Migawki - prof. de Lazari o Rosji
Dodane przez Adam Smiech dnia Kwiecień 25 2012 08:40:05

(...) ...[w?adza w Rosji] od kilku lat konsekwentnie prowadzi polityk? dekomunizacji i destalinizacji spo?ecznej ?wiadomo?ci , co na co dzie? widoczne jest w programach "kremlowskich" stacji TV, a co my mogli?my zaobserwowa? m.in. podczas wizyt Putina na Westerplatte i w Katyniu. Zapomnieli?my ju?, ?e gdy Putin wygra? swoje pierwsze wybory prezydenckie, uda? si? na "pielgrzymk?" do Aleksandra So??enicyna i znalaz? u niego wsparcie dla pa?stwowotwórczej polityki, w lipcu za? 2009 r. spotka? si? z wdow? po pisarzu i po spotkaniu zarz?dzi? obowi?zkowe wprowadzenie fragmentów "Archipelagu GU?ag" do szkolnych lektur. (...) W odró?nieniu od wi?kszo?ci polskich polityków i dziennikarzy Putin dobrze u?wiadamia sobie problemy wynikaj?ce z rosyjskiej wieloetniczno?ci, wielokulturowo?ci, wielokonfesyjno?ci i z ideologicznego spadku po ZSRR. I nale?y przyzna?, ?e radzi sobie z nimi, skoro wed?ug wszystkich niezale?nych o?rodków bada? spo?ecznych nie ma ?adnego licz?cego si? konkurenta politycznego. To prawda, ?e jego wizj? jest wielkomocarstwowo?? Rosji, budowana na ?wiadomo?ci zwyci?stwa w Wielkiej Wojnie Ojczy?nianej, ale prawd? jest te?, ?e nie ma on wyboru - to jedyna podstawa ideologiczna maj?ca masowe poparcie spo?eczne. (...)

Prof. Andrzej de Lazari, Tygodnik Powszechny nr 17(3276) z 22 kwietnia 2012 r., dodatek "Polityka historyczna - Historia w polityce", s. 6-7