Komitet Obchodów Roku Dmowskiego
Dodane przez Adam Smiech dnia Styczeń 28 2014 21:14:08

Pomi?dzy wiadomo?ciami "ukrai?skimi" podaj? informacj? zapewne ju? znan? przez wi?kszo?? P.T. Czytelników, gdy? na stronach narodowych by?a ju? zamieszczana. W zwi?zku z 150 rocznic? urodzin Dmowskiego i 75 rocznic? ?mierci zawi?za? si? Komitet Obchodów, do którego mia?em zaszczyt zosta? zaproszonym. Informacj? podaj? za stron? Rok Romana Dmowskiego - Link. Zach?cam do jej odwiedzania. W zamierzeniu ma zawiera? wszelkie informacje o uroczysto?ciach rocznicowych, du?ych i ma?ych, odbywaj?cych si? w Polsce oraz artyku?y merytorycznie zwi?zane z postaci? i dzia?alno?ci? Dmowskiego. A?

Komitet Obchodów 150. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego

W lokalu Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w Warszawie zawi?za? si? Komitet Obchodów 150. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego.

Na jego czele stan?? Andrzej Szl?zak, prezydent miasta Stalowej Woli. W styczniu 2014 roku nast?pi og?oszenie sk?adu Komitetu Honorowego Obchodów.

W sk?ad Komitetu Obchodów weszli tak?e:
Sylwester Chruszcz, cz?onek w?adz Ruchu Narodowego (Szczecin)
Maciej Eckardt, dzia?acz samorz?dowy (Bydgoszcz)
Jan Engelgard, red. naczelny tygodnika "My?l Polska" (Warszawa)
Tomasz Formicki, prezes Instytutu Informacji (Warszawa)
Wies?aw Kosobudzki, dzia?acz narodowy, prezes Wydawnictwa My?l Polska (Turek)
Zbigniew Lipi?ski, publicysta, prezes Ligi Narodowej (Warszawa)
Ireneusz Lisiak, publicysta, dzia?acz narodowy (Kraków)
Andrzej Ma?ka, dzia?acz samorz?dowy (?widnik)
Arkadiusz Miksa, wiceprezes Instytutu Informacji (Warszawa).
Maciej Motas, publicysta, badacz dziejów Narodowej Demokracji (Warszawa).
Zbigniew Okorski, dzia?acz TG "Sokó?" (Warszawa).
Przemys?aw Piasta, dzia?acz narodowy, prezes partii "Tak dla Polski" (Pozna?)
Adam ?miech, dzia?acz narodowy (Pabianice)

Zadaniem Komitetu b?dzie organizacja przedsi?wzi?? zwi?zanych z t? rocznic?. Uzgodniono, ?e inauguracja Roku Romana Dmowskiego nast?pi w Poznaniu na prze?omie lutego i marca 2014. W dniu 28 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP zaplanowano uroczyst? prezentacj? ameryka?skiej ksi??ki o konferencji pokojowej w Wersalu. Odb?d? si? tak?e spotkania rocznicowe w Szczecinie, Wroc?awiu, Krakowie i Drozdowie. Planowany jest tak?e druk albumu „Roman Dmowski” i prezentacja wystawy planszowej „Roman Dmowski 1864-1939″ na terenie ca?ego kraju. (ej)