W obronie prof. Pazia
Dodane przez Adam Smiech dnia Styczeń 31 2015 13:40:39

Prof. Bogus?aw Pa? zosta? brutalnie zaatakowany przez skrajnych fanatyków wiary ukrainnej za swoj? walk? z neobanderyzmem. Atak przeprowadzi?y wspólnie Gazeta Wyborcza, Gazeta Polska oraz mniej lub wi?cej uzale?nione od tej ostatniej portale niezalezna.pl i fronda.pl. S? to wrogowie Polski, wielbi?cy Ukrain? i nienawidz?cy Rosji. Ka?dego, kto ma inne od nich zdanie opluwaj?, wylewaj? na? pomyje i obowi?zkowo obra?aj?, nazywaj?c s?ugusem Putina, b?d? agentem wp?ywu Rosji. W obronie prof. Pazia wyst?pi? ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ca?kowicie solidaryzujemy si? z pogl?dami oskar?onego naukowca oraz popieramy akcj? podj?t? w jego obronie.

Wszyscy wiedz?, kim s? ludzie kryj?cy si? za szyldem GW, tylko nieliczni jednak, w tym Jednodniówka Narodowa, od samego pocz?tku wiedzia?a, kim s? ludzie ?rodowiska Gazety Polskiej et consortes. W imi? walki z Rosj? gotowi s? po?wi?ci? wszystko, tak?e Polsk?. Politycznie, to pacho?ki neokonserwatystów, ideowo, na ogó?, judeochrze?cijanie, a wi?c zwolennicy koncepcji, która równie? pochodzi z USA, gdzie mniej wi?cej na prze?omie lat 70-tych i 80-tych dosz?o do zawi?zania ?cis?ego sojuszu chrze?cijan-protestantów z ?ydami. Od pocz?tku wiedzieli?my, ?e ludzie ci instrumentalnie próbowali wykorzysta? spraw? banderowsk? po to, ?eby si? uwiarygodni?, a potem przej?? j? i zamie?? pod dywan. Niestety, wielu naiwnych, tak?e Kresowian, nabra?o si? na ich g?odne kawa?ki. Sakiewicz nawet w pewnym momencie stan?? na czele Marszu Pami?ci Kresowian w 2013 r.! Szyd?o oczywi?cie musia?o wyj?? z worka. Chwa?a ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu, ?e nie uleg? presji tych fanatyków, za co tak?e i jego spotka?y obelgi. Kto jeszcze dot?d nie rozumia?, kim s? ci ludzie, niech sprawa prof. Pazia otworzy mu oczy, niech uczyni? to obelgi rzucane na dobrych Polaków, którzy o?mielili si? mie? inny pogl?d od tych wasali Zachodu i o?mielaj? si? nie pragn?? wojny z Rosj?. A komu si? oczy otworz?, niech przekazuje wiedz? dalej i otwiera oczy innym.
Poni?ej fragment wyst?pienia ks. Isakowicza-Zaleskiego w obronie prof. Bogus?awa Pazia:

"...w tych dniach w wyniku wspólnej akcji "Gazety Wyborczej" i Frondy.pl. oraz Niezaleznej.pl, b?d?cej mutacj? "Gazety Polskiej", dosz?o do podobnego samos?du. Tym razem nad dr. hab. Bogus?awem Paziem, profesorem Uniwersytetu Wroc?awskiego. Posz?o o jego wpis na zamkni?tym profilu na FB, który to wpis wywo?a? ogromne emocje. Prokuratura wszcz??a post?powanie wyja?niaj?ce w tej sprawie, cho? w wielu innych wypadkach, o stokro? gorszych, zachowuje ona ca?kowit? bierno??. Rektor Uniwersytetu Wroc?awskiego, prof. dr hab. Marek Bojarski przekaza? spraw? do komisji etyki i rzecznika dyscyplinarnego. Zanim jednak prokuratorzy, cz?onkowie komisji i rzecznik podj?li jakiekolwiek dzia?ania, to Jego Magnificencja by? ?askaw zawiesi? profesora na okres sze?ciu miesi?cy, odbieraj?c mu na ten czas - uwaga! - po?ow? nale?nego mu wynagrodzenia. Równocze?nie wspomniane media jak na komend? przeprowadzi?y "szturm generalny" na profesora, atakuj?c jego dobre imi? i nie daj?c mu prawa do jakiegokolwiek obrony. Co wi?cej, Fronda.pl, która prawem kaduka mianowa?a sama siebie "portalem po?wi?conym", zniewa?y?a publicznie naukowca, nazywaj?c go "ewidentnym agentem wp?ywu Putina".

Ca?o?? tekstu