Podbrodzie - relacja+foto
Dodane przez Adam Smiech dnia Grudzień 05 2016 10:18:58
Dzi?ki uprzejmo?ci organizatorów udost?pniamy relacj? z uroczysto?ci w Podbrodziu wzbogacon? zdj?ciami.

3 grudnia 2016 roku w Pabrade (pol. Podbrodzie), miejscowo?ci po?o?onej niedaleko Wilna, b?d?cej skupiskiem mniejszo?ci polskiej na Litwie - litewskiej Polonii, odby?y si? uroczysto?ci po?wi?cone trudnemu okresowi stosunków polsko-litewskich.

Miasto Podbrodzie (prawa miejskie nadane w 1521 roku przez Króla Zygmunta Starego) w listopadzie 1939 roku zosta?o wybrane przez w?adze litewskie na lokalizacje obozu przej?ciowego dla mieszka?ców Wile?szczyzny, obywateli II RP, osoby ró?nych narodowo?ci i wyzna? (Polacy, Bia?orusini, Rosjanie, ?ydzi, katolicy i prawos?awni, ...), których ówczesne litewskie w?adze traktowa?y jako element niepewny ?wiatopogl?dowo i politycznie.

Niedawno przeprowadzone badania historyczne jednoznacznie wykaza?y, ?e w tej miejscowo?ci znajdowa? si? tak?e litewski obóz pracy.

Czytaj ca?o??
Rozszerzona zawartość newsa
Dzi?ki uprzejmo?ci organizatorów udost?pniamy relacj? z uroczysto?ci w Podbrodziu wzbogacon? zdj?ciami.

3 grudnia 2016 roku w Pabrade (pol. Podbrodzie), miejscowo?ci po?o?onej niedaleko Wilna, b?d?cej skupiskiem mniejszo?ci polskiej na Litwie - litewskiej Polonii, odby?y si? uroczysto?ci po?wi?cone trudnemu okresowi stosunków polsko-litewskich.


Miasto Podbrodzie (prawa miejskie nadane w 1521 roku przez Króla Zygmunta Starego) w listopadzie 1939 roku zosta?o wybrane przez w?adze litewskie na lokalizacje obozu przej?ciowego dla mieszka?ców Wile?szczyzny, obywateli II RP, osoby ró?nych narodowo?ci i wyzna? (Polacy, Bia?orusini, Rosjanie, ?ydzi, katolicy i prawos?awni, ...), których ówczesne litewskie w?adze traktowa?y jako element niepewny ?wiatopogl?dowo i politycznie.

Niedawno przeprowadzone badania historyczne jednoznacznie wykaza?y, ?e w tej miejscowo?ci znajdowa? si? tak?e litewski obóz pracy. Polacy, przetrzymywani w fatalnych warunkach masowo umierali. Liczni zatrzymani byli wysy?ani do obozów niemieckich, sk?d zazwyczaj ju? nigdy nie wracali. Dok?adna liczba ofiar do dzi? nie jest znana.

Sobotnie uroczysto?ci by?y zorganizowane przez organizacje polonijne i spo?eczne z Polski. Uroczysto?? ta mia?a na celu upami?tnienie kolejnego miejsca polskiej martyrologii.

3 grudnia, w zimne sobotnie pó?ne popo?udnie w Podbrodziu (lit. Pabrade), kilkudziesi?ciu dzia?aczy polskich organizacji spo?ecznych, polonijnych i kombatanckich z Bia?egostoku, Warszawy, ?odzi, Suwa?k oraz innych regionów Polski, spotka?o si?, by uczci? pami?? ofiar litewskiego Obozu Pracy, który funkcjonowa? w tej miejscowo?ci na prze?omie lat 1939/40. Przyjechali tu bardzo ró?ni ludzie, reprezentuj?cy bardzo ró?norodne ?rodowiska, przyjechali by wspólnie odda? ho?d ofiarom litewskich represji wobec obywateli II Rzeczpospolitej.

Mimo i?cie zimowej aury, ch?odu i zm?czenia trudami wielogodzinnej podró?y, wszyscy uczestnicy uroczysto?ci byli bardzo zadowoleni ?e si? tu znale?li.
U obecnych wyczuwa?o si? powag?, skupienie i prawdziwie patriotyczne emocje.
Uczestnicy uroczysto?ci z Polski przywie?li ze sob? dwa dwu i pó? metrowe drewniane krzy?e, które zosta?y tu ustawione.

Wspólnymi si?ami wszystkich przyby?ych na uroczysto?ci, ustawiono dwa krzy?e: katolicki i prawos?awny, na wieczn? pami?? o polskich obywatelach ró?nych narodowo?ci i wyzna?, o ludziach, którzy w tym miejscu zmarli lub zostali zabici przez litewskie w?adze w funkcjonuj?cych tu obozach: przej?ciowego i obozu pracy. Nast?pnie z?o?ono wie?ce, zapalono znicze... Na wie?cach szarfy z napisami: "Pami?ci wszystkich obywateli Polski poleg?ych w litewskim obozie pracy w Podbrodziu w okresie listopad 1939 - czerwiec 1940" oraz "Pami?ci wszystkich obywatelom II RP wyznania prawos?awnego zmar?ym w litewskim obozie pracy w Podbrodziu w okresie listopad 1939 - czerwiec 1940".

Oficjaln? cz??? uroczysto?ci zako?czy?y wspólne modlitwy (katolickie i prawos?awne) za pokój dusz ofiar obozów w Podbrodziu.

Wczorajsze uroczysto?ci w Podbrodziu to pocz?tek przywracania do polskiej ?wiadomo?ci kolejnych miejsc pami?ci - martyrologii polskich obywateli, tym razem na terenie Litwy, pami?? o ludziach zam?czonych tu przez litewskich katów, zanim jeszcze nad Europ? zapad?a noc niemieckiego nazizmu.