79 rocznica ?mierci Romana Dmowskiego
Dodane przez Adam Smiech dnia Styczeń 03 2018 01:09:18

W kolejn? rocznic? ?mierci wielkiego Polaka prezentujemy kilka ilustracji zwi?zanych z Jego ?yciem i ?mierci?.


Warta przy trumnie Pana Romana

Patrz ca?o??
Rozszerzona zawartość newsa

W kolejn? rocznic? ?mierci wielkiego Polaka prezentujemy kilka ilustracji zwi?zanych z Jego ?yciem i ?mierci?.


Warta przy trumnie Pana RomanaOk?adka czeskiego wydania ksi??ki "Niemcy, Rosja i kwestia polska"Satyra obrazkowa na Dmowskiego w czasopi?mie "Mucha" w zwi?zku z jego rezygnacj? z mandatu w Dumie w 1909 r. Podpis pod rysunkiem brzmi: "Koniec aktu I-go. - Te oto pozytywne owoce realnej pracy politycznej naszego czcigodnego prezesa, p. Dmowskiego, wobec zrzeczenia si? przez niego mandatu, mamy wys?a? dringend do archiwum Ko?a w Petersburgu." [dringend (niem.) - pilnie]Ok?adka broszury Wincentego Rzymowskiego "rozprawiaj?cego si?" z Dmowskim jako czcicielem "diab?a", czyli ZSRR. Ciekawostka - Wincenty Rzymowski zosta? ministrem spraw zagranicznych w Rz?dzie Tymczasowym powsta?ym na mocy postanowie? ja?ta?skich Wielkiej Trójki, czyli rz?dzie w du?ym stopniu podporz?dkowanym ZSRR i g?osz?cym jednym g?osem (wraz z Miko?ajczykiem) polityk? przyja?ni i wspó?pracy z ZSRR.Artyku? z pisma "Sokó?" o sokolskich zwi?zkach Dmowskiego.Strona tytu?owa czasopisma angielskiego "The Slavonic Review", w którym Stanis?aw Kozicki na zamówienie redakcji zamie?ci? artyku? wspomnieniowy o Dmowskim.