Bez tytu?u.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Maj 13 2014 21:35:23

Od 8 miesi?cy, od czasu banderowskiego zamachu stanu dokonanego przy pomocy mi?dzynarodowej finansjery z Wall Street , od zainstalowania w Kijowie ludzi wygl?daj?cych zgo?a na rzezimieszków, a oficjalnie uznawanych przez t.zw. „Zachód” za „rz?d” ukrai?ski obserwujemy powoln? dekompozycj? „pa?stwa” ukrai?skiego. Kolejne obwody, tym razem Doniecki i ?ugia?ski ??daj? suwerenno?ci a dalej w??czenia w sk?ad Federacji Rosyjskiej. Od??czenie kolejnych obwodów z po?udnia jest tylko kwesti? czasu. Zrobi si? ciekawie kiedy ca?e Zadnieprze opowie si? po stronie Rosji, bo sadz?c po coraz „mocniejszych” odpowiedziach „rz?du” szubrawców kijowskich Moskwie, mog? oni prysn?? bohatersko „na z góry upatrzone pozycje” do Lwowa. Tym samym „Ukraina” de facto przestanie istnie?.


Rozszerzona zawartość newsa

Od 8 miesi?cy, od czasu banderowskiego zamachu stanu dokonanego przy pomocy mi?dzynarodowej finansjery z Wall Street , od zainstalowania w Kijowie ludzi wygl?daj?cych zgo?a na rzezimieszków, a oficjalnie uznawanych przez t.zw. „Zachód” za „rz?d” ukrai?ski obserwujemy powoln? dekompozycj? „pa?stwa” ukrai?skiego. Kolejne obwody, tym razem Doniecki i ?ugia?ski ??daj? suwerenno?ci a dalej w??czenia w sk?ad Federacji Rosyjskiej. Od??czenie kolejnych obwodów z po?udnia jest tylko kwesti? czasu. Zrobi si? ciekawie kiedy ca?e Zadnieprze opowie si? po stronie Rosji, bo sadz?c po coraz „mocniejszych” odpowiedziach „rz?du” szubrawców kijowskich Moskwie, mog? oni prysn?? bohatersko „na z góry upatrzone pozycje” do Lwowa. Tym samym „Ukraina” de facto przestanie istnie?.
Niektórzy m?drzy politycy zaczynaj? ju? powoli my?le? o przysz?o?ci. Do takich nale?y V. Orban premier W?gier. Za??da? od kijowskiej junty autonomii, podwójnego obywatelstwa i samorz?du dla W?grów t.zw. Zakarpacia. Pro?ciej mówi?c wys?a? sygna?, ?e b?dzie broni? swoich rodaków w razie banderowskiej agresji oraz po?rednio uzna?, ?e tak jak on W?grów tak Putin Rosjan mo?e wspiera? w ich walce o samostanowienie. Pan premier Orban doskonale rozumie, ?e Ukraina jest pa?stwem zaistnia?ym co prawda na mapach, ale faktycznie nigdy nie b?d?ca jednolitym organizmem. Bo w istocie tak jest. To „pa?stwo’ ulepione z cudzych ziem (w tym rdzennie polskich) s?u??ce, jak przed stu laty pisa? R. Dmowski, najgorszym szumowinom ?wiata do robienia lewych interesów (oligarchowie czyli bandyci) i dalszej ekspansji w kierunku bogactw Rosji. Dlatego Orban nie b?dzie tej hucpy wspiera?, bo stoi na stra?y interesu W?gier. To jest dla niego priorytet.
Jak?e karykaturalnie wygl?da pohukiwanie warszawskich m?drków w porównaniu do tego polityka. Wasalne wykonywanie polece? ich nowych panów z Waszyngtonu i Berlina powoduje u mnie odruch wymiotny! Ca?kowity brak refleksji nad tym co wokó? nich si? dzieje i bezmy?lne trzymanie si? absurdalnych dzisiaj wizji budowy „mi?dzymorza”, którego przecie? nikt nie chce. W imi? chorej wizji rosyjskiego zagro?enia depcz? interesy wielkiej rzeszy Polaków zamieszka?ych Kresy, brataj?c si? z najbardziej antypolskimi ruchami politycznymi w poradzieckich pa?stwach efemerydach. Jak to si? sta?o, ?e rz?dzi nami banda sprzedajnych bezmy?lnych szmalcowników, którzy dla kabzy gotowi s? sprzeda? Przemy?l i 19 powiatów banderowskiej ha?astrze? Bo przecie? takie ??dania zosta?y ju? wysuni?te w stosunku do Polski i nikogo to nie przej??o. W Polsce o Waldemarze Tomaszewskim, który by? mo?e w nied?ugim czasie doprowadzi do stworzenia autonomii Okr?gu Wile?skiego na Letuvie nikt nie wie! Za to o wywrotowcach pani Borys na Bia?orusi, szkodz?cych Polakom tam zamieszka?ym pewnie w przedszkolach si? ju? bujdy opowiada.
Tak wygl?da porównanie my?l?cych polityków i sekty polskich prometeistów bujaj?cej w ob?okach szale?stwa. To s? ludzie niebezpieczni dla suwerenno?ci (iluzorycznej ju?) pa?stwa polskiego. Im szybciej ich si? pozb?dziemy tym lepiej.


P. Kolczy?ski