Smutne oblicze polskiej "prawicy"
Dodane przez Adam Smiech dnia Wrzesień 25 2013 21:10:57

W zasadzie powinno si? pozostawi? bez komentarza ten popis czo?owych przedstawicieli "prawicy" polskiej - prof. Andrzeja Nowaka, chyba pierwszego w?ród równych je?li chodzi o ideologi? i geopolityk? PiS, i innych niepodleg?o?ciowo-pi?sudczykowskich przyleg?o?ci oraz red. Bronis?awa Wildsteina. Jednak to PiS mo?e rz?dzi? wkrótce Polsk? i cho? krótki komentarz jest konieczny. Twierdzi?em i twierdz?, ?e polityka PO wobec Rosji jest bardzo z?a. Szczególnie ostatnie dwa lata, to zupe?ny brak kontaktów na wysokim i ?rednim szczeblu, brak aktywno?ci politycznej itd. Jedyne, co nawet trudno uzna? za minimalny plus, to równoczesny brak agresji. Nie jest to jednak ani ?adna zas?uga PO, ani, tym bardziej, ?aden pomys? na polityk?. To strusia antypolityka czekaj?ca na sygna? z zewn?trz, i je?li takowy nast?pi, ma?puj?ca dzia?ania UE i, cz??ciej, USA. Przynajmniej jednak mie?ci si? ona w kategoriach estetycznych. To, co nas mo?e czeka? ze strony ewentualnego rz?du PiS, widzimy na za??czonych filmach - agresja, absurdalna "argumentacja", a wszystko podszyte pot??nym kompleksem niedawnego niewolnika. Nie jestem w stanie zrozumie?, jak b?d? co b?d? cz?owiek inteligentny, oczytany, jakim jest bez w?tpienia prof. Nowak, traci wobec rosyjskiego dziennikarza wszystkie swoje przymioty, i nagle staje si? sztubakiem opowiadaj?cym banialuki o atakach atomowych na Warszaw? i miotaj?cym epitety o imperialnym zachowaniu rosyjskiego go?cia. Tacy ludzie nie tylko nie nadaj? si? do polityki, wi?cej, nie wolno im nawet zbli?a? si? do kr?gów decyduj?cych o polityce pa?stwa. To zachowanie godne Wysockich, Bobrowskich, Okulickich, ale nic ponad. To pomys? na polityk?, w którym bohaterstwem jest samospalenie si? na stadionie. Jest to niezwykle przykre. Nie s?dzi?em, ?e to kiedykolwiek napisz?, ale w perspektywie powtórnych rz?dów PiS-u, zaczynam t?skni? za bohaterem zupe?nie nie z mojej bajki, jakim by? p. Stefan Meller, który mie?ci? si? przynajmniej we wspomnianych powy?ej kategoriach estetycznych. Je?li ?ap? na polityce zagranicznej Polski PiS-u po?o?? ludzie pokroju prof. Nowaka, czy np. ?urawskiego vel Grajewskiego, staniemy wobec wysoce prawdopodobnego niebezpiecze?stwa ca?kowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosj?. Nie bagatelizujmy tego! Rusofobiczna, mistyczna pseudoprawica jest ogromnym zagro?eniem dla Polski, zagro?eniem realnym. To nie jest problem szale?ców z transparentami i pie?ni? na ustach, to problem, który ma twarz profesorów, naukowców, analityków i dziennikarzy-koryfeuszy rusofobicznego ludu.


Ca?o?? (w tym druga cz??? filmu)
Rozszerzona zawartość newsa

W zasadzie powinno si? pozostawi? bez komentarza ten popis czo?owych przedstawicieli "prawicy" polskiej - prof. Andrzeja Nowaka, chyba pierwszego w?ród równych je?li chodzi o ideologi? i geopolityk? PiS, i innych niepodleg?o?ciowo-pi?sudczykowskich przyleg?o?ci oraz red. Bronis?awa Wildsteina. Jednak to PiS mo?e rz?dzi? wkrótce Polsk? i cho? krótki komentarz jest konieczny. Twierdzi?em i twierdz?, ?e polityka PO wobec Rosji jest bardzo z?a. Szczególnie ostatnie dwa lata, to zupe?ny brak kontaktów na wysokim i ?rednim szczeblu, brak aktywno?ci politycznej itd. Jedyne, co nawet trudno uzna? za minimalny plus, to równoczesny brak agresji. Nie jest to jednak ani ?adna zas?uga PO, ani, tym bardziej, ?aden pomys? na polityk?. To strusia antypolityka czekaj?ca na sygna? z zewn?trz, i je?li takowy nast?pi, ma?puj?ca dzia?ania UE i, cz??ciej, USA. Przynajmniej jednak mie?ci si? ona w kategoriach estetycznych. To, co nas mo?e czeka? ze strony ewentualnego rz?du PiS, widzimy na za??czonych filmach - agresja, absurdalna "argumentacja", a wszystko podszyte pot??nym kompleksem niedawnego niewolnika. Nie jestem w stanie zrozumie?, jak b?d? co b?d? cz?owiek inteligentny, oczytany, jakim jest bez w?tpienia prof. Nowak, traci wobec rosyjskiego dziennikarza wszystkie swoje przymioty, i nagle staje si? sztubakiem opowiadaj?cym banialuki o atakach atomowych na Warszaw? i miotaj?cym epitety o imperialnym zachowaniu rosyjskiego go?cia. Tacy ludzie nie tylko nie nadaj? si? do polityki, wi?cej, nie wolno im nawet zbli?a? si? do kr?gów decyduj?cych o polityce pa?stwa. To zachowanie godne Wysockich, Bobrowskich, Okulickich, ale nic ponad. To pomys? na polityk?, w którym bohaterstwem jest samospalenie si? na stadionie. Jest to niezwykle przykre. Nie s?dzi?em, ?e to kiedykolwiek napisz?, ale w perspektywie powtórnych rz?dów PiS-u, zaczynam t?skni? za bohaterem zupe?nie nie z mojej bajki, jakim by? p. Stefan Meller, który mie?ci? si? przynajmniej we wspomnianych powy?ej kategoriach estetycznych. Je?li ?ap? na polityce zagranicznej Polski PiS-u po?o?? ludzie pokroju prof. Nowaka, czy np. ?urawskiego vel Grajewskiego, staniemy wobec wysoce prawdopodobnego niebezpiecze?stwa ca?kowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosj?. Nie bagatelizujmy tego! Rusofobiczna, mistyczna pseudoprawica jest ogromnym zagro?eniem dla Polski, zagro?eniem realnym. To nie jest problem szale?ców z transparentami i pie?ni? na ustach, to problem, który ma twarz profesorów, naukowców, analityków i dziennikarzy-koryfeuszy rusofobicznego ludu