Bush sr ?wiadkiem na lesbijskim "?lubie"
Dodane przez Adam Smiech dnia Wrzesień 26 2013 23:13:58

W Sopocie ?wiatli ludzie (Wa??sa, Bauman, ?roda, Michnik, Buzek, Verheugen i wielu innych) dyskutuj? o koncepcjach nowego cz?owieka na Europejskim Forum Nowych Idei. Tymczasem nowe idee same si? wprowadzaj? w ?ycie, np. w USA, gdzie ich or?downikami s? nawet ludzie... starzy. Oto agencje donosz?, ?e George Bush senior z ?on? Barbar? w ostatni? sobot? (21.09) zostali ?wiadkami na lesbijskim "?lubie" starych przyjació?ek rodziny Bushów - pa? Helen Thorgalsen i Bonnie Clement! George Bush junior uchodzi? co prawda swego czasu za przeciwnika jednop?ciowych "ma??e?stw", jednak jego ?ona Laura, córka Barbara i brat Jeb (od inicja?ów imion i nazwiska John Ellis Bush) popieraj? homozwi?zki. W przypadku starszych pa?stwa Bushów jest to jednak na pewno du?e zaskoczenie i rozczarowanie in minus, zw?aszcza dla ameryka?skich zwolenników Partii Republika?skiej, z których wci?? jeszcze 66% sprzeciwia si? legalizacji pseudoma??e?stw (badania Gallupa z lipca 2013).

Czytaj ca?o??...
Rozszerzona zawartość newsa

W Sopocie ?wiatli ludzie (Wa??sa, Bauman, ?roda, Michnik, Buzek, Verheugen i wielu innych) dyskutuj? o koncepcjach nowego cz?owieka na Europejskim Forum Nowych Idei. Tymczasem nowe idee same si? wprowadzaj? w ?ycie, np. w USA, gdzie ich or?downikami s? nawet ludzie... starzy. Oto agencje donosz?, ?e George Bush senior z ?on? Barbar? w ostatni? sobot? (21.09) zostali ?wiadkami na lesbijskim "?lubie" starych przyjació?ek rodziny Bushów - pa? Helen Thorgalsen i Bonnie Clement! George Bush junior uchodzi? co prawda swego czasu za przeciwnika jednop?ciowych "ma??e?stw", jednak jego ?ona Laura, córka Barbara i brat Jeb (od inicja?ów imion i nazwiska John Ellis Bush) popieraj? homozwi?zki. W przypadku starszych pa?stwa Bushów jest to jednak na pewno du?e zaskoczenie i rozczarowanie in minus, zw?aszcza dla ameryka?skich zwolenników Partii Republika?skiej, z których wci?? jeszcze 66% sprzeciwia si? legalizacji pseudoma??e?stw (badania Gallupa z lipca 2013).

Có?, chrze?cija?ska cywilizacja ?aci?ska cofa si? w ?wiecie zachodu w zastraszaj?cym tempie. Tu i ówdzie jest rugowana, eliminowana si??, ale wi?kszo?? przypadków jej odchodzenia w niebyt ma swoje ?ród?o w bierno?ci, gnu?no?ci, godzeniu si? na kolejne etapy rozk?adu tej cywilizacji przez tych, którzy powinni sta? na jej stra?y - przywódców ?wieckich i duchowych, wreszcie szar? mas? zwyk?ych ludzi wychowanych przecie? w wi?kszo?ci w atmosferze poj?? ?aci?skich. To ich (naszej?) bierno?ci "zawdzi?czamy" sukcesy bandy rewolucjonistów, która skutecznie niszczy wszystko, co w sposób przyrodzony jest najwa?niejsze dla ka?dego cz?owieka, skutecznie stawia wszystko na g?owie, nazywaj?c dobro z?em, a z?o dobrem. Co nas czeka na ko?cu tego procesu?

W Polsce nadto nie potrafimy rozpoznawa? znaków czasu. Jako pa?stwo bez argumentów si?y (przemys?u, armii), nie mamy nic, co pozwoli?oby urasta? w piórka pychy, a jednak nie przeszkadza to nam poucza? na ka?dym kroku Rosji, o której w ostatnim wywiadzie dla Die Zeit minister Sikorski wyrazi? si? jako o wrogiej cywilizacji. Z drugiej strony, katastrofa smole?ska sta?a si? u nas katalizatorem beznadziejnej nienawi?ci do Rosji, i do jej prezydenta, który - takie s? fakty - jest inspiratorem i patronem dzia?a?, które zmierzaj? w kierunku o 180 stopni odmiennym od drogi upadku, któr? kroczy Zachód. Czy b?d? one skuteczne, wystarczaj?ce, czy odnios? zamierzony efekt, tego nie mo?na dzisiaj wiedzie?, to si? dopiero oka?e. Niemniej, od wszystkich g?osz?cych permanentn? walk? z Rosj? nale?y ??da? refleksji i odpowiedzi na pytanie, po której stronie stoj?. Powinni wiedzie?, ?e Rosja s?aba, skrojona na "demokratyczn?" mod??, w bardzo szybkim czasie sta?aby si? tym, czym jest dzisiaj Zachód - kloak? ludzko?ci. Czy o tak? satysfakcj? chodzi?