Macierewicz(?) pogr??a Polsk?
Dodane przez Adam Smiech dnia Październik 06 2016 14:21:21

?yjemy w kraju, w którym jednym z wa?nych tematów bie??cych dyskusji sta?o si? zagadnienie "prawdziwo?ci KOR". Zazwyczaj, KOR by? do tej pory kojarzony g?ównie z nazwiskami Jacka Kuronia i Adama Michnika, ale jak si? okazuje, wynika to z zaw?aszczenia prawdziwego KOR-u przez tych panów i ich ludzi, ze szkod? dla prawdziwych za?o?ycieli tej formacji - Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego. Szczerze mówi?c - nic mnie to nie obchodzi, kto jest bardziej ortodoksyjnym korowcem. Narodowcy, tak ?yj?cy w Polsce, jak i na emigracji, nie tylko nie stali po jednej stronie sceny politycznej z tym ?rodowiskiem, ale byli wr?cz w stanie ideologicznego sporu z nim. Dlatego z pewno?ci? nie marnowa?bym czasu na pisanie o KORz-e, gdyby nie to, ?e ideologia wyra?ona w latach 70-tych przez jego twórców, pozostaje do dzi? dnia ideologi? wyznawan? i wprowadzan? w czym przez Antoniego Macierewicza i to zupe?nie niezale?nie od sporów o pierwsze?stwo, prawdziwo?? itd., jak równie? dlatego, ?e obecny minister obrony narodowej jest w jaki? zaskakuj?cy sposób kojarzony od kilkudziesi?ciu lat z Ruchem Narodowym.

W pa?dzierniku 1977 r. ?rodowisko KOR wyda?o pierwszy numer czasopisma "G?os", w którym, jak to w pierwszych numerach bywa, og?osi?o swoje ideologiczne credo. Pomijam ju? Deklaracj? Ruchu Demokratycznego, w przypadku której czyst? z?o?liwo?ci? z mojej strony by?oby wyliczanie nazwisk wybitnych opozycjonistów pochodzenia... yyy, no, wiadomo jakiego, zreszt? ka?dy mo?e sobie sprawdzi? w naturze, czyli w "G?osie" nr 1. Ale obok tej Deklaracji jest inny manifest podpisany ju? tylko przez Jacka Kuronia, Adama Michnika i Antoniego Macierewicza w?a?nie (kto kogo tu zaw?aszczy?, nie moja rzecz) pt. Sprawa polska - sprawa rosyjska.

Czytaj ca?o??...
Rozszerzona zawartość newsa

?yjemy w kraju, w którym jednym z wa?nych tematów bie??cych dyskusji sta?o si? zagadnienie "prawdziwo?ci KOR". Zazwyczaj, KOR by? do tej pory kojarzony g?ównie z nazwiskami Jacka Kuronia i Adama Michnika, ale jak si? okazuje, wynika to z zaw?aszczenia prawdziwego KOR-u przez tych panów i ich ludzi, ze szkod? dla prawdziwych za?o?ycieli tej formacji - Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego. Szczerze mówi?c - nic mnie to nie obchodzi, kto jest bardziej ortodoksyjnym korowcem. Narodowcy, tak ?yj?cy w Polsce, jak i na emigracji, nie tylko nie stali po jednej stronie sceny politycznej z tym ?rodowiskiem, ale byli wr?cz w stanie ideologicznego sporu z nim. Dlatego z pewno?ci? nie marnowa?bym czasu na pisanie o KORz-e, gdyby nie to, ?e ideologia wyra?ona w latach 70-tych przez jego twórców, pozostaje do dzi? dnia ideologi? wyznawan? i wprowadzan? w czym przez Antoniego Macierewicza i to zupe?nie niezale?nie od sporów o pierwsze?stwo, prawdziwo?? itd., jak równie? dlatego, ?e obecny minister obrony narodowej jest w jaki? zaskakuj?cy sposób kojarzony od kilkudziesi?ciu lat z Ruchem Narodowym.

W pa?dzierniku 1977 r. ?rodowisko KOR wyda?o pierwszy numer czasopisma "G?os", w którym, jak to w pierwszych numerach bywa, og?osi?o swoje ideologiczne credo. Pomijam ju? Deklaracj? Ruchu Demokratycznego, w przypadku której czyst? z?o?liwo?ci? z mojej strony by?oby wyliczanie nazwisk wybitnych opozycjonistów pochodzenia... yyy, no, wiadomo jakiego, zreszt? ka?dy mo?e sobie sprawdzi? w naturze, czyli w "G?osie" nr 1. Ale obok tej Deklaracji jest inny manifest podpisany ju? tylko przez Jacka Kuronia, Adama Michnika i Antoniego Macierewicza w?a?nie (kto kogo tu zaw?aszczy?, nie moja rzecz) pt. Sprawa polska - sprawa rosyjska. Jest w niej zawarty program walki z ka?d? imperialistyczn? Rosj? oraz program walki o niepodleg?y byt Ukrainy, Litwy i Bia?orusi. Mo?emy si? tak?e dowiedzie?, ?e "jest równie? prawd?, ?e w okresie Drugiej Rzeczypospolitej na równi z Rosj? Radzieck? uczestniczyli?my w polityce rozbioru Ukrainy, Bia?orusi i Litwy" (wyt?. moje - A?). Dlatego sygnatariusze proponuj? nast?puj?cy program dzia?ania: "walczy? z ksenofobi? i szowinizmem we w?asnym narodzie, krzewi? zrozumienie niepodleg?o?ciowych aspiracji Ukrai?ców, Bia?orusinów i Litwinów. Krzewi? zrozumienie, ?e z demokratami rosyjskimi ??czy nas wspólnota celu w d??eniach demokratycznych i wolno?ciowych". Kuro?, Michnik i Macierewicz nie wahaj? si? wezwa? Polaków do poparcia takiego programu starym has?em - za wolno?? nasz? i wasz?!

Konfrontuj?c idee zawarte w ww. manife?cie z nasz? wspó?czesno?ci? musimy stwierdzi? ich daleko id?c? zbie?no?? z programem dzia?ania politycznego ministra Macierewicza, czy ministra Waszczykowskiego (swoj? drog? ciekawe, jak mu id? zapowiedziane kontakty z demokratami rosyjskimi, wrogami dyktatury i imperializmu?). Niestety, czasy, w których przysz?o Antoniemu Macierewiczowi realizowa? program sprzed bez ma?a 40 lat, zupe?nie si? do tego nie nadaj?. Próba przeszczepienia na dzisiejszy grunt polski pomys?ów zimnowojennych mo?e sko?czy? si? bardzo ?le dla naszego kraju. Do czasu rozwi?zania Uk?adu Warszawskiego i rozpadu ZSRR bazy wojsk dwóch ówczesnych ?wiatowych mocarstw umieszczone na terytoriach krajów cz?onkowskich obu obozów, pe?ni?y i spe?ni?y swoj? rol? elementu równowagi si?, który w najwi?kszym stopniu przyczyni? si? do tego, ?e wojna ?wiatowa nie wybuch?a. Po rozwi?zaniu Uk?adu Warszawskiego, NATO sta?o si? ?ywym anachronizmem, epigonem pierwszej Zimnej Wojny, a w praktyce, jak pokaza?y minione lata i jak ze szczególn? si?? widoczne jest to dzisiaj, sta?o si? katalizatorem konfliktów regionalnych, za? w ostatnim czasie, podejmuje dzia?ania, które gro?? realnym niebezpiecze?stwem wybuchu konfliktu ?wiatowego o ?miertelnej skali dla ca?ej ludzko?ci. NATO jest oczywi?cie jedynie ?rodkiem do celu dla Stanów Zjednoczonych, które ju?, ju? by?y w ogródku i wita?y si? ze swoj? wymarzon? pozycj? globalnego hegemona, który sam ustanawia prawa i sam decyduje, które prawa go obowi?zuj?, który - innymi s?owy - robi, co chce. Niestety dla USA, na scenie pojawi?a si? Rosja W?adymira Putina oraz Chiny, które dodatkowo wykupi?y ameryka?ski d?ug. Ameryka jest zad?u?ona po uszy, zagro?ona w swojej pozycji jedynego mocarstwa i zaczyna zachowywa? si? nerwowo. Niektórzy prorokuj? czarn? wizj?, w której USA, dokonuj?c ucieczki do przodu, wywo?aj? wojn? ?wiatow? dla ratowania w?asnego kraju i to szybciej ni? pó?niej, póki jeszcze militarnie dominuj? nad po??czonymi si?ami odradzaj?cych si? i rodz?cych si? pot?g. Oczywi?cie jest to plan szale?czy, plan zag?ady naszego ?wiata. Dlatego nakazem dla wszystkich pa?stw i narodów jest walka o utrzymanie pokoju poprzez powstrzymanie tych zap?dów i stworzenie nowego systemu bezpiecze?stwa ?wiatowego, do którego pierwszym krokiem b?dzie zlikwidowanie elitarnych klubów dla wybranych typu NATO.

Taka jest i powinna by? tak?e rola Polski. Niestety w swej zapiek?ej rusofobii najwyra?niej minister obrony narodowej Macierewicz i jego kompani z rz?du nie s? w stanie rozpozna? prawdziwych zagro?e?. Takim zagro?eniem, na naszym podwórku najistotniejszym, jest nabieraj?cy realnych kszta?tów pomys? sprowadzenia obcych wojsk na "wschodni? flank? NATO". Drugim, nie mniejszym, jest poparcie dla budowy systemu (anty)rakietowego na terytorium Polski. To ju? nie s? ?arty, fanaberie "agentów Putina". Prezydent Rosji wyra?nie ostrzega (ostatnio na forum w Petersburgu, podczas spotkania z dziennikarzami), ?e Rosja doskonale wie, ?e tzw. tarcza antyrakietowa, jako technicznie to?sama z konstrukcjami obs?uguj?cymi bronie ofensywne, mo?e by? u?yta do ataku, a nie do obrony i wie, ?e Amerykanie pracuj? nad rakietami, które b?d? mia?y zasi?g pozwalaj?cy razi? cele w Rosji z terytorium Polski i Rumunii. Putin po raz kolejny przypomnia? te?, ?e to USA/NATO wycofa?y si? jednostronnie z uk?adu o obronie antyrakietowej ABM, ?e osaczaj? Rosj? swoimi bazami, ?e dokonuj? lotów szpiegowskich tak, jak za czasów Zimnej Wojny. Rosja o tym wie i wie, ?e w pewnym momencie znajdzie si? pod ?cian?, a wówczas b?dzie musia?a zareagowa?. Tylko cz?owiek za?lepiony mo?e nie widzie?, które instalacje i bazy, oraz - co najwa?niejsze - gdzie po?o?one, mog? sta? si? obiektami takiej reakcji. Tym samym jest oczywistym, jak dalece pogorszy si? bezpiecze?stwo Polski w przypadku realizacji planów Macierewicza i spó?ki. Nie dajmy si? omami? - obce bazy w Polsce nie b?d?, jak w poprzedniej epoce, elementem równowagi si?, stabilizacji, odstraszania - b?d? elementem skrajnie konfliktogennym, elementem agresji i gry imperialnej ?wiatowego mocarstwa na polskiej ziemi.

Jeszcze jedno. Naturalnie "Macierewicz" to tylko has?o b?d?ce wyrazem realizacji b??dnej i gro?nej idei politycznej. St?d znak zapytania w tytule. Sprowadzanie ca?ej generuj?cej wielkie niebezpiecze?stwo dla Polski polityki zagraniczno-obronnej li tylko do nazwiska, osoby i dzia?a? ministra Antoniego Macierewicza jest oczywi?cie daleko id?cym uproszczeniem. Macierewicz prowadzi "swoj?" polityk? z pe?n? akceptacj? najwa?niejszej osoby w pa?stwie - nieformalnego naczelnika pa?stwa Jaros?awa Kaczy?skiego. Nikt do tej pory nie odwa?y? si? skrytykowa? meritum dzia?a? ministra ON, ani figuranci Kaczy?skiego pe?ni?cy najwy?sze funkcje w pa?stwie, ani kr?gi partyjne PiS, ani propisowskie media. Macierewicz w przeciwie?stwie do innych ministrów cieszy si? jednoznacznym poparciem prezesa. Dlatego wniosek jest du?o powa?niejszy w opisanej sytuacji, ni? w przypadku gdyby?my mieli do czynienia z jak?? form? samowoli, czy te? realizacji przez Macierewicza koncepcji przekraczaj?cych merytorycznie zakres dopuszczalny przez Kaczy?skiego. A skoro tak, to musimy powiedzie? wyra?nie, Polsk? pogr??a skrajnie rusofobiczna i mitoma?ska polityka odwo?uj?ca si? wprost do romantycznego mistycyzmu wyra?aj?cego si? strace?cz? walk? a? po tryumf albo zgon, która cieszy si? pe?nym poparciem najwa?niejszej osoby w pa?stwie - rzekomo pragmatycznego prezesa Jaros?awa Kaczy?skiego. Jego niegdysiejszy pragmatyzm rozp?yn?? si? raz na zawsze - wraz ze smole?sk? mg??.

Adam ?miech