Prof.Wolniewicz o powstaniach, wykl?tych i Rosji
Dodane przez Adam Smiech dnia Listopad 21 2016 01:41:13


Z prawdziw? przyjemno?ci? polecamy Sympatykom i Go?ciom Jednodniówki Narodowej najnowsze wyst?pienia prof. Bogus?awa Wolniewicza w ramach jego cyklu na portalu You Tube - G?os Racjonalny. Dotycz? one ró?nych form polskiego patriotyzmu, ze szczególnym naciskiem po?o?onym przez Profesora na jego tragiczne wyrazy w postaci powstania warszawskiego i tzw. ?o?nierzy wykl?tych. Drugi odcinek ko?czy si? rozwa?aniami na temat panuj?cej obecnie w Polsce rusofobii. Zach?caj?c do obejrzenia mog? tylko powiedzie?, ?e oceny Autora s? ostre jak brzytwa i id? twardo i bezwzgl?dnie pod pr?d obowi?zuj?cej propagandzie. Z satysfakcj? tak?e zauwa?am, ?e owe oceny i pogl?dy s? ca?kowicie zgodne z tym, co g?osi w tych kwestiach Jednodniówka Narodowa od pocz?tku swego istnienia, za? stoj?cy za ni? ludzie od pocz?tku swojej drogi politycznej. Polecaj?c odwiedzenie kana?u Profesora na YT, chcia?bym zach?ci? równie? do zapoznania si? z komentarzami. Zw?aszcza d?ugi komentarz cz?owieka z emblematem Falangi przy nazwisku wywo?a? u mnie smutn? refleksj? - jak? formacj? musz? przechodzi? obecnie ludzie odwo?uj?cy si? graficznie i werbalnie do tradycji polskiego ruchu narodowego, ?eby prezentowa? równie obce tej tradycji pogl?dy, nie bior?ce pod uwag? niczego, co by je podwa?a?o i szermuj?ce patriotycznym frazesem. To wychów grupy panów, którzy uwierzyli w swoj? misj? permanentnej walki z Rosj? i komun?, ale i id?ca równolegle kreacja medialna. Naprawd? jest mi z tego powodu przykro, bo dotyka to najcenniejszych spo?ród m?odego pokolenia - tych, którzy maj? w sobie naturalny ?adunek patriotyzmu. Dzi? zostali g??boko wypaczeni, a wiadomo z do?wiadczenia, ?e tragicznym patriotyzmem ofiary ?atwo si? zarazi?, ale wyrwa? (si?) z niego, jest bardzo, bardzo trudno.
Adam ?miech