P?k Jan Niewi?ski nie ?yje!
Dodane przez Adam Smiech dnia Marzec 13 2015 15:29:14

W dniu dzisiejszym odszed? Pu?kownik Jan Niewi?ski. Wielka posta? ruchu kresowego, wielka posta? dla wszystkich tych, którzy walczyli i walcz? o wy?wietlenie prawdy o ludobójstwie OUN/UPA, ale tak?e, co jest najistotniejsze, dla tych, którzy informuj? i ostrzegaj? o wspó?czesnej nam banderyzacji Ukrainy. Jego zas?ugi s? niepoliczalne. Niewielu by?o takich jak On.

Mia?em to szcz??cie, ?e pozna?em blisko Pu?kownika. Spotykali?my si? wielokrotnie, podczas ró?nych przedsi?wzi?? i prywatnie. By? to niezwykle ciep?y cz?owiek, jego niezwyk?a jak na wiek pami?? by?a kopalni? wiedzy nie tylko o Wo?yniu, ale i walkach toczonych o Polsk? i dla Polski w 4 Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego. Jan Niewi?ski bra? udzia? w wielkiej i obfitej w polskie ofiary, ale zwyci?skiej bitwie o Ko?obrzeg. Zabrak?o mu kilku dni aby do?y? 70 rocznicy tego zwyci?stwa, o którym tzw. wolna i niepodleg?a Rzeczpospolita nie raczy pami?ta?.

W ostatnich latach Jego ?ycia znale?li si? koryfeusze pseudoortodoksji patriotycznej, którzy zaatakowali Pu?kownika, opieraj?c si? na swych ob??dnych uprzedzeniach wobec powojennej Polski. By?em ?wiadkiem tego, jak g??boko Pu?kownik to prze?ywa?.

Jest rzecz? niezwykle przykr?, ?e ten jeden z ostatnich prawdziwych bohaterów, umiera w czasach ca?kowitego upadku Polski jako podmiotu w polityce mi?dzynarodowej, w czasach, w których Polska jest niemiecko-ameryka?sk? pacynk? pogr??on? w oszala?ej rusofobii. Niech mi Czytelnicy wybacz?, ?e pisz? o tych sprawach w dzie? ?mierci Pu?kownika, ale usprawiedliwieniem dla mnie jest to, ?e tak?e te, wspó?czesne sprawy, le?a?y Mu g??boko na sercu. Obok spraw ukrai?skich, by? to g?ówny temat naszych rozmów.

Nie zd??yli?my nagra? jego wspomnie?. Zawsze mówi?, ?e nie ma czasu, ?e s? wa?niejsze sprawy bie??ce. Ale mo?e uda?o si? nagra? b?d? spisa? Jego wspomnienia komu innemu.

Pu?kownik by? ?o?nierzem, ale nie przeszkadza?o Mu to okazywa? uczucia. By? to silniejszy ni? zwykle u?cisk d?oni, ale tak?e niemal rytua? asystowania, kiedy odje?d?a?em z Jego domu - zawsze sta? w oknie i czeka? a? do momentu, kiedy tracili?my si? z oczu. To by? wielki zaszczyt pozna? Ci?, Drogi Panie Pu?kowniku!

Cze?? Jego pami?ci!

UWAGA! Pogrzeb ?p. p?k Jana Niewi?skiego odb?dzie si? 20 marca 2015 o godzinie 11-tej w Pyrach. Msza ?w. godz. 11.00. Ko?ció? p.w. ?w. Piotra i Paw?a w Pyrach (dawniej wie?, obecnie osiedle w po?udniowej cz??ci Ursynowa, po?o?one po obu stronach ulicy Pu?awskiej, w s?siedztwie lasu kabackiego). Spocznie w grobie rodzinnym obok swojej zony na cmentarzu w Pyrach.