List otwarty ws. obcych wojsk w Polsce
Dodane przez Adam Smiech dnia Luty 15 2017 13:24:13
Od zaprzyja?nionego ?rodowiska otrzymali?my nast?puj?cy list otwarty. Jednodniówka Narodowa identyfikuje si? z jego przes?aniem.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 roku

LIST OTWARTY W SPRAWIE OBECNO?CI WOJSK AMERYKA?SKICH W POLSCE

My ni?ej podpisani - polskie organizacje spo?eczne i mieszka?cy Warszawy - w 72. Rocznic? Wyzwolenia Stolicy Polski spod okupacji niemieckiej, wyra?amy swoje obawy i sprzeciw wobec wprowadzenia i rozlokowania wojsk Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó?nocnej na terytorium naszej Ojczyzny. Obecno?? obcych wojsk na terytorium naszego kraju zawsze w historii by?a symbolem pozbawiania Polaków rzeczywistej Niepodleg?o?ci i pe?nej Suwerenno?ci. Dzi? obecno?? obcych wojsk na polskim terytorium stanowi zagro?enie naszego pokojowego bytu i niesie gro?b? wci?gni?cia nas, pod flag? NATO, w konflikt z naszymi s?siadami w imi? nie polskich interesów.

Bieg historii wskazuje, ?e USA od dwóch wieków realizuje polityk? prowadzenia dzia?a? zbrojnych poza granicami swego kraju. Równocze?nie za spraw? USA wybucha?y i wybuchaj? wojny w ró?nych zak?tkach globu ziemskiego. To jest podstaw? ich dzisiejszej imperialnej pot?gi. Wsz?dzie poza terytorium USA ?o?nierze ameryka?scy strzeg? wy??cznie interesów ameryka?skiego kapita?u i ameryka?skiej racji stanu, a nie kraju do którego wkroczyli. Tam gdzie pojawiaj? si? ameryka?scy ?o?nierze, wcze?niej lub pó?niej dochodzi do krwawych lokalnych wojen, rzekomo "w obronie demokracji". Na przyk?adzie krajów ba?ka?skich, Iraku, Libanu, Afganistanu, Syrii, wida?, ?e tak?e w ostatnich latach, rezultatem obecno?ci wojsk USA w innych krajach zawsze s? miliony zabitych i okaleczonych ludzi oraz potworne zniszczenia dóbr materialnych - lecz nigdy ameryka?skich.


Czytaj ca?o??
Rozszerzona zawartość newsa
Od zaprzyja?nionego ?rodowiska otrzymali?my nast?puj?cy list otwarty. Jednodniówka Narodowa identyfikuje si? z jego przes?aniem.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 roku

LIST OTWARTY W SPRAWIE OBECNO?CI WOJSK AMERYKA?SKICH W POLSCE

My ni?ej podpisani - polskie organizacje spo?eczne i mieszka?cy Warszawy - w 72. Rocznic? Wyzwolenia Stolicy Polski spod okupacji niemieckiej, wyra?amy swoje obawy i sprzeciw wobec wprowadzenia i rozlokowania wojsk Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó?nocnej na terytorium naszej Ojczyzny. Obecno?? obcych wojsk na terytorium naszego kraju zawsze w historii by?a symbolem pozbawiania Polaków rzeczywistej Niepodleg?o?ci i pe?nej Suwerenno?ci. Dzi? obecno?? obcych wojsk na polskim terytorium stanowi zagro?enie naszego pokojowego bytu i niesie gro?b? wci?gni?cia nas, pod flag? NATO, w konflikt z naszymi s?siadami w imi? nie polskich interesów.

Bieg historii wskazuje, ?e USA od dwóch wieków realizuje polityk? prowadzenia dzia?a? zbrojnych poza granicami swego kraju. Równocze?nie za spraw? USA wybucha?y i wybuchaj? wojny w ró?nych zak?tkach globu ziemskiego. To jest podstaw? ich dzisiejszej imperialnej pot?gi. Wsz?dzie poza terytorium USA ?o?nierze ameryka?scy strzeg? wy??cznie interesów ameryka?skiego kapita?u i ameryka?skiej racji stanu, a nie kraju do którego wkroczyli. Tam gdzie pojawiaj? si? ameryka?scy ?o?nierze, wcze?niej lub pó?niej dochodzi do krwawych lokalnych wojen, rzekomo "w obronie demokracji". Na przyk?adzie krajów ba?ka?skich, Iraku, Libanu, Afganistanu, Syrii, wida?, ?e tak?e w ostatnich latach, rezultatem obecno?ci wojsk USA w innych krajach zawsze s? miliony zabitych i okaleczonych ludzi oraz potworne zniszczenia dóbr materialnych - lecz nigdy ameryka?skich.

Nie chcemy w Polsce powtórki z Ba?kanów. Nie chcemy by? kolejnym krajem, w którym Amerykanie wprowadzaj? si?? swoje "demokratyczne" porz?dki, swój ?ad i swoje zwyczaje oparte na bezwzgl?dnym wyzysku ludzi pracy, poprzedzaj?c je obecno?ci? swoich wojsk. Nie wierzymy w skuteczno?? obrony Polski przez Amerykanów, gdy? w przesz?o?ci mieli?my ju? smutne do?wiadczenia z wywi?zywania si? ówczesnych Sojuszników z przyj?tych zobowi?za? wobec Polski, w tym Stanów Zjednoczonych. Pami?tamy, ?e decyzje tzw. Wielkiej Trójki, jakie zapad?y na konferencjach w Teheranie i Ja?cie w latach 1943 i 1945, by?y bez zastrze?e? akceptowane przez Rz?d USA i nie uwzgl?dnia?y interesów Polski, mimo ?e byli?my wówczas licz?cym si? pa?stwem walcz?cym z Niemcami. W?a?nie wówczas zostali?my sprzedani przez naszych sojuszników z USA, którzy kierowali si? wy??cznie swoimi, egoistycznymi interesami. Jeste?my przekonani, ?e zrobi? to ponownie je?eli b?dzie to le?a?o w ich interesach.

O w?asny potencja? obronny powinni?my zadba? sami. Ameryka?skie gwarancje bezpiecze?stwa, wyra?ane poprzez instalowanie w?asnych wojsk na terytorium naszej Ojczyzny, to czysta iluzja, to slogan pozbawiony realnej warto?ci albowiem wbrew propagandowej retoryce dzi? Polsce nie zagra?a ?adne niebezpiecze?stwo. Nie zgadzamy si?, aby nasza Ojczyzna - Polska, sta?a si? kolejn? ofiar? ameryka?skiej imperialnej polityki, ameryka?skiego ekspansjonizmu. Nie chcemy, by tragiczn? prawd? okaza? si? powtarzany obecnie w Polsce sarkazm, ?e "USA zamierza bi? si? z Rosj? o Ukrain? do ostatniego polskiego ?o?nierza".

Sygnatariuszami „Listu otwartego” s?:

Organizacje kombatanckie i spo?eczne:

- Krajowa Rada Kombatantów Wojska Polskiego Zwi?zku Kombatantów RP i By?ych Wi??niów Politycznych,

- Zarz?d Rejonowy ZKRPiBWP Warszawa-Praga Pó?noc,

- Rada Krajowa ?rodowiska Polaków By?ych ?o?nierzy Armii Radzieckiej Zwi?zku Kombatantów RP i BWP,

- Rada Krajowa ?o?nierzy Armii Ludowej przy ZG ZKRPiBWP,

- Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny ?wiatowej,

- Komitet Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau,

- Spo?eczny Komitet Obrony Symboli Pami?ci Ofiar Wojen,

- Warszawski Komitet Antywojenny,

- Stowarzyszenie ?o?nierzy Zawodowych W Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin,

- Ruch Odnowy Rzeczypospolitej Polskiej,

- Ruch Suwerenno?? Narodu Polskiego,

- Obóz Wielkiej Polski,

- Bractwo ?wi?tego Stanis?awa,

- Okr?g Warszawski Polskich Dru?yn Strzeleckich,

- CSLI Lazarus Union,

- Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku;

Osoby indywidualne:

- dr Jacek Wilczur - ?o?nierz Zgrupowa? Partyzanckich Armii Krajowej pod dowództwem Jana Piwnika "Ponurego" w Okr?gu Kielecko-Radomskim AK "Jod?a" i Batalionów Ch?opskich pod dowództwem Jerzego Madeja w Obwodzie Koneckim na Kielecczy?nie,

- Oficerowie Wojska Polskiego rezerwy i w stanie spoczynku,

- Emeryt Policji,

- Maciej Por?ba - syn re?ysera Bohdana Por?by

"List otwarty" zosta? przekazany do wiadomo?ci:

- Prezydenta RP,

- Marsza?ka Sejmu RP,

- Marsza?ka Senatu RP,

- Premiera Rz?du RP,

- Mediów