Opluwania Polski ci?g dalszy.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Styczeń 16 2008 12:09:25
Tomasz Gross konsekwentnie od lat szkaluje dobre imi? Rzeczpospolitej wypisuj?c niewiarygodne bzdury, w grafoma?skich ksi??kach okre?lanych mianem „historycznych”. Pisanie o jego pogl?dach zakrawa? mo?e na prac? lekarza psychiatry badaj?cego patologiczny przypadek „chorego z nienawi?ci”.

W dzia?aniu Grossa i jemu podobnych wida? jednak ?elazn? konsekwencj? w przedstawianiu Polski i Polaków jako pa?stwa i narodu zacofanego, prymitywnego, kieruj?cego si? t.zw. antysemityzmem objawiaj?cym si? w ch?ci dorobienia si? na bogactwie ?ydów. Prawda jest taka, ?e to ?ydzi, korzystaj?c z wyj?tkowej tolerancji Polaków, a potem we wspó?pracy z zaborcami, dorabiali si? fortun ?eruj?c na polskiej krwawicy! Szczególnym przyk?adem niech b?dzie ?ód?.

Strategia Grossa polega na próbie pozbawienia Polaków dumy narodowej. Dumy wynikaj?cej z historii Wielkiego Narodu, który potrafi? stworzy? mocarstwo i forsowa? swoje warunki innym. A przecie? w?a?nie, niegdy? tak by?o. Teraz mamy by? narodkiem wstydz?cym si? swojej historii, mamy by? nie dumni, ale zawstydzeni nasz? dzia?alno?ci?. Wyrabia Gross poczucie winy Polaków za czyny, których nigdy nie pope?nili.

To jest przygotowywanie gruntu pod przysz?e brutalne ??dania ?ydów, zwrotu „ich” w?asno?ci. W?asno?ci, któr? przej?li w sposób nie uprawniony przy pomocy sztucznych zad?u?e?, wspó?pracuj?c z administratorami polskiej w?asno?ci, kiedy nie dysponowali?my pa?stwem. Przykro to mówi?, ale pogl?dy tego typa trafiaj? na podatny grunt. G?ównie m?odzie?y, która nie jest uczona historii i kultury w?asnego pa?stwa przez co nie rozumie bezczelnych ??da?, uzasadnianych k?amliw? propagand? rzekomych „polskich win”. ,
Zastanawia równie? to, ?e znalaz? si? w Polsce wydawca, który uzna? za s?uszne wydanie owego ?ydowskiego „bzdetu”. Zamiast dyskutowa?, raczej powinno si? mówi? o „k?amstwach Tomasza Grossa” oraz uznanie go za persona non grata, w Polsce.