Nowe teksty w dziale artyku?y z internetu
Dodane przez Adam Smiech dnia Styczeń 29 2008 22:58:23
Otrzymali?my dwa bardzo ciekawe teksty od p. Marka G?ogoczowskiego, obydwa dotycz?ce Bia?orusi i sytuacji Polaków tam?e. Artyku?y dost?pne s? w dziale Artyku?y-Artyku?y z internetu lub bezpo?rednio:1. Leokadia Rewkowska - Polsko-bia?oruskie refleksje Link

2. Stefan Pastuszewski - Bia?oruski naród pa?stwowy Link

Warto zapozna? si? z tymi tekstami. Pozwalaj? i pomagaj? spojrze? na problem bia?oruski i problem polskiej mniejszo?ci, zupenie inaczej od skrajnie zafa?szowanego obrazu medialnego, z którego wynika, ?e jedynymi Polakami na Bia?orusi s? And?elika Borys i Andrzej Poczobut plus niewielkie, oddane im grono przyjació?. Tymczasem jest dok?adnie odwrotnie. Ludzie ci tworz? grup?, ale grup? wyobcowan? z szerokiego ?rodowiska polskiego. ??czy ich dyspozycyjno?? wobec o?rodków zewn?trznych takich jak Fundacja Batorego, Gazeta Wyborcza oraz, jeszcze dalej id?c, wobec o?rodków ameryka?skich pragn?cych, jak na razie bez powodzenia, dokona? rewolucji na Bia?orusi, której cele s? ró?norakie. Najwa?niejsze z nich to:

- odsuni?cie od w?adzy znienawidzonego A. ?ukaszenki i zast?pienie go uleg?? Zachodowi kuk?? na wzór zdrajców serbskich, którzy sprzedali za garstk? dolarów Slobodana Miloszewicza
- wprowadzenie systemu demokracji kontrolowanej na wzór krajów Europy ?r.-Wsch. po 89 r.
- dalsze przybli?enie pot?gi ameryka?skiej do granic Rosji w ramach planu osaczania Moskwy

Bia?orusini i Polacy zamieszkuj?cy pa?stwo Bia?oru? na razie trzymaj? si?, nie id?c na lep podejmowanych co jaki? czas prowokacji. Nie jest im ?atwo, zw?aszcza Polakom, których prawdziwi przywódcy z p. Józefem ?ucznikiem na czele maj? zakaz wjazdu do Polski ("za?atwiony" przez p. Borys via konsulat polski[?] w Grodnie - za dyspozycyjno?ci? wobec czynników zewn?trznych id? konkretne dzia?ania) i s? na ka?dym kroku obrzucani b?otem przez ró?nych pseudoprzyjació? Polski i Polaków. Polacy s? wykorzystywani do ich bli?szych i dalszych, ale zgo?a niepolskich, celów. Efekt jest taki, ?e Polacy bia?oruscy czuj? si? opuszczeni przez Macierz, kwitn? konflikty podsycane z zewn?trz, post?puje apatia i rozczarowanie. I to jest w?a?nie rzeczywisty cel wszystkich "zatroskanych" o Bia?oru? i o tamtejszych Polaków. G?upców, którzy nabieraj? si? na tani? propagand? GW, TVP i mediów prywatnych, nie bierzemy pod uwag?. W ko?cu nie siej? ich, sami si? rodz?.
Wykorzystuj?c okazj? podajemy równie? adres strony internetowej Polaków na Bialorusi - www.polacy.by