Pa?dziernikowe refleksje
Dodane przez Adam Smiech dnia Październik 17 2016 10:44:32

Pa?dziernik to miesi?c bardzo mi bliski. Niegdy? w tym miesi?cu pojawi?em si? na ?wiecie, ale có? tam ja, wa?niejsze s? pa?dziernikowe rocznice historyczne oraz wydarzenia bie??ce. Tak si? z?o?y?o, ?e w 2016 r. dotycz? one g?ównie wojska i filmu.

Siódmego dnia mocno jesiennego w tym roku pa?dziernika mieli?my ogólnopolsk? premier? wspania?ego filmu Wojciecha Smarzowskiego "Wo?y?", a ju? tydzie? pó?niej nasi wypróbowani "bezalternatywni przyjaciele" czcili pami?? morderców z OUN/UPA podnios?ym marszem na ulicach Kijowa i wielu innych miast Ukrainy. W mi?dzyczasie banderowski szef ukrai?skiego IPN-u, znany konfabulator Wo?odymyr Wiatrowycz uzna? w wywiadzie dla Gaz.Wyb. rozkaz K?yma Samura dotycz?cy wymordowania Polaków na Wo?yniu za fa?szywk? KGB, wprowadzon? do obiegu przez szefa wo?y?skiego archiwum KPZR. Wywiad ko?czy si? radosn? refleksj? Wiatrowycza: Rok temu w sonda?u Rejtinh liczba sympatyków UPA na Ukrainie po raz pierwszy w historii by?a wi?ksza ni? przeciwników. To Majdan, nie ja, rozpocz?? zmian? stosunku Ukrai?ców do OUN i UPA. Ludzie dowiedzieli si? z rosyjskiej propagandy, ?e s? banderowcami, wi?c zacz?li sprawdza?, co to w istocie takiego. I od tej pory mamy ci?g?y wzrost popularno?ci ukrai?skiego nacjonalizmu.


Czytaj ca?o??...
Rozszerzona zawartość newsa

Pa?dziernik to miesi?c bardzo mi bliski. Niegdy? w tym miesi?cu pojawi?em si? na ?wiecie, ale có? tam ja, wa?niejsze s? pa?dziernikowe rocznice historyczne oraz wydarzenia bie??ce. Tak si? z?o?y?o, ?e w 2016 r. dotycz? one g?ównie wojska i filmu.

Siódmego dnia mocno jesiennego w tym roku pa?dziernika mieli?my ogólnopolsk? premier? wspania?ego filmu Wojciecha Smarzowskiego "Wo?y?", a ju? tydzie? pó?niej nasi wypróbowani "bezalternatywni przyjaciele" czcili pami?? morderców z OUN/UPA podnios?ym marszem na ulicach Kijowa i wielu innych miast Ukrainy. W mi?dzyczasie banderowski szef ukrai?skiego IPN-u, znany konfabulator Wo?odymyr Wiatrowycz uzna? w wywiadzie dla Gaz.Wyb. rozkaz K?yma Samura dotycz?cy wymordowania Polaków na Wo?yniu za fa?szywk? KGB, wprowadzon? do obiegu przez szefa wo?y?skiego archiwum KPZR. Wywiad ko?czy si? radosn? refleksj? Wiatrowycza: Rok temu w sonda?u Rejtinh liczba sympatyków UPA na Ukrainie po raz pierwszy w historii by?a wi?ksza ni? przeciwników. To Majdan, nie ja, rozpocz?? zmian? stosunku Ukrai?ców do OUN i UPA. Ludzie dowiedzieli si? z rosyjskiej propagandy, ?e s? banderowcami, wi?c zacz?li sprawdza?, co to w istocie takiego. I od tej pory mamy ci?g?y wzrost popularno?ci ukrai?skiego nacjonalizmu.
Wypowied? ta jest wa?na z dwóch powodów. Po pierwsze, mówi nam o jako?ci ?róde?, w których Ukrai?cy (ludzie) zacz?li sprawdza? co to takiego OUN/UPA. Po drugie za?, zadaje k?am bajeczkom rozpowiadanym w Polsce przez polityków pokroju pp. Waszczykowskiego, Piek?o etc. o marginalnym i nie rozwojowym charakterze nacjonalizmu ukrai?skiego. Nic tylko podzi?kowa? Wiatrowyczowi!

Ostatnie dni przynios?y tak?e straty kulturze polskiej. Odeszli Andrzejowie: Wajda i Kopiczy?ski. Ludzie oczywi?cie odmiennego formatu. Wajda, kto? kogo Anglosasi okre?laj? idiomem "larger than life", jako wykraczaj?cego poza standard, poza zwyk?? ocen?. W godzinie jego ?mierci pomi?my niefortunne wybory polityczne, zw?aszcza po 1989 r., pewien koniunkturalizm, tak?e z punktu widzenia sztuki filmowej (wpisanie si? troch? na si?? w nurt "kina moralnego niepokoju"). Na pewno by? to wielki polski re?yser, który nakr?ci? tak znakomite filmy jak Kana?, Popió? i diament, Lotna, Wszystko na sprzeda?, Brzezina, Cz?owiek z marmuru, Bez znieczulenia, Panny z Wilka, Danton itd., ale tak?e takie pere?ki jak nowela filmowa Przek?adaniec (z Filipskim i Kobiel?). Wajda to jednak dla mnie przede wszystkim arcydzie?o - Ziemia obiecana, pomimo pewnych odst?pstw od Reymonta i nieco odmiennego roz?o?enia akcentów, film absolutnie wybitny, który powsta? w najlepszym mo?liwym czasie. Jestem przekonany, ?e gdyby Ziemia obiecana powsta?a po 1989 r. by?aby tylko marnym cieniem filmu z lat 70-tych.

Tak, po prze?omie politycznym Andrzej Wajda nie do ko?ca si? odnalaz?. Cz??? jego twórczo?ci w tym okresie nosi znamiona wychodzenia naprzeciw zamówieniom politycznym, czy te? kr?cenia pod tez? z wiadomych o?rodków. Nie by?o jeszcze premiery Powidoków, st?d na razie najlepszym filmem Wajdy z ostatnich 25 lat jest dla mnie troch? teatralny Wyrok na Franciszka K?osa na podstawie prozy Stanis?awa Rembeka. Wajda to tak?e filmowe adaptacje polskiej klasyki, wreszcie teatr z Szekspirem i Dostojewskim na czele, a tak?e cyklem Z biegiem lat, z biegiem dni przeniesionym pó?niej na ekran telewizyjny. ?egnaj?c Wajd? zachowajmy w jak najlepszej pami?ci cho?by te wy?ej wspomniane dokonania…

Andrzej Kopiczy?ski, dla ogromnej wi?kszo?ci pozostanie na zawsze sympatycznym i jak?e wszystkim bliskim Czterdziestolatkiem, dla mniej licznych Kopernikiem, a dla mnie g?ównie porucznikiem Wiktorem Kotarskim z Jarz?biny czerwonej Ewy i Czes?awa Petelskich, filmowego fresku o wielkiej polskiej bitwie - zdobyciu Ko?obrzegu w 1945 r.
Bohater Kopiczy?skiego zacz?? swój wojskowy marsz pod Lenino. Rocznic? tej wa?nej bitwy polskiego ?o?nierza obchodz? dzisiaj ju? tylko nieliczni, "o podejrzanych sowiecko-komunistycznych konotacjach". Dane mi by?o w ubieg?ym roku, przy pi?knej pogodzie w Warszawie, uczestniczy? w skromnych obchodach tej rocznicy pod Grobem Nieznanego ?o?nierza, na zaproszenie sympatycznej i niezwykle wytrwa?ej w dochodzeniu do za?o?onych celów kompanii p?ka Tadeusza Kowalczyka. Z udzia?em przedstawicieli Rosji i Bia?orusi, a bez w?adz polskich widz?cych w Berlingowcach jedynie "polskoj?zyczne oddzia?y armii sowieckiej". Postsolidarno?ciowe elity brzydz? si? szlakiem krwi i chwa?y 1 i 2 Armii WP, za to rozdaj? ordery osobom co najmniej dziwnym. I to znów w pa?dzierniku! Pan Prezydent RP raczy? w?a?nie uhonorowa? Ryszarda i Jerzego Kowalczyków, którzy w 1971 r. wysadzili aul? Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Opolu, Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski(?). Opole ma swoich niez?omnych - krzyczy strona urz?du wojewódzkiego w Opolu. Bracia Kowalczykowie to kontynuatorzy walki o wolna Polsk? - mówi minister Patryk Jaki. Doprawdy? Widzimy, jak my?lenie o PRL kategoriami "okupacji sowieckiej" rodzi zatrute owoce. W 2002 r. ówczesny minister sprawiedliwo?ci Lech Kaczy?ski, sk?adaj?c kasacj?, dozna? kompromituj?cej pora?ki przed S?dem Najwy?szym, gdy? jego urz?dnik nie maj?c pomys?u na podwa?enie wyroków z lat 70-tych, posun?? si? do sugestii, ?e motywem skazanych by?a nie ch?? os?abienia w?adzy ludowej, ale ich... sk?onno?ci do destrukcji i fascynacja pirotechnik?! Tak, czy siak, Brunon K. mo?e, nie bez widoków powodzenia, oczekiwa? w przysz?o?ci prezydenckiego uznania takim, czy innym orderem. Wi?cej o pa?dzierniku ju? ani s?owa.

Adam ?miech