim w polskim rz?dzie w latach 90-tych(ciekawa rzecz - ka?dy podkupiony agent rosyjski to szlachetny idealista, tak przedstawiaj? ich media, za? agenci nie podkupieni to krwawi przedstawiciele z?a; a pytanie o wiarygodno?? ludzi, którzy zdradzili swoje pa?stwo?). Bez w?tpienia równie?, obecna akcja strajkowa nie jest li tylko skutkiem niezadowolenia grup spo?ecznych z niskich zarobków. Rz?d Tuska znalaz? si? na rozdro?u, jakiej decyzji by nie podj??, b?dzie ?le. Mimo woli przypominaj? si? PPS-owskie ruchawki krakowskie w 1923 r., które doprowadzi?y do upadku rz?du Witosa z Romanem Dmowskim jako ministrem spraw zagranicznych. Spacyfikowanie strajkuj?cych b?dzie wod? na m?yn dla PiS, z kolei uleganie kolejnym ??daniom zablokuje w ko?cu mo?liwo?? jakiegokolwiek funkcjonowania rz?du. Odbije si? to równie? na polityce zagranicznej, która wobec problemów natury wewn?trznej zejdzie na dalszy plan, tj. w sytuacji chaosu mo?e nast?pi? tzw. odpuszczenie kierunku na zmiany przez PO lub, zwyczajnie, kupienie sobie spokoju. I o to chodzi PiS. Obawa, ?e tak si? w?a?nie stanie jest uzasadniona.
Jeszcze jedno tytu?em wyja?nienia. Jednodniówka Narodowa nie popiera tego rz?du w takim znaczeniu w jakim mówi si? w obecnych demokracjach o poparciu(czyli w rozumieniu pewnego kontraktu politycznego). JN popiera ka?de dzia?ania s?uszne, a to oznacza, ?e popiera s?uszne dzia?ania ka?dego polskiego rz?du, niezale?nie od tego, czy by?by to rz?d PiS, SLD, czy PO albo jeszcze jaki? inny. Poniewa? dla polityki ka?dego narodu najwa?niejsza jest polityka zagraniczna pa?stwa, to przede wszystkim z tego punktu widzenia dokonujemy oceny tego, czy innego rz?du. Rz?d PO jak do tej pory pozytywnie odró?nia si? na tym polu od poprzedników z PiS i SLD. Tylko tyle i a? tyle.

Redakcja