G. K. Chesterton a sprawa polska
Dodane przez Marzena Zawodzinska dnia Październik 27 2012 23:31:59

W poniedzia?ek, 29 pa?dziernika, w godzinach od 10 do 15 w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odb?dzie si? druga cz??? mi?dzynarodowej konferencji "G. K. Chesterton a sprawa polska". Pierwsza mia?a miejsce w pi?tek w Krakowie i zako?czy?a si? Zlotem Fanów Pisarza. Wszelkie informacje na temat konferencji mo?na znale?? na stronie http://www.gk-chesterton.pl/. Referat, z którym wyst?pi?, ma tytu? "Narodowa Demokracja a Chesterton w kontek?cie sprawy polskiej". Zapraszam!
Marzena Zawodzi?ska