Zmar? Bobby Fischer, mistrz szachowy
Dodane przez Administrator dnia Styczeń 19 2008 18:18:20
Bobby Fischer, s?ynny szachista, niepokonany mistrz ?wiata w latach 1972-75, zmar? 17 stycznia br. w wieku 65 lat w Reykjaviku.
Robert "Bobby" Fisher by? cudownym dzieckiem: zafascynowa? si? szachami w wieku 6 lat i ju? w wieku 14 lat zosta? mistrzem juniorów Stanów Zjednocznych, a w wieku 16 lat - mistrzem seniorów. Od tego czasu stawa? si? niepokonanym przeciwnikiem na arenie ?wiatowej, szczególnie w meczach z arcymistrzami radzieckimi.

Przez po?ow? swojego ?ycia prowadzi? ostr? kampani? przeciwko twierdzeniom jakoby by? ?ydem. W 1984 roku wys?a? list do wydawcy Encyklopedia Judaica stwierdzaj?cy, ?e nie jest i nigdy nie by? ?ydem i za??da? wycofania swojego nazwiska z tej encyklopedii, co wydawcy uczynili. Od mniej wi?cej tego czasu toczy? bój ze ?rodowiskiem ?ydowskim twierdz?c otwarcie, ?e ?ydzi s? zgub? dla ?wiata i ?e ich wp?ywy i dzia?ania destabilizuj? spo?ecze?stwa. By? wielokrotnie szykanowany, zatrzymywany i wi?ziony. Jednym z ostatnich incydentów by?o zatrzymanie na lotnisku w Tokio.
Rozszerzona zawartość newsa
Jak twierdzi? w wywiadach radiowych, w?adze ameryka?skie pod wp?ywem si? ?ydowskich, w podst?pny i bezprawny sposób odebraly mu paszport, co by?o przyczyn? zatrzymania w 2004 roku i wydalenia z Japonii, gdzie mieszkal ze swoj? ?on? - Japonk?, równie? mistrzyni? szachow?. Dowodzi?, ?e paszport, którym si? pos?ugiwa? by? wydany przez ambasad? ameryka?sk? w Szwajcarii zaledwie rok wcze?niej i ?e by? ca?y czas wa?ny. Zwróci? si? o azyl polityczny do Niemiec, powo?uj?c si? na obywatelstwo niemieckie swojego ojca, jednak w?adze Niemiec odmówi?y tej pro?by. Podobnie uczyni?y w?adze Islandii, cho? przyzna?y mu prawo do osiedlenia si? w tym kraju, gdzie mieszka? do ko?ca ?ycia.

Po tzw. terrorystycznych atakach 9-11, Fischer twierdzi?, ?e by?y one dzie?em wywiadów ameryka?skiego i izraelskiego, a na wiadomo?? w tym dniu o tym, ?e zaatakowano Pentagon i Bia?y Dom, odpowiedzia? w wywiadzie radiowym dla stacji filipi?skiej, ?e "To ?wietna wiadomo??". Wyzna? te?, ?e "nikt nawet nie interesuje si? tym, ?e Stany Zjednoczone i Izrael morduj? Palesty?czyków." Wzywa? do "zamkni?cia wszystkich synagog" w USA i unieszkodliwienia "setek tysi?cy przywódców ?ydowskich w Ameryce" i "aresztowania ?ydów". Wkrótce po tym ameryka?skie w?adze szachowe w cofn??y mu cz?onkostwo w Federacji Szachowej.

Bobby Fischer prowadzi? ?ycie ekscentryka, jednak jasno?? jego umys?u, doskona?a pami?? i charakterystyczne spojrzenie na polityk? ?wiatow?, towarzyszy?y mu do ko?ca ?ycia.

W informacji o ?mierci, agencja izraelska JTA zada?a po?miertnie cios wymierzony z premedytacj? pisz?c, ?e zmar? "Bobby Fischer, mistrz szachowy. Urodzony jako ?yd."

bibula.com