Schizofrenia „Gazety Polskiej”.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Styczeń 11 2008 11:40:59
Jak si? okazuje bli?ej nieokre?leni „eksperci”, na których powo?uje si? „Gazeta Polska” ni mniej, ni wi?cej stwierdzili, ?e kabel po?o?ony wzd?u? t.zw. gazoci?gu pó?nocnego Rosja – Niemcy b?dzie zak?óca? prac? „tarczy antyrakietowej”. Jako komentarz zamieszczam poni?ej za Wikipedi?, definicj? choroby, z któr? mamy tu, bezsprzecznie do czynienia…

Schizofrenia (gr. σχίζειν, schizein, "rozszczepi?" i gr. φρήν, φρεν-, phrēn, phren-, "umys?", rzadziej stosowana nazwa – choroba Bleulera, ?ac. Morbus Bleuleri, w skrócie MB) – zaburzenie psychiczne zaliczane do grupy psychoz endogennych. Objawia si? upo?ledzeniem postrzegania lub wyra?ania rzeczywisto?ci, najcz??ciej pod postaci? omamów s?uchowych, paranoidalnych lub dziwacznych uroje? albo zaburzeniami mowy i my?lenia, co powoduje znacz?c? dysfunkcj? spo?eczn? lub zawodow?.