Dwie postawy...
Dodane przez Adam Smiech dnia Luty 09 2014 20:01:44

...wybór nale?y do ludzi my?l?cych.

Postawa pierwsza - Jak poda?y media (m.in. Time, IAR) prokurator generalny USA Eric Holder og?osi?, ?e rz?d USA odt?d b?dzie uznawa? prawa "ma??e?stw" homoseksualnych na równi z tradycyjnymi w takich kwestiach jak dziedziczenie, prawo odmowy zezna? przed s?dem, ?wiadczenia rodzinne itp. Dot?d zwi?zki jednop?ciowe cieszy?y si? równymi przywilejami na poziomie lokalnym, w 34 stanach USA, w których s? ju? dopuszczalne przez prawo. Teraz zostan? obj?te równie? prawem federalnym.

Postawa druga - "Dzisiaj wiele krajów dokonuje rewizji swoich warto?ci moralnych i norm etycznych, nast?puje erozja tradycji etnicznych i ró?nic pomi?dzy ludami a kulturami. Od spo?ecze?stwa wymaga si? nie tylko, by uznawa?o prawo ka?dego do wolno?ci przekona?, pogl?dów politycznych i prywatno?ci, ale tak?e, aby zaakceptowa?o, bez dyskusji, zrównanie dobra i z?a - jakkolwiek dziwnie to wygl?da - poj?? wzajemnie si? wykluczaj?cych. To id?ce z góry niszczenie tradycyjnych warto?ci prowadzi nie tylko do negatywnych konsekwencji dla spo?ecze?stwa, ale jest te? z samej natury antydemokratyczne, poniewa? dokonywane jest na bazie oderwanych, spekulatywnych idei, stoj?cych w sprzeczno?ci z wol? wi?kszo?ci, która nie akceptuje dokonywanych zmian ani proponowanych rewizji warto?ci.

Wiemy, ?e jest coraz wi?cej i wi?cej ludzi na ?wiecie, którzy podzielaj? nasze stanowisko odno?nie obrony tradycyjnych warto?ci, które by?y duchowym i moralnym fundamentem cywilizacji w ka?dym narodzie od tysi?cy lat: warto?ci tradycyjnej rodziny, prawdziwego ?ycia ludzkiego, z ?yciem religijnym w??cznie, rozumianego nie tylko jako egzystencja materialna, ale tak?e duchowa, warto?ci humanizmu i globalnej ró?norodno?ci.

Oczywi?cie, to jest pozycja konserwatywna. Ale mówi?c s?owami Miko?aja Bierdiajewa, istot? konserwatyzmu nie jest to, ?e zapobiega on ruchowi naprzód i wzwy?, ale to, ?e zapobiega ruchowi wstecz i w dó? ku chaosowi ciemno?ci oraz powrotowi do stanu prymitywizmu."

W. Putin - fragment or?dzia z 12 grudnia 2013 r. do Zgromadzenia Federalnego Rosji (t?um. moje - A? - z angielskiej wersji or?dzia, ze strony prezydenta Rosji)