prof. Maciej Giertych o m?odych narodowcach
Dodane przez Adam Smiech dnia Grudzień 13 2017 08:54:35

Na ?wi?ta prof. Maciej Giertych wyda? nowy numer "Opoki w Kraju". Jest tam kilka ciekawych tekst?w i stwierdze?. W kontek?cie mojego tekstu o narodowcach ("narodowcach") mie?ci si? nast?puj?cy komentarz prof. Giertycha:

"Posz?o w ?wiat, ?e 60-tysi?czny t?um na Marszu Niepodleg?o?ci w dniu 11.XI.2017 g?osi? has?a rasistowskie. Ten incydent wi?cej nam zrobi? szkody, ni? tysi?ce wpis?w o "polskich obozach koncentracyjnych". M?odzi powo?uj? si? na Dmowskiego, ale nic z niego nie rozumiej?. Za Konecznym mo?na m?wi? o obronie naszej ?aci?skiej cywilizacji przed innymi, ale wzywanie do czysto?ci rasowej, to bezdenna g?upota. Je?eli to by?a prowokacja, to gdzie wewn?trzna stra? porz?dkowa? Czemu rzecznik MW m?wi o "separatyzmie rasowym"? W ko?ciele ?w. Barbary, na Mszy ?w. przed Marszem Niepodleg?o?ci, pewna dziewczyna rozwin??a afisz ze s?owami Jana Paw?a II: "Rasizm to grzech". Zosta?a si?? wyrzucona z ko?cio?a.

Kiedy wreszcie m?odzie? prawicowa doczeka si? m?drzejszych przyw?dc?w?"