SLD szachuje PiS
Dodane przez Adam Smiech dnia Styczeń 16 2014 09:20:47

Sojusz Lewicy Demokratycznej z?o?y? 9 stycznia b.r. do Laski marsza?kowskiej projekt uchwa?y w sprawie wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i szowinistycznych na Ukrainie. Clou projektu jest wezwanie do izolacji neobanderowskiej partii Swoboda Oleha Tiahnyboka. Wnioskodawcy pisz?:

"Ze szczególn? obaw? Sejm RP odnosi si? do wzrostu popularno?ci partii Swoboda, odwo?uj?cej si? do dorobku politycznego przywódców i ideologów Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów - w okresie II wojny ?wiatowej kolaboruj?cej z okupantem hitlerowskim - zw?aszcza Stepana Bandery, Dmytro Doncowa i Romana Szuchewycza.

Maj?c w pami?ci zbrodnie pope?nione na ludno?ci polskiej w czasie II wojny ?wiatowej, Sejm RP apeluje do wszystkich uczestników polskiego ?ycia publicznego o izolowanie partii Swoboda i nieuczestniczenie w zgromadzeniach organizowanych lub wspó?organizowanych przez to ugrupowanie."Bez ?adnych w?tpliwo?ci nale?y pochwali? t? inicjatyw? SLD. Jest to próba jawnego postawienia na forum Sejmu problemu, którego inne si?y polityczne nie chc? dostrzec, co wi?cej, udaj?, w imi? prometeizmu i prowadzenia rozgrywki z Rosj?, ?e go w ogóle nie ma. A np. taki PiS nawet nie udaje. P. J.Kaczy?ski powiedzia? b?d? co b?d?, ?e zrobi? WSZYSTKO, aby Ukraina znalaz?a si? w UE, a p. Janusz Wojciechowski t?umaczy?, ?e cho?by z Niemcami i neobanderowcami, ale trzeba i?? przeciw Rosji. Jednocze?nie, co jest wyrazem najwi?kszej ob?udy, PiS afiszuje si? ze swoim rzekomym nastawieniem antybanderowskim. Paradowanie w pierwszym szeregu ubieg?orocznego marszu kresowian to ju? by?a daleko id?ca ?enada, ale jednak nie by?o tam prezesa Kaczy?skiego. Mo?e obawia? si? dokumentacji fotograficznej, która by po jego obecno?ci na marszu pozosta?a? W ka?dym razie nie obawia? si?, b?d?c na Majdanie, ?e zrobi? mu zdj?cie z neobanderowcami z samym Tiahnybokiem na czele, na tle czerwono-czarnych flag UPA. Teraz, wybitny przedstawiciel kierunku neokonserwatywnego w PiS, p. Witold Waszczykowski, t?umaczy, ?e "premier Kaczy?ski nie mia? wp?ywu na to, kto stan?? ko?o niego". Dodam, ?e jeden z moich znajomych og?osi? na swojej stronie pod zdj?ciem J. Kaczy?skiego na Majdanie, ?e tak czyni m?? stanu. Có?, prawdziwy m?? stanu wie ko?o kogo mo?na stan??, a ko?o kogo nie wypada, czy wr?cz nie wolno. Poza tym, je?li kto? widzia? zdj?cia z Majdanu, to wie, ?e to nie wokó? Kaczy?skiego ustawiano Tiahnyboków, ale Kaczy?skiego brano na dok?adk?.

Projekt uchwa?y z uzasadnieniem

Czytaj ca?o??...
Rozszerzona zawartość newsa

Sojusz Lewicy Demokratycznej z?o?y? 9 stycznia b.r. do Laski marsza?kowskiej projekt uchwa?y w sprawie wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i
szowinistycznych na Ukrainie. Clou projektu jest wezwanie do izolacji neobanderowskiej partii Swoboda Oleha Tiahnyboka. Wnioskodawcy pisz?:

"Ze szczególn? obaw? Sejm RP odnosi si? do wzrostu popularno?ci partii Swoboda, odwo?uj?cej si? do dorobku politycznego przywódców i ideologów Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów - w okresie II wojny ?wiatowej kolaboruj?cej z okupantem hitlerowskim - zw?aszcza Stepana Bandery, Dmytro Doncowa i Romana Szuchewycza.

Maj?c w pami?ci zbrodnie pope?nione na ludno?ci polskiej w czasie II wojny ?wiatowej, Sejm RP apeluje do wszystkich uczestników polskiego ?ycia publicznego o izolowanie partii Swoboda i nieuczestniczenie w zgromadzeniach organizowanych lub wspó?organizowanych przez to ugrupowanie."Bez ?adnych w?tpliwo?ci nale?y pochwali? t? inicjatyw? SLD. Jest to próba jawnego postawienia na forum Sejmu problemu, którego inne si?y polityczne nie chc? dostrzec, co wi?cej, udaj?, w imi? prometeizmu i prowadzenia rozgrywki z Rosj?, ?e go w ogóle nie ma. A np. taki PiS nawet nie udaje. P. J.Kaczy?ski powiedzia? b?d? co b?d?, ?e zrobi? WSZYSTKO, aby Ukraina znalaz?a si? w UE, a p. Janusz Wojciechowski t?umaczy?, ?e cho?by z Niemcami i neobanderowcami, ale trzeba i?? przeciw Rosji. Jednocze?nie, co jest wyrazem najwi?kszej ob?udy, PiS afiszuje si? ze swoim rzekomym nastawieniem antybanderowskim. Paradowanie w pierwszym szeregu ubieg?orocznego marszu kresowian to ju? by?a daleko id?ca ?enada, ale jednak nie by?o tam prezesa Kaczy?skiego. Mo?e obawia? si? dokumentacji fotograficznej, która by po jego obecno?ci na marszu pozosta?a? W ka?dym razie nie obawia? si?, b?d?c na Majdanie, ?e zrobi? mu zdj?cie z neobanderowcami z samym Tiahnybokiem na czele, na tle czerwono-czarnych flag UPA. Teraz, wybitny przedstawiciel kierunku neokonserwatywnego w PiS, p. Witold Waszczykowski, t?umaczy, ?e "premier Kaczy?ski nie mia? wp?ywu na to, kto stan?? ko?o niego". Dodam, ?e jeden z moich znajomych og?osi? na swojej stronie pod zdj?ciem J. Kaczy?skiego na Majdanie, ?e tak czyni m?? stanu. Có?, prawdziwy m?? stanu wie ko?o kogo mo?na stan??, a ko?o kogo nie wypada, czy wr?cz nie wolno. Poza tym, je?li kto? widzia? zdj?cia z Majdanu, to wie, ?e to nie wokó? Kaczy?skiego ustawiano Tiahnyboków, ale Kaczy?skiego brano na dok?adk?.Wracaj?c do p. Waszczykowskiego. Stwierdzi? on równie?, ?e "nie ma potrzeby, ?eby Sejm podejmowa? tak? uchwa??, bo tr?ci ona ingerencj? w ?ycie polityczne innych pa?stw". Co? podobnego! Co za troska! A p. Kaczy?ski w Kijowie to co robi?? Zwiedza? sobory? Robert Tyszkiewicz z PO, wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych, uwa?a z kolei, ?e uchwa?a jest przejawem g?upoty politycznej i wci?ganiem polskiego Sejmu w rozgrywki polityczne na Ukrainie. Ma to by? dzia?anie poza wszelkimi standardami w stosunkach mi?dzynarodowych. Oczywi?cie, obecno?? Kaczy?skiego na Majdanie, jego wypowiedzi, obecno?? kolegów pana Tyszkiewicza z PO tam?e, czyli oczywiste wtr?canie si? w wewn?trzny wybór Ukrainy i stawanie po jednej ze stron konfliktu, jest zgodne z tymi standardami? Doprawdy, zebra?o si? obu panom na r?ni?cie g?upa.Konkluduj?c, SLD swoim projektem uchwa?y, oprócz g?o?nego postawienia problemu, uderza w PiS i we wszystkich pozosta?ych wielbicieli "Samostijnej Ukrainy". I bardzo dobrze. Jest to dzia?anie w interesie polskim. Naturalnie nie mo?na by? naiwnym. Cz??? lewicy, np. ?rodowisko "Krytyki Politycznej", ma pogl?dy gazetowyborcze na sprawy ukrai?skie. By? mo?e te? cel antypisowski jest dla niektórych wnioskodawców wa?niejszy od meritum, ale tak naprawd? to bez znaczenia. Praca redaktora Jerzego Doma?skiego z tygodnika "Przegl?d", który od lat prowadzi bezkompromisow? walk? z banderowszczyzn?, przynosi jednak wymierne rezultaty, nawet bior?c pod uwag?, ?e uchwa?a w tym Sejmie zapewne nie przejdzie. Sprawa zosta?a nag?o?niona i to jest najistotniejsze. Informacja o neobanderowskim charakterze Swobody dotrze przynajmniej do cz??ci osób, które do tej pory, na podstawie przekazu medialnego, by?y przekonane, ?e to sympatyczni bohaterowie i patrioci broni?cy wolno?ci Ukrainy przed zakusami imperialnej Rosji.

Projekt uchwa?y z uzasadnieniem