Wybory tu i tam
Dodane przez Adam Smiech dnia Październik 29 2012 09:04:41

Sukces Polaków na Litwie

W ostatni weekend odby?y si? wybory w wa?nych z punktu widzenia Polski krajach - na Litwie i Ukrainie. Na Litwie by?y to wybory uzupe?niaj?ce. Polacy (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie) zdobyli dodatkowe dwa mandaty w wyborach wi?kszo?ciowych. ??cznie, reprezentacja Polaków w litewskich sejmie sk?ada? si? b?dzie z o?miu osób. Jest to najwi?kszy polski sukces w historii Litwy po 1991 r. Przyczó?ek lechicki systematycznie i planowo ro?nie. Je?eli tylko zwarta polska grupa nie zostanie zniszczona przez wewn?trzne walki i typowy zestaw polskich negatywnych cech, jak zawi??, zazdro??, kopanie do?ków pod sob? itp., perspektywy rysuj? si? jeszcze lepiej, zw?aszcza wobec gwa?townego ubytku Litwinów (emigracja, minusowy przyrost). Podkre?l? to, co na tych ?amach pisa?em ju? wiele razy - lider Polaków na Litwie, p. Waldemar Tomaszewski wyrós? na jednego z najwybitniejszych wspó?czesnych polityków polskich. Nie rzuca si? z motyk? na s?o?ce, potrafi wywa?y? racje, cierpliwie realizowa? plan polityczny itd. Efekty s? znakomite. Powodzenia w dalszej skutecznej pracy, Panie Waldemarze!

Banderowcy rosn? w si??

Tymczasem na Ukrainie znane s? na razie jedynie wyniki szcz?tkowe. Wygrywa, ca?e szcz??cie, Partia Regionów prezydenta Janukowycza. Niestety, osi?gni?cia pozosta?ych partii nie nastrajaj? ju? optymistycznie, wr?cz przeciwnie. Partia Julii Tymoszenko, partia W?adymira Kliczki (który od razu zadeklarowa? ch?? wspó?pracy z Tymoszenko i Swobod?) oraz, przede wszystkim, banderowska Swoboda, osi?gn??y wst?pnie ??czny wynik pozwalaj?cy na przej?cie w?adzy! S? jeszcze komuni?ci, ale nale?eli oni do mocnych krytyków rz?dów Partii Regionów i Janukowycza, wi?c nie wiadomo jak b?dzie. Ok. 11-12% banderowskiej Swobody jest oczywistym skandalem na skal? co najmniej europejsk?. Jest to partia szowinistyczna, wprost nawi?zuj?ca do tradycji Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów i Ukrai?skiej Powsta?czej Armii. To tak, jakby 12% w Bundestagu uzyska?a NPD, b?d? tak, jakby partia apartheidowska w RPA mia?a tam wej?? do rz?du. W ka?dym b?d? razie, kolejny krok do rozpadu Ukrainy zosta? zrobiony. Poczekajmy na ostateczne wyniki. Tymczasem warto odnotowywa? wypowiedzi polskich polityków po wyborach na Ukrainie. Kto i jak b?dzie mówi?, zw?aszcza o sukcesie banderowców. W tej sprawie trzeciego wyj?cia nie ma - albo kto? stoi po stronie racji polskiej albo banderowskiej. Na razie mamy w Polsce to, co zwykle - zabójstwa smole?skie, ekshumacje etc., etc. W?a?ciw? reakcj? zaprezentowa? deputowany do Dumy Pa?stwowej Rosji Siergiej Markow. O?wiadczy?, ?e: "Swoboda to neonazistowska partia, to ha?ba dla Ukrainy. Wszyscy o tym wiedz?. Najprawdopodobniej podczas sonda?y ludziom by?o wstyd powiedzie?, ?e zamierzaj? oni g?osowa? na Swobod?. Kraj zbiera kwiaty z?a: przez 15 lat w szko?ach uczono, ?e nadanie poplecznikom nazizmu tytu?u bohaterów jest normalne. Teraz wychowano takie pokolenie"(za G?osem Rosji). Wa?ne i prawdziwe s?owa p. Markowa. Pytanie retoryczne - gdzie s? podobne g?osy polskich polityków?