Prof. Modzelewski o rewolucji bolszewickiej
Dodane przez Adam Smiech dnia Listopad 22 2017 12:25:36

Profesor Witold Modzelewski, specjalista od prawa podatkowego jest r?wnie? - o czym mo?e niekt?rzy nie wiedz? - autorem czterech ju? w tej chwili ksi??ek po?wi?conych tematyce rosyjskiej, w uj?ciu historycznym, tera?niejszym i przysz?ym, w kontek?cie zw?aszcza stosunk?w Polski z Rosj?/ZSRR. S? to pozycje niezwykle cenne, w szczeg?lno?ci w naszej codzienno?ci, wype?nionej nieprzytomn? rusofobi?, kreowan? przez pa?stwo polskie za po?rednictwem naczelnych w?adz, tzw. opozycji, medi?w pa?stwowych i prywatnych. Przyk?ad ostatnich przepychanek na linii Tusk-PiS i wzajemne oskar?enia o bycie agentem Kremla, najbardziej dobitnie pokazuje stopie? - okre?lmy to tak, jak na to obecna sytuacja w pe?ni zas?uguje - zidiocenia "elit" naszej Ojczyzny. Patrzymy na to bezsilni wobec intelektualnego - nomen omen - gradiuszczego chamstwa fanatycznych antykomunist?w/rusofob?w. Dlatego g?os profesora Modzelewskiego jest jak tlen na szczycie absurdu, na kt?rym si? znajdujemy. Oceny Profesora s? w zaskakuj?co wielu punktach ca?kowicie zbie?ne z ocenami endeckimi. Z przyjemno?ci? zapraszam Pa?stwa do wys?uchania profesora Modzelewskiego, a je?li kto? chce i go na to sta?, niech po prostu zakupi najnowszy i wcze?niejsze tomy tego wyj?tkowego na dzisiejszym rynku wydawnictwa. Ksi??ki mo?na zakupi? u wydawcy - Ksi?garnia ISP - Modzelewski. Podpowiadam jednak, ?eby poszuka? ksi??ek tak?e gdzie indziej, z wiadomych powod?w.

Adam ?miech


Film ma dwie cz??ci. Drug? znajd? Pa?stwo po wej?ciu w "wi?cej".Wi?cej...

Rozszerzona zawartość newsa

Profesor Witold Modzelewski, specjalista od prawa podatkowego jest r?wnie? - o czym mo?e niekt?rzy nie wiedz? - autorem czterech ju? w tej chwili ksi??ek po?wi?conych tematyce rosyjskiej, w uj?ciu historycznym, tera?niejszym i przysz?ym, w kontek?cie zw?aszcza stosunk?w Polski z Rosj?/ZSRR. S? to pozycje niezwykle cenne, w szczeg?lno?ci w naszej codzienno?ci, wype?nionej nieprzytomn? rusofobi?, kreowan? przez pa?stwo polskie za po?rednictwem naczelnych w?adz, tzw. opozycji, medi?w pa?stwowych i prywatnych. Przyk?ad ostatnich przepychanek na linii Tusk-PiS i wzajemne oskar?enia o bycie agentem Kremla, najbardziej dobitnie pokazuje stopie? - okre?lmy to tak, jak na to obecna sytuacja w pe?ni zas?uguje - zidiocenia "elit" naszej Ojczyzny. Patrzymy na to bezsilni wobec intelektualnego - nomen omen - gradiuszczego chamstwa fanatycznych antykomunist?w/rusofob?w. Dlatego g?os profesora Modzelewskiego jest jak tlen na szczycie absurdu, na kt?rym si? znajdujemy. Oceny Profesora s? w zaskakuj?co wielu punktach ca?kowicie zbie?ne z ocenami endeckimi. Z przyjemno?ci? zapraszam Pa?stwa do wys?uchania profesora Modzelewskiego, a je?li kto? chce i go na to sta?, niech po prostu zakupi najnowszy i wcze?niejsze tomy tego wyj?tkowego na dzisiejszym rynku wydawnictwa. Ksi??ki mo?na zakupi? u wydawcy - Ksi?garnia ISP - Modzelewski. Podpowiadam jednak, ?eby poszuka? ksi??ek tak?e gdzie indziej, z wiadomych powod?w.
Adam ?miechCz??? I


Cz??? II


Nowo?? wydawnicza
"Polska - Rosja. Refleksje na stulecie bolszewickiej rewolucji"
- Witold Modzelewski


Od Autora

Mija 100 lat od bolszewickiego, z istoty antyrosyjskiego przewrotu, zwanego do dzi? "Rewolucj? Pa?dziernikow?". Nasze, polskie postawy wobec bolszewizmu by?y (s??) pasmem wadliwych diagnoz i strategicznych b??d?w o d?ugotrwa?ych, istotnych r?wnie? dzi? skutkach. Przed stu laty bez sensu opowiedzieli?my si? w wojnie bolszewicko-rosyjskiej po stronie "rewolucjonist?w", daj?c szans? przetrwania ich zbrodniczemu re?imowi, kt?ry niszcz?c Rosj? by? w ocenie ?wczesnych polityk?w pono? naszym realnym sojusznikiem.

A przecie? by? niepor?wnywalnie gro?niejszym przeciwnikiem ni? dogorywaj?ca w?wczas Rosja, o czym mogli?my si? szybko przekona? ju? po trzech latach - w sierpniu 1920 roku - ratowa? nas wtedy "cud nad Wis??". P??niej pi?sudczycy r?wnie b??dnie traktowali bolszewickie rz?dy za "najbardziej przyjazny Polsce wariant pa?stwa rosyjskiego" (!). Kl?ski 1939 roku, a zw?aszcza dzie? 17 wrze?nia, m?g? nas przekona?, ?e o geopolityce nie mamy zielonego poj?cia. Potem pod niemieck? okupacj?, pozosta?o nam tylko poni?aj?ce oczekiwanie na "czerwon? zaraz?", kt?ra mia?a nas "uratowa? od czarnej (czyli niemieckiej) ?mierci". I uratowa?a, narzucaj?c jednak swoj? wersj? "Polski Ludowej", kt?ra przecie? w istocie trwa do dzi?, mimo ?e od ponad ?wier?wiecza nie ma ju? bolszewickiego "socjalizmu" i ich pa?stwa - Zwi?zku Radzieckiego. My jednak wci?? tkwimy w starych urojeniach, pope?niaj?c po raz kolejny te same b??dy: sp??niony, w istocie bezprzedmiotowy "antykomunizm", uto?samiamy z rusofobi?, czyli z nienawi?ci? do najwa?niejszej ofiary ich re?imu ??czymy z bezwarunkow? uleg?o?ci? wobec Niemiec, kt?re - podobnie jak przed stu laty - nazywamy "niepodleg?o?ci?". Najwa?niejszymi deponentami bolszewickich postaw s? dzi? zagorzali... "antykomuni?ci"; czas przesz?y sprzed stu lat wci?? ?yje w nas uniemo?liwiaj?c wyrwanie si? z naszych s?abo?ci, wyzbycie si? fobii oraz politycznego infantylizmu.

O naszych starych i nowych rozliczeniach z bolszewizmem i jego wsp??czesnymi demonami jest ta ksi??ka. Zaprzecza to wielu obowi?zuj?cym do dzi? "zachodnim" bajeczkom, przy pomocy kt?rych "wyja?niamy" nasz? przesz?o?? i tera?niejszo??. Jej lektura mo?e by? dla nas gorzk?, wr?cz przygn?biaj?c?. Mo?e jednak w czasach zamykaj?cych epok? III RP, warto podj?? pr?b? zrozumienia przesz?ych 100 lat i wyzwoli? si? z demon?w przesz?o?ci, kt?re zrodzi?y si? w listopadowe dni 1917r. Mo?e dzi?ki temu co? odbudujemy w naszych relacjach z Rosj?.

"Polska - Rosja. Refleksje na stulecie bolszewickiej rewolucji"
Tom IV, Witold Modzelewski, stron 260, format 140x225 mm, oprawa twarda
wydawnictwo Instytutu Studi?w Podatkowych
Ksi?garnia ISP - Modzelewski